Näin palvelemme 

Mie­tit­kö oli­si­ko Kubla sinul­le sopi­va yhteis­työ­kump­pa­ni? Täl­lä sivul­la voit tutus­tua palvelumalliimme. 

1. Helppoa yhteydenpitoa 

Meil­le pal­ve­luis­sam­me on aina tär­ke­ää yhteydenpito.

Var­mis­tam­me, että sinä olet aina ajan tasal­la mitä mai­non­nas­sa­si tapah­tuu. Pidäm­me sään­nöl­li­ses­ti miit­te­jä ja käym­me saa­dut tulok­set kans­sa­si läpi. Mei­dän Jaak­ko on sään­nöl­li­ses­ti yhtey­des­sä sinuun koko yhteis­työn ajan, joten et jou­du selit­tä­mään toi­vei­ta­si ja sinua askar­rut­ta­via kysy­myk­siä­si aina eri henkilölle.

Lue blo­gis­tam­me lisää kuin­ka yhtey­den­pi­to Kublas­sa toimii »

KPI

2. Tavoitteena pitkäaikainen kumppanuus 

Olem­me­ko sinul­le oikea kumppani?

Haem­me asiak­kai­ta, joi­den kans­sa yhteis­työ kes­tää ja kukois­taa. Tämän vuok­si meil­lä ei ole aloi­tus­mak­su­ja emme­kä veloi­ta star­tin yhtey­des­sä usein teh­tä­väs­tä ana­ly­tiik­ka­työs­tä. Tavoit­teem­me on luo­da hyvä poh­ja pit­kä­kes­toi­sel­le yhteistyölle.

Pidäm­me huol­ta, että olem­me aktii­vi­ses­ti yhtey­des­sä ja annam­me aina uusia ideoi­ta ja aja­tuk­sia mai­non­nas­ta. Te tun­net­te yri­tyk­sen­ne ja me puo­les­tam­me digi­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suu­det. Tämän takia kump­pa­nuus mei­dän kans­sam­me toimii.

Kat­so mitä asiak­kaam­me sano­vat työs­ken­te­lys­tä kanssamme »

Kublan Facebook ABC

3. B2B-osaaminen digimarkkinoinnin ytimessä 

Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jam­me ovat val­mii­na teke­mään töi­tä yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin puo­les­ta. Avul­lam­me tavoi­tat oikeis­sa kana­vis­sa sen koh­de­ryh­män, joka on kiin­nos­tu­nut tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si. Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me on B2B-koh­den­nus­ten Suo­men par­haim­mis­toa. Pelk­kä tavoit­ta­vuus ei yksi­nään rii­tä vies­tin peril­le­me­noon ja sik­si teem­me vai­kut­ta­vaa digi­mark­ki­noin­tia, joka reso­noi vies­tin vas­taa­not­ta­jas­sa. Pidäm­me itsem­me ja sinut ajan tasal­la uusis­ta muu­tok­sis­ta. Otam­me sinut mie­lel­läm­me myös mukaan oppi­maan kan­sam­me digi­mark­ki­noin­tia. Näin var­mis­tam­me, että mai­non­ta­si kehit­tyy koko ajan!

drip markkinointi

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi