Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Face­book mai­non­ta \ Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den asettaminen

Niin kuin kai­kes­sa, mis­tä haluam­me tulok­sia, myös Face­book mai­non­nas­sa kan­nat­taa aset­taa tavoit­teet. Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen ei eroa juu­ri­kaan muis­ta­kaan tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta. Tavoit­tei­den tulee suun­ni­tel­mal­li­sia, hyvin mie­tit­ty­jä ja tie­ten­kin realistisia.

Seu­raa­vis­sa kap­pa­leis­sa käym­me läpi Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­sen eri vai­hei­ta ja tär­kei­tä asioi­ta huo­mioi­ta­vak­si mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä sen ete­ne­mi­ses­tä. Kaik­kea ei tähän artik­ke­liin luon­nol­li­ses­ti saa mah­tu­maan, mut­ta toi­von mukaan täs­sä on kui­ten­kin pal­jon hyö­dyl­lis­tä asi­aa Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den asettamiseen.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - missä kohtaa myyntisuppiloa ollaan

Aloi­te­taan Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen miet­ti­mäl­lä mis­sä koh­taa myyn­ti­sup­pi­loa mei­dän poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­me ovat. Tämä on tär­ke­ää sen takia, että tie­däm­me mil­lai­set tavoit­teet ovat rea­lis­ti­sia sekä oleel­li­sia sen het­ki­sel­le mainonnalle.

Aja­tel­laan­pa vaik­ka, että myym­me 2.500 € kou­lu­tus­ta niin toden­nä­köi­ses­ti aika har­va ostaa tämän tuot­teen meil­tä kun kuu­lee sii­tä ensim­mäis­tä ker­taa. Jos käyn­nis­tet­tä­vä mai­non­ta on siis koh­dis­tet­tu myyn­ti­sup­pi­lon ylä­pääs­sä ole­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le on mei­dän muo­toil­ta­va mai­nos­vies­ti ja tavoit­teet sen mukai­ses­ti. Rea­lis­ti­nen tavoi­te voi­si olla vaik­ka kou­lu­tuk­ses­ta ker­to­van videon katsominen. 

Tuo­te­vi­deon kat­so­neil­le voi­sim­me teh­dä vaik­ka lii­ken­tee­noh­jaus­mai­non­taa, jot­ta saam­me hei­dät sivuil­lem­me tutus­tu­maan mei­hin yri­tyk­se­nä. Kun yri­tys ja tuo­te ovat heil­le tut­tu­ja voi­daan heil­le koh­dis­taa esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­toon ohjaa­vaa mai­non­taa. Täs­sä koh­taa tavoit­tee­nam­me on siis luon­nol­li­ses­ti yhteydenotot.

Toki jos myym­me esi­mer­kik­si 49€ verk­ko­kurs­sia voim­me ede­tä mai­non­nas­sa vaik­ka suo­raan kon­ver­sio eli suo­ra kaup­pa edel­lä. On siis hyvä muis­taa, että ohjeet pitää aina suh­teut­taa myyn­ti­sup­pi­lon lisäk­si myy­tä­vään pal­ve­lun tai tuot­teen ominaisuuksiin.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - myyntisuppilon mukaiset tavoitteet

Kuten edel­lä jo hie­man sivut­tiin niin tavoit­teet kan­nat­taa aset­taa sen mukaan mis­sä koh­taa myyn­ti­sup­pi­loa men­nään. Eli kun poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le ker­ro­taan ensim­mäis­tä ker­taa on hyvä lähes­tyä “varo­vas­ti” ja jät­tää aggres­sii­vi­sem­mat tavoit­teet myö­hem­mäk­si. Tähän on hyvä vaih­toeh­to esi­mer­kik­si video­mai­nos­ten näyt­tö, ne muu­ten toi­mi­vat hyvin Facebookissa.

Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas on jo tutus­tu­nut mei­hin hie­man esi­mer­kik­si yllä mai­nit­tu­jen videoi­den muo­dos­sa voim­me hyvin siir­tyä seu­raa­vaan step­piin eli aset­taa tavoit­teek­si vaik­ka­pa juu­ri sen verk­ko­si­vu­vie­rai­lun. Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on muka­van help­poa, kun täs­sä­kin koh­taa mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa heil­le jot­ka ovat kat­so­neet video­ta esi­mer­kik­si 50%. Täl­lai­sil­la ase­tuk­sil­la tie­däm­me, että video on toden­nä­köi­ses­ti kiin­nos­ta­nut ja tämä koh­de­ryh­mä on otol­lis­ta seu­raa­vil­le tavoitteille. 

Verk­ko­si­vu­vie­rai­lun jäl­keen seu­raa­va tavoi­te voi­si olla yhtey­den­ot­to. Poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ovat siis jo kat­so­neet mei­dän mai­nos­vi­deon ja käy­neet sivuil­lam­me, joten hei­tä on hyvä ohja­ta seu­raa­vak­si yhteydenottoon.

Tämä yllä mai­nit­tu menet­te­ly hel­pot­taa mei­dän tavoit­tei­den aset­ta­mis­ta ja sitä kaut­ta paran­taa mai­non­nan tehoa. Seu­raa­va kap­pa­le jat­kaa Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­sen strategialla.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - strategia

Kuten yllä onkin jo poh­dit­tu on mai­non­nan tavoit­tei­den nyky­ti­la tär­keä ja täs­sä se koros­tuu enti­ses­tään. Jot­ta voim­me luo­da hyvän stra­te­gian pitää meil­lä olla nyky­ti­lan­ne hyvin hallussa.

Stra­te­gias­sa mie­ti­tään mil­lais­ta kam­pan­join­tia teh­dään nyt ja sen poh­jal­ta mie­ti­tään mil­lai­sil­la toi­men­pi­teil­lä pää­sem­me tehok­kaas­ti koh­ti tavoit­tei­ta ja mit­kä ovat mei­dän seu­raa­vat aske­leem­me kun nykyi­set tavoit­teet on saa­vu­tet­tu. On hyvä visua­li­soi­da jo etu­kä­teen miten mai­non­tam­me tavoit­teet tule­vat muut­tu­maan mai­non­nan edetessä.

Yksi mai­nit­se­mi­sen arvoi­nen asia stra­te­gi­aan liit­tyen on myös media­bud­je­tin koko ja jako. Kas­vaa­ko media­bud­jet­ti sitä mukaan kun pääs­tään tavoit­tei­siin ja muut­tuu­ko sen pro­sen­tu­aa­li­nen jako joten­kin eri mai­non­nan tavoit­tei­den välil­lä mitä pidem­mäl­le mai­non­nas­sa mennään. 

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - mittaaminen

Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa ja stra­te­gian arvioin­nis­sa sekä kehit­tä­mi­ses­sä tulos­ten mit­taa­mi­nen on ensi arvoi­sen tär­ke­ää. Tavoit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta pitää mita­ta, jot­ta voi­daan ana­ly­soi­da mit­kä toi­men­pi­teet ovat joh­ta­neet tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen ja mil­lä osa-alueil­la puo­les­taan ollaan jäl­jes­sä. Mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää myös stra­te­gian seu­raa­mi­sen toteu­tu­mi­sen arvioin­nin kannalta. 

Face­boo­kin omas­sa mai­nos­työ­ka­lus­sa on onnek­si erit­täin kat­ta­va ana­ly­tiik­ka, jol­la tulok­sia voi­daan mita­ta. Lisä­nä toki voi­daan käyt­tää myös esi­mer­kik­si Google Analyticsia.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - analysointi ja kehittäminen

Yksis­tään tulos­ten mit­taa­mi­nen ei tie­ten­kään vie­lä auta vaan tulok­set pitää ana­ly­soi­da. Mil­tä osin on onnis­tut­tu ja mil­tä osin tavoit­teis­ta on jää­ty. Tulos­ten poh­jal­ta voi­daan kat­soa mikä on toi­mi­nut ja mikä ei, näi­den tie­to­jen avul­la voi­daan kehit­tää kam­pan­join­tia entis­tä tehok­kaam­mak­si ja saa­vut­taa tavoit­teet entis­tä paremmin.

Yksi teho­kas kehit­tä­mi­sen muo­to on a/b-tes­taus, sen avul­la pys­ty­tään tes­taa­maan vaik­ka mai­nos­ten koh­den­nuk­sia tai nii­den sisäl­tö­jä. A/b-tes­taus pitäi­si­kin kuu­lua mai­non­nan teki­jöi­den perustyökaluihin.

Facebook mainonnan tavoitteiden asettaminen - loppusanat

Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen voi olla jos­kus haas­ta­vaa, mut­ta se on kui­ten­kin lähes aina kan­nat­ta­vaa. Tavoit­teet kan­nat­taa miet­tiä huo­lel­la, mut­ta nii­tä on myös olta­va val­mis päi­vit­tä­mään mai­non­nan edetessä. 

Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on jat­ku­va pro­ses­si, tulok­sia mita­taan, sen jäl­keen ne ana­ly­soi­daan. Ana­ly­soin­nin jäl­keen mie­ti­tään pitää­kö tavoit­tei­ta päi­vit­tää ja mil­lä lail­la. Kun nämä on teh­ty niin seu­raa­vak­si muo­ka­taan mai­nok­sia vas­taa­maan mah­dol­li­ses­ti uudis­tu­nei­ta tavoit­tei­ta. Näi­den uusien mai­nos­ten tulok­sia puo­les­taan taas mita­taan ja näin jat­ke­taan niin kau­an kuin mai­non­ta pyörii.

Jäl­leen ker­ran toi­von, että olet saa­nut täs­tä artik­ke­lis­ta arvok­kai­ta vink­ke­jä mat­kaan ja jos mie­le­si tekee spar­rail­la Face­book mai­non­nan tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­ta tai digi­mai­non­nas­ta ylei­ses­ti niin olet­han yhtey­des­sä meihin 😉

Ota yhteyt­tä!
Account based marketing - syvennä asiakassuhdettasi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi