Kublan blogi 

Kat­so asian­tun­ti­joi­dem­me ajan­koh­tai­set näke­myk­set digimarkkinoinnista.

LinkedIn-mainonta Suomessa

Lin­ke­dIn-mai­non­ta on ainut­laa­tui­nen työ­ka­lu yri­tys­ten mark­ki­noin­tiar­se­naa­lis­sa, eri­tyi­ses­ti Suo­men mark­ki­noil­la. Se ei ole hopea­luo­ti, joka ratkai…

Paljonko Facebook-mainonta todella maksaa?

Face­book-mai­non­ta on olen­nai­nen osa myös Kublan B2B-pai­not­teis­ten asia­kas­yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa, tar­jo­ten ainut­laa­tui­sen tavan tavoittaa…

Digitaalinen markkinointi B2B:lle

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää kai­ken­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, myös niil­le, jot­ka har­joit­ta­vat B2B-myyn­tiä (busi­ness-to-busi­ness). Perin­tei­nen B…

Kilpailijoiden digimarkkinointi kartoitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gi­kir­joi­tus­ta­ni kil­pai­li­joi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kar­toi­tuk­ses­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä omas­sa mark­ki­noin­nis­sa­si! K…

Linkedin yrityksen markkinoinnissa

Lin­ke­dIn on erin­omai­nen työ­ka­lu yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa ja brän­din raken­ta­mi­ses­sa. Se tar­jo­aa ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den tavoit­taa ammattilai…

Verkkosivuston konversioprosentin parantaminen

Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­sio­pro­sen­tin paran­ta­mi­nen on kriit­ti­nen teh­tä­vä monil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka pyr­ki­vät kas­vat­ta­maan myyn­ti­ään ja asiakaskuntaans…

Digimarkkinoinnin budjetin määrittäminen

Digi­mark­ki­noin­nin bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen B2B-myyn­tiä teke­väl­le yri­tyk­sel­le on moni­mut­kai­nen pro­ses­si, joka vaa­tii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja ymmä…

Miksi Google Ads -mainonta on tärkeää B2B-yritykselle

Google Ads, Googlen tar­joa­ma onli­ne-mai­non­nan työ­ka­lu, on yksi tehok­kaim­mis­ta kei­nois­ta B2B-yri­tyk­sil­le tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Tässä …

Kuinka generoida B2B-liidejä digimarkkinoinnilla?

Digi­mark­ki­noin­ti on voi­ma­kas työ­ka­lu B2B-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten käsis­sä. Sen avul­la voi­daan gene­roi­da laa­duk­kai­ta lii­de­jä, jot­ka ovat ratkaise…

Uutiskirjeiden voima yrityksen markkinointistrategiassa

Kulut­ta­jien huo­mion hou­kut­te­le­mi­nen digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa, jos­sa jokai­nen klik­kaus ja näyt­tö­ker­ta on tais­te­lun arvoi­nen, voi olla haas­ta­vaa. Y…

Tekoälyn vallankumous yritysten sisällöntuotannossa

Digi­ta­li­saa­tion aika­kau­del­la yri­tys­ten on tuo­tet­ta­va jat­ku­vas­ti laa­du­kas­ta sisäl­töä pysyäk­seen näky­vil­lä ja rele­vant­tei­na asiak­kai­den­sa silmissä. …

Tehokkaat strategiat B2B-liidien generointiin

B2B-myyn­ti on moni­mut­kai­nen ja kil­pail­tu ala, jos­sa lii­dien gene­roin­ti on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin myö­tä yri­tyk­sil­lä on ny…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi