Yhteydenpidon merkitys Kublan toiminnassa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Yhtey­den­pi­don mer­ki­tys Kublan toiminnassa

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja sik­si on tär­ke­ää, että sinul­la luot­ta­vai­nen olo digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si kans­sa ja pys­tyt hel­pos­ti kes­kus­te­le­maan hei­dän kans­sa. Tämän takia me Kublal­la pai­no­tam­me kom­mu­ni­kaa­tion mer­ki­tys­tä. Avoin kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri ja aito halu ymmär­tää ja aut­taa, hel­pot­taa vält­tä­mään suu­rim­mat kom­pas­tus­ki­vet yhtey­den­pi­dos­sa yhteis­työ­kump­pa­ni­si kans­sa. Yhtey­den­pi­don mer­ki­tys on meil­le suu­ri. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le sydäm­men asia. Me tie­däm­me, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on.

Hyvän kom­mu­ni­kaa­tion uupues­sa voi tul­la vää­ri­nym­mär­ryk­siä mit­kä ovat yri­tyk­se­si tavoit­teet, miten haluat nämä saa­vut­taa ja mikä on bud­jet­ti­si. Kublas­sa väl­täm­me nämä ongel­mat luo­mal­la hyvät suh­teet asiak­kai­dem­me kans­sa ja huo­leh­ti­mal­la että olem­me var­mas­ti samal­la sivul­la. Kom­mu­ni­kaa­tion toi­mies­sa pys­tyt ole­maan ajan tasal­la ja var­mis­ta­maan että et tuh­laa rahaa tai aikaa­si. Digi­mark­ki­noin­nis­sa ei siis tar­koi­tuk­se­na ole käyt­tää bud­jet­tia­si miten sat­tuu, vaan tär­ke­ää on kehit­tää ja paran­taa mai­non­taa jat­ku­vas­ti saa­tu­jen tulos­ten perusteella.

Toiveet ja tavoitteet seväksi

Yhteis­työn alkaes­sa pidäm­me huol­ta, että pys­tyt hel­pos­ti otta­maa­na yhteyt­tä ja ker­to­maan tavoit­teis­ta­si. Tär­kein­tä on, että Kublal­la ja sinul­la, asiak­kaa­na on sama suun­ta. Alus­sa sel­vi­täm­me sinun toi­vee­si ja var­mis­tam­me että olem­me täy­sin ymmär­tä­neet mitä se on mitä haluat teh­dä digi­mark­ki­noin­nin saral­ta. Pidäm­me myös huo­len, että sinä asiak­kaa­na ymmär­rät täy­sin mei­dän toimintatapamme.

Pidäm­me huol­ta yhteis­työn aika­na, että seu­raam­me tulok­sia aktii­vi­ses­ti ja teem­me tar­vit­ta­via muu­tok­sia tulos­ten perus­teel­la. Pidäm­me huol­ta yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin kehi­tyk­ses­tä ja rea­goim­me saa­tui­hin tulok­siin nopeasti.

Tulosten selvittäminen

Yhteis­työn jat­kues­sa, me Kublas­sa otam­me aikaa asiak­kai­den kans­sa digi­mark­ki­noin­nin tulos­ten läpi käyn­tiin. Pidäm­me siis pala­ve­rei­ta ja tapaa­mi­sia aktii­vi­ses­ti. Kam­pan­join­nin alku­vai­hees­sa pidäm­me tii­viim­min yhtey­den­pi­dos­ta kiin­ni. Kam­pan­jan läh­ties­sä kun­nol­la käyn­tiin siir­rym­me ker­ran kuu­kau­des­sa tapaa­mi­siin. Täs­sä kui­ten­kin men­nään asiak­kaan tar­pei­den mukaan eli tar­vit­taes­sa pide­tään myös useam­min tapaamisia.

Kuu­kausit­tai­set rapor­tin pur­ka­mis­ta­paa­mi­set läh­te­vät liik­keel­le, kun kuun alus­sa asia­kas saa yksi­tyis­koh­tai­sen rapor­tin säh­kö­pos­tiin. Asiak­kaan aika­tau­lun mukaan sovi­taan tämän jäl­keen rapor­tin pur­ku. Mai­non­nas­ta kerään­ty­vä data lähe­te­tään sinul­le ja pys­tyt itse tut­ki­maan tätä. 

Ymmärrä mistä maksat 

Toi­nen syy mik­si on tär­keä käy­dä läpi kuu­ka­si­ra­port­te­ja on, että asiak­kaa­na ymmär­rät mis­tä mak­sat. Asiak­kaa­na on tär­keä tie­tää mihin olet raha­si pis­tä­nyt ja kuu­kausi­ta­paa­mi­sis­sa pys­tyt näke­mään rahoil­le­si vas­ti­net­ta. Pyrim­me täy­teen läpi­nä­ky­vyy­teen. Tie­dät, mis­tä mak­sat ja mitä mark­ki­noin­tiin käyt­tä­mäl­lä­si rahal­la saat. Käym­me sinun kans­sa­si rapor­tin läpi niin, että var­mas­ti ymmär­rät rapor­tis­ta, mitä olem­me teh­neet ja sinul­la on hyvin aikaa täl­löin kysyä kysy­myk­siä, jot­ka ehkä askarruttavat. 

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Miten kehitytään yhdessä 

Raport­ti tapaa­mi­sen aika myös käy­dään läpi miten pys­tyi­sim­me läh­teä kehit­tä­mään mai­non­taa. Emme anna mitään kehi­ty­seh­do­tuk­sia ilman perus­te­lui­ta ja nämä ehdo­tuk­set tule­vat sii­tä mitä kerät­ty data on meil­le ker­to­nut. Käym­me hyvin perus­teel­li­ses­ti läpi mikä toi­mii ja mikä ei. Kehi­täm­me mai­non­taa aina yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Käym­me siis ker­ran kuu­kau­des­sa läpi koko­nais­ku­vas­sa teh­tyä mai­non­taa ja mie­ti­tään tavoit­tei­den päi­vit­tä­mis­tä. Sinul­la on yhteys­hen­ki­lö, joka käy kans­sa­si läpi mai­non­nan tulok­set ja aut­taa tul­kit­se­maan nii­tä sinulle.

Yhteydenpidossa auttavat henkilöt

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti koos­tuu mones­ta eri osa-alu­ees­ta, eikä kukaan ei voi olla jokai­sen osan asian­tun­ti­ja. Tämän takia meil­lä on asian­tun­ti­ja­tii­mi, jol­ta löy­tyy ammat­ti­tai­toa ja osaa­mis­ta. Sinul­la on myös yhteys­hen­ki­lö, joka toi­mii sinun ja asian­tun­ti­ja tii­min välil­lä. Oma yhteys­hen­ki­lö­si on sään­nöl­li­ses­ti yhtey­des­sä sinuun koko yhteis­työn ajan, joten et jou­du selit­tä­mään toi­vei­ta­si ja sinua askar­rut­ta­via kysy­myk­siä­si aina eri henkilölle. 

Ota yhteyttä, kuulemme sinusta mielellämme!

Ehkä tie­dät sel­väs­ti, mitä tah­dot digi­mark­ki­noin­nil­la saa­vut­taa, ja tar­vit­set enää hyvän kump­pa­nin apua kam­pan­jan toteut­ta­mi­seen tai olet vie­lä vähän hukas­sa mis­tä kan­nat­tai­si läh­teä aloit­ta­maan. Oli läh­tö­ti­lan­tee­si mikä hyvän­sä, me autam­me sinua kehit­tä­mään yri­tyk­se­si kan­nal­ta par­haim­mat ja tehok­kaim­mat toi­min­ta­ta­vat. Meil­lä ei tar­vit­se pelä­tä ettet saa ään­tä­si kuu­lu­viin. Ota siis rei­lus­ti yhteyt­tä, Kublal­la olem­me val­mii­ta auttamaan!

Ota yhteyt­tä!
H2H markkinointi toimii
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi