Yhteydenpidon merkitys Kublan toiminnassa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Yhtey­den­pi­don mer­ki­tys Kublan toiminnassa

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja sik­si on tär­ke­ää, että sinul­la luot­ta­vai­nen olo digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si kans­sa ja pys­tyt hel­pos­ti kes­kus­te­le­maan hei­dän kans­sa. Tämän takia me Kublal­la pai­no­tam­me kom­mu­ni­kaa­tion mer­ki­tys­tä. Avoin kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri ja aito halu ymmär­tää ja aut­taa, hel­pot­taa vält­tä­mään suu­rim­mat kom­pas­tus­ki­vet yhtey­den­pi­dos­sa yhteis­työ­kump­pa­ni­si kans­sa. Yhtey­den­pi­don mer­ki­tys on meil­le suu­ri. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le sydäm­men asia. Me tie­däm­me, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on.

Hyvän kom­mu­ni­kaa­tion uupues­sa voi tul­la vää­ri­nym­mär­ryk­siä mit­kä ovat yri­tyk­se­si tavoit­teet, miten haluat nämä saa­vut­taa ja mikä on bud­jet­ti­si. Kublas­sa väl­täm­me nämä ongel­mat luo­mal­la hyvät suh­teet asiak­kai­dem­me kans­sa ja huo­leh­ti­mal­la että olem­me var­mas­ti samal­la sivul­la. Kom­mu­ni­kaa­tion toi­mies­sa pys­tyt ole­maan ajan tasal­la ja var­mis­ta­maan että et tuh­laa rahaa tai aikaa­si. Digi­mark­ki­noin­nis­sa ei siis tar­koi­tuk­se­na ole käyt­tää bud­jet­tia­si miten sat­tuu, vaan tär­ke­ää on kehit­tää ja paran­taa mai­non­taa jat­ku­vas­ti saa­tu­jen tulos­ten perusteella.

Toiveet ja tavoitteet seväksi

Yhteis­työn alkaes­sa pidäm­me huol­ta, että pys­tyt hel­pos­ti otta­maa­na yhteyt­tä ja ker­to­maan tavoit­teis­ta­si. Tär­kein­tä on, että Kublal­la ja sinul­la, asiak­kaa­na on sama suun­ta. Alus­sa sel­vi­täm­me sinun toi­vee­si ja var­mis­tam­me että olem­me täy­sin ymmär­tä­neet mitä se on mitä haluat teh­dä digi­mark­ki­noin­nin saral­ta. Pidäm­me myös huo­len, että sinä asiak­kaa­na ymmär­rät täy­sin mei­dän toimintatapamme.

Pidäm­me huol­ta yhteis­työn aika­na, että seu­raam­me tulok­sia aktii­vi­ses­ti ja teem­me tar­vit­ta­via muu­tok­sia tulos­ten perus­teel­la. Pidäm­me huol­ta yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin kehi­tyk­ses­tä ja rea­goim­me saa­tui­hin tulok­siin nopeasti.

Tulosten selvittäminen

Yhteis­työn jat­kues­sa, me Kublas­sa otam­me aikaa asiak­kai­den kans­sa digi­mark­ki­noin­nin tulos­ten läpi käyn­tiin. Pidäm­me siis pala­ve­rei­ta ja tapaa­mi­sia aktii­vi­ses­ti. Kam­pan­join­nin alku­vai­hees­sa pidäm­me tii­viim­min yhtey­den­pi­dos­ta kiin­ni. Kam­pan­jan läh­ties­sä kun­nol­la käyn­tiin siir­rym­me ker­ran kuu­kau­des­sa tapaa­mi­siin. Täs­sä kui­ten­kin men­nään asiak­kaan tar­pei­den mukaan eli tar­vit­taes­sa pide­tään myös useam­min tapaamisia.

Kuu­kausit­tai­set rapor­tin pur­ka­mis­ta­paa­mi­set läh­te­vät liik­keel­le, kun kuun alus­sa asia­kas saa yksi­tyis­koh­tai­sen rapor­tin säh­kö­pos­tiin. Asiak­kaan aika­tau­lun mukaan sovi­taan tämän jäl­keen rapor­tin pur­ku. Mai­non­nas­ta kerään­ty­vä data lähe­te­tään sinul­le ja pys­tyt itse tut­ki­maan tätä. 

Ymmärrä mistä maksat 

Toi­nen syy mik­si on tär­keä käy­dä läpi kuu­ka­si­ra­port­te­ja on, että asiak­kaa­na ymmär­rät mis­tä mak­sat. Asiak­kaa­na on tär­keä tie­tää mihin olet raha­si pis­tä­nyt ja kuu­kausi­ta­paa­mi­sis­sa pys­tyt näke­mään rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Pyrim­me täy­teen läpi­nä­ky­vyy­teen. Tie­dät, mis­tä mak­sat ja mitä mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mäl­lä­si rahal­la saat. Käym­me sinun kans­sa­si rapor­tin läpi niin, että var­mas­ti ymmär­rät rapor­tis­ta, mitä olem­me teh­neet ja sinul­la on hyvin aikaa täl­löin kysyä kysy­myk­siä, jot­ka ehkä askarruttavat. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten kehitytään yhdessä 

Raport­ti tapaa­mi­sen aika myös käy­dään läpi miten pys­tyi­sim­me läh­teä kehit­tä­mään mai­non­taa. Emme anna mitään kehi­ty­seh­do­tuk­sia ilman perus­te­lui­ta ja nämä ehdo­tuk­set tule­vat sii­tä mitä kerät­ty data on meil­le ker­to­nut. Käym­me hyvin perus­teel­li­ses­ti läpi mikä toi­mii ja mikä ei. Kehi­täm­me mai­non­taa aina yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Käym­me siis ker­ran kuu­kau­des­sa läpi koko­nais­ku­vas­sa teh­tyä mai­non­taa ja mie­ti­tään tavoit­tei­den päi­vit­tä­mis­tä. Sinul­la on yhteys­hen­ki­lö, joka käy kans­sa­si läpi mai­non­nan tulok­set ja aut­taa tul­kit­se­maan nii­tä sinulle.

Yhteydenpidossa auttavat henkilöt

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti koos­tuu mones­ta eri osa-alu­ees­ta, eikä kukaan ei voi olla jokai­sen osan asian­tun­ti­ja. Tämän takia meil­lä on asian­tun­ti­ja­tii­mi, jol­ta löy­tyy ammat­ti­tai­toa ja osaa­mis­ta. Sinul­la on myös yhteys­hen­ki­lö, joka toi­mii sinun ja asian­tun­ti­ja tii­min välil­lä. Oma yhteys­hen­ki­lö­si on sään­nöl­li­ses­ti yhtey­des­sä sinuun koko yhteis­työn ajan, joten et jou­du selit­tä­mään toi­vei­ta­si ja sinua askar­rut­ta­via kysy­myk­siä­si aina eri henkilölle. 

Ota yhteyttä, kuulemme sinusta mielellämme!

Ehkä tie­dät sel­väs­ti, mitä tah­dot digi­mark­ki­noin­nil­la saa­vut­taa, ja tar­vit­set enää hyvän kump­pa­nin apua kam­pan­jan toteut­ta­mi­seen tai olet vie­lä vähän hukas­sa mis­tä kan­nat­tai­si läh­teä aloit­ta­maan. Oli läh­tö­ti­lan­tee­si mikä hyvän­sä, me autam­me sinua kehit­tä­mään yri­tyk­se­si kan­nal­ta par­haim­mat ja tehok­kaim­mat toi­min­ta­ta­vat. Meil­lä ei tar­vit­se pelä­tä ettet saa ään­tä­si kuu­lu­viin. Ota siis rei­lus­ti yhteyt­tä, Kublal­la olem­me val­mii­ta auttamaan!

Ota yhteyt­tä!
H2H markkinointi toimii
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy