Facebook- ja Instagram-mainonta

Mai­non­nan tehok­kuus ylit­ti tavoit­teet ja somes­ta tuli asiak­kai­ta koti­si­vuil­lem­me yllät­tä­vän iso mää­rä heti ensim­mäi­ses­tä kuu­kau­des­ta läh­tien.”
Olli Suvan­to, Lai­ti­lan Rau­ta­kaup­pa Oy
Etusi­vu \ Pal­ve­lut \ Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­ta

Mistä on kyse?

Oikein koh­den­net­tua, kulut­­ta­­ja- ja yri­tys­koh­de­ryh­mil­le suun­nat­tua kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa, jos­sa pää­set alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la.

Facebook- ja Instagram-mainonta

Miksi valita kumppaniksi Kubla?

Alkuun pienellä budjetilla

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Tavoita vaikeatkin kohderyhmät

Oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan myös yri­tys­päät­tä­jät ja muut vai­keas­ti tavoi­tet­ta­vat koh­de­ryh­mät.

Tiedät missä mennään

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta.

Riskitöntä yhteistyötä

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on ris­ki­tön­tä.

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si Face­­book- ja Ins­­ta­­gram-mai­­non­­ta. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä!

Tarvitsetko apua mainontaan sosiaalisessa mediassa?

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon!

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, niin ota yhteyt­tä nyt ja kes­kus­tel­laan lisää aihees­ta!

Näin palvelemme

Tavoitteiden ymmärtäminen aloituspalaverissa

Aloi­tam­me yhteis­työn aina tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoit­teis­ta­si. Asiak­kaa­na olet lii­ke­toi­min­ta­si paras asian­tun­ti­ja, jon­ka kar­tut­ta­man osaa­mi­sen haluam­me välit­tää oikeal­la taval­la some­ka­na­vien mai­nos­kam­pan­jois­sa. Ja lupaam­me, että tavoi­tam­me mai­non­nal­la myyn­ti­si kan­nal­ta oikean koh­de­ryh­män.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun.

Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­taa hal­li­taan samas­ta työ­ka­lus­ta, joten voim­me yhdes­sä sopia, mil­lä pai­no­tuk­sel­la kum­paa­kin kana­vaa teh­dään. Saat kaut­tam­me molem­mat pal­ve­lut yhdel­lä hin­nal­la.

Jatkuva informaatio tuloksista

Kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio on yksi luot­ta­mus­ta huo­ku­van yhteis­työn kul­ma­ki­vis­tä, on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Saat kans­sam­me aina hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia mai­non­taan. Työm­me tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapah­tuu.

Yhtey­den­ot­to­jen mää­rä nousi 137 %, kun aloi­tim­me tar­kas­ti koh­den­ne­tun some­mai­non­nan Kublan kans­sa.”
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy