Facebook- ja Instagram-mainonta 

Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa teet oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin budjetilla.

Pal­ve­lut \ Face­book- ja Instagram-mainonta
Kubla facebook ja instagram markkinointi

Mistä on kyse? 

Face­­book-mai­­non­­nan avul­la tavoi­tat ne, jot­ka eivät vie­lä tie­dä tar­vit­se­van­sa tuot­tei­tan­ne tai pal­ve­lui­tan­ne. Kos­ka Face­book saa meis­tä hyvin­kin spe­si­fiä dataa, ovat mai­non­nan koh­dis­tus­mah­dol­li­suu­det aivan omaa luok­kaan­sa. Ja kyl­lä - me suo­ma­lai­set olem­me vie­lä Face­boo­kis­sa 2,7 mil­joo­nan käyt­tä­jän voi­min. Sii­tä mas­sas­ta tavoi­tat avul­lam­me niin yri­tys­päät­tä­jät kuin muut­kin kiinnostuneet. 

Konkreettisia esimerkkejä 

Minkä tyyppistä mainontaa voisimme tehdä teille? 

Retargeting 

Mie­ti­tään­pä het­ki. Mik­si koti­si­vuil­la­si on käy­ty? On ken­ties google­tet­tu jotain tuo­tet­ta ja pal­ve­lua, kos­ka sil­le on ollut tar­ve ja tätä kaut­ta on pää­dyt­ty tei­dän sivuil­le. Syys­tä tai toi­ses­ta ollaan tul­tu luke­maan yri­tyk­sen­ne blo­gi­jut­tua, kos­ka aihe on kiinnostanut.

Koti­si­vuil­lan­ne ei käy­dä huvin vuok­si vaan jon­kin tyyp­pi­sen kiin­nos­tuk­sen takia. Ja tämä tekee­kin koti­si­vuil­la käy­neis­tä lois­ta­van kohderyhmän.

Usein yri­tyk­set panos­ta­vat haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja tuot­taak­seen sisäl­töä net­ti­si­vuil­leen, jot­ta asiak­kaat saa­daan hou­ku­tel­tua yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Tämä on ilman muu­ta hyö­dyl­lis­tä, mut­ta vie toki aikaa ja rahaa. Täs­tä syys­tä kan­nat­taa­kin ottaa teh­dyis­tä sisäl­tö­pa­nos­tuk­sis­ta kaik­ki hyö­ty irti ja teh­dä mai­non­nan koh­de­ryh­mä koti­si­vuil­la käyneistä .

Look-a-like audience 

Äsken tote­sim­me, että koti­si­vuil­la käy­neet on varus­tet­tu mark­ki­noi­jan näkö­kul­mas­ta arvok­kail­la asioil­la, kuten osto­tar­peel­la. Face­book myös on havain­nut tämän mai­nos­ta­jil­leen tehok­kaak­si mai­nos­muo­dok­si ja on mah­dol­lis­ta­nut myös ns. look-a-like kohderyhmät.

Kos­ka Face­book kerää käyt­tä­jis­tään hyvin­kin tark­kaa tie­toa, pys­ty­tään luo­maan koh­de­ryh­miä, jot­ka ovat saman­kal­tai­sia kuin tei­dän koti­si­vuil­la käyneet.

Look-a-like koh­den­ta­mi­nen on mai­nio tapa tavoit­taa uusia sil­mä­pa­re­ja, joil­la on vas­taa­va osto­tar­ve kuin koti­si­vuil­lan­ne kävijöillä.

Kohdentaminen sähköpostilla 

Säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen perus­tu­val­la mai­non­nal­la ei ole mitään teke­mis­tä uutis­kir­jei­den kans­sa, vaan kyse on sii­tä, että säh­kö­pos­ti­lis­ta voi­daan syöt­tää face­book-mai­nok­sen koh­de­ryh­mäk­si. Tätä kaut­ta voi­daan lähes­tyä - hyväl­lä maul­la - vaik­ka omia uinah­ta­nei­ta asiak­kai­ta tai hyö­dyn­tää täy­sin uut­ta, tar­kas­ti rajat­tua kohderyhmää.

Voim­me teh­dä yri­tyk­sel­len­ne mai­non­taa perus­tuen esi­mer­kik­si tark­kaan toi­mia­laan tai liikevaihtoon.

On ihan jär­ke­vää tar­kis­taa talous­tie­dois­ta, että mai­nok­sia näy­te­tään yri­tyk­sil­le, joil­la on varaa ostaa yri­tyk­sen­ne tuo­tet­ta tai palvelua.

Facebook- ja Instagram-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Tavoita vaikeatkin kohderyhmät 

Oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan myös yri­tys­päät­tä­jät ja muut vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vat koh­de­ryh­mät.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tuloksista.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si Face­­book- ja Ins­­ta­­gram-mai­­non­­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointi kuntoon

Tarvitsetko apua mainontaan sosiaalisessa mediassa? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

B2B Somemainonta

Somes­sa yri­tys­päät­tä­jä ei juu­ri­kaan eroa kulut­ta­jas­ta, sil­lä hän­kin käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa. Kublal­la on oivat kei­not tavoit­taa halut­tu yri­tys­päät­tä­jien jouk­ko sosi­aa­li­ses­ta medias­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. B2B some­mark­ki­noin­ti ei todel­la­kaan rajoi­tu pel­käs­tään Lin­ke­di­niin. Myös Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa voi­daan nimit­täin koh­den­taa yri­tyk­sil­le ja nii­den päät­tä­jil­le esi­mer­kik­si nii­den lii­ke­vaih­don, tulok­sen, toi­mia­lan, hen­ki­lö­mää­rän tai päät­tä­jän säh­kö­pos­tio­soit­teen perus­teel­la

Teem­me B2B some­mai­non­taa Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min lisäk­si myös Twit­te­riin ja You­tu­been. Kana­va­va­lin­nat teh­dään aina tie­tys­ti tavoit­tei­den, tuot­teen ja koh­de­ryh­män ohjaa­mi­na ja bud­jet­tia ohja­taan sin­ne, mis­sä tulok­sia syn­tyy eniten.

Tavoitteiden ymmärtäminen aloituspalaverissa

Aloi­tam­me yhteis­työn aina tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoit­teis­ta­si. Asiak­kaa­na olet lii­ke­toi­min­ta­si paras asian­tun­ti­ja, jon­ka kar­tut­ta­man osaa­mi­sen haluam­me välit­tää oikeal­la taval­la some­ka­na­vien mai­nos­kam­pan­jois­sa. Ja lupaam­me, että tavoi­tam­me mai­non­nal­la myyn­ti­si kan­nal­ta oikean kohderyhmän.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen projektinhallintatyökaluun.

Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa hal­li­taan samas­ta työ­ka­lus­ta, joten voim­me yhdes­sä sopia, mil­lä pai­no­tuk­sel­la kum­paa­kin kana­vaa teh­dään. Saat kaut­tam­me molem­mat pal­ve­lut yhdel­lä hinnalla.

Jatkuva informaatio tuloksista

Kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio on yksi luot­ta­mus­ta huo­ku­van yhteis­työn kul­ma­ki­vis­tä, on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Saat kans­sam­me aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia mai­non­taan. Työm­me tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Yhtey­den­ot­to­jen mää­rä nousi 137 %, kun aloi­tim­me tar­kas­ti koh­den­ne­tun some­mai­non­nan Kublan kanssa.”
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy
Mai­non­nan tehok­kuus ylit­ti tavoit­teet ja somes­ta tuli asiak­kai­ta koti­si­vuil­lem­me yllät­tä­vän iso mää­rä heti ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta lähtien.” 
Olli Suvan­to, Lai­ti­lan Rau­ta­kaup­pa Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti pähkinänkuoressa
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hyvin laa­ja kat­to­ter­mi, jon­ka alle mah­tuu pal­jon ja kai­ken­lais­ta. Se jakau­tuu… Jat­ka lukemista
 • Hyvä mainos, mitä se vaatii?
 • Hyvä mai­nos, mil­lai­nen se on? Lue 6 vinkkiä!
 • Hyvä mai­nos tekee kulut­ta­jal­le jo muu­ta­man ensim­mäi­sen sekun­nin aika­na sel­väk­si sen, mitä mai­nos myy. Jos… Jat­ka lukemista
 • Asiakassegmentti
 • Asia­kas­seg­ment­ti yri­tyk­sen markkinoinnissa
 • Asia­kas­seg­men­toin­ti on yri­tyk­sen asia­kas­kun­nan jaka­mis­ta eri­lai­siin osioi­hin, jot­ta mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä sopi­vil­le asia­kas­ryh­mil­le oikeal­la taval­la… Jat­ka lukemista

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi