Teemme digimarkkinoinnista ymmärrettävää

Anna meidän auttaa.

Kubla - Digimarkkinointi tehokkaaksi ja ymmärrettäväksi

Digi­mark­ki­noin­ti on paras tapa hank­kia yri­tyk­sel­le­si asiak­kai­ta. Riip­pu­mat­ta yri­tyk­se­si koos­ta, digi­taa­li­nen mai­non­ta on tänä päi­vä­nä oikea vaih­toeh­to asia­kas­han­kin­taan.

Tuom­me osta­vat asiak­kaat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tutus­tu­maan pal­ve­lui­hi­si, sekä lopul­ta otta­maan yhteyt­tä. Digi­mark­ki­noin­nin kei­not ovat tar­kas­ti mitat­ta­via ja asia­kas­han­kin­ta on kan­nat­ta­vaa.

Digimarkkinointi - referenssit

Helsinki

Raksystems

Rak­sys­tem­sin ja Kublan yhtei­nen tai­val on jat­ku­nut jo useam­man vuo­den ajan. Tavoit­tei­na ovat olleet Rak­sys­tem­sin brän­din, pal­ve­lui­den ja mobii­li­so­vel­luk­sen tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­nen. Näi­hin tavoit­tei­siin on pääs­ty

Lue lisää »
LeadCloud

LeadCloud

LeadCloud on yri­­tys- ja kulut­ta­ja­da­taan eri­kois­tu­nut yri­tys. He tar­joa­vat help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja ja kes­kit­ty­nyt­tä osaa­mis­ta koh­de­ryh­mien osta­mi­seen ja päi­vit­tä­mi­seen muun muas­sa myyn­­ti-, mark­­ki­­noin­­ti- ja tut­ki­mus­käyt­töön.

Lue lisää »
Maanomistajien Arviointikeskus

Arviointikeskus

Arvioin­ti­kes­kus on laki­toi­mis­to Sinua var­ten. Yri­tys hoi­taa kiin­teis­tö­ar­vioin­tei­hin ja tont­tei­hin liit­ty­vät laki- ja arvioin­ti­asiat alus­ta lop­puun saak­ka ammat­ti­tai­dol­la.

Lue lisää »

Digimarkkinointi - palvelut

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on haku­ko­neop­ti­moin­tia hyö­dyn­tä­mäl­lä edul­lis­ta, teho­kas­ta ja tär­keäm­pää vuo­sit­tain! Lue lisää haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta.

Google-mai­non­nal­la löy­dät asiak­kaa­si juu­ri oikeal­la het­kel­lä. Mark­ki­noin­nil­la Googles­sa saat välit­tö­mäs­ti asiak­kai­ta. Lue lisää Google-mai­non­nas­ta!

Mark­ki­noin­ti toi­mii sosi­aa­li­ses­sa medias­sa erit­täin tehok­kaas­ti. Löy­dät n. 85% kai­kis­ta asiak­kais­ta­si somes­ta jopa vii­kos­sa. Lue lisää some-mark­ki­noin­nis­ta!

Ana­ly­tiik­ka ja digi­mark­ki­noin­ti kul­ke­vat käsi kädes­sä. Ilman tark­kaa ana­ly­tii­kan mää­rit­te­lyä mark­ki­noin­ti on suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä tuot­ta­ma­ton­ta. Lue miten ana­ly­tiik­ka mää­ri­tel­lään oikein.

Mai­non­nan ja verk­ko­si­vus­ton kon­ver­sio-opti­moin­ti on tulos­ten kan­nal­ta vält­tä­mä­tön osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti kon­ver­sio-opti­moin­nil­la tehos­tet­tu­na tuo yri­tyk­sel­le­si jat­ku­vas­ti kas­va­via tulok­sia. Lue lisää kon­ver­sio-opti­moin­nis­ta!

Digitaalinen markkinointi - Myynti

Avainsana- ja kilpailija-analyysi

Tie­dät­kö mitä sano­ja yri­tyk­se­si tuli­si käyt­tää Googles­sa, tai koti­si­vuil­la­si? Entä tie­dät­kö mil­lä sanoil­la kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat, tai mitä sano­ja he opti­moi­vat Googles­sa? Mark­ki­noin­ti ilman tark­kaa suun­nit­te­lua on teho­ton­ta. Lue lisää avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­ta.

Kubla - Digimarkkinointitoimisto Helsingissä

Kublan tii­min jäse­nil­le digi­mark­ki­noin­ti on ollut into­hi­mo jo vuo­sien ajan ennen Kublal­le siir­ty­mis­tä. Näin olem­me voi­neet var­mis­taa, että asiak­kaam­me saa­vat aina osaa­van ja koke­neen asian­tun­ti­jan yri­tyk­se­si tuek­si. Tutus­tu Kublaan ja tii­miim­me parem­min täs­tä. 

Kublan asian­tun­ti­joi­den teke­mä digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tuo­nut jat­ku­vas­ti muun muas­sa alla ole­vil­le asiak­kail­le tulok­sia. Vaik­ka jou­kos­sa on myös suu­ria kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä, niin olem­me eri­tyi­ses­ti pereh­ty­neet suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten aut­ta­mi­seen. Toi­saal­ta digi­mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta koh­dis­taa hel­pos­ti myös mui­hin mai­hin, joten kysy roh­keas­ti lisää, mikä­li haluat laa­jen­taa toi­min­taa­si myös ulko­mail­le.

Tie­dät­kö miten yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­ti on hoi­det­tu, ja onko koti­si­vusi sisäl­tö opti­moi­tu siten, että saat digi­mark­ki­noin­nis­ta kai­ken mah­dol­li­sen hyö­dyn? Saat haku­ko­neop­ti­moin­nin rapor­tin hel­pos­ti ja veloi­tuk­set­ta alem­pa­na täl­lä sivul­la. Sel­vi­tä nyt onko sivus­to­si kun­nos­sa myös Googlen näkö­kul­mas­ta!

Asiakkaitamme.

Näillä yrityksillä on digimarkkinointi kunnossa!

Veloitukseton verkkosivujesi hakukoneoptimoinnin auditointi – saat sen sähköpostiisi tunnissa!

Analytiikka
Sulje