Facebook- ja Instagram-mainonta 

Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa teet oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin budjetilla.

Pal­ve­lut \ Face­book- ja Instagram-mainonta
Kubla facebook ja instagram markkinointi

Mistä on kyse? 

Face­­book-mai­­non­­nan avul­la tavoi­tat ne, jot­ka eivät vie­lä tie­dä tar­vit­se­van­sa tuot­tei­tan­ne tai pal­ve­lui­tan­ne. Kos­ka Face­book saa meis­tä hyvin­kin spe­si­fiä dataa, ovat mai­non­nan koh­dis­tus­mah­dol­li­suu­det aivan omaa luok­kaan­sa. Ja kyl­lä - me suo­ma­lai­set olem­me vie­lä Face­boo­kis­sa 2,7 mil­joo­nan käyt­tä­jän voi­min. Sii­tä mas­sas­ta tavoi­tat avul­lam­me niin yri­tys­päät­tä­jät kuin muut­kin kiinnostuneet. 

Konkreettisia esimerkkejä 

Minkä tyyppistä mainontaa voisimme tehdä teille? 

Retargeting 

Mie­ti­tään­pä het­ki. Mik­si koti­si­vuil­la­si on käy­ty? On ken­ties google­tet­tu jotain tuo­tet­ta ja pal­ve­lua, kos­ka sil­le on ollut tar­ve ja tätä kaut­ta on pää­dyt­ty tei­dän sivuil­le. Syys­tä tai toi­ses­ta ollaan tul­tu luke­maan yri­tyk­sen­ne blo­gi­jut­tua, kos­ka aihe on kiinnostanut.

Koti­si­vuil­lan­ne ei käy­dä huvin vuok­si vaan jon­kin tyyp­pi­sen kiin­nos­tuk­sen takia. Ja tämä tekee­kin koti­si­vuil­la käy­neis­tä lois­ta­van kohderyhmän.

Usein yri­tyk­set panos­ta­vat haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja tuot­taak­seen sisäl­töä net­ti­si­vuil­leen, jot­ta asiak­kaat saa­daan hou­ku­tel­tua yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Tämä on ilman muu­ta hyö­dyl­lis­tä, mut­ta vie toki aikaa ja rahaa. Täs­tä syys­tä kan­nat­taa­kin ottaa teh­dyis­tä sisäl­tö­pa­nos­tuk­sis­ta kaik­ki hyö­ty irti ja teh­dä mai­non­nan koh­de­ryh­mä koti­si­vuil­la käyneistä .

Look-a-like audience 

Äsken tote­sim­me, että koti­si­vuil­la käy­neet on varus­tet­tu mark­ki­noi­jan näkö­kul­mas­ta arvok­kail­la asioil­la, kuten osto­tar­peel­la. Face­book myös on havain­nut tämän mai­nos­ta­jil­leen tehok­kaak­si mai­nos­muo­dok­si ja on mah­dol­lis­ta­nut myös ns. look-a-like kohderyhmät.

Kos­ka Face­book kerää käyt­tä­jis­tään hyvin­kin tark­kaa tie­toa, pys­ty­tään luo­maan koh­de­ryh­miä, jot­ka ovat saman­kal­tai­sia kuin tei­dän koti­si­vuil­la käyneet.

Look-a-like koh­den­ta­mi­nen on mai­nio tapa tavoit­taa uusia sil­mä­pa­re­ja, joil­la on vas­taa­va osto­tar­ve kuin koti­si­vuil­lan­ne kävijöillä.

Kohdentaminen sähköpostilla 

Säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen perus­tu­val­la mai­non­nal­la ei ole mitään teke­mis­tä uutis­kir­jei­den kans­sa, vaan kyse on sii­tä, että säh­kö­pos­ti­lis­ta voi­daan syöt­tää face­book-mai­nok­sen koh­de­ryh­mäk­si. Tätä kaut­ta voi­daan lähes­tyä - hyväl­lä maul­la - vaik­ka omia uinah­ta­nei­ta asiak­kai­ta tai hyö­dyn­tää täy­sin uut­ta, tar­kas­ti rajat­tua kohderyhmää.

Voim­me teh­dä yri­tyk­sel­len­ne mai­non­taa perus­tuen esi­mer­kik­si tark­kaan toi­mia­laan tai liikevaihtoon.

On ihan jär­ke­vää tar­kis­taa talous­tie­dois­ta, että mai­nok­sia näy­te­tään yri­tyk­sil­le, joil­la on varaa ostaa yri­tyk­sen­ne tuo­tet­ta tai palvelua.

Facebook- ja Instagram-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Tavoita vaikeatkin kohderyhmät 

Oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan myös yri­tys­päät­tä­jät ja muut vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vat koh­de­ryh­mät.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tuloksista.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si Face­­book- ja Ins­­ta­­gram-mai­­non­­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Hinnoittelumme on selkeää 

Pyrim­me teke­mään asiat eri taval­la kuin muut. Haas­te! Kokei­le etsiä digi­mai­non­nan hin­to­ja netis­tä - aivan, ei lie­ne ihan help­poa. Kos­ka arvos­tam­me aikaa­si, emme pii­lo­ta hin­ta­jam­me Kysy tar­jous -napin taak­se vaan tar­joam­me kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don ker­ral­la esiin.

Palvelun hinta:  Facebook- ja Instagram-mainonta 

Palvelun hinta (ei muita kuluja) 

1000€/kk
+ alv 24%

Itsemääriteltävät mainoskulut 

X €/kk

Esi­mer­kik­si 10 eur / pv x 30 pv = 300 €
Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Tarvitsetko apua mainontaan sosiaalisessa mediassa? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

B2B Somemainonta

Somes­sa yri­tys­päät­tä­jä ei juu­ri­kaan eroa kulut­ta­jas­ta, sil­lä hän­kin käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa. Kublal­la on oivat kei­not tavoit­taa halut­tu yri­tys­päät­tä­jien jouk­ko sosi­aa­li­ses­ta medias­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. B2B some­mark­ki­noin­ti ei todel­la­kaan rajoi­tu pel­käs­tään Lin­ke­di­niin. Myös Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa voi­daan nimit­täin koh­den­taa yri­tyk­sil­le ja nii­den päät­tä­jil­le esi­mer­kik­si nii­den lii­ke­vaih­don, tulok­sen, toi­mia­lan, hen­ki­lö­mää­rän tai päät­tä­jän säh­kö­pos­tio­soit­teen perus­teel­la

Teem­me B2B some­mai­non­taa Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min lisäk­si myös Twit­te­riin ja You­tu­been. Kana­va­va­lin­nat teh­dään aina tie­tys­ti tavoit­tei­den, tuot­teen ja koh­de­ryh­män ohjaa­mi­na ja bud­jet­tia ohja­taan sin­ne, mis­sä tulok­sia syn­tyy eniten.

Tavoitteiden ymmärtäminen aloituspalaverissa

Aloi­tam­me yhteis­työn aina tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoit­teis­ta­si. Asiak­kaa­na olet lii­ke­toi­min­ta­si paras asian­tun­ti­ja, jon­ka kar­tut­ta­man osaa­mi­sen haluam­me välit­tää oikeal­la taval­la some­ka­na­vien mai­nos­kam­pan­jois­sa. Ja lupaam­me, että tavoi­tam­me mai­non­nal­la myyn­ti­si kan­nal­ta oikean kohderyhmän.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen projektinhallintatyökaluun.

Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa hal­li­taan samas­ta työ­ka­lus­ta, joten voim­me yhdes­sä sopia, mil­lä pai­no­tuk­sel­la kum­paa­kin kana­vaa teh­dään. Saat kaut­tam­me molem­mat pal­ve­lut yhdel­lä hinnalla.

Jatkuva informaatio tuloksista

Kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio on yksi luot­ta­mus­ta huo­ku­van yhteis­työn kul­ma­ki­vis­tä, on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Saat kans­sam­me aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia mai­non­taan. Työm­me tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Yhtey­den­ot­to­jen mää­rä nousi 137 %, kun aloi­tim­me tar­kas­ti koh­den­ne­tun some­mai­non­nan Kublan kanssa.”
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy
Mai­non­nan tehok­kuus ylit­ti tavoit­teet ja somes­ta tuli asiak­kai­ta koti­si­vuil­lem­me yllät­tä­vän iso mää­rä heti ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta lähtien.” 
Olli Suvan­to, Lai­ti­lan Rau­ta­kaup­pa Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti pähkinänkuoressa
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hyvin laa­ja kat­to­ter­mi, jon­ka alle mah­tuu pal­jon ja kai­ken­lais­ta. Se jakau­tuu… Jat­ka lukemista
 • Hyvä mainos, mitä se vaatii?
 • Hyvä mai­nos, mil­lai­nen se on? Lue 6 vinkkiä!
 • Hyvä mai­nos tekee kulut­ta­jal­le jo muu­ta­man ensim­mäi­sen sekun­nin aika­na sel­väk­si sen, mitä mai­nos myy. Jos… Jat­ka lukemista
 • Asiakassegmentti
 • Asia­kas­seg­ment­ti yri­tyk­sen markkinoinnissa
 • Asia­kas­seg­men­toin­ti on yri­tyk­sen asia­kas­kun­nan jaka­mis­ta eri­lai­siin osioi­hin, jot­ta mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä sopi­vil­le asia­kas­ryh­mil­le oikeal­la taval­la… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy