Kublalta kattavasti digitaalisen markkinoinnin palvelut

Tär­kein teh­tä­väm­me on löy­tää asiak­kail­lem­me oikea koh­de­ryh­mä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­noin. Näin voim­me asiak­kai­dem­me kans­sa yhdes­sä nos­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta, tuo­da sivus­tol­le lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta ja paran­taa tun­net­tuut­ta. Tämä näkyy aina myös myyn­nis­sä.

Mit­taam­me tulok­sia tar­kas­ti kana­vas­ta riip­pu­mat­ta ja näin voim­me kuu­kausit­tain osoit­taa tar­kat tulok­set laa­ti­mas­tam­me rapor­tis­ta. Näin asiak­kaam­me voi­vat seu­ra­ta jat­ku­vaa tulos­ten paran­tu­mis­ta ja myyn­nin nousua verk­ko­si­vuil­laan esi­mer­kik­si kas­va­nei­den yhtey­den­ot­to­jen mää­ril­lä, sekä sivus­ton vie­rai­li­joi­den kas­vul­la.

Suosituimpia palveluita, jotka tuovat asiakkaillemme tuloksia

Google Ads-mainonta

Ohjaam­me jat­ku­vas­ti poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat Googles­sa näky­vis­tä mai­nok­sis­ta asiak­kai­dem­me verk­ko­si­vuil­le otta­maan yhteyt­tä. Google Ads-mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta mai­non­nan muo­dois­ta ja ohjaa suo­raan par­haim­mat asiak­kaat asiak­kaam­me sivuil­le. Lue lisää.

Hakukoneoptimointi

Pidäm­me huo­len asiak­kai­dem­me näky­vyy­des­tä myös niin sano­tuis­sa ilmai­sis­sa tulok­sis­sa. Näin asiak­kaam­me saa­vat ilmai­sek­si jat­ku­vas­ti kas­va­vaa lii­ken­net­tä sivuil­leen näky­mäl­lä Googlen hauis­sa etusi­vul­la ja hyvil­lä sijoi­tuk­sil­la ensim­mäis­ten jou­kos­sa. Lue lisää.

Verkkosivut

99% kai­kis­ta yhtey­de­no­tois­ta digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa tulee lopul­ta koti­si­vuil­ta, jon­ne mai­non­nas­ta asiak­kaat ohja­taan tutus­tu­maan asiak­kai­dem­me pal­ve­lui­hin. Verk­ko­si­vus­to on tär­keäs­sä roo­lis­sa yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa ja toi­mii ”käyn­ti­kort­ti­na” myös tei­dän yri­tyk­sel­le. Autam­me sivus­ton­ne raken­ta­mi­ses­sa ja kehit­tä­mis­sä, sekä saa­maan lisää yhtey­den­ot­to­ja! Lue lisää.

Web-analytiikka

Et voi opti­moi­da ellet tie­dä mitä opti­moi­daan. Älyk­kääs­ti suun­ni­tel­tu web-ana­ly­tiik­ka ker­too ket­kä sivus­tol­la­si käy­vät, mis­tä he ovat kiin­nos­tu­nei­ta ja mis­sä on paran­ta­mi­sen varaa. Lue lisää.

Google Ad Grants

Google tar­jo­aa usko­mat­to­man 10 000 euron kuu­kausit­tai­sen mai­nos­ra­han täy­sin veloi­tuk­set­ta voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mil­la tahoil­le (yhdis­tyk­set, jär­jes­töt, sää­tiöt). Lue lisää.

Display- / bannerimainonta

Display-mai­non­ta eli toi­sel­ta nimel­tään ban­ne­ri-mai­non­ta on yksi digi­mark­ki­noin­nin perin­tei­sim­piä ja edel­leen tehok­kai­ta tapo­ja nos­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta. Samal­la voi­daan ohja­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­sen sivuil­le otta­maan yhteyt­tä esi­mer­kik­si kil­pai­li­joi­den sivuil­la käy­neis­tä asiak­kais­ta. Lue lisää.

Avainsanatutkimus

Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la voi­daan sel­vit­tää tar­kas­ti kaik­ki sanat, joil­la yri­tyk­sen­ne pal­ve­lui­ta tänään­kin etsi­tään ver­kos­ta. Lisäk­si voim­me sel­vit­tää kaik­ki mai­nok­set ja tavat joi­ta kil­pai­li­jan­ne käyt­tä­vät oman yri­tyk­sen­sä mark­ki­noin­nis­sa. Lue lisää.

Sosiaalisen median markkinoinnin palveluitamme

Sosiaalisen median markkinointi

Sosi­aa­li­sen median avul­la voim­me var­mis­taa asiak­kai­dem­me nopean tun­net­tuu­den kas­vun uusien asiak­kai­den kes­kuu­des­sa. Lisäk­si somen avul­la voi­daan var­mis­taa jo nykyis­ten asiak­kai­den, sidos­ryh­mien ja työn­te­ki­jöi­den huo­maa­van yri­tyk­sen aktii­vi­suu­den myös somen avul­la ja ohja­ta poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat sivuil­le tutus­tu­maan lisää yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin! Lue lisää.

Facebook-mainonta

Face­book on maa­il­man suu­rin sosi­aa­li­nen media ja sel­väs­ti suu­rin osa pää­tök­sen­te­ki­jöis­tä löy­tyy tääl­tä. Oli kyse sit­ten yri­tys­asiak­kaas­ta, tai kulut­ta­jas­ta jon­ka haluat tavoit­taa, niin Face­boo­kis­ta löy­dät asiak­kaa­si var­mas­ti. Lue lisää.

Instagram-mainonta

Ins­ta­gra­min käyt­tö yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja kul­kee mei­dän kaik­kien tas­kuis­sa mat­ka­pu­he­li­mes­sa. Ins­ta­gram on hyvä tapa tun­net­tuu­den lisää­mi­ses­sä ja eten­kin visu­aa­li­sen sisäl­lön levit­tä­mi­ses­sä halu­tun koh­de­ryh­män kes­kuu­des­sa. Lue lisää.

LinkedIn-mainonta

Lin­ke­dI­nis­ta löy­dät yri­tys­asiak­kaa­si tehok­kaas­ti ja nopeas­ti. Käyt­tä­jä­mää­rät kas­va­vat vah­vas­ti täs­sä kana­vas­sa ja Lin­ke­dIn on tul­lut jää­däk­seen osak­si mei­dän kaik­kien työs­ken­te­lyä ja on vaka­vas­ti otet­ta­va kana­va b2b-pal­ve­luis­sa eri­tyi­ses­ti. Lue lisää.

YouTube-mainonta

You­Tu­be on maa­il­man toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne. Tämä tar­koit­taa sitä, että suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta­kin etsii jat­ku­vas­ti tie­toa esi­mer­kik­si ohjei­den ja lisäk­si viih­teen muo­dos­sa täs­tä kana­vas­ta. Saat eten­kin video­muo­toi­set yri­tyk­se­si vies­tit tehok­kaas­ti asiak­kai­de­si eteen You­Tu­bes­sa. Lue lisää.

Sulje