Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa tar­koit­taa yri­tyk­sen toi­men­pi­tei­tä, joil­la pyri­tään edis­tä­mään tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­tiä, vies­ti­tään yri­tyk­sen arvo­lu­paus­ta ja myös raken­ne­taan brän­diä. Mark­ki­noin­ti käsit­tee­nä on yleis­ty­nyt jo noin 100 vuot­ta sit­ten, jon­ka jäl­keen pal­ve­lun tuot­ta­mi­sen lisäk­si on alet­tu käyt­tä­mään ylei­sem­min mark­ki­noin­tio­sas­to­ja ja lisäk­si myyjäverkostoja. 

Mark­ki­noin­ti tar­koit­taa myös asiak­kaan tar­pei­siin tutus­tu­mis­ta ja näi­hin mai­non­nal­la lisä­ar­von tuot­ta­mis­ta. Mark­ki­noin­ti voi vedo­ta kon­kreet­ti­seen tar­pee­seen tai asiak­kaan arvoi­hin (esi­mer­kik­si eko­lo­gi­suus, tuot­teen elin­kaa­ri mark­ki­noin­ti­kei­no­na). Näin pys­ty­tään hou­kut­te­le­maan asia­kas osta­maan mark­ki­noin­tia teke­vän yri­tyk­sen pal­ve­lu tai tuo­te. Ihmis­lä­hei­nen H2H mark­ki­noin­ti taas pyr­kii mm. puhut­te­le­maan asia­kas­ta ja asia­kas­suun­tai­nen mark­ki­noin­ti on yksi­löi­hin kes­kit­ty­mis­tä mas­so­jen sijaan. Account based mar­ke­ting eli ABM on tapa koh­den­taa mark­ki­noin­ti­vies­ti sel­lai­sel­le koh­dey­ri­tyk­sel­le tai -asiak­kaal­le, joka tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tään tar­vit­see yri­tyk­se­si tuot­teen tai pal­ve­lun. Mark­ki­noin­tia on myös yri­tyk­sen sisäi­nen mark­ki­noin­ti, joka koh­dis­tuu omiin työn­te­ki­jöi­hin. Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti aut­taa asia­kas­ta oival­ta­maan suo­ran myy­mi­sen sijaan, ja stra­te­gi­nen mark­ki­noin­ti pyr­kii kehit­tä­mään yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia koko­nais­val­tai­ses­ti, luo­val­la tavalla.

Kat­so myös blo­gi­kir­joi­tuk­sem­me yri­tyk­sen inter­net-mai­non­nas­ta täältä!

Markkinoinnin eri vaihtoehdot

Mark­ki­noin­nin vaih­toeh­to­ja on lisää vuo­si vuo­del­ta ja voi olla vai­ke­aa vali­ta oikeat tavat juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Perin­tei­nen mai­non­ta, kuten leh­ti­mai­non­ta on saa­nut rin­nal­leen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ver­kos­sa eli inter­net-mark­ki­noin­nin, ja tähän vaih­toeh­toon kuu­luu luke­ma­ton mää­rä eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Moder­ni mark­ki­noin­ti onkin tänä päi­vä­nä ennen kaik­kea dataa ja mit­ta­mis­ta sekä tie­ten­kin digi­taa­li­sia kana­via. Kan­nat­taa myös lukais­ta, mik­si pelk­kä tuo­te­kes­kei­nen mark­ki­noin­ti ei vält­tä­mät­tä enää riitä.

Tär­keim­pä­nä erot­ta­va­na teki­jä­nä perin­tei­sen mai­non­nan ja digi­mark­ki­noin­nin välil­lä on digi­taa­li­sen mai­non­nan hyvin tark­ka mit­taa­mi­nen. Voit mita­ta jokais­ta mai­nok­se­si näh­nyt­tä ihmis­tä ja hänen teke­miä toi­men­pi­tei­tä esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la tai sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Vaik­ka moni asia on muut­tu­nut, yksi asia pätee edel­leen: Hyvä mai­nos on edel­leen hyvä mai­nos. Niin, ja aggres­sii­vi­nen mark­ki­noin­ti ei kannata.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Digimarkkinoinnilla voit mitata esimerkiksi näitä asioita:

Kuin­ka moni:

 • Näki mai­nok­se­si
 • Näki mai­nok­se­si useam­man kerran
 • Näki webi­naa­ri­si
 • Kat­soi yri­tyk­se­si kotisivuilla
  • Yhteys­tie­to
  • Videoi­ta
  • Blo­ge­ja
 • On käy­nyt yri­tyk­se­si kotisivuilla
 • Otti yhteyt­tä yritykseesi

Kuten yllä ole­vas­ta luet­te­los­ta voi­daan pää­tel­län, niin digi­mark­ki­noin­nin tehok­kuut­ta voi­daan mita­ta hyvin­kin tar­kas­ti. Tämä aut­taa eri­tyi­ses­ti panos­ta­maan tehok­kaim­piin kana­viin. Voit siis seu­ra­ta mis­tä mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tees­tä­si olet saa­nut asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­le­si ja lisäk­si kuin­ka moni näis­tä asiak­kais­ta on lopul­ta otta­nut yhteyt­tä. Voit siis jät­tää tehot­to­mat kana­vat pois vali­koi­mas­ta­si ja jat­kaa panos­ta­mis­ta vain nii­hin kana­viin, jois­ta saat asiak­kai­ta sivuil­le­si ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja. Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus ker­too mis­tä koh­de­ryh­mä­si pitää ja mis­tä ei.

Tie­sit­kö: Drip mark­ki­noin­ti aut­taa sinua puris­ta­maan mark­ki­noin­nis­ta­si vie­lä enem­män hyö­ty­jä irti, automaatiolla.

Markkinointi pienyrityksen toiminnassa

Mones­ti mark­ki­noin­nin luul­laan ole­van kal­lis­ta ja ettei pie­ny­rit­tä­jäl­lä ole mah­dol­li­suut­ta hank­kia digi­mark­ki­noin­nil­la asiak­kai­ta. Tämä on vää­rin. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan aloit­taa hyvin­kin pie­nil­lä panos­tuk­sil­la ja mai­nos­bud­jet­tilla esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, tai Googles­sa. Voit aloit­taa mai­non­nan jopa muu­ta­mil­la kym­peil­lä ja nos­taa tulos­ten valos­sa panos­tuk­sia. Näin on mah­dol­lis­ta pereh­tyä digi­mark­ki­noin­tiin, vaik­ka alus­sa ei oli­si­kaan tar­koi­tus käyt­tää omai­suuk­sia mai­non­taan, tai saa­da tulok­sia. Joka tapauk­ses­sa kan­nat­taa suun­ni­tel­la mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja, jot­ta teh­tä­vät toi­men­pi­teet ovat joh­don­mu­kai­set heti alus­ta läh­tien. Mark­ki­noin­nin tark­ka suun­nit­te­lu esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loa käyt­tä­mäl­lä lisää myös kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. Myös huo­lel­la teh­ty koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus var­mis­taa, ettei mai­nos­kam­pan­ja koh­dis­tu vää­rään koh­de­ryh­mään. On myös tär­ke­ää mää­ri­tel­lä jokai­sel­le koh­de­ryh­mäl­le ainut­laa­tui­nen myyn­ti­väit­tä­mä eli USP, joka aut­taa erot­tu­maan kilpailijoista. 

Digi­mark­ki­noin­nin har­joit­te­lu on vuo­si vuo­del­ta tär­keäm­pää ja mitä parem­min ymmär­rät digi­mark­ki­noin­tia, niin sitä parem­min tulet saa­maan sen avul­la tulok­sia. Kump­pa­nin valin­ta digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin kiih­dyt­tää huo­mat­ta­vas­ti tulos­ten saa­mis­ta ja näin myös opit asian­tun­ti­joi­den avul­la lisää digi­mark­ki­noin­nis­ta. Sinua toden­nä­köi­ses­ti hyö­dyt­täi­si myös digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus.

Lue myös: Mark­ki­noin­ti­mix uusiutuu

Digitaalinen markkinointi

Mark­ki­noin­ti digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa yleis­tyy huo­mat­ta­vaa vauh­tia ja luul­ta­vas­ti kaik­ki jo tie­tä­vät asiak­kai­den­sa siir­ty­vän vah­vas­ti digi­taa­li­siin kana­viin ja teke­vät siel­lä jopa osto­pää­tök­siä kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Myy­jien ja asian­tun­ti­joi­den mer­ki­tys myyn­nis­sä ei ole pois­tu­mas­sa pit­kiin aikoi­hin. Sil­ti on huo­mat­ta­va asiak­kai­den etsi­vän tie­toa ver­kos­sa jat­ku­vas­ti enem­män ja otta­vat yhteyt­tä myyn­tiin ja asian­tun­ti­joi­hin vas­ta tutus­tut­tu­aan usei­siin eri vaihtoehtoihin. 

Täs­sä vai­hees­sa sinun­kin yri­tyk­sen on hyvä olla asiak­kaan tut­ki­vien sil­mien edes­sä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Myös myyn­ti­sup­pi­lon eri vai­heet ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avul­la hel­pos­ti seu­rat­ta­via. Muis­ta myös, että yri­tyk­sen net­ti­si­vun tulee olla opti­moi­tu ja hyvin suun­ni­tel­tu, jot­ta sin­ne ohjat­tu lii­ken­ne ei mene huk­kaan. AB tes­taus aut­taa löy­tä­mään mikä toi­mii ja mikä ei. Kon­ver­sio-opti­moin­ti lisää sitä mikä toi­mii ja vähen­tää sitä mikä ei toimi.

Mikä ihmeen digi­taa­li­nen mai­non­ta? Lue syvä­luo­taa­va teks­tim­me täältä.

Yleisimmät markkinoinnin tavat digimarkkinoinnissa ovat:

Tie­dät var­mas­ti mikä on Google, mut­ta tie­dät­kö kaik­ki hyö­dyl­li­set pal­ve­lut joi­ta se voi tar­jo­ta yri­tyk­sel­le­si? Ylei­sim­min yri­tyk­set aloit­ta­vat digi­mark­ki­noin­nin Google-mai­non­nal­la, tai sosi­aa­li­sen median mai­non­nal­la. Google on hyvä tapa etsiä asiak­kai­ta, mikä­li yri­tyk­se­si pal­ve­lu, tai tuo­te on entuu­des­taan suu­rel­le ylei­söl­le tut­tu. Näin asiak­kaat osaa­vat jo etsiä pal­ve­lun­tar­joa­jia ver­kos­ta ja voit mai­nos­taa kai­kil­le näil­le asiak­kail­le. Mikä­li taas pal­ve­lusi on uusi, tai asiak­kaat eivät etsi sitä aktii­vi­ses­ti ver­kos­ta, niin täs­sä tapauk­ses­sa sosi­aa­li­nen media on hyvä tapa tuo­da pal­ve­lui­ta­si proak­tii­vi­ses­ti asiak­kai­de­si nähtäville. 

Voit siis sosi­aa­li­sen median avul­la mai­nos­taa kai­kil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, vaik­ka he eivät etsi­kään pal­ve­lui­ta­si ver­kos­ta. Tämä on hyvä tapa nos­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta par­haan koh­de­ryh­mä­si kes­kuu­des­sa. Digi­taa­li­nen asia­kas­han­kin­ta toimii.

Lue myös: B2B mark­ki­noin­ti digitaalisesti

Digitaalinen markkinointi yleistyy

68 pro­sent­tia 16-89-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää net­tiä mon­ta ker­taa päivässä.”

-Tilas­to­kes­kus

Suu­rin osa asiak­kais­ta­si on luul­ta­vas­ti jo ver­kos­sa ja etsii jos­sain osto­put­ken vai­hees­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta googlaa­mal­la. Mikä­li olet jo täs­sä vai­hees­sa onnis­tu­nut teke­mään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, niin on hyvä toden­nä­köi­syys, että yri­tyk­se­si teke­mä mark­ki­noin­ti on saa­nut asiak­kaan googlaa­maan juu­ri sinun yri­tys­tä­si. Mikä­li taas asia­kas ei tun­ne yri­tys­tä­si, niin miten hän voi­si osa­ta etsiä yri­tys­tä­si? Entä miten saat uusia luki­joi­ta blo­gi­teks­teil­le­si? Tähän voit siis vai­kut­taa ban­ne­ri­mai­non­nal­la ja sosi­aa­li­sen median mainonnalla. 

Ero­tu siis kil­pai­li­jois­ta­si ja tavoit­te­le asia­kas­ta­si jo ennen, kuin hän etsii sinun toi­mia­lan pal­ve­lui­ta ver­kos­ta. Juu­ri täl­lä het­kel­lä on hyvä aika aloit­taa mark­ki­noin­ti ver­kos­sa, kos­ka kil­pai­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti ja vuo­den pääs­tä kil­pai­lu on jo koven­tu­nut ja tulos­ten saa­mi­nen digi­mark­ki­noin­nil­la tulee ole­maan vai­keam­paa. Tämä näh­dään esi­mer­kik­si Google-mai­non­nan hin­nois­sa ja tänä päi­vä­nä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan voit saa­da yri­tyk­se­si sivuil­le mones­ti jopa yhdel­lä eurol­la, mut­ta on hyvä muis­taa tämän mak­sa­neen muu­ta­ma vuo­si sit­ten vain muu­ta­mia sent­te­jä. Saman asiak­kaan saa­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuill­le tulee mak­sa­maan huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Google on sil­ti edel­leen kan­nat­ta­va, kun­han väl­tät Google mark­ki­noin­ti vir­heet.

B2B-markkinointi, oma taitolajinsa

B2B-mark­ki­noin­ti on vii­me vuo­si­na kehit­ty­nyt jät­ti­läi­sen aske­lin. Moder­ni B2B-mark­ki­noin­ti hyö­dyn­tää tie­ten­kin dataa ja sitä tar­vi­taan­kin pal­jon. B2B-puo­lel­la osto­po­lut ja kaup­paan joh­ta­va kans­sa­käy­mi­nen on usein moniu­lot­tei­sem­paa ja pol­vei­le­vam­paa kuin kulut­ta­ja­puo­lel­la. Kau­pan syn­ty­mi­nen saat­taa kes­tää usei­ta kuu­kausia, isois­sa kau­pois­sa jopa vuoden.

B2B-mark­ki­noin­nin apu­na ovat tänä päi­vä­nä mark­ki­noin­nin auto­maa­tio, CRM-jär­jes­tel­mät ja näi­den inte­graa­tiot mark­ki­noin­nin auto­maa­tion työ­ka­lui­hin, eri­lai­set rapor­toin­ti­työ­ka­lut, kuten Power BI ja pal­jon muu­ta. Yksi B2B-mark­ki­noin­nin kes­kei­siä ter­me­jä on inbound mark­ki­noin­ti. Tämä HubS­po­tin perus­ta­jien aika­naan lan­see­raa­ma ter­mi on itsea­sias­sa aivan oma, laa­ja mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­nen näkökulmansa.

Inboun­din ohel­la Account Based Mar­ke­ting on ollut B2B-mark­ki­noi­jia kiin­nos­ta­va lähes­ty­mis­ta­pa. Sii­nä, mis­sä inbound kes­kit­tyy hank­ki­maan ja hoi­vaa­maan täy­sin uusia lii­de­jä, kes­kit­tyy Account Based Mar­ke­ting tär­kei­den ole­mas­sao­le­vien asiak­kai­den kasvattamiseen. 

Vuon­na 2018 astui voi­maan EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus GDPR, jon­ka pää­asial­li­nen tar­koi­tus on lisä­tä avoi­muut­ta yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen kerää­mäs­tä ja käyt­tä­mäs­tä datas­ta. Iso kysy­mys oli myös, miten GDPR ja B2B-mark­ki­noin­ti sopi­vat yhteen. Kysy­myk­seen on monia vas­tauk­sia, mut­ta myös avoi­mia kysy­myk­siä on ilmas­sa. EU tulee täs­men­tä­mään kan­taan­sa lähi­vuo­si­na niin sano­tun ePri­vacy-ase­tuk­sen myötä.

Miten markkinointi kannattaa aloittaa?

Mark­ki­noin­nis­sa tär­kein­tä on päät­tää mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ja mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja läh­teä teke­mään. Kan­nat­taa myös mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mä ja täs­sä asia­kas­seg­ment­tien ja osta­ja­per­soo­nien (tai asia­kas­per­soo­nien) luo­mi­nen on oiva työ­ka­lu. Mark­ki­noin­ti­me­to­dien valin­taan vai­kut­taa myös se, mitä bis­nes­tä teet. Myyt­kö B2B-pal­ve­lua, tuot­tei­ta kulut­ta­jil­le vai onko sinul­la ken­ties oma Amazon verk­ko­kaup­pa? Tavoit­te­let­ko ken­ties asiak­kai­ta ulko­mail­ta?

Suo­sit­te­lem­me otta­maan käyt­töön myös ana­ly­tiik­ka-työ­ka­lun verk­ko­si­vus­tol­la tapah­tu­van lii­ken­teen seu­raa­mis­ta var­ten. Ana­ly­tiik­ka aut­taa myös seu­raa­maan mikä mark­ki­noin­ti­ka­na­va toi­mii par­hai­ten. Suu­ri osa mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta on ilmai­sia tai edul­li­sia. Lisäk­si löy­tyy myös erit­täin kal­lii­ta työ­ka­lu­ja kuten HubS­pot. Apua mark­ki­noin­tiin -artik­ke­lim­me antaa pal­jon lisä­vink­ke­jä, samoin hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det.

Digi­mark­ki­noin­nin voit aloit­taa itse, tai vali­ta kump­pa­nin aut­ta­maan tulos­ten saa­mi­ses­sa ja nopeas­sa kehit­ty­mi­ses­sä. Mark­ki­noin­ti on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä ja kana­vien tes­taa­mis­ta, sekä mit­taa­mis­ta. Mikä­li et vie­lä seu­raa kuu­kausit­tain mark­ki­noin­nin tuo­mia tulok­sia, niin suo­sit­te­len pyy­tä­mään apua digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­neel­tä kump­pa­nil­ta ja aloit­ta­maan mit­taa­mi­nen heti. 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat saa­da tulok­sia ver­kos­ta jo seu­raa­vi­na viikkoina.

Ota yhteyt­tä!
Mitä on yrityksen markkinointi?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi