Ad Grants - Ilmaista rahaa ei-kaupallisille toimijoille 

Pal­ve­lut \ Ad Grants
Facebook-mainonnan ulkoistaminen

Mistä on kyse? 

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua näky­vyyt­tä Googlen haku­ko­nees­sa. Jos olet kui­ten­kin ei-kau­­pal­­li­­sen orga­ni­saa­tion edus­ta­ja, voit saa­da Googlel­ta mai­nos­bud­je­tin hakusa­na­mai­non­nan teke­mi­seen ilmaiseksi.

Ad Grants 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Asiantuntevaa apua 

Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Et jou­du opet­te­le­maan kaik­kea itse!

Kaikki hyöty irti Ad Grantsista 

Kubla on myös paras kump­pa­ni mai­non­nan suun­nit­te­lus­sa! Voit olla var­ma, että Ad Grants -mai­nos­ra­ha­si eivät valu hukkaan!

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kaa­seen ja sel­keä infor­moin­ti pro­jek­tin käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä ete­ne­mi­ses­tä. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Tyytyväiset asiakkaat 

98 % tyy­ty­väi­syys­pro­sent­ti - asiak­kaam­me tyk­kää­vät yhteis­työs­tä kanssamme.

Hinnoittelumme on selkeää 

Pyrim­me teke­mään asiat eri taval­la kuin muut. Haas­te! Kokei­le etsiä digi­mai­non­nan hin­to­ja netis­tä - aivan, ei lie­ne ihan help­poa. Kos­ka arvos­tam­me aikaa­si, emme pii­lo­ta hin­ta­jam­me Kysy tar­jous -napin taak­se vaan tar­joam­me kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don ker­ral­la esiin.

Palvelun hinta:  Ad Grants 

Palvelun hinta (ei muita kuluja) 

500€/kk
+ alv 24%

Itsemääriteltävät mainoskulut 

X €/kk

Esi­mer­kik­si 10 eur / pv x 30 pv = 300 €
Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Tarvitsetko ilmaista rahaa yhdistyksesi markkinointiin? 

Soita, kerromme lisää Kublan Ad Grants-palvelusta! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Google Ad Grants -ohjel­ma tar­jo­aa ei-kau­pal­li­sil­le yhdis­tyk­sil­le, jär­jes­töil­le ja hyvän­te­ke­väi­syy­sor­ga­ni­saa­tioil­le mah­dol­li­suu­den näyt­tää mai­nok­sia Googlen haku­ko­nees­sa teh­dyis­sä hauis­sa jopa 10 000 dol­la­rin edes­tä joka kuu­kausi. Pää­set siis teke­mään hakusa­na­mai­non­taa tar­vit­se­mat­ta panos­taa sii­hen itse medi­aan kulu­vaa rahaa.

Ohjel­maan voi­vat hakea mukaan jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set, mm. hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ja ammat­tiyh­dis­tyk­set. Jul­kis­hal­lin­non viras­tot ja orga­ni­saa­tiot, sai­raa­lat ja lää­ke­tie­teel­li­set ryh­mät, aka­tee­mi­set lai­tok­set tai yli­opis­tot eivät voi osal­lis­tua ohjelmaan.

Jot­ta jär­jes­tö voi­daan hyväk­syä Google Ad Grants -ohjel­maan, sen on täy­tet­tä­vä tie­tyt Googlen vaa­ti­muk­set kuten:

  • Orga­ni­saa­tion on olta­va kel­vol­li­nen hyväntekeväisyysjärjestö
  • Jär­jes­tön on hyväk­syt­tä­vä ja täy­tet­tä­vä Googlen vaa­ti­muk­set syr­jin­nän vas­tus­ta­mi­ses­ta sekä lah­joi­tus­ten vas­taa­no­tos­ta ja käytöstä
  • Jär­jes­töl­lä on olta­va laa­du­kas verk­ko­si­vus­to, joka nou­dat­taa ohjel­man verkkosivustokäytäntöä
  • Orga­ni­saa­tion on läpäis­tä­vä Google Ad Grant­sin esivalinta

Google Ad Grants -mai­non­ta on läh­tö­koh­dil­taan hyvin saman­lais­ta kuin taval­li­nen hakusa­na­mai­non­ta. Sitä jopa teh­dään saman työ­ka­lun Google Adsin kaut­ta. On kui­ten­kin useam­pi seik­ka mikä erot­taa nor­maa­lin hakusa­na­mai­non­nan Google Ad Grants -mainonnasta.

Kubla auttaa rahojen hakemisessa ja viisaassa käytössä

Mie­tit var­maan, että tähän on olta­va koi­ra hau­dat­tu­na. Näin ei kui­ten­kaan ole. Google kui­ten­kin mää­rit­te­lee tark­kaan, ket­kä Ad Grants -ohjel­maan pää­se­vät mukaan. Mai­non­nal­le on mää­ri­tel­ty myös tar­kat laa­tu­vaa­ti­muk­set, joten mai­nos­ta­mi­nen Ad Grants -ohjel­man kaut­ta vaa­tii suun­nit­te­lua ja kam­pan­join­nin tark­kaa moni­to­roin­tia, jot­ta ohjel­mas­sa pysyy muka­na eikä mai­non­ta mene pois päältä.

Täs­sä Kubla on erin­omai­nen kump­pa­ni. Var­mis­tam­me, että hyö­dyt ohjel­mas­ta mah­dol­li­sim­man paljon. 

Jot­ta hake­mus­pro­ses­si voi­daan aloit­taa, tulee orga­ni­saa­tion rekis­te­röi­tyä Googlen pai­kal­li­sen yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­luun. Hake­mus teh­dään ver­kos­sa ja jos se hyväk­sy­tään, pää­set käsik­si raken­ta­maan mainostiliäsi.

Kos­ka hake­mis­pro­ses­si Ad Grant­siin vaa­tii muu­ta­man työ­vai­heen ja itse mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen ja yllä­pi­to ei ole aivan yksin­ker­tais­ta, suo­sit­te­lem­me otta­maan yhtey­den asian­tun­te­vaan kump­pa­niin eli Kublaan. Täl­lä tavoin kaik­ki menee ker­ral­la var­mas­ti kuten pitää ja sinul­ta sääs­tyy aikaa ja resursseja.

Meil­lä Kublal­la on koke­mus­ta usei­den Ad Grants -tilien avaa­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Nopeim­min ja tehok­kaim­min pää­set­kin liik­keel­le, kun otat yhteyt­tä meihin!

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”
Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy