Uudelleenmarkkinointi on keino tavoittaa kiinnostuneet 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on kei­no tavoit­taa kiinnostuneet

Ker­ran kun google­tat hakusa­nal­la pesu­ko­ne, etkä tee ostos­ta saman tien, saat rie­sak­se­si liu­dan pesu­ko­ne­mai­nok­sia ympä­ri ämpä­ri inter­ne­tiä. Kuu­los­taa­ko tutul­ta? On tot­ta, että pesu­ko­nei­den kuvat Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja mis­sä iki­nä some­tat­kaan, saat­ta­vat aiheut­taa lie­vää pään­sär­kyä, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si pää­dyt kui­ten­kin klik­kaa­maan mai­nos­ta ja teke­mään ostoksen. 

Esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan kävi­jöis­tä jopa 97 % pois­tuu ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la teke­mät­tä ostosta.

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on var­sin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa tavoit­taa paras koh­de­ryh­mä eli ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka ovat jo osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sen­sa yri­tys­tä, tuo­tet­ta tai pal­ve­lua koh­taan. Voi olla, että ensim­mäi­sel­lä käyn­ti­ker­ral­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat vain tut­kai­li­vat tuot­tei­ta ja mak­su­vaih­toeh­to­ja, mut­ta toi­sel­la vie­rai­lul­la myös muu­ta­ma tuo­te löy­täi­si tien­sä kas­sal­le. Mik­si siis antai­sit näi­den jo kiin­nos­tu­nei­den asiak­kai­den unoh­taa sinut? Niin­pä, se vas­ta oli­si­kin hölmöä!

Mitä uudelleenmarkkinointi on?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti tai ammat­ti­lais­ten lyhen­tä­mä­nä Rema (Remar­ke­ting) tar­koit­taa mark­ki­noin­tia, jos­sa mai­nok­sia koh­den­ne­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den teke­mien toi­min­to­jen perus­teel­la. Poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan teke­mä toi­min­to voi olla vaik­ka­pa tie­tyl­lä tuo­te­si­vul­la vie­rai­lu, videon kat­se­lu tai verk­ko­si­vul­la tai -kau­pas­sa käyn­ti – eli kun Mart­ta vie­rai­lee Ollin kuk­ka­kau­pan verk­ko­kau­pas­sa teke­mät­tä ainut­ta­kaan ostos­ta, näy­te­tään Mar­tal­le hou­kut­te­le­va mai­nos Ollin kuk­ka­kau­pan tuot­teis­ta esi­mer­kik­si muu­ta­ma päi­vä sen jäl­keen, kun hän on pois­tu­nut kaupasta. 

Uudelleenmarkkinointi eri kanavissa 

Lähes joka kana­vas­sa, jos­sa voit teh­dä mark­ki­noin­tia, pys­tyt myös teke­mään teho­kas­ta uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Kai­kis­ta suo­si­tuim­pia kana­via uudel­leen­mark­ki­noin­tiin ovat Face­book ja Google, mut­ta lisäk­si esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nis­sä, Ins­ta­gra­mis­sa ja Tik­To­kis­sa voit tavoit­taa nämä niin sano­tut läm­pi­mät ylei­söt. Tar­kas­tel­laan hie­man enem­män näis­tä vaih­toeh­dois­ta kah­ta suosituinta:

Uudelleenmarkkinointi Facebookissa

Ote­taan esi­mer­kik­si Anna-asia­kas, joka vie­rai­lee maa­nan­tai­na verk­ko­kau­pas­sa­si kat­so­mas­sa soi­ja­va­ha­kynt­ti­löi­tä. Hän ei kui­ten­kaan osta­nut ainut­ta­kaan kynt­ti­lää, sil­lä Annan pen­tu­koi­ra kinusi ulos. Kos­ka teet uudel­leen­mark­ki­noin­tia Face­boo­kis­sa ja Anna-asia­kas kuu­luu koh­de­ryh­mään, näkee Anna kes­ki­viik­ko­na Face­boo­kia sela­tes­saan mai­nok­sen sinun soi­ja­va­ha­kynt­ti­löis­tä­si. “Ai niin, tätä olin osta­mas­sa”, ajat­te­lee Anna, ja kii­kut­taa kynt­ti­län nyt kassalle. 

Face­book-uudel­leen­mark­ki­noin­nin tek­ni­nen toteu­tus: Kun olet asen­ta­nut verk­ko­si­vus­tol­le­si Face­book-pik­se­lin, kerää se sinul­le tie­toa, jon­ka avul­la pys­tyt muo­dos­ta­maan oikean koh­de­ryh­män ja koh­de­ryh­mää puhut­te­le­van uudel­leen­mark­ki­noin­ti­mai­nok­sen Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lus­sa.

Uudelleenmarkkinointi Googlessa

Kun teet uudel­leen­mark­ki­noin­tia Googles­sa, pää­set käsik­si laa­jaan ver­kos­toon, joka mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan uudel­leen­mark­ki­noin­nin muun muas­sa Gmail-säh­kö­pos­tis­sa, Google Ads -hakusa­na­mai­nok­sis­sa, Google Display Network -ban­ne­ri­mai­nok­sil­la sekä YouTube-videoilla.

Ote­taan esi­mer­kik­si Asko-asia­kas, joka on vie­rail­lut mies­ten vaat­tei­ta ja ken­kiä myy­vän verk­ko­kaup­pa­si ken­kä­ka­te­go­rias­sa osta­mat­ta ainut­ta­kaan ken­kä­pa­ria. Teke­mäl­lä uudel­leen­mark­ki­noin­tia Googles­sa, voit näyt­tää Askol­le mai­nok­sen hänen kat­so­mis­taan ken­gis­tä vaik­ka­pa Askon suosikkikeskustelufoorumilla. 

Google-uudel­leen­mark­ki­noin­nin tek­ni­nen toteu­tus: Kun olet asen­ta­nut verk­ko­si­vus­tol­le­si Googlen seu­ran­ta­koo­din, kerää se sinul­le tie­toa, jon­ka avul­la pys­tyt muo­dos­ta­maan oikean koh­de­ryh­män ja koh­de­ryh­mää puhut­te­le­van uudel­leen­mark­ki­noin­ti­mai­nok­sen Googlen mai­nos­työ­ka­lus­sa.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Uudelleenmarkkinoinnin funnelit

Voit raken­taa simp­pe­lei­tä tai hyvin moni­mut­kai­sia­kin uudel­leen­mark­ki­noin­nin fun­ne­lei­ta eli myyn­ti­put­kia, jon­ne hou­kut­te­let asiak­kaan. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas on kuvit­teel­li­ses­sa put­kes­sa, on tavoit­tee­na saa­da asia­kas eri vai­hei­den jäl­keen osta­maan tuo­te tai palvelu.

Jot­ta kyke­net suun­nit­te­le­maan toi­mi­via fun­ne­lei­ta, täy­tyy sinun ymmär­tää tar­kas­ti asiak­kai­de­si käyt­täy­ty­mis­tä sekä hei­dän tyy­pil­li­siä osto­pol­ku­jaan. Fun­ne­lia raken­taes­sa­si mie­tit jokai­sel­le osto­po­lun vai­heel­le oman vies­tin. Uudel­leen­mark­ki­noin­tia kan­nat­taa teh­dä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se­le­man sisäl­lön mukaan, sil­lä se sitout­taa parhaiten.

Voit raken­taa simp­pe­lin fun­ne­lin, jos­sa ensim­mäi­sen verk­ko­si­vul­la vie­rai­lun jäl­keen asiak­kaal­le tar­jo­taan yleis­tä brän­di­mai­non­taa, ja toi­sen käyn­nin jäl­keen rää­tä­löit vies­tin sen mukaan, mil­lai­sen sisäl­lön paris­sa hän on verk­ko­si­vus­tol­la­si viet­tä­nyt aikaa. Näin pys­tyt ohjaa­maan asiak­kaan teke­mään kon­ver­sion eli esi­mer­kik­si oston, sil­lä osto har­voin tapah­tuu ensim­mäi­sel­lä visiitillä. 

Mitä uudelleenmarkkinointi maksaa?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on useim­mi­ten var­sin edul­lis­ta, sil­lä kyse on kui­ten­kin pää­sään­töi­ses­ti pie­nes­tä ylei­sös­tä. Mak­sat klik­kauk­sis­ta (PPC, Pay Per Click) tai tuhan­nes­ta mai­nos­näy­tös­tä (CPM, Cost Per Mil­le). Esi­mer­kik­si tuhan­nen mai­nos­näy­tön hin­ta on useim­mi­ten luok­kaa 5-30 €. Mikä­li ulkois­tat uudel­leen­mark­ki­noin­nin, muo­dos­tuu kus­tan­nuk­set teh­dyn työn sekä mai­nos­ti­lan hin­nas­ta. Oikein teh­ty­nä uudel­leen­mark­ki­noin­ti tuo taa­tus­ti eurot monin­ker­tai­se­na takaisin.

Kertaus uudelleenmarkkinoinnin hyödyistä

Ker­taus on opin­to­jen äiti, kuten sano­taan. Par­haim­mil­laan uudel­leen­mark­ki­noin­ti tavoit­taa ne hen­ki­löt, jot­ka ovat esi­mer­kik­si kii­rei­den kes­kel­lä unoh­ta­neet suo­rit­taa ostok­sen lop­puun tai tar­vit­se­vat vie­lä hie­man hou­kut­te­lua kon­ver­sion teke­mi­seen. Uudel­leen­mark­ki­noin­ti on hyö­dyl­lis­tä sinul­le, jos olet jo teh­nyt mai­non­taa kyl­mil­le ylei­söil­le, ja verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rai­lee läm­min­tä ylei­söä. Muis­ta, että asiak­kaat tar­vit­se­vat tois­toa tois­ton perään, sil­lä har­voin kukaan ryn­tää kas­sal­le heti kuul­tu­aan yri­tyk­ses­tä, tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ensim­mäis­tä ker­taa.
Jos uudel­leen­mark­ki­noin­ti tun­tuu mah­dol­li­suu­del­ta, mut­ta et tie­dä, miten läh­teä lii­ken­tee­seen, olet oikeas­sa pai­kas­sa – nimit­täin me Kublan ammat­ti­lai­set autam­me sinut alkuun!

Ota yhteyt­tä!
Uudelleenmarkkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy