LinkedIn-mainonta 

Pal­ve­lut \ Lin­ke­dIn-mai­non­ta
natiivimainonta

Mistä on kyse? 

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si kohderyhmästä.

LinkedIn-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Erinomaiset kohdistusmetodit 

Tar­kas­ti halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan yri­tys­päät­tä­jät Lin­ke­dI­nin val­mii­ta koh­den­nus­rat­kai­su­ja paremmin.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tuloksista.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si Lin­­ke­­dIn-mai­­non­­ta. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutel­laan miten voi­sim­me par­hai­ten auttaa!

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Haluatko ottaa LinkedInin haltuun? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat eteenpäin! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoit­teis­ta­si tai vaik­ka­pa rek­ry­toin­ti­suun­ni­tel­mis­ta­si, johon haluai­sit Lin­ke­di­niä hyö­dyn­tää. Asiak­kaa­na olet lii­ke­toi­min­ta­si paras asian­tun­ti­ja, jon­ka kar­tut­ta­man osaa­mi­sen haluam­me välit­tää oikeal­la taval­la LinkedIn:in mai­nos­kam­pan­jois­sa. Ja lupaam­me, että tavoi­tam­me mai­non­nal­la myyn­ti­si kan­nal­ta oikean kohderyhmän.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen projektinhallintatyökaluun.

Jatkuva informaatio

Kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio on yksi luot­ta­mus­ta huo­ku­van yhteis­työn kul­ma­ki­vis­tä, on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä Lin­ke­dIn-tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Saat kans­sam­me aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Kou­lu­tam­me tar­vit­taes­sa yri­tys­tä­si hyö­dyn­tä­mään kana­vaa parem­min. Ker­rom­me, min­kä­lai­set pos­tauk­set toi­mi­vat ja miten pos­tauk­sia yli­pää­tään teh­dään. Näin olem­me tuke­na­si Lin­ke­dI­nin koko­nais­val­tai­ses­sa hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ja tätä pal­ve­lua tar­joam­me täy­sin veloituksetta.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia Lin­ke­din-mai­non­taan. Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Yhtey­den­ot­to­ja tuli yli 236 % aiem­paa enemmän.”
Olli Suvan­to, Lead Ven­tu­res Oy
Tavoi­tim­me koh­de­ryh­mäm­me todel­la tehok­kaas­ti ja nopeas­ti. Kuu­lim­me täs­tä myös asiak­kail­ta ja työn­te­ki­jöil­tä ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.”
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • LinkedIn mainonta
 • Lin­ke­dIn-mai­non­ta – näin onnis­tut siinä
 • Näil­lä vin­keil­lä onnis­tut Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa ja tavoi­tat B2B-yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Jat­ka lukemista
 • LinkedIn maksettu mainonta
 • Lin­ke­dIn mainonta
 • Ennen kuin iske­tään kiin­ni sii­hen mitä Lin­ke­din mak­set­tu mai­non­ta on var­mis­te­taan, että kaik­ki tie­däm­me mis­tä… Jat­ka lukemista
 • Kuinka LinkedIn mainontaa mitataan
 • Mai­non­nan mittaaminen
 • Aloi­te­taan poh­jus­tuk­sel­la Lin­ke­din mai­non­taan eli ennen kuin mie­tim­me kuin­ka Lin­ke­din mai­non­taa mita­taan täy­tyy mei­dän tie­tää… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy