Uudelleenmarkkinoinnin merkitys pk-yrityksille 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Uudel­leen­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys pk-yrityksille

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa pk-yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den vah­vis­taa suh­tei­ta poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­siin. Täs­sä oppaas­sa käy­dään läpi, miten luo­da tehok­kai­ta kam­pan­joi­ta kun­nioit­taen asiak­kai­den yksityisyyttä.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nin stra­te­gian hyö­dyn­tä­mi­nen voi olla game-chan­ger pk-yri­tyk­sil­le, jot­ka etsi­vät teho­kas­ta tapaa kas­vat­taa brän­di­tie­toi­suut­ta ja myyn­tiä. Se mah­dol­lis­taa yri­tys­ten olla yhtey­des­sä ihmi­siin, jot­ka ovat jo osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta hei­dän tuot­tei­siin­sa tai pal­ve­lui­hin­sa, mikä tekee vies­tis­tä mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa. Tämä ei ainoas­taan paran­na kon­ver­sio­suh­det­ta, vaan myös raken­taa luot­ta­mus­ta ja uskol­li­suut­ta brän­diä koh­taan. Hyvin suun­ni­tel­tu uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja voi tehok­kaas­ti muis­tut­taa asiak­kai­ta sii­tä, mik­si he alun perin kiin­nos­tui­vat yri­tyk­ses­tä­si, roh­kais­ten hei­tä teke­mään lopul­li­sen ostopäätöksen.

Suunnittele tehokas uudelleenmarkkinointikampanja

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan suun­nit­te­lun kul­ma­ki­vi on ymmär­tää, mitä koh­dey­lei­sö­si arvos­taa ja miten he ovat vuo­ro­vai­kut­ta­neet yri­tyk­se­si kans­sa aiem­min. Tämä alkaa tar­kan koh­de­ryh­män mää­rit­te­lyl­lä, hyö­dyn­täen dataa, joka on kerät­ty verk­ko­si­vus­tol­ta­si, sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta ja muis­ta kos­ke­tus­pis­teis­tä. Ase­ta sel­keät tavoit­teet kam­pan­jal­le­si, oli se sit­ten lii­dien han­kin­ta, myyn­nin kas­vat­ta­mi­nen tai brän­di­tie­toi­suu­den lisää­mi­nen. Valit­se myös sopi­vat kana­vat kam­pan­jal­le­si, esi­mer­kik­si Google-ver­kos­tos­sa teh­tä­vä uudel­leen­mark­ki­noin­ti voi olla hyvin­kin teho­kas­ta. Tämän poh­jal­ta voit luo­da koh­den­net­tu­ja mai­nok­sia, jot­ka puhut­te­le­vat koh­dey­lei­söä­si ja ohjaa­vat hei­dät takai­sin sivus­tol­le­si teke­mään ostopäätöksen.

Eettiset käytännöt uudelleenmarkkinoinnissa

Eet­ti­nen uudel­leen­mark­ki­noin­ti on avain luot­ta­muk­sen yllä­pi­tä­mi­seen ja posi­tii­vi­sen brän­di­ku­van raken­ta­mi­seen. Kun­nioi­ta kävi­jöi­de­si yksi­tyi­syyt­tä ja ole läpi­nä­ky­vä sii­tä, miten keräät ja käy­tät hei­dän tie­to­jaan. Var­mis­ta, että nou­da­tat tie­to­suo­ja­la­ke­ja, kuten GDPR:ää Euroo­pas­sa, anta­mal­la käyt­tä­jil­le mah­dol­li­suu­den vali­ta pois uudel­leen­mark­ki­noin­nis­ta. Google-mai­nos­ta­jan on myös otet­ta­va käyt­töön Google Con­sent Mode. Väl­tä lii­al­lis­ta mai­non­taa, joka voi tun­tua tun­get­te­le­val­ta tai ärsyt­tä­väl­tä; sen sijaan kes­ki­ty tar­joa­maan arvoa ja ole­maan avuk­si. Hyö­dyn­nä koh­den­nus­a­se­tuk­sia älyk­kääs­ti, jot­ta voit lähet­tää rele­vant­te­ja ja ajoi­tet­tu­ja vies­te­jä, jot­ka vas­taa­vat kun­kin seg­men­tin tar­pei­ta ja mieltymyksiä.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Työkalut ja teknologiat uudelleenmarkkinoinnin toteuttamiseen

On ole­mas­sa lukui­sia työ­ka­lu­ja ja alus­to­ja, jot­ka voi­vat aut­taa toteut­ta­maan ja hal­lin­noi­maan uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta. Google Ads tar­jo­aa laa­jan vali­koi­man uudel­leen­mark­ki­noin­ti­vaih­toeh­to­ja, mukaan lukien hakusa­na­mai­non­ta ja näyt­tö­mai­non­ta, kun taas Face­book Pixel mah­dol­lis­taa tar­kan koh­de­ryh­män luo­mi­sen sosi­aa­li­sen median alus­tal­la. Mui­ta hyö­dyl­li­siä alus­to­ja ovat Lin­ke­dIn, joka on eri­tyi­sen teho­kas B2B-mark­ki­noin­nis­sa, sekä AdRoll ja Cri­teo, jot­ka tar­joa­vat moni­puo­li­sia uudel­leen­mark­ki­noin­ti­rat­kai­su­ja useil­le eri kana­vil­le. Tutus­tu kun­kin työ­ka­lun omi­nai­suuk­siin ja valit­se ne, jot­ka par­hai­ten sopi­vat yri­tyk­se­si tavoit­tei­siin ja budjettiin.

Mittaaminen ja optimointi

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan menes­tys riip­puu kyvys­tä­si mita­ta tulok­sia ja opti­moi­da toi­min­to­ja reaa­lia­jas­sa. Seu­raa kes­kei­siä suo­ri­tus­ky­vyn indi­kaat­to­rei­ta (KPI), kuten klik­kaus­suh­det­ta (CTR), kon­ver­sio­suh­det­ta ja kus­tan­nus­ta per han­kin­ta (CPA), jot­ta näet, miten kam­pan­ja toi­mii ja mis­sä on paran­ta­mi­sen varaa. Käy­tä A/B-tes­taus­ta eri mai­nos­ver­sioi­den, otsi­koi­den, kuvien ja koh­de­ryh­mien välil­lä, jot­ta löy­dät tehok­kaim­mat yhdis­tel­mät. Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut, kuten Google Ana­ly­tics, tar­joa­vat arvo­kas­ta tie­toa sii­tä, miten käyt­tä­jät ovat vuo­ro­vai­kut­ta­neet kam­pan­ja­si kans­sa, ja anta­vat näke­myk­siä tule­viin päätöksiin.

Vältä yleisimmät uudelleenmarkkinointivirheet

Ylei­siä uudel­leen­mark­ki­noin­ti­vir­hei­tä ovat muun muas­sa lii­an laa­jan koh­de­ryh­män käyt­tö, jol­loin vies­tit eivät ole riit­tä­vän per­so­noi­tu­ja tai rele­vant­te­ja; riit­tä­mä­tön taa­juu­den sää­te­ly, joka joh­taa mai­nos­so­keu­teen tai nega­tii­vi­siin asia­kas­ko­ke­muk­siin; ja puut­teel­li­nen seu­ran­ta ja ana­ly­soin­ti, mikä estää tehok­kaan opti­moin­nin. Vält­tääk­se­si nämä ansat, kes­ki­ty luo­maan tar­kas­ti mää­ri­tel­ty­jä koh­de­ryh­miä, sää­dä mai­nos­ten näyt­tö­ker­to­ja koh­tuul­li­sik­si ja hyö­dyn­nä ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­ja kam­pan­ja­si jat­ku­vaan parantamiseen.

Mitä tehdä seuraavaksi?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on teho­kas stra­te­gia pk-yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat vah­vis­taa asia­kas­suh­tei­taan ja mak­si­moi­da mark­ki­noin­ti­bud­jet­tin­sa tuo­ton. Seu­raa­mal­la täs­sä artik­ke­lis­sa esi­tet­ty­jä suo­si­tuk­sia voit vält­tää ylei­siä ansai­ta, luo­da eet­ti­siä ja tehok­kai­ta kam­pan­joi­ta sekä paran­taa jat­ku­vas­ti uudel­leen­mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä­si. Aloi­ta aset­ta­mal­la sel­keät tavoit­teet, valit­se oikeat työ­ka­lut ja kana­vat, ja sitou­du kam­pan­ja­si mit­taa­mi­seen ja opti­moin­tiin, jot­ta voit saa­vut­taa par­haat mah­dol­li­set tulokset.

Ota yhteyt­tä!
Uudelleenmarkkinoinnin merkitys
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi