Kaikille uusille asiakkaille kesän ajan 500€ mainosrahaa! 

Saat tuloksia, tai rahasi 100% takaisin 

Kubla - Digimarkkinointi tehokkaaksi ja ymmärrettäväksi 

Digi­mark­ki­noin­ti on paras tapa hank­kia yri­tyk­sel­le­si asiak­kai­ta. Riip­pu­mat­ta yri­tyk­se­si koos­ta, digi­taa­li­nen mai­non­ta on tänä päi­vä­nä oikea vaih­toeh­to asiakashankintaan.

Tuom­me osta­vat asiak­kaat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tutus­tu­maan pal­ve­lui­hi­si, sekä lopul­ta otta­maan yhteyt­tä. Digi­mark­ki­noin­nin kei­not ovat tar­kas­ti mitat­ta­via ja asia­kas­han­kin­ta on kannattavaa.

Digimarkkinointi - referenssit 

Miten tavoittaa digissä koko Suomen ruokakauppiaat? 

Olet var­maan­kin näh­nyt tai kuul­lut uuden­lai­ses­ta pul­lon­pa­lau­tusau­to­maa­tis­ta. Sii­hen voit kaa­taa jopa 100 tyh­jää pul­loa tai tölk­kiä ker­ral­la palau­tet­ta­vak­si. Yri­tys idean taka­na on nimel­tään Tom­ra. Tom­ral­la oli kui­ten­kin haas­te. Miten tavoit­taa digis­sä kaup­pi­aat, joil­le esi­tel­lä pul­lon­pa­lau­tuk­sen uusi aika?

Tuplasti tilauksia digimarkkinoinnilla 

Lasi­teh­das on pie­ni, mut­ta nopeas­ti kas­va­va yri­tys Emä­sa­los­ta. Kublan kam­pan­joi­den ansios­ta Lasi­teh­das tekee nyt 52% enem­män kaup­paa. Digi­mark­ki­noin­nin tuot­ta­maa kaup­paa pys­ty­tään mit­taa­maan aukottomasti.

Some-markkinointi kymmenkertaisti tulokset 

Voi­ko 1950 pro­sen­tin kas­vu edes olla mah­dol­lis­ta? Hel­sin­ki­läi­nen IT-yri­tys HS-Work­sin mark­ki­noin­ti oli alku­tai­pa­leel­la, kun Kubla astui mukaan aut­ta­maan. Yhteis­työs­tä syn­tyi huip­pu­tu­lok­sia ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin pää­si kes­kit­ty­mään ydintehtäviinsä.

Digimarkkinointi - palvelut 

Facebook- ja Instagram-mainonta

Facebook- ja Instagram-mainonta

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin budjetilla.

LinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainonta

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si kohderyhmästä.

Google Ads -mainonta

Google Ads -mainonta

Aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaalattavissa.

Display-mainonta

Display-mainonta

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tukena.

Hakukoneoptimointi eli seo

Hakukoneoptimointi eli seo

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avulla.

Muut Google-palvelut

Muut Google-palvelut

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan ja Display-mai­­non­­nan lisäk­si Kubla tar­jo­aa kaik­ki muut Googlen tar­joa­mat mai­non­nan palvelut.

Kotisivujen teko yrityksille

Kotisivujen teko yrityksille

Koti­si­vut ovat ehkä kriit­ti­sin ele­ment­ti kai­kes­sa digi­taa­li­ses­sa teke­mi­ses­sä ja vält­tä­mä­tön, mikä­li kaup­paa halu­taan saa­da ver­kos­ta. Vaik­ka koti­si­vut oli­si­vat­kin jo ole­mas­sa, mut­ta jos asiak­kaat eivät löy­dä sin­ne tie­tään, ei sivuis­ta ole hyötyä.

Kubla aut­taa teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Kubla - Digimarkkinointitoimisto Helsingissä 

Kublan tii­min jäse­nil­le digi­mark­ki­noin­ti on ollut into­hi­mo jo vuo­sien ajan ennen Kublal­le siir­ty­mis­tä. Näin olem­me voi­neet var­mis­taa, että asiak­kaam­me saa­vat aina osaa­van ja koke­neen asian­tun­ti­jan yri­tyk­se­si tuek­si. Tutus­tu Kublaan ja tii­miim­me parem­min täs­tä.

Kublan asian­tun­ti­joi­den teke­mä digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tuo­nut jat­ku­vas­ti muun muas­sa alla ole­vil­le asiak­kail­le tulok­sia. Vaik­ka jou­kos­sa on myös suu­ria kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä, niin olem­me eri­tyi­ses­ti pereh­ty­neet suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten aut­ta­mi­seen. Toi­saal­ta digi­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta koh­dis­taa hel­pos­ti myös mui­hin mai­hin, joten kysy roh­keas­ti lisää, mikä­li haluat laa­jen­taa toi­min­taa­si myös ulkomaille.

Asiakkaitamme

Näillä yrityksillä on digimarkkinointi kunnossa!

Raksystems
Tomra
DHL
Medident
CallStar
Tiileri
Lasitehdas
Hotelli Korpilampi
diego dalla palma
EMU
Kotivara
Arviointikeskus
Ota-tuote
Tiny App
Float Kallio
Eskon
Insinööriliitto
Huom
HS Works
K.A.Rasmussen
Kaha
KotiApp
Skanno
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Tehy
Ulefos
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Akavan Erityisalat
Botta events

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

100% rahat takaisin -takuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Jos et ole tyytyväinen, saat rahasi 100% takaisin! Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy