Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den asettaminen

Niin kuin kai­kes­sa, mis­tä haluam­me tulok­sia, myös Face­book mai­non­nas­sa kan­nat­taa aset­taa tavoit­teet. Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen ei eroa juu­ri­kaan muis­ta­kaan tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta. Tavoit­tei­den tulee suun­ni­tel­mal­li­sia, hyvin mie­tit­ty­jä ja tie­ten­kin realistisia.

Seu­raa­vis­sa kap­pa­leis­sa käym­me läpi Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­sen eri vai­hei­ta ja tär­kei­tä asioi­ta huo­mioi­ta­vak­si mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä sen ete­ne­mi­ses­tä. Kaik­kea ei tähän artik­ke­liin luon­nol­li­ses­ti saa mah­tu­maan, mut­ta toi­von mukaan täs­sä on kui­ten­kin pal­jon hyö­dyl­lis­tä asi­aa Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den asettamiseen.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - missä kohtaa myyntisuppiloa ollaan

Aloi­te­taan Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen miet­ti­mäl­lä mis­sä koh­taa myyn­ti­sup­pi­loa mei­dän poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­me ovat. Tämä on tär­ke­ää sen takia, että tie­däm­me mil­lai­set tavoit­teet ovat rea­lis­ti­sia sekä oleel­li­sia sen het­ki­sel­le mainonnalle.

Aja­tel­laan­pa vaik­ka, että myym­me 2.500 € kou­lu­tus­ta niin toden­nä­köi­ses­ti aika har­va ostaa tämän tuot­teen meil­tä kun kuu­lee sii­tä ensim­mäis­tä ker­taa. Jos käyn­nis­tet­tä­vä mai­non­ta on siis koh­dis­tet­tu myyn­ti­sup­pi­lon ylä­pääs­sä ole­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le on mei­dän muo­toil­ta­va mai­nos­vies­ti ja tavoit­teet sen mukai­ses­ti. Rea­lis­ti­nen tavoi­te voi­si olla vaik­ka kou­lu­tuk­ses­ta ker­to­van videon katsominen. 

Tuo­te­vi­deon kat­so­neil­le voi­sim­me teh­dä vaik­ka lii­ken­tee­noh­jaus­mai­non­taa, jot­ta saam­me hei­dät sivuil­lem­me tutus­tu­maan mei­hin yri­tyk­se­nä. Kun yri­tys ja tuo­te ovat heil­le tut­tu­ja voi­daan heil­le koh­dis­taa esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­toon ohjaa­vaa mai­non­taa. Täs­sä koh­taa tavoit­tee­nam­me on siis luon­nol­li­ses­ti yhteydenotot.

Toki jos myym­me esi­mer­kik­si 49€ verk­ko­kurs­sia voim­me ede­tä mai­non­nas­sa vaik­ka suo­raan kon­ver­sio eli suo­ra kaup­pa edel­lä. On siis hyvä muis­taa, että ohjeet pitää aina suh­teut­taa myyn­ti­sup­pi­lon lisäk­si myy­tä­vään pal­ve­lun tai tuot­teen ominaisuuksiin.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - myyntisuppilon mukaiset tavoitteet

Kuten edel­lä jo hie­man sivut­tiin niin tavoit­teet kan­nat­taa aset­taa sen mukaan mis­sä koh­taa myyn­ti­sup­pi­loa men­nään. Eli kun poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le ker­ro­taan ensim­mäis­tä ker­taa on hyvä lähes­tyä “varo­vas­ti” ja jät­tää aggres­sii­vi­sem­mat tavoit­teet myö­hem­mäk­si. Tähän on hyvä vaih­toeh­to esi­mer­kik­si video­mai­nos­ten näyt­tö, ne muu­ten toi­mi­vat hyvin Facebookissa.

Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas on jo tutus­tu­nut mei­hin hie­man esi­mer­kik­si yllä mai­nit­tu­jen videoi­den muo­dos­sa voim­me hyvin siir­tyä seu­raa­vaan step­piin eli aset­taa tavoit­teek­si vaik­ka­pa juu­ri sen verk­ko­si­vu­vie­rai­lun. Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on muka­van help­poa, kun täs­sä­kin koh­taa mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa heil­le jot­ka ovat kat­so­neet video­ta esi­mer­kik­si 50%. Täl­lai­sil­la ase­tuk­sil­la tie­däm­me, että video on toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­ta­nut ja tämä koh­de­ryh­mä on otol­lis­ta seu­raa­vil­le tavoitteille. 

Verk­ko­si­vu­vie­rai­lun jäl­keen seu­raa­va tavoi­te voi­si olla yhtey­den­ot­to. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat siis jo kat­so­neet mei­dän mai­nos­vi­deon ja käy­neet sivuil­lam­me, joten hei­tä on hyvä ohja­ta seu­raa­vak­si yhteydenottoon.

Tämä yllä mai­nit­tu menet­te­ly hel­pot­taa mei­dän tavoit­tei­den aset­ta­mis­ta ja sitä kaut­ta paran­taa mai­non­nan tehoa. Seu­raa­va kap­pa­le jat­kaa Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­sen strategialla.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - strategia

Kuten yllä onkin jo poh­dit­tu on mai­non­nan tavoit­tei­den nyky­ti­la tär­keä ja täs­sä se koros­tuu enti­ses­tään. Jot­ta voim­me luo­da hyvän stra­te­gian pitää meil­lä olla nyky­ti­lan­ne hyvin hallussa.

Stra­te­gias­sa mie­ti­tään mil­lais­ta kam­pan­join­tia teh­dään nyt ja sen poh­jal­ta mie­ti­tään mil­lai­sil­la toi­men­pi­teil­lä pää­sem­me tehok­kaas­ti koh­ti tavoit­tei­ta ja mit­kä ovat mei­dän seu­raa­vat aske­leem­me kun nykyi­set tavoit­teet on saa­vu­tet­tu. On hyvä visua­li­soi­da jo etu­kä­teen miten mai­non­tam­me tavoit­teet tule­vat muut­tu­maan mai­non­nan edetessä.

Yksi mai­nit­se­mi­sen arvoi­nen asia stra­te­gi­aan liit­tyen on myös media­bud­je­tin koko ja jako. Kas­vaa­ko media­bud­jet­ti sitä mukaan kun pääs­tään tavoit­tei­siin ja muut­tuu­ko sen pro­sen­tu­aa­li­nen jako joten­kin eri mai­non­nan tavoit­tei­den välil­lä mitä pidem­mäl­le mai­non­nas­sa mennään. 

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - mittaaminen

Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa ja stra­te­gian arvioin­nis­sa sekä kehit­tä­mi­ses­sä tulos­ten mit­taa­mi­nen on ensi arvoi­sen tär­ke­ää. Tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta pitää mita­ta, jot­ta voi­daan ana­ly­soi­da mit­kä toi­men­pi­teet ovat joh­ta­neet tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen ja mil­lä osa-alueil­la puo­les­taan ollaan jäl­jes­sä. Mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää myös stra­te­gian seu­raa­mi­sen toteu­tu­mi­sen arvioin­nin kannalta. 

Face­boo­kin omas­sa mai­nos­työ­ka­lus­sa on onnek­si erit­täin kat­ta­va ana­ly­tiik­ka, jol­la tulok­sia voi­daan mita­ta. Lisä­nä toki voi­daan käyt­tää myös esi­mer­kik­si Google Analyticsia.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - analysointi ja kehittäminen

Yksis­tään tulos­ten mit­taa­mi­nen ei tie­ten­kään vie­lä auta vaan tulok­set pitää ana­ly­soi­da. Mil­tä osin on onnis­tut­tu ja mil­tä osin tavoit­teis­ta on jää­ty. Tulos­ten poh­jal­ta voi­daan kat­soa mikä on toi­mi­nut ja mikä ei, näi­den tie­to­jen avul­la voi­daan kehit­tää kam­pan­join­tia entis­tä tehok­kaam­mak­si ja saa­vut­taa tavoit­teet entis­tä paremmin.

Yksi teho­kas kehit­tä­mi­sen muo­to on a/b-tes­taus, sen avul­la pys­ty­tään tes­taa­maan vaik­ka mai­nos­ten koh­den­nuk­sia tai nii­den sisäl­tö­jä. A/b-tes­taus pitäi­si­kin kuu­lua mai­non­nan teki­jöi­den perustyökaluihin.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - loppusanat

Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen voi olla jos­kus haas­ta­vaa, mut­ta se on kui­ten­kin lähes aina kan­nat­ta­vaa. Tavoit­teet kan­nat­taa miet­tiä huo­lel­la, mut­ta nii­tä on myös olta­va val­mis päi­vit­tä­mään mai­non­nan edetessä. 

Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on jat­ku­va pro­ses­si, tulok­sia mita­taan, sen jäl­keen ne ana­ly­soi­daan. Ana­ly­soin­nin jäl­keen mie­ti­tään pitää­kö tavoit­tei­ta päi­vit­tää ja mil­lä lail­la. Kun nämä on teh­ty niin seu­raa­vak­si muo­ka­taan mai­nok­sia vas­taa­maan mah­dol­li­ses­ti uudis­tu­nei­ta tavoit­tei­ta. Näi­den uusien mai­nos­ten tulok­sia puo­les­taan taas mita­taan ja näin jat­ke­taan niin kau­an kuin mai­non­ta pyörii.

Jäl­leen ker­ran toi­von, että olet saa­nut täs­tä artik­ke­lis­ta arvok­kai­ta vink­ke­jä mat­kaan ja jos mie­le­si tekee spar­rail­la Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta tai digi­mai­non­nas­ta ylei­ses­ti niin olet­han yhtey­des­sä meihin 😉

Ota yhteyt­tä!
Account based marketing - syvennä asiakassuhdettasi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy