Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Mark­ki­noin­tia pk yritykselle
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Google Analytics 4: Vinkkejä tehokkaampaan käyttöön Suomalaisille PK-yrityksille

Google Ana­ly­tics 4 (GA4) on tuo­nut muka­naan mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia ja uusia omi­nai­suuk­sia, jot­ka aut­ta­vat ymmär­tä­mään parem­min käyt­tä­jien toimint…

Teollisuusyrityksen markkinointi

Kehi­tä teol­li­suus­yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia moder­nil­la otteel­la. Esit­te­lem­me stra­te­giat ja työ­ka­lut, jot­ka vie­vät yri­tyk­se­si mark­ki­nan kär­keen. T…

Asiakastyytyväisyyden mittaamisen perusteet

Täs­sä artik­ke­lis­sa sukel­lam­me asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­sen maa­il­maan, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti pk-yri­tyk­sil­le suun­nat­tui­hin digi­taa­li­siin työka…

Mainostoimisto vai markkinointitoimisto?

Onko yri­tyk­se­si val­mis otta­maan seu­raa­van aske­leen mark­ki­noin­nis­saan, mut­ta et ole var­ma, kum­man kump­pa­nin, mai­nos­toi­mis­ton vai markkinointitoimis…

Asiakashankinnan kustannusten ymmärtäminen

Opi hal­lit­se­maan asia­kas­han­kin­nan kus­tan­nuk­sia eri väy­lien kaut­ta. Ver­tai­lem­me perin­tei­siä ja digi­taa­li­sia kana­via löy­tääk­sem­me par­haat. Asiaka…

Kotisivujen merkitys brändin vahvistamisessa

Nykyi­ses­sä digi­taa­li­ses­sa aika­kau­des­sa koti­si­vut ovat pal­jon enem­män kuin vain digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti yri­tyk­sel­le­si. Ne ovat kes­kei­nen elementt…

SEO ja SEM – eroja ja yhtäläisyyksiä

Kun puhu­taan digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­mas­ta, kak­si ter­miä nouse­vat usein esiin: SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) ja SEM (Search Engi­ne Mark…

Digitaalinen markkinointi B2B:lle

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää kai­ken­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, myös niil­le, jot­ka har­joit­ta­vat B2B-myyn­tiä (busi­ness-to-busi­ness). Perin­tei­nen B…

Kilpailijoiden digimarkkinointi kartoitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gi­kir­joi­tus­ta­ni kil­pai­li­joi­den digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kar­toi­tuk­ses­ta ja sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä omas­sa mark­ki­noin­nis­sa­si! K…

Verkkosivuston konversioprosentin parantaminen

Verk­ko­si­vus­ton kon­ver­sio­pro­sen­tin paran­ta­mi­nen on kriit­ti­nen teh­tä­vä monil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka pyr­ki­vät kas­vat­ta­maan myyn­ti­ään ja asiakaskuntaans…

Digimarkkinoinnin budjetin määrittäminen

Digi­mark­ki­noin­nin bud­je­tin mää­rit­tä­mi­nen B2B-myyn­tiä teke­väl­le yri­tyk­sel­le on moni­mut­kai­nen pro­ses­si, joka vaa­tii huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja ymmä…

Kuinka generoida B2B-liidejä digimarkkinoinnilla?

Digi­mark­ki­noin­ti on voi­ma­kas työ­ka­lu B2B-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten käsis­sä. Sen avul­la voi­daan gene­roi­da laa­duk­kai­ta lii­de­jä, jot­ka ovat ratkaise…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi