Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

Teollisuusyrityksen markkinointi

Kehi­tä teol­li­suus­yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia moder­nil­la otteel­la. Esit­te­lem­me stra­te­giat ja työ­ka­lut, jot­ka vie­vät yri­tyk­se­si mark­ki­nan kär­keen. T…

Asiakastyytyväisyyden mittaamisen perusteet

Täs­sä artik­ke­lis­sa sukel­lam­me asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­sen maa­il­maan, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti pk-yri­tyk­sil­le suun­nat­tui­hin digi­taa­li­siin työka…

Mainostoimisto vai markkinointitoimisto?

Onko yri­tyk­se­si val­mis otta­maan seu­raa­van aske­leen mark­ki­noin­nis­saan, mut­ta et ole var­ma, kum­man kump­pa­nin, mai­nos­toi­mis­ton vai markkinointitoimis…

Asiakashankinnan kustannusten ymmärtäminen

Opi hal­lit­se­maan asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nuk­sia eri väy­lien kaut­ta. Ver­tai­lem­me perin­tei­siä ja digi­taa­li­sia kana­via löy­tääk­sem­me par­haat. Asiaka…

Mitä on Display-mainonta?

Display-mai­non­ta on teho­kas kei­no tavoit­taa laa­jo­ja ylei­sö­jä inter­ne­tis­sä. Esi­mer­kik­si Google Display -mai­non­ta sal­lii yri­tys­ten näyt­tää visuaalis…

Kotisivujen merkitys brändin vahvistamisessa

Nykyi­ses­sä digi­taa­li­ses­sa aika­kau­des­sa koti­si­vut ovat pal­jon enem­män kuin vain digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti yri­tyk­sel­le­si. Ne ovat kes­kei­nen elementt…

SEO ja SEM – eroja ja yhtäläisyyksiä

Kun puhu­taan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta, kak­si ter­miä nouse­vat usein esiin: SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) ja SEM (Search Engi­ne Mark…

Mikä vaikuttaa Google Display -mainonnan hintaan?

Google Display -mai­non­nan hin­nat voi­vat vaih­del­la laa­jas­ti riip­puen useis­ta teki­jöis­tä, kuten koh­den­nuk­ses­ta, mai­nos­ten laa­dus­ta ja kil­pai­lus­ta al…

LinkedIn-mainonta Suomessa

Lin­ke­dIn-mai­non­ta on ainut­laa­tui­nen työ­ka­lu yri­tys­ten mark­ki­noin­tiar­se­naa­lis­sa, eri­tyi­ses­ti Suo­men mark­ki­noil­la. Se ei ole hopea­luo­ti, joka ratkai…

Paljonko Facebook-mainonta todella maksaa?

Face­book-mai­non­ta on olen­nai­nen osa myös Kublan B2B-pai­not­teis­ten asia­kas­yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa, tar­jo­ten ainut­laa­tui­sen tavan tavoittaa…

Digitaalinen markkinointi B2B:lle

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää kai­ken­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, myös niil­le, jot­ka har­joit­ta­vat B2B-myyn­tiä (busi­ness-to-busi­ness). Perin­tei­nen B…

Kilpailijoiden digimarkkinointi kartoitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gi­kir­joi­tus­ta­ni kil­pai­li­joi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kar­toi­tuk­ses­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä omas­sa mark­ki­noin­nis­sa­si! K…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi