Mitä on yrityksen markkinointi?

Markkinointi yrityksen toiminnassa

Mark­ki­noin­ti tar­koit­taa yri­tyk­sen toi­men­pi­tei­tä, joil­la pyri­tään edis­tä­mään tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­tiä, ja myös raken­ne­taan brän­diä. Mark­ki­noin­ti käsit­tee­nä on yleis­ty­nyt jo noin 100 vuot­ta sit­ten, jon­ka jäl­keen pal­ve­lun tuot­ta­mi­sen lisäk­si on alet­tu käyt­tä­mään ylei­sem­min mark­ki­noin­tio­sas­to­ja ja lisäk­si myy­jä­ver­kos­to­ja.

Mark­ki­noin­ti tar­koit­taa myös asiak­kaan tar­pei­siin tutus­tu­mis­ta ja näi­hin mai­non­nal­la lisä­ar­von tuot­ta­mis­ta. Näin pys­ty­tään hou­kut­te­le­maan asia­kas osta­maan mark­ki­noin­tia teke­vän yri­tyk­sen pal­ve­lu tai tuo­te.

Kat­so myös blo­gi­kir­joi­tuk­sem­me yri­tyk­sen inter­net-mai­non­nas­ta tääl­tä!

Markkinointi ja vaihtoehdot

Mark­ki­noin­nin vaih­toeh­to­ja on lisää vuo­si vuo­del­ta ja voi olla vai­ke­aa vali­ta oikeat tavat juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Perin­tei­sen mai­non­nan, kuten leh­ti­mai­non­nan lisäk­si on tul­lut digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti ver­kos­sa ja tähän uudeh­koon vaih­toeh­toon kuu­luu luke­ma­ton mää­rä eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja.

Tär­keim­pä­nä erot­ta­va­na teki­jä­nä perin­tei­sen mai­non­nan ja digi­mark­ki­noin­nin välil­lä on digi­taa­li­sen mai­non­nan hyvin tark­ka mit­taa­mi­nen. Voit mita­ta jokais­ta mai­nok­se­si näh­nyt­tä ihmis­tä ja hänen teke­miä toi­men­pi­tei­tä esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la, tai sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Digimarkkinoinnilla voit mitata esimerkiksi näitä asioita:

Kuin­ka moni:

 • Näki mai­nok­se­si
 • Näki mai­nok­se­si useam­man ker­ran
 • Kat­soi yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la
  • Yhteys­tie­to
  • Videoi­ta
  • Blo­ge­ja
 • On käy­nyt yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la
 • Otti yhteyt­tä yri­tyk­see­si

Kuten yllä ole­vas­ta luet­te­los­ta voi­daan pää­tel­län, niin digi­mark­ki­noin­nin tehok­kuut­ta voi­daan mita­ta hyvin­kin tar­kas­ti. Tämä aut­taa eri­tyi­ses­ti panos­ta­maan tehok­kaim­piin kana­viin. Voit siis seu­ra­ta mis­tä mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tees­tä­si olet saa­nut asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­le­si ja lisäk­si kuin­ka moni näis­tä asiak­kais­ta on lopul­ta otta­nut yhteyt­tä. Voit siis jät­tää tehot­to­mat kana­vat pois vali­koi­mas­ta­si ja jat­kaa panos­ta­mis­ta vain nii­hin kana­viin, jois­ta saat asiak­kai­ta sivuil­le­si ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja.

Markkinointi pienyrityksen toiminnassa

Mones­ti mark­ki­noin­nin luul­laan ole­van kal­lis­ta ja ettei pie­ny­rit­tä­jäl­lä ole mah­dol­li­suut­ta hank­kia digi­mark­ki­noin­nil­la asiak­kai­ta. Tämä on vää­rin. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan aloit­taa hyvin­kin pie­nil­lä panos­tuk­sil­la esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, tai Googles­sa. Voit aloit­taa mai­non­nan jopa muu­ta­mil­la kym­peil­lä ja nos­taa tulos­ten valos­sa panos­tuk­sia. Näin on mah­dol­lis­ta pereh­tyä digi­mark­ki­noin­tiin, vaik­ka alus­sa ei oli­si­kaan tar­koi­tus käyt­tää omai­suuk­sia mai­non­taan, tai saa­da tulok­sia.

Digi­mark­ki­noin­nin har­joit­te­lu on vuo­si vuo­del­ta tär­keäm­pää ja mitä parem­min ymmär­rät digi­mark­ki­noin­tia, niin sitä parem­min tulet saa­maan sen avul­la tulok­sia. Kump­pa­nin valin­ta digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin kiih­dyt­tää huo­mat­ta­vas­ti tulos­ten saa­mis­ta ja näin myös opit asian­tun­ti­joi­den avul­la lisää digi­mark­ki­noin­nis­ta.

Digitaalinen markkinointi

Mark­ki­noin­ti digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa yleis­tyy huo­mat­ta­vaa vauh­tia ja luul­ta­vas­ti kaik­ki jo tie­tä­vät asiak­kai­den­sa siir­ty­vän vah­vas­ti digi­taa­li­siin kana­viin ja teke­vät siel­lä jopa osto­pää­tök­siä kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Myy­jien ja asian­tun­ti­joi­den mer­ki­tys myyn­nis­sä ei ole pois­tu­mas­sa pit­kiin aikoi­hin. Sil­ti on huo­mat­ta­va asiak­kai­den etsi­vän tie­toa ver­kos­sa jat­ku­vas­ti enem­män ja otta­vat yhteyt­tä myyn­tiin ja asian­tun­ti­joi­hin vas­ta tutus­tut­tu­aan usei­siin eri vaih­toeh­toi­hin.

Täs­sä vai­hees­sa sinun­kin yri­tyk­sen on hyvä olla asiak­kaan tut­ki­vien sil­mien edes­sä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa.

Mikä ihmeen digi­taa­li­nen mai­non­ta? Lue syvä­luo­taa­va teks­tim­me tääl­tä.

Yleisimmät markkinoinnin tavat digimarkkinoinnissa ovat:

 • Sosi­aa­li­nen media
 • Googles­sa tapah­tu­va mai­non­ta
 • Googlen haku­ko­neop­ti­moin­ti
 • Bannerimainonta/displaymainonta
 • Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti
 • You­Tu­bes­sa tapah­tu­va mai­non­ta
 • Blo­gi­mark­ki­noin­ti

Ylei­sim­min yri­tyk­set aloit­ta­vat digi­mark­ki­noin­nin Google-mai­non­nal­la, tai sosi­aa­li­sen median mai­non­nal­la. Google on hyvä tapa etsiä asiak­kai­ta, mikä­li yri­tyk­se­si pal­ve­lu, tai tuo­te on entuu­des­taan suu­rel­le ylei­söl­le tut­tu. Näin asiak­kaat osaa­vat jo etsiä pal­ve­lun­tar­joa­jia ver­kos­ta ja voit mai­nos­taa kai­kil­le näil­le asiak­kai­le. Mikä­li taas pal­ve­lusi on uusi, tai asiak­kaat eivät etsi sitä aktii­vi­ses­ti ver­kos­ta, niin täs­sä tapauk­ses­sa sosi­aa­li­nen media on hyvä tapa tuo­da pal­ve­lui­ta­si proak­tii­vi­ses­ti asiak­kai­de­si näh­tä­vil­le.

Voit siis sosi­aa­li­sen median avul­la mai­nos­taa kai­kil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, vaik­ka he eivät etsi­kään pal­ve­lui­ta­si ver­kos­ta. Tämä on hyvä tapa nos­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta par­haan koh­de­ryh­mä­si kes­kuu­des­sa. Digi­taa­li­nen asia­kas­han­kin­ta toi­mii.

Lue myös: B2B mark­ki­noin­ti digi­taa­li­ses­ti

Digitaalinen markkinointi yleistyy

68 pro­sent­tia 16-89-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää net­tiä mon­ta ker­taa päi­väs­sä.”

-Tilas­to­kes­kus

Suu­rin osa asiak­kais­ta­si on luul­ta­vas­ti jo ver­kos­sa ja etsii jos­sain osto­put­ken vai­hees­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta googlaa­mal­la. Mikä­li olet jo täs­sä vai­hees­sa onnis­tu­nut teke­mään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, niin on hyvä toden­nä­köi­syys, että yri­tyk­se­si teke­mä mark­ki­noin­ti on saa­nut asiak­kaan googlaa­maan juu­ri sinun yri­tys­tä­si. Mikä­li taas asia­kas ei tun­ne yri­tys­tä­si, niin miten hän voi­si osa­ta etsiä yri­tys­tä­si? Tähän voit siis vai­kut­taa ban­ne­ri­mai­non­nal­la ja sosi­aa­li­sen median mai­non­nal­la.

Ero­tu siis kil­pai­li­jois­ta­si ja tavoit­te­le asia­kas­ta­si jo ennen, kuin hän etsii sinun toi­mia­lan pal­ve­lui­ta ver­kos­ta. Juu­ri täl­lä het­kel­lä on hyvä aika aloit­taa mark­ki­noin­ti ver­kos­sa, kos­ka kil­pai­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti ja vuo­den pääs­tä kil­pai­lu on jo koven­tu­nut ja tulos­ten saa­mi­nen digi­mark­ki­noin­nil­la tulee ole­maan vai­keam­paa. Tämä näh­dään esi­mer­kik­si Google-mai­non­nan hin­nois­sa ja tänä päi­vä­nä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan voit saa­da yri­tyk­se­si sivuil­le mones­ti jopa yhdel­lä eurol­la, mut­ta on hyvä muis­taa tämän mak­sa­neen muu­ta­ma vuo­si sit­ten vain muu­ta­mia sent­te­jä. Saman asiak­kaan saa­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuill­le tulee mak­sa­maan huo­mat­ta­vas­ti enem­män. 

Miten markkinointi kannattaa aloittaa?

Mark­ki­noin­nis­sa tär­kein­tä on päät­tää mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja läh­teä teke­mään. Kan­nat­taa myös mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mä ja täs­sä asia­kas­seg­ment­tien luo­mi­nen on oiva työ­ka­lu. Suo­sit­te­lem­me otta­maan käyt­töön myös ana­ly­tiik­ka-työ­ka­lun verk­ko­si­vus­tol­la tapah­tu­van lii­ken­teen seu­raa­mis­ta var­ten. Ana­ly­tiik­ka aut­taa myös seu­raa­maan mikä mark­ki­noin­ti­ka­na­va toi­mii par­hai­ten.

Digi­mark­ki­noin­nin voit aloit­taa itse, tai vali­ta kump­pa­nin aut­ta­maan tulos­ten saa­mi­ses­sa ja nopeas­sa kehit­ty­mi­ses­sä. Mark­ki­noin­ti on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä ja kana­vien tes­taa­mis­ta, sekä mit­taa­mis­ta. Mikä­li et vie­lä seu­raa kuu­kausit­tain mark­ki­noin­nin tuo­mia tulok­sia, niin suo­sit­te­len pyy­tä­mään apua digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­neel­tä kump­pa­nil­ta ja aloit­ta­maan mit­taa­mi­nen heti.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat saa­da tulok­sia ver­kos­ta jo seu­raa­vi­na viik­koi­na.

Kalle Santalahti

Kalle Santalahti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje