Hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det ovat luul­ta­vas­ti jokai­sen mai­nos­ta­jan mie­les­tä asiak­kai­den mää­rän kas­va­mi­nen ja kaup­po­jen lisään­ty­mi­nen. Aina mai­nok­ses­ta ei tule suo­ra­nai­sia kaup­po­ja aina­kaan välit­tö­mäs­ti ja sil­loin on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään mit­kä todel­la ovat hyvän mai­nok­sen ominaisuudet. 

Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la saat lisää tun­net­tuut­ta ja kaup­po­ja jat­ku­val­la kehit­tä­mi­sel­lä, mut­ta saa­tat myös hei­ken­tää yri­tyk­se­si brän­diä vää­rän­lai­sel­la vies­til­lä. Esi­mer­kik­si vää­rän koh­de­ryh­män jat­ku­va tavoit­te­lu tuot­teel­la joka ei hei­tä kiin­nos­ta ja johon heil­lä ei esi­mer­kik­si ole varaa voi kään­tyä brän­diä­si vas­taan. Mie­ti siis aina tar­kas­ti mit­kä voi­si­vat olla yri­tyk­se­si hyvän mai­nok­sen ominaisuudet.

Millainen mainos jää mieleen?

Hyvä mai­nos jää mie­leen ja ehkä muis­tat itse­kin joi­tain mai­nok­sia? Ehkä Gigan­tin mai­nos? Ehkä DNA:n mai­nos? Tulee­ko mah­dol­li­ses­ti Lid­lin mai­nos mie­leen? Jos ei tule mie­leen mitään, net­ti on täyn­nä maa­il­mal­la menes­ty­nei­den mai­nok­sien ana­ly­soin­tia. Hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det ovat toki hie­man eri­lai­sia mil­joo­nien bud­je­til­la mut­ta ehkä näis­tä­kin muis­ta­mis­tam­me mai­nok­sis­ta voi oppia jotain. 

Näem­me kes­ki­mää­rin yli 50 mai­nos­ta päi­väs­sä ja mai­nos­ten jou­kos­ta on hyvin vai­kea erot­tua ellei mai­nos ole joko todel­la erot­tu­va ja kek­se­liäs tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti todel­la tar­kas­ti koh­dis­tet­tu ja perus­o­mi­nai­suuk­sil­taan hyvin laa­dit­tu. Suo­sit­te­lem­me näis­tä tar­kas­ti koh­dis­tet­tua ja perus­ra­ken­teel­taan oikein raken­net­tua mainosta. 

Hyvä mai­nos voi raken­tua useis­ta teki­jöis­tä, joten täy­del­li­syy­den tavoit­te­lun sijaan mai­nok­sen koh­dis­tuk­seen ja perus­ra­ken­tee­seen on pal­jon hel­pom­pi paneu­tua ja näin var­mis­taa että mai­nok­se­si tulee kiin­nit­tä­mään asiak­kaan huo­mion posi­tii­vi­sel­la taval­la. Mai­nok­sen ei siis tar­vit­se olla tajun­nan räjäyt­tä­vä vaan tulok­sel­li­seen mai­non­taan riit­tää hyvä koh­dis­ta­mi­nen sekä oikea rakenne.

Hyvän mainoksen ominaisuudet kohdistamiseen liittyen

Koh­dis­ta­mis­ta var­ten on hyvä miet­tiä ker­taal­leen yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä ja asia­kas­seg­ment­ti ja tämän jäl­keen toteut­taa koh­dis­ta­mi­nen näil­lä omi­nai­suuk­sil­la. Jokai­nen yri­tys tun­tee oman asiak­kaan­sa ja näi­tä samo­ja omi­nai­suuk­sia voi­daan käyt­tää myös digi­taa­li­sen mai­non­nan kohdistamiseen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hyvä mainos koostuu neljästä stepistä

Hyvän mai­nok­sen perus­o­mi­nai­suu­det voi­daan jakaa nel­jään pää­koh­taan joi­ta voi­daan käyt­tää lähes kai­kes­sa mai­non­nas­sa digi­taa­li­sis­sa kanavissa.

4 muistettavaa seikkaa:

1. Kiinnitä otsikolla asiakkaan huomio

Suu­ri etu asiak­kaal­le on yleen­sä paras tapa kiin­nit­tää huo­mio­ta kos­ka asia­kas on kiin­nos­tu­nut vain hänen itsen­sä saa­mis­ta eduista

2. Valitse pysäyttävä ja selkeä kuva

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa ja useat asiak­kaat jät­tä­vät jopa otsi­kot luke­mat­ta ja selai­le­vat vain kuvia esi­mer­kik­si Facebookissa

3. Lyhyt ja myyvä mainosteksti otsikon lisäksi

Ker­ro yti­mek­kääs­ti vies­ti­si asiak­kaal­le ker­toen asiak­kaan eduis­ta läh­tien mik­si juu­ri sinun yri­tyk­se­si tuo­te tai pal­ve­lu sopii hänelle

4. Muista AINA kehote mainoksesi loppuun

Ilman suo­raa keho­tet­ta asia­kas ei yksin­ker­tai­ses­ti muis­ta ottaa yhteyt­tä yri­tyk­see­si vaik­ka asia oli­si ajan­koh­tai­nen ja tämä on käy­nyt myös Kublan tii­min teke­mis­sä sadois­sa A/B tes­teis­sä ilmi.

Hyvän mainoksen ominaisuudet otsikossa

Huo­mion kiin­nit­tä­mi­nen tapah­tuu ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kuvan lisäk­si otsi­kos­sa. Mie­ti siis tar­kas­ti mikä oli­si sinun hyvän mai­nok­sen otsik­ko joka var­mas­ti kiin­nit­tää asiak­kaa­si huo­mion ja herät­tää kiin­nos­tuk­sen. Lopul­ta kiin­nos­tu­nut asia­kas luul­ta­vas­ti lukee mai­nok­se­si lop­puun asti mikä­li hän on oike­aa koh­de­ryh­mää. Ilman hyvää ja huo­mion kiin­nit­tä­vää otsik­koa on vai­kea hou­ku­tel­la asia­kas luke­maan mai­nok­se­si tai kuun­te­le­maan viestisi.

Hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det otsi­kon osal­ta voi­daan jao­tel­la esi­mer­kik­si näin:

1. Suoraan asiaan

 • Täs­sä ker­ro­taan suo­raan mis­tä on kyse kuten esi­mer­kik­si “Pois­to­myyn­ti -70%”

2. Huomion herättäjät

 • Ei ker­ro koko asi­aa vaan kiin­nit­tää huo­mion tehok­kaas­ti “Se nyt vaan on tyh­mää mak­saa liikaa”

3. Kuinka -otsikot

 • Kiin­ni­tä asiak­kaan huo­mio ja otsi­kos­ta voi­daan jo pää­tel­lä ker­to­va­si asia­kas­ta kiin­nos­ta­vaa tie­toa mikä­li asia­kas etsi esi­mer­kik­si Googles­ta “kat­to­re­mont­tia” ja ker­rot otsi­kos­sa­si “Kuin­ka kil­pai­lut­taa kattoremontti”

4. Ohjekirjat

 • Voit jul­kais­ta sivus­tol­la­si ohje­kir­jan tai vas­taa­van pdf-tie­dos­ton joka on ladat­ta­vis­sa kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le ja voit otsi­kos­sa hou­ku­tel­la asiak­kaan sivus­tol­le­si tilaa­maan säh­kö­pos­tiin­sa ohje­kir­ja­si johon liit­tyen hän on alun­pe­rin etsi­nyt tietoa

5. Yleiset listat

 • Ker­ro otsi­kos­sa sisäl­lös­tä­si löy­ty­vän esi­mer­kik­si “10 tär­kein­tä muu­tos­ta some-mai­non­nas­sa 2020”

6. Kysymykset

 • Voit esit­tää myös kysy­myk­sel­lä ker­to­ma­si asian tii­vis­tet­ty­nä kuten “Tie­sit­kö että hybri­di­au­tois­sa pii­lee riski?”

Miten saat hyvän mainoksen ominaisuudet yrityksesi mainoksiin?

Hyvän mai­nok­sen omi­nai­suu­det ovat mai­nok­sia päi­vit­täin teke­väl­le asian­tun­ti­jal­le täy­sin sel­viä ja niin tulee olla­kin tuhan­sien mai­nos­ten tuot­ta­mi­sen jälkeen. 

Mikä­li teet mai­nok­sia ensim­mäis­tä ker­taa tai teet mai­nok­sia vain toi­si­naan ilman jat­ku­vaa rutii­nia niin mai­nok­sen teke­mi­nen voi vie­dä tur­haan aikaa ja mikä pahin­ta niin voit menet­tää raha­si toi­mi­mat­to­maan mainokseen. 

Kysy roh­keas­ti lisää mikä­li haluat pääs­tä nopeas­ti eteen­päin! Muus­sa tapauk­ses­sa hyviä mainoksia!

Hyvän mainoksen ominaisuudet
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy