Yhteystiedot.

Lokaatio symboli Kubla

Toimistomme.

Ilma­lan­ka­tu 2 A (MTV:n pää­ra­ken­nus) 00240 HELSINKI
Puhelin symboli Kubla

Soita meille.

Email symboli Kubla

Pistä viestiä.

Osku Tyyster

Osku Tyyster

Digital Marketing Specialist

Niko Kankkunen

Niko Kankkunen

Social Media Content Producer

Lassi Miettinen

Lassi Miettinen

SEO & SEM Specialist

Antti Sarasma

Antti Sarasma

Social Media Content Producer

Lii­ty tii­miin! Iske työ- tai har­joit­te­lu­ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen rekrytointi@kubla.fi

Laskutustiedot

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­las­kui­na. Verk­ko­las­ku­jen käsit­te­ly on sekä lähet­tä­jäl­le että vas­taa­not­ta­jal­le nopeam­paa, luo­tet­ta­vam­paa ja edul­li­sem­paa kuin pape­ri­las­ku­jen käsittely.

Verk­ko­las­kut

Ope­raat­to­ri: OpusCa­pi­ta
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003710948874
OVT-tun­­nus: 003726405233

 
PDF-las­kut

PDF-muo­­toi­­set las­kut tuli­si lähet­tää skan­naus­pal­ve­luum­me osoitteeseen:

KublaOy.FI.P.102948–7@docinbound.com

Pape­ri­las­kut

Mikä­li ette pys­ty lähet­tä­mään verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me Tei­tä lähet­tä­mään jat­kos­sa pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoit­tee­seen:

Kubla Oy
PL 72082
00063 LASKUNET

Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Pyy­däm­me Tei­tä myös huo­mioi­maan, että tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei saa lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja. Eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennallaan.

Sulje