Helsinki

Raksystems

Rak­sys­tem­sin ja Kublan yhtei­nen tai­val on jat­ku­nut jo useam­man vuo­den ajan. Tavoit­tei­na ovat olleet Rak­sys­tem­sin brän­din, pal­ve­lui­den ja mobii­li­so­vel­luk­sen tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen. Näi­hin tavoit­tei­siin on pääs­ty Face­book-mai­non­nan ja Googlen hakusa­na­mai­non­nan avul­la.

Rak­sys­tem­sin koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rät ovat­kin nous­seet vuo­des­sa yli kym­me­nel­lä pro­sen­til­la. Myös mobii­li­so­vel­lus KotiAp­pin lataus­mää­rät ovat kas­va­neet ja mai­non­nas­sa on pääs­ty erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaal­le tasol­le.

Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei. Lisäk­si osaat­te todel­la hyvin ker­toa mihin asiak­kaan bud­jet­ti riit­tää ja mil­lä kus­tan­nuk­sil­la voi­daan saa­vut­taa ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. KotiAp­pin puo­lel­la haluai­sin nos­taa Oskun mie­let­tö­män tai­don kek­siä, etsiä ja löy­tää eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä mai­non­nal­le ja sit­ten taas Googles­sa Marian tai­dot display-mai­non­nan ohjeis­tuk­ses­sa.

Eikä tie­tys­ti pidä unoh­taa iha­naa fii­lis­tä, mikä tei­dän poru­kan kans­sa on aina, kun tava­taan tai sky­pe­tel­lään. Pidät­te asiak­kaas­ta hyvää huol­ta ja olet­te aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kaan tulos­ten paran­ta­mi­ses­ta :)”

San­ni Iso­somp­pi
Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Rak­sys­tems

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje