Matchers

Matchers

YRITYS

Matc­hers on oman alan­sa suun­nan­näyt­tä­jä, jon­ka teh­tä­vä­nä on lisä­tä asia­kas­yri­tyk­sen myyn­tiä sopi­mal­la puhe­li­mit­se asia­kas­ta­paa­mi­sia. Yri­tys on tosi­tar­koi­tuk­sel­la liik­keel­lä – Matc­her­sis­ta saat arvok­kaan kump­pa­nin lii­ke­toi­min­ta­si tuek­si. Täs­sä on Matc­her­sin tär­keim­piä asia­kas­teh­tä­viä:

  • Myyn­ti­sa­no­man muo­toi­lu
  • Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen
  • Oikean koh­de­ryh­män etsin­tä
  • Kon­tak­toin­ti iloi­sel­la drai­vil­la
  • Reaa­liai­kai­nen rapor­toin­ti
  • Las­ku­tus vain tulok­sis­ta

Matc­hers koh­dis­taa soi­tot oikeil­le päät­tä­jil­le, oikeal­la sano­mal­la ja oike­aan aikaan. Hyvän­tuu­li­nen ja ammat­ti­tai­toi­nen buuk­ka­ri aut­taa raot­ta­maan ovea, jon­ka taka­na saat­taa odot­taa iso dii­li.

LÄHTÖTILANNE

Yhteis­työm­me Matc­her­sin kans­sa läh­ti kysy­myk­ses­tä: Miten voi­daan saa­da mah­dol­li­sim­man nopeas­ti kil­pail­lus­sa ken­täs­sä lisää tun­net­tuut­ta? Lisäk­si tavoi­te oli saa­da lisää alan par­hai­ta työn­te­ki­jöi­tä ja yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta, joil­la on val­miik­si oikea kiin­nos­tus ostaa.

PALVELU

Mie­tim­me vii­me met­reil­le asti oikei­ta kana­via, mut­ta kil­pai­lu­ti­lan­teen vuok­si oli jär­ke­vin­tä käyt­tää rajal­li­nen 2000 € kuu­kausi­bud­jet­ti tar­kas­ti koh­dis­tet­tuun B2B some-mai­non­taan. Loim­me yhdes­sä tär­keim­mät koh­de­ryh­mät yli 1Meur lii­ke­vaih­don yri­tyk­sis­tä ja tär­keim­mis­tä koh­de­ryh­mis­tä tit­te­lei­neen.

LOPPUTULOS

Ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta läh­tien yhteis­työn ROI oli yli 300% aikaan­saa­tu­na kuu­kausit­tai­se­na tois­tu­va­na pal­ve­lu­mak­su­na. Yhteis­työ laa­jen­ne­taan myös Googlen hakusa­na­mai­non­taan, jol­la saa­vu­te­taan vie­lä parem­pi peit­to halu­tuis­ta koh­de­ryh­mis­tä, sekä voi­daan toteut­taa muis­tut­ta­vaa mai­non­taa (remar­ke­ting) myös Googlen display-ver­kos­tos­sa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by