Yhteystiedot.

Sijainti

Täällä olemme

Ilma­lan­ka­tu 2 A (MTV:n pää­ra­ken­nus) 00240 HELSINKI
Puhelin

Helistele ihmeessä!

Sahkoposti

Laitahan mailia 😊

Laskutustiedot

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­kui­na. Verk­ko­las­ku­jen käsit­te­ly on sekä lähet­tä­jäl­le että vas­taa­not­ta­jal­le nopeam­paa, luo­tet­ta­vam­paa ja edul­li­sem­paa kuin pape­ri­las­ku­jen käsit­te­ly.

Ope­raat­to­ri: OpusCa­pi­ta
OpusCa­pi­tan välit­tä­jä­tun­nus: 003710948874
OVT-tun­nus: 003726405233

 

PDF-muo­toi­set las­kut tuli­si lähet­tää skan­naus­pal­ve­luum­me osoit­tee­seen:

KublaOy.FI.P.102948-7@docinbound.com

Mikä­li ette pys­ty lähet­tä­mään verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me Tei­tä lähet­tä­mään jat­kos­sa pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoit­tee­seen:

Kubla Oy
PL 72082
00063 LASKUNET

Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Pyy­däm­me Tei­tä myös huo­mioi­maan, että tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei saa lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja. Eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennal­laan.

Sulje