Ad Grants - Ilmaista rahaa ei-kaupallisille toimijoille 

Pal­ve­lut \ Ad Grants
Sisäinen markkinointi henkilöstölle

Mistä on kyse? 

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa. Jos olet kui­ten­kin ei-kau­­pal­­li­­sen orga­ni­saa­tion edus­ta­ja, voit saa­da Googlel­ta mai­nos­bud­je­tin hakusa­na­mai­non­nan teke­mi­seen ilmaiseksi.

Ad Grants 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Asiantuntevaa apua 

Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Et jou­du opet­te­le­maan kaik­kea itse!

Kaikki hyöty irti Ad Grantsista 

Kubla on myös paras kump­pa­ni mai­non­nan suun­nit­te­lus­sa! Voit olla var­ma, että Ad Grants -mai­nos­ra­ha­si eivät valu hukkaan!

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kaa­seen ja sel­keä infor­moin­ti pro­jek­tin käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä ete­ne­mi­ses­tä. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Tyytyväiset asiakkaat 

98 % tyy­ty­väi­syys­pro­sent­ti - asiak­kaam­me tyk­kää­vät yhteis­työs­tä kanssamme.

Digimarkkinointi kuntoon

Tarvitsetko ilmaista rahaa yhdistyksesi markkinointiin? 

Soita, kerromme lisää Kublan Ad Grants-palvelusta! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Google Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa ei-kau­pal­li­sil­le yhdis­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja hyvän­te­ke­väi­syy­sor­ga­ni­saa­tioil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Pää­set siis teke­mään hakusa­na­mai­non­taa tar­vit­se­mat­ta panos­taa sii­hen itse medi­aan kulu­vaa rahaa.

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jul­kis­hal­lin­non viras­tot ja orga­ni­saa­tiot, sai­raa­lat ja lää­ke­tie­teel­li­set ryh­mät, aka­tee­mi­set lai­tok­set tai yli­opis­tot eivät voi osal­lis­tua ohjelmaan.

Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set kuten:

  • Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyväntekeväisyysjärjestö
  • Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käytöstä
  • Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verkkosivustokäytäntöä
  • Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esivalinta

Google Ad Grants -mai­non­ta on läh­tö­koh­dil­taan hyvin saman­lais­ta kuin taval­li­nen hakusa­na­mai­non­ta. Sitä jopa teh­dään saman työ­ka­lun Google Adsin kaut­ta. On kui­ten­kin useam­pi seik­ka mikä erot­taa nor­maa­lin hakusa­na­mai­non­nan Google Ad Grants -mainonnasta.

Kubla auttaa rahojen hakemisessa ja viisaassa käytössä

Mie­tit var­maan, että tähän on olta­va koi­ra hau­dat­tu­na. Näin ei kui­ten­kaan ole. Google kui­ten­kin mää­rit­te­lee tark­kaan, ket­kä Ad Grants -ohjel­maan pää­se­vät mukaan. Mai­non­nal­le on mää­ri­tel­ty myös tar­kat laa­tu­vaa­ti­muk­set, joten mai­nos­ta­mi­nen Ad Grants -ohjel­man kaut­ta vaa­tii suun­nit­te­lua ja kam­pan­join­nin tark­kaa moni­to­roin­tia, jot­ta ohjel­mas­sa pysyy muka­na eikä mai­non­ta mene pois päältä.

Täs­sä Kubla on erin­omai­nen kump­pa­ni. Var­mis­tam­me, että hyö­dyt ohjel­mas­ta mah­dol­li­sim­man paljon. 

Jot­ta hake­mus­pro­ses­si voi­daan aloit­taa, tulee orga­ni­saa­tion rekis­te­röi­tyä Googlen pai­kal­li­sen yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­luun. Hake­mus teh­dään ver­kos­sa ja jos se hyväk­sy­tään, pää­set käsik­si raken­ta­maan mainostiliäsi.

Kos­ka hake­mis­pro­ses­si Ad Grant­siin vaa­tii muu­ta­man työ­vai­heen ja itse mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei ole aivan yksin­ker­tais­ta, suo­sit­te­lem­me otta­maan yhtey­den asian­tun­te­vaan kump­pa­niin eli Kublaan. Täl­lä tavoin kaik­ki menee ker­ral­la var­mas­ti kuten pitää ja sinul­ta sääs­tyy aikaa ja resursseja.

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä meihin!

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”
Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi