Facebook- ja Instagram-mainonta 

Pal­ve­lut \ Face­book- ja Instagram-mainonta
Kubla facebook ja instagram markkinointi

Mistä on kyse? 

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin budjetilla.

Facebook- ja Instagram-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Tavoita vaikeatkin kohderyhmät 

Oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan myös yri­tys­päät­tä­jät ja muut vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vat koh­de­ryh­mät.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tuloksista.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si Face­­book- ja Ins­­ta­­gram-mai­­non­­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Tarvitsetko apua mainontaan sosiaalisessa mediassa? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

B2B Somemainonta

Somes­sa yri­tys­päät­tä­jä ei juu­ri­kaan eroa kulut­ta­jas­ta, sil­lä hän­kin käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa. Kublal­la on oivat kei­not tavoit­taa halut­tu yri­tys­päät­tä­jien jouk­ko sosi­aa­li­ses­ta medias­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. B2B some­mark­ki­noin­ti ei todel­la­kaan rajoi­tu pel­käs­tään Lin­ke­di­niin. Myös Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa voi­daan nimit­täin koh­den­taa yri­tyk­sil­le ja nii­den päät­tä­jil­le esi­mer­kik­si nii­den lii­ke­vaih­don, tulok­sen, toi­mia­lan, hen­ki­lö­mää­rän tai päät­tä­jän säh­kö­pos­tio­soit­teen perus­teel­la

Teem­me B2B some­mai­non­taa Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min lisäk­si myös Twit­te­riin ja You­tu­been. Kana­va­va­lin­nat teh­dään aina tie­tys­ti tavoit­tei­den, tuot­teen ja koh­de­ryh­män ohjaa­mi­na ja bud­jet­tia ohja­taan sin­ne, mis­sä tulok­sia syn­tyy eniten.

Tavoitteiden ymmärtäminen aloituspalaverissa

Aloi­tam­me yhteis­työn aina tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoit­teis­ta­si. Asiak­kaa­na olet lii­ke­toi­min­ta­si paras asian­tun­ti­ja, jon­ka kar­tut­ta­man osaa­mi­sen haluam­me välit­tää oikeal­la taval­la some­ka­na­vien mai­nos­kam­pan­jois­sa. Ja lupaam­me, että tavoi­tam­me mai­non­nal­la myyn­ti­si kan­nal­ta oikean kohderyhmän.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen projektinhallintatyökaluun.

Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa hal­li­taan samas­ta työ­ka­lus­ta, joten voim­me yhdes­sä sopia, mil­lä pai­no­tuk­sel­la kum­paa­kin kana­vaa teh­dään. Saat kaut­tam­me molem­mat pal­ve­lut yhdel­lä hinnalla.

Jatkuva informaatio tuloksista

Kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio on yksi luot­ta­mus­ta huo­ku­van yhteis­työn kul­ma­ki­vis­tä, on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Saat kans­sam­me aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia mai­non­taan. Työm­me tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Yhtey­den­ot­to­jen mää­rä nousi 137 %, kun aloi­tim­me tar­kas­ti koh­den­ne­tun some­mai­non­nan Kublan kanssa.”
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy
Mai­non­nan tehok­kuus ylit­ti tavoit­teet ja somes­ta tuli asiak­kai­ta koti­si­vuil­lem­me yllät­tä­vän iso mää­rä heti ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta lähtien.” 
Olli Suvan­to, Lai­ti­lan Rau­ta­kaup­pa Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Sosiaalisen median markkinointi
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti pähkinänkuoressa
 • Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hyvin laa­ja kat­to­ter­mi, jon­ka alle mah­tuu pal­jon ja kai­ken­lais­ta. Se jakau­tuu… Jat­ka lukemista
 • Hyvä mainos, mitä se vaatii?
 • Hyvä mai­nos, mil­lai­nen se on? Lue 6 vinkkiä!
 • Hyvä mai­nos tekee kulut­ta­jal­le jo muu­ta­man ensim­mäi­sen sekun­nin aika­na sel­väk­si sen, mitä mai­nos myy. Jos… Jat­ka lukemista
 • Asiakassegmentti
 • Asia­kas­seg­ment­ti yri­tyk­sen markkinoinnissa
 • Asia­kas­seg­men­toin­ti on yri­tyk­sen asia­kas­kun­nan jaka­mis­ta eri­lai­siin osioi­hin, jot­ta mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä sopi­vil­le asia­kas­ryh­mil­le oikeal­la taval­la… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Täysi tyytyväisyystakuu

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

  Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy