Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa tar­koit­taa yri­tyk­sen toi­men­pi­tei­tä, joil­la pyri­tään edis­tä­mään tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­tiä, vies­ti­tään yri­tyk­sen arvo­lu­paus­ta ja myös raken­ne­taan brän­diä. Mark­ki­noin­ti käsit­tee­nä on yleis­ty­nyt jo noin 100 vuot­ta sit­ten, jon­ka jäl­keen pal­ve­lun tuot­ta­mi­sen lisäk­si on alet­tu käyt­tä­mään ylei­sem­min mark­ki­noin­tio­sas­to­ja ja lisäk­si myyjäverkostoja. 

Mark­ki­noin­ti tar­koit­taa myös asiak­kaan tar­pei­siin tutus­tu­mis­ta ja näi­hin mai­non­nal­la lisä­ar­von tuot­ta­mis­ta. Mark­ki­noin­ti voi vedo­ta kon­kreet­ti­seen tar­pee­seen tai asiak­kaan arvoi­hin (esi­mer­kik­si eko­lo­gi­suus, tuot­teen elin­kaa­ri mark­ki­noin­ti­kei­no­na). Näin pys­ty­tään hou­kut­te­le­maan asia­kas osta­maan mark­ki­noin­tia teke­vän yri­tyk­sen pal­ve­lu tai tuo­te. Ihmis­lä­hei­nen H2H mark­ki­noin­ti taas pyr­kii mm. puhut­te­le­maan asia­kas­ta ja asia­kas­suun­tai­nen mark­ki­noin­ti on yksi­löi­hin kes­kit­ty­mis­tä mas­so­jen sijaan. Account based mar­ke­ting eli ABM on tapa koh­den­taa mark­ki­noin­ti­vies­ti sel­lai­sel­le koh­dey­ri­tyk­sel­le tai -asiak­kaal­le, joka tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tään tar­vit­see yri­tyk­se­si tuot­teen tai pal­ve­lun. Mark­ki­noin­tia on myös yri­tyk­sen sisäi­nen mark­ki­noin­ti, joka koh­dis­tuu omiin työn­te­ki­jöi­hin. Vai­kut­ta­va mark­ki­noin­ti aut­taa asia­kas­ta oival­ta­maan suo­ran myy­mi­sen sijaan, ja stra­te­gi­nen mark­ki­noin­ti pyr­kii kehit­tä­mään yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia koko­nais­val­tai­ses­ti, luo­val­la tavalla.

Kat­so myös blo­gi­kir­joi­tuk­sem­me yri­tyk­sen inter­net-mai­non­nas­ta täältä!

Markkinoinnin eri vaihtoehdot

Mark­ki­noin­nin vaih­toeh­to­ja on lisää vuo­si vuo­del­ta ja voi olla vai­ke­aa vali­ta oikeat tavat juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si. Perin­tei­nen mai­non­ta, kuten leh­ti­mai­non­ta on saa­nut rin­nal­leen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ver­kos­sa eli inter­net-mark­ki­noin­nin, ja tähän vaih­toeh­toon kuu­luu luke­ma­ton mää­rä eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Moder­ni mark­ki­noin­ti onkin tänä päi­vä­nä ennen kaik­kea dataa ja mit­ta­mis­ta sekä tie­ten­kin digi­taa­li­sia kana­via. Kan­nat­taa myös lukais­ta, mik­si pelk­kä tuo­te­kes­kei­nen mark­ki­noin­ti ei vält­tä­mät­tä enää riitä.

Tär­keim­pä­nä erot­ta­va­na teki­jä­nä perin­tei­sen mai­non­nan ja digi­mark­ki­noin­nin välil­lä on digi­taa­li­sen mai­non­nan hyvin tark­ka mit­taa­mi­nen. Voit mita­ta jokais­ta mai­nok­se­si näh­nyt­tä ihmis­tä ja hänen teke­miä toi­men­pi­tei­tä esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la tai sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Vaik­ka moni asia on muut­tu­nut, yksi asia pätee edel­leen: Hyvä mai­nos on edel­leen hyvä mai­nos. Niin, ja aggres­sii­vi­nen mark­ki­noin­ti ei kannata.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digimarkkinoinnilla voit mitata esimerkiksi näitä asioita:

Kuin­ka moni:

 • Näki mai­nok­se­si
 • Näki mai­nok­se­si useam­man kerran
 • Näki webi­naa­ri­si
 • Kat­soi yri­tyk­se­si kotisivuilla
  • Yhteys­tie­to
  • Videoi­ta
  • Blo­ge­ja
 • On käy­nyt yri­tyk­se­si kotisivuilla
 • Otti yhteyt­tä yritykseesi

Kuten yllä ole­vas­ta luet­te­los­ta voi­daan pää­tel­län, niin digi­mark­ki­noin­nin tehok­kuut­ta voi­daan mita­ta hyvin­kin tar­kas­ti. Tämä aut­taa eri­tyi­ses­ti panos­ta­maan tehok­kaim­piin kana­viin. Voit siis seu­ra­ta mis­tä mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tees­tä­si olet saa­nut asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­le­si ja lisäk­si kuin­ka moni näis­tä asiak­kais­ta on lopul­ta otta­nut yhteyt­tä. Voit siis jät­tää tehot­to­mat kana­vat pois vali­koi­mas­ta­si ja jat­kaa panos­ta­mis­ta vain nii­hin kana­viin, jois­ta saat asiak­kai­ta sivuil­le­si ja näis­tä lopul­ta yhtey­den­ot­to­ja. Mark­ki­noin­ti­tut­ki­mus ker­too mis­tä koh­de­ryh­mä­si pitää ja mis­tä ei.

Tie­sit­kö: Drip mark­ki­noin­ti aut­taa sinua puris­ta­maan mark­ki­noin­nis­ta­si vie­lä enem­män hyö­ty­jä irti, automaatiolla.

Markkinointi pienyrityksen toiminnassa

Mones­ti mark­ki­noin­nin luul­laan ole­van kal­lis­ta ja ettei pie­ny­rit­tä­jäl­lä ole mah­dol­li­suut­ta hank­kia digi­mark­ki­noin­nil­la asiak­kai­ta. Tämä on vää­rin. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan aloit­taa hyvin­kin pie­nil­lä panos­tuk­sil­la ja mai­nos­bud­jet­tilla esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, tai Googles­sa. Voit aloit­taa mai­non­nan jopa muu­ta­mil­la kym­peil­lä ja nos­taa tulos­ten valos­sa panos­tuk­sia. Näin on mah­dol­lis­ta pereh­tyä digi­mark­ki­noin­tiin, vaik­ka alus­sa ei oli­si­kaan tar­koi­tus käyt­tää omai­suuk­sia mai­non­taan, tai saa­da tulok­sia. Joka tapauk­ses­sa kan­nat­taa suun­ni­tel­la mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja, jot­ta teh­tä­vät toi­men­pi­teet ovat joh­don­mu­kai­set heti alus­ta läh­tien. Mark­ki­noin­nin tark­ka suun­nit­te­lu esi­mer­kik­si mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loa käyt­tä­mäl­lä lisää myös kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. Myös huo­lel­la teh­ty koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus var­mis­taa, ettei mai­nos­kam­pan­ja koh­dis­tu vää­rään koh­de­ryh­mään. On myös tär­ke­ää mää­ri­tel­lä jokai­sel­le koh­de­ryh­mäl­le ainut­laa­tui­nen myyn­ti­väit­tä­mä eli USP, joka aut­taa erot­tu­maan kilpailijoista. 

Digi­mark­ki­noin­nin har­joit­te­lu on vuo­si vuo­del­ta tär­keäm­pää ja mitä parem­min ymmär­rät digi­mark­ki­noin­tia, niin sitä parem­min tulet saa­maan sen avul­la tulok­sia. Kump­pa­nin valin­ta digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin kiih­dyt­tää huo­mat­ta­vas­ti tulos­ten saa­mis­ta ja näin myös opit asian­tun­ti­joi­den avul­la lisää digi­mark­ki­noin­nis­ta. Sinua toden­nä­köi­ses­ti hyö­dyt­täi­si myös digi­mark­ki­noin­ti kou­lu­tus.

Lue myös: Mark­ki­noin­ti­mix uusiutuu

Digitaalinen markkinointi

Mark­ki­noin­ti digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa yleis­tyy huo­mat­ta­vaa vauh­tia ja luul­ta­vas­ti kaik­ki jo tie­tä­vät asiak­kai­den­sa siir­ty­vän vah­vas­ti digi­taa­li­siin kana­viin ja teke­vät siel­lä jopa osto­pää­tök­siä kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la. Myy­jien ja asian­tun­ti­joi­den mer­ki­tys myyn­nis­sä ei ole pois­tu­mas­sa pit­kiin aikoi­hin. Sil­ti on huo­mat­ta­va asiak­kai­den etsi­vän tie­toa ver­kos­sa jat­ku­vas­ti enem­män ja otta­vat yhteyt­tä myyn­tiin ja asian­tun­ti­joi­hin vas­ta tutus­tut­tu­aan usei­siin eri vaihtoehtoihin. 

Täs­sä vai­hees­sa sinun­kin yri­tyk­sen on hyvä olla asiak­kaan tut­ki­vien sil­mien edes­sä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Myös myyn­ti­sup­pi­lon eri vai­heet ovat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin avul­la hel­pos­ti seu­rat­ta­via. Muis­ta myös, että yri­tyk­sen net­ti­si­vun tulee olla opti­moi­tu ja hyvin suun­ni­tel­tu, jot­ta sin­ne ohjat­tu lii­ken­ne ei mene huk­kaan. AB tes­taus aut­taa löy­tä­mään mikä toi­mii ja mikä ei. Kon­ver­sio-opti­moin­ti lisää sitä mikä toi­mii ja vähen­tää sitä mikä ei toimi.

Mikä ihmeen digi­taa­li­nen mai­non­ta? Lue syvä­luo­taa­va teks­tim­me täältä.

Yleisimmät markkinoinnin tavat digimarkkinoinnissa ovat:

Tie­dät var­mas­ti mikä on Google, mut­ta tie­dät­kö kaik­ki hyö­dyl­li­set pal­ve­lut joi­ta se voi tar­jo­ta yri­tyk­sel­le­si? Ylei­sim­min yri­tyk­set aloit­ta­vat digi­mark­ki­noin­nin Google-mai­non­nal­la, tai sosi­aa­li­sen median mai­non­nal­la. Google on hyvä tapa etsiä asiak­kai­ta, mikä­li yri­tyk­se­si pal­ve­lu, tai tuo­te on entuu­des­taan suu­rel­le ylei­söl­le tut­tu. Näin asiak­kaat osaa­vat jo etsiä pal­ve­lun­tar­joa­jia ver­kos­ta ja voit mai­nos­taa kai­kil­le näil­le asiak­kail­le. Mikä­li taas pal­ve­lusi on uusi, tai asiak­kaat eivät etsi sitä aktii­vi­ses­ti ver­kos­ta, niin täs­sä tapauk­ses­sa sosi­aa­li­nen media on hyvä tapa tuo­da pal­ve­lui­ta­si proak­tii­vi­ses­ti asiak­kai­de­si nähtäville. 

Voit siis sosi­aa­li­sen median avul­la mai­nos­taa kai­kil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, vaik­ka he eivät etsi­kään pal­ve­lui­ta­si ver­kos­ta. Tämä on hyvä tapa nos­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta par­haan koh­de­ryh­mä­si kes­kuu­des­sa. Digi­taa­li­nen asia­kas­han­kin­ta toimii.

Lue myös: B2B mark­ki­noin­ti digitaalisesti

Digitaalinen markkinointi yleistyy

68 pro­sent­tia 16-89-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää net­tiä mon­ta ker­taa päivässä.”

-Tilas­to­kes­kus

Suu­rin osa asiak­kais­ta­si on luul­ta­vas­ti jo ver­kos­sa ja etsii jos­sain osto­put­ken vai­hees­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta googlaa­mal­la. Mikä­li olet jo täs­sä vai­hees­sa onnis­tu­nut teke­mään sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le­si, niin on hyvä toden­nä­köi­syys, että yri­tyk­se­si teke­mä mark­ki­noin­ti on saa­nut asiak­kaan googlaa­maan juu­ri sinun yri­tys­tä­si. Mikä­li taas asia­kas ei tun­ne yri­tys­tä­si, niin miten hän voi­si osa­ta etsiä yri­tys­tä­si? Entä miten saat uusia luki­joi­ta blo­gi­teks­teil­le­si? Tähän voit siis vai­kut­taa ban­ne­ri­mai­non­nal­la ja sosi­aa­li­sen median mainonnalla. 

Ero­tu siis kil­pai­li­jois­ta­si ja tavoit­te­le asia­kas­ta­si jo ennen, kuin hän etsii sinun toi­mia­lan pal­ve­lui­ta ver­kos­ta. Juu­ri täl­lä het­kel­lä on hyvä aika aloit­taa mark­ki­noin­ti ver­kos­sa, kos­ka kil­pai­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti ja vuo­den pääs­tä kil­pai­lu on jo koven­tu­nut ja tulos­ten saa­mi­nen digi­mark­ki­noin­nil­la tulee ole­maan vai­keam­paa. Tämä näh­dään esi­mer­kik­si Google-mai­non­nan hin­nois­sa ja tänä päi­vä­nä poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan voit saa­da yri­tyk­se­si sivuil­le mones­ti jopa yhdel­lä eurol­la, mut­ta on hyvä muis­taa tämän mak­sa­neen muu­ta­ma vuo­si sit­ten vain muu­ta­mia sent­te­jä. Saman asiak­kaan saa­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuill­le tulee mak­sa­maan huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Google on sil­ti edel­leen kan­nat­ta­va, kun­han väl­tät Google mark­ki­noin­ti vir­heet.

B2B-markkinointi, oma taitolajinsa

B2B-mark­ki­noin­ti on vii­me vuo­si­na kehit­ty­nyt jät­ti­läi­sen aske­lin. Moder­ni B2B-mark­ki­noin­ti hyö­dyn­tää tie­ten­kin dataa ja sitä tar­vi­taan­kin pal­jon. B2B-puo­lel­la osto­po­lut ja kaup­paan joh­ta­va kans­sa­käy­mi­nen on usein moniu­lot­tei­sem­paa ja pol­vei­le­vam­paa kuin kulut­ta­ja­puo­lel­la. Kau­pan syn­ty­mi­nen saat­taa kes­tää usei­ta kuu­kausia, isois­sa kau­pois­sa jopa vuoden.

B2B-mark­ki­noin­nin apu­na ovat tänä päi­vä­nä mark­ki­noin­nin auto­maa­tio, CRM-jär­jes­tel­mät ja näi­den inte­graa­tiot mark­ki­noin­nin auto­maa­tion työ­ka­lui­hin, eri­lai­set rapor­toin­ti­työ­ka­lut, kuten Power BI ja pal­jon muu­ta. Yksi B2B-mark­ki­noin­nin kes­kei­siä ter­me­jä on inbound mark­ki­noin­ti. Tämä HubS­po­tin perus­ta­jien aika­naan lan­see­raa­ma ter­mi on itsea­sias­sa aivan oma, laa­ja mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­nen näkökulmansa.

Inboun­din ohel­la Account Based Mar­ke­ting on ollut B2B-mark­ki­noi­jia kiin­nos­ta­va lähes­ty­mis­ta­pa. Sii­nä, mis­sä inbound kes­kit­tyy hank­ki­maan ja hoi­vaa­maan täy­sin uusia lii­de­jä, kes­kit­tyy Account Based Mar­ke­ting tär­kei­den ole­mas­sao­le­vien asiak­kai­den kasvattamiseen. 

Vuon­na 2018 astui voi­maan EU:n tie­to­suo­ja-ase­tus GDPR, jon­ka pää­asial­li­nen tar­koi­tus on lisä­tä avoi­muut­ta yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen kerää­mäs­tä ja käyt­tä­mäs­tä datas­ta. Iso kysy­mys oli myös, miten GDPR ja B2B-mark­ki­noin­ti sopi­vat yhteen. Kysy­myk­seen on monia vas­tauk­sia, mut­ta myös avoi­mia kysy­myk­siä on ilmas­sa. EU tulee täs­men­tä­mään kan­taan­sa lähi­vuo­si­na niin sano­tun ePri­vacy-ase­tuk­sen myötä.

Miten markkinointi kannattaa aloittaa?

Mark­ki­noin­nis­sa tär­kein­tä on päät­tää mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ja mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti ja läh­teä teke­mään. Kan­nat­taa myös mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mä ja täs­sä asia­kas­seg­ment­tien ja osta­ja­per­soo­nien (tai asia­kas­per­soo­nien) luo­mi­nen on oiva työ­ka­lu. Mark­ki­noin­ti­me­to­dien valin­taan vai­kut­taa myös se, mitä bis­nes­tä teet. Myyt­kö B2B-pal­ve­lua, tuot­tei­ta kulut­ta­jil­le vai onko sinul­la ken­ties oma Amazon verk­ko­kaup­pa? Tavoit­te­let­ko ken­ties asiak­kai­ta ulko­mail­ta?

Suo­sit­te­lem­me otta­maan käyt­töön myös ana­ly­tiik­ka-työ­ka­lun verk­ko­si­vus­tol­la tapah­tu­van lii­ken­teen seu­raa­mis­ta var­ten. Ana­ly­tiik­ka aut­taa myös seu­raa­maan mikä mark­ki­noin­ti­ka­na­va toi­mii par­hai­ten. Suu­ri osa mark­ki­noin­nin työ­ka­luis­ta on ilmai­sia tai edul­li­sia. Lisäk­si löy­tyy myös erit­täin kal­lii­ta työ­ka­lu­ja kuten HubS­pot. Apua mark­ki­noin­tiin -artik­ke­lim­me antaa pal­jon lisä­vink­ke­jä, samoin hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det.

Digi­mark­ki­noin­nin voit aloit­taa itse, tai vali­ta kump­pa­nin aut­ta­maan tulos­ten saa­mi­ses­sa ja nopeas­sa kehit­ty­mi­ses­sä. Mark­ki­noin­ti on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä ja kana­vien tes­taa­mis­ta, sekä mit­taa­mis­ta. Mikä­li et vie­lä seu­raa kuu­kausit­tain mark­ki­noin­nin tuo­mia tulok­sia, niin suo­sit­te­len pyy­tä­mään apua digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­neel­tä kump­pa­nil­ta ja aloit­ta­maan mit­taa­mi­nen heti. 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat saa­da tulok­sia ver­kos­ta jo seu­raa­vi­na viikkoina.

Ota yhteyt­tä!
Mitä on yrityksen markkinointi?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy