Uudelleenmarkkinointi on keino tavoittaa kiinnostuneet 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on kei­no tavoit­taa kiinnostuneet

Ker­ran kun google­tat hakusa­nal­la pesu­ko­ne, etkä tee ostos­ta saman tien, saat rie­sak­se­si liu­dan pesu­ko­ne­mai­nok­sia ympä­ri ämpä­ri inter­ne­tiä. Kuu­los­taa­ko tutul­ta? On tot­ta, että pesu­ko­nei­den kuvat Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja mis­sä iki­nä some­tat­kaan, saat­ta­vat aiheut­taa lie­vää pään­sär­kyä, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si pää­dyt kui­ten­kin klik­kaa­maan mai­nos­ta ja teke­mään ostoksen. 

Esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan kävi­jöis­tä jopa 97 % pois­tuu ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la teke­mät­tä ostosta.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on var­sin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa tavoit­taa paras koh­de­ryh­mä eli ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka ovat jo osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa yri­tys­tä, tuo­tet­ta tai pal­ve­lua koh­taan. Voi olla, että ensim­mäi­sel­lä käyn­ti­ker­ral­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat vain tut­kai­li­vat tuot­tei­ta ja mak­su­vaih­toeh­to­ja, mut­ta toi­sel­la vie­rai­lul­la myös muu­ta­ma tuo­te löy­täi­si tien­sä kas­sal­le. Mik­si siis antai­sit näi­den jo kiin­nos­tu­nei­den asiak­kai­den unoh­taa sinut? Niin­pä, se vas­ta oli­si­kin hölmöä!

Mitä uudelleenmarkkinointi on?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti tai ammat­ti­lais­ten lyhen­tä­mä­nä Rema (Remar­ke­ting) tar­koit­taa mark­ki­noin­tia, jos­sa mai­nok­sia koh­den­ne­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den teke­mien toi­min­to­jen perus­teel­la. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan teke­mä toi­min­to voi olla vaik­ka­pa tie­tyl­lä tuo­te­si­vul­la vie­rai­lu, videon kat­se­lu tai verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa käyn­ti – eli kun Mart­ta vie­rai­lee Ollin kuk­ka­kau­pan verk­ko­kau­pas­sa teke­mät­tä ainut­ta­kaan ostos­ta, näy­te­tään Mar­tal­le hou­kut­te­le­va mai­nos Ollin kuk­ka­kau­pan tuot­teis­ta esi­mer­kik­si muu­ta­ma päi­vä sen jäl­keen, kun hän on pois­tu­nut kaupasta. 

Uudelleenmarkkinointi eri kanavissa 

Lähes joka kana­vas­sa, jos­sa voit teh­dä mark­ki­noin­tia, pys­tyt myös teke­mään teho­kas­ta uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Kai­kis­ta suo­si­tuim­pia kana­via uudel­leen­mark­ki­noin­tiin ovat Face­book ja Google, mut­ta lisäk­si esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nis­sä, Ins­ta­gra­mis­sa ja Tik­To­kis­sa voit tavoit­taa nämä niin sano­tut läm­pi­mät ylei­söt. Tar­kas­tel­laan hie­man enem­män näis­tä vaih­toeh­dois­ta kah­ta suosituinta:

Uudelleenmarkkinointi Facebookissa

Ote­taan esi­mer­kik­si Anna-asia­kas, joka vie­rai­lee maa­nan­tai­na verk­ko­kau­pas­sa­si kat­so­mas­sa soi­ja­va­ha­kynt­ti­löi­tä. Hän ei kui­ten­kaan osta­nut ainut­ta­kaan kynt­ti­lää, sil­lä Annan pen­tu­koi­ra kinusi ulos. Kos­ka teet uudel­leen­mark­ki­noin­tia Face­boo­kis­sa ja Anna-asia­kas kuu­luu koh­de­ryh­mään, näkee Anna kes­ki­viik­ko­na Face­boo­kia sela­tes­saan mai­nok­sen sinun soi­ja­va­ha­kynt­ti­löis­tä­si. “Ai niin, tätä olin osta­mas­sa”, ajat­te­lee Anna, ja kii­kut­taa kynt­ti­län nyt kassalle. 

Face­book-uudel­leen­mark­ki­noin­nin tek­ni­nen toteu­tus: Kun olet asen­ta­nut verk­ko­si­vus­tol­le­si Face­book-pik­se­lin, kerää se sinul­le tie­toa, jon­ka avul­la pys­tyt muo­dos­ta­maan oikean koh­de­ryh­män ja koh­de­ryh­mää puhut­te­le­van uudel­leen­mark­ki­noin­ti­mai­nok­sen Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lus­sa.

Uudelleenmarkkinointi Googlessa

Kun teet uudel­leen­mark­ki­noin­tia Googles­sa, pää­set käsik­si laa­jaan ver­kos­toon, joka mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan uudel­leen­mark­ki­noin­nin muun muas­sa Gmail-säh­kö­pos­tis­sa, Google Ads -hakusa­na­mai­nok­sis­sa, Google Display Network -ban­ne­ri­mai­nok­sil­la sekä YouTube-videoilla.

Ote­taan esi­mer­kik­si Asko-asia­kas, joka on vie­rail­lut mies­ten vaat­tei­ta ja ken­kiä myy­vän verk­ko­kaup­pa­si ken­kä­ka­te­go­rias­sa osta­mat­ta ainut­ta­kaan ken­kä­pa­ria. Teke­mäl­lä uudel­leen­mark­ki­noin­tia Googles­sa, voit näyt­tää Askol­le mai­nok­sen hänen kat­so­mis­taan ken­gis­tä vaik­ka­pa Askon suosikkikeskustelufoorumilla. 

Google-uudel­leen­mark­ki­noin­nin tek­ni­nen toteu­tus: Kun olet asen­ta­nut verk­ko­si­vus­tol­le­si Googlen seu­ran­ta­koo­din, kerää se sinul­le tie­toa, jon­ka avul­la pys­tyt muo­dos­ta­maan oikean koh­de­ryh­män ja koh­de­ryh­mää puhut­te­le­van uudel­leen­mark­ki­noin­ti­mai­nok­sen Googlen mai­nos­työ­ka­lus­sa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinoinnin funnelit

Voit raken­taa simp­pe­lei­tä tai hyvin moni­mut­kai­sia­kin uudel­leen­mark­ki­noin­nin fun­ne­lei­ta eli myyn­ti­put­kia, jon­ne hou­kut­te­let asiak­kaan. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas on kuvit­teel­li­ses­sa put­kes­sa, on tavoit­tee­na saa­da asia­kas eri vai­hei­den jäl­keen osta­maan tuo­te tai palvelu.

Jot­ta kyke­net suun­nit­te­le­maan toi­mi­via fun­ne­lei­ta, täy­tyy sinun ymmär­tää tar­kas­ti asiak­kai­de­si käyt­täy­ty­mis­tä sekä hei­dän tyy­pil­li­siä osto­pol­ku­jaan. Fun­ne­lia raken­taes­sa­si mie­tit jokai­sel­le osto­po­lun vai­heel­le oman vies­tin. Uudel­leen­mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se­le­man sisäl­lön mukaan, sil­lä se sitout­taa parhaiten.

Voit raken­taa simp­pe­lin fun­ne­lin, jos­sa ensim­mäi­sen verk­ko­si­vul­la vie­rai­lun jäl­keen asiak­kaal­le tar­jo­taan yleis­tä brän­di­mai­non­taa, ja toi­sen käyn­nin jäl­keen rää­tä­löit vies­tin sen mukaan, mil­lai­sen sisäl­lön paris­sa hän on verk­ko­si­vus­tol­la­si viet­tä­nyt aikaa. Näin pys­tyt ohjaa­maan asiak­kaan teke­mään kon­ver­sion eli esi­mer­kik­si oston, sil­lä osto har­voin tapah­tuu ensim­mäi­sel­lä visiitillä. 

Mitä uudelleenmarkkinointi maksaa?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on useim­mi­ten var­sin edul­lis­ta, sil­lä kyse on kui­ten­kin pää­sään­töi­ses­ti pie­nes­tä ylei­sös­tä. Mak­sat klik­kauk­sis­ta (PPC, Pay Per Click) tai tuhan­nes­ta mai­nos­näy­tös­tä (CPM, Cost Per Mil­le). Esi­mer­kik­si tuhan­nen mai­nos­näy­tön hin­ta on useim­mi­ten luok­kaa 5-30 €. Mikä­li ulkois­tat uudel­leen­mark­ki­noin­nin, muo­dos­tuu kus­tan­nuk­set teh­dyn työn sekä mai­nos­ti­lan hin­nas­ta. Oikein teh­ty­nä uudel­leen­mark­ki­noin­ti tuo taa­tus­ti eurot monin­ker­tai­se­na takaisin.

Kertaus uudelleenmarkkinoinnin hyödyistä

Ker­taus on opin­to­jen äiti, kuten sano­taan. Par­haim­mil­laan uudel­leen­mark­ki­noin­ti tavoit­taa ne hen­ki­löt, jot­ka ovat esi­mer­kik­si kii­rei­den kes­kel­lä unoh­ta­neet suo­rit­taa ostok­sen lop­puun tai tar­vit­se­vat vie­lä hie­man hou­kut­te­lua kon­ver­sion teke­mi­seen. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on hyö­dyl­lis­tä sinul­le, jos olet jo teh­nyt mai­non­taa kyl­mil­le ylei­söil­le, ja verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rai­lee läm­min­tä ylei­söä. Muis­ta, että asiak­kaat tar­vit­se­vat tois­toa tois­ton perään, sil­lä har­voin kukaan ryn­tää kas­sal­le heti kuul­tu­aan yri­tyk­ses­tä, tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ensim­mäis­tä ker­taa.
Jos uudel­leen­mark­ki­noin­ti tun­tuu mah­dol­li­suu­del­ta, mut­ta et tie­dä, miten läh­teä lii­ken­tee­seen, olet oikeas­sa pai­kas­sa – nimit­täin me Kublan ammat­ti­lai­set autam­me sinut alkuun!

Ota yhteyt­tä!
Uudelleenmarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy