Teemme digimarkkinoinnista ymmärrettävää 

Anna meidän auttaa. 

Kubla - Digimarkkinointi tehokkaaksi ja ymmärrettäväksi 

Digi­mark­ki­noin­ti on paras tapa hank­kia yri­tyk­sel­le­si asiak­kai­ta. Riip­pu­mat­ta yri­tyk­se­si koos­ta, digi­taa­li­nen mai­non­ta on tänä päi­vä­nä oikea vaih­toeh­to asiakashankintaan.

Tuom­me osta­vat asiak­kaat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tutus­tu­maan pal­ve­lui­hi­si, sekä lopul­ta otta­maan yhteyt­tä. Digi­mark­ki­noin­nin kei­not ovat tar­kas­ti mitat­ta­via ja asia­kas­han­kin­ta on kannattavaa.

Digimarkkinointi - referenssit 

Maanomistajien Arviointikeskus

Arviointikeskus 

“Arvioin­ti­kes­kuk­sen tavoi­te oli saa­da pal­ve­le­va ja yhteyt­tä pitä­vä kump­pa­ni vauh­dit­ta­maan kas­vua, sekä saa­da lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sivus­tol­le. Teh­dyt toi­men­pi­teet ovat joh­ta­neet lisään­ty­nei­siin yhtey­den­ot­toi­hin ja tär­kei­siin uusiin toimeksiantoihin.”
LeadCloud

LeadCloud 

“LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja myyn­ti­työn hel­pot­ta­mi­sek­si. Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa kohderyhmissä.”
Helsinki

Raksystems 

“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei. Lisäk­si osaat­te todel­la hyvin ker­toa mihin asiak­kaan bud­jet­ti riit­tää ja mil­lä kus­tan­nuk­sil­la voi­daan saa­vut­taa ase­tet­tu­ja tavoitteita.”

Digimarkkinointi - palvelut 

Facebook- ja Instagram-mainonta

Facebook- ja Instagram-mainonta

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin budjetilla.

LinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainonta

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si kohderyhmästä.

Google Ads -mainonta

Google Ads -mainonta

Aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaalattavissa.

Display-mainonta

Display-mainonta

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tukena.

Hakukoneoptimointi eli seo

Hakukoneoptimointi eli seo

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avulla.

Muut Google-palvelut

Muut Google-palvelut

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan ja Display-mai­­non­­nan lisäk­si Kubla tar­jo­aa kaik­ki muut Googlen tar­joa­mat mai­non­nan palvelut.

Kotisivujen teko yrityksille

Kotisivujen teko yrityksille

Koti­si­vut ovat ehkä kriit­ti­sin ele­ment­ti kai­kes­sa digi­taa­li­ses­sa teke­mi­ses­sä ja vält­tä­mä­tön, mikä­li kaup­paa halu­taan saa­da ver­kos­ta. Vaik­ka koti­si­vut oli­si­vat­kin jo ole­mas­sa, mut­ta jos asiak­kaat eivät löy­dä sin­ne tie­tään, ei sivuis­ta ole hyötyä.

Kubla aut­taa teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Kubla - Digimarkkinointitoimisto Helsingissä 

Kublan tii­min jäse­nil­le digi­mark­ki­noin­ti on ollut into­hi­mo jo vuo­sien ajan ennen Kublal­le siir­ty­mis­tä. Näin olem­me voi­neet var­mis­taa, että asiak­kaam­me saa­vat aina osaa­van ja koke­neen asian­tun­ti­jan yri­tyk­se­si tuek­si. Tutus­tu Kublaan ja tii­miim­me parem­min tästä.

Kublan asian­tun­ti­joi­den teke­mä digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tuo­nut jat­ku­vas­ti muun muas­sa alla ole­vil­le asiak­kail­le tulok­sia. Vaik­ka jou­kos­sa on myös suu­ria kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä, niin olem­me eri­tyi­ses­ti pereh­ty­neet suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten aut­ta­mi­seen. Toi­saal­ta digi­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta koh­dis­taa hel­pos­ti myös mui­hin mai­hin, joten kysy roh­keas­ti lisää, mikä­li haluat laa­jen­taa toi­min­taa­si myös ulkomaille.

Tie­dät­kö miten yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­ti on hoi­det­tu, ja onko koti­si­vusi sisäl­tö opti­moi­tu siten, että saat digi­mark­ki­noin­nis­ta kai­ken mah­dol­li­sen hyö­dyn? Saat haku­ko­neop­ti­moin­nin rapor­tin hel­pos­ti ja veloi­tuk­set­ta alem­pa­na täl­lä sivul­la. Sel­vi­tä nyt onko sivus­to­si kun­nos­sa myös Googlen näkökulmasta!

Asiakkaitamme

Näillä yrityksillä on digimarkkinointi kunnossa!

iTapsa
Raksystems
DHL
Medident
CallStar
Tiileri
Suomen Asuntoneuvoja
Hotelli Korpilampi
SwanIT
LeadCloud
Arviointikeskus
Float Kallio
Insinööriliitto
Eskon
K.A.Rasmussen
Kaha
Kontio
KotiApp
Matchers
Pertinax
SA-TU logistics
Skanno
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Summer Sauna
Tehy
Ulefos
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Tietoareena
Spring House
Akavan Erityisalat
Sisustus Camomille

Miten sivustosi pärjää hakukoneissa?

Veloitukseton verkkosivujesi hakukoneoptimoinnin auditointi

Nouseeko sivustosi hakukoneiden etusivulle? Miksi nousee, miksi ei? Tilaa ilmainen raportti sivustosi tilanteesta. Saat sen sähköpostiisi tunnin sisällä, eikä maksa mitään! Raportti sisältää runsaasti hyödyllistä dataa, joten täytä oheinen lomake heti niin pistämme toimeksi.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy