Hyvä mainos, millainen se on? Lue 6 vinkkiä! 

Hyvä mai­nos tekee kulut­ta­jal­le jo muu­ta­man ensim­mäi­sen sekun­nin aika­na sel­väk­si sen, mitä mai­nos myy. Jos myy­tä­vä tuo­te tai pal­ve­lu jää mai­nok­ses­ta epä­sel­väk­si tai sen tun­nis­ta­mi­nen on kulut­ta­jal­le han­ka­lan aivo­työs­ken­te­lyn taka­na, on kysees­sä flop­pi. Tie­ten­kin mai­nos saa häm­men­tää ja sen pitää­kin herät­tää tun­tei­ta, mut­ta perus­tie­don tulee olla hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vis­sä – jos kulut­ta­ja ei tie­dä mai­nok­sen näh­ty­ään mitä sii­nä myy­dään, tus­kin hän pää­tyy sitä osta­maan­kaan. Hyvä mai­nos on yksin­ker­tai­nen, mut­ta mitä muu­ta? Lue alta 6 vink­kiä hyvään mainontaan!

Hyvä mainos on yksinkertainen

Huo­no mai­nos on seka­mels­ka, joka sisäl­tää vähän lii­kaa kaik­kea, eikä punai­ses­ta lan­gas­ta saa otet­ta. Hyvä mai­nos voi olla yksin­ker­tai­suu­des­saan val­koi­nen kuva, jon­ka kes­kel­le tai lai­taan on sijoi­tet­tu tun­tei­ta herät­tä­vä lause­ke. Tosin tämä alkaa jo vähän olla näh­ty, mut­ta toi­mii lois­ta­va­na esi­merk­ki­nä sii­tä, kuin­ka jos­kus vähem­män on enem­män. Hyvä mai­nos koos­tuu muu­ta­mas­ta valt­ti­kor­tis­ta: yksin­ker­tai­suu­des­ta, yllät­tä­vyy­des­tä tai odot­ta­mat­to­muu­des­ta. Mie­leen­pai­nu­va, hyvä mai­nos on jota­kin yllät­tä­vää ja mielenkiintoista.

Hyvä mainos vangitsee katseen

Ei auta, että mai­nok­sen puo­li­vä­li on kiin­nos­ta­va, vaan hyvä mai­nos on alus­ta alkaen kat­seen van­git­se­va – sel­lai­nen, jota ei voi ohit­taa loput­to­mas­ta infor­maa­tio­tul­vas­ta huo­li­mat­ta. Kun joka kana­vas­ta pus­kee mai­nos­ta mai­nok­sen perään, täy­tyy jol­lain saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se nau­liin­tu­maan juu­ri sinun yri­tyk­se­si mai­nok­seen. Hyvä mai­nos sisäl­tää esi­mer­kik­si mie­leen­pai­nu­van kuvan, vah­van otsi­kon ja osto­pää­tök­sen teke­mi­seen ohjaa­van tekstikappaleen.

Kar­keas­ti sanot­tu­na: kun olet kir­joit­ta­nut mai­nok­sen otsi­kon, on euros­ta kulu­tet­tu jo 80 sent­tiä – kym­me­nes­tä poten­ti­aa­li­ses­ta asiak­kaas­ta kui­ten­kin kah­dek­san sil­mäi­lee vain mai­nok­sen otsi­kon. Otsi­kon teh­tä­vä on herät­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mio taval­la, jota muut eivät tee. Tämän lisäk­si onnis­tu­nut otsi­koin­ti rajaa koh­de­ryh­mää, tii­vis­tää mai­nok­sen vies­tin ja saa luke­maan myös tekstikappaleen.

Kun puhe­lin­ta lärä­tään vauh­dil­la, on mai­nok­sen ensim­mäi­nen teh­tä­vä van­gi­ta poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se. Uskal­la erot­tua joukosta!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hyvä mainos vetoaa tunteisiin

Tun­teet saa­vat aikaan teko­ja. Kun näet kos­ket­ta­van mai­nok­sen kodit­to­mis­ta lem­mi­keis­tä, alat taa­tus­ti miet­ti­mään tapo­ja nii­den aut­ta­mi­seen – hyvä mai­nos ker­too tavan sinul­le jo ennen kuin ehdit sitä sen enem­pää ajat­te­le­maan. Mai­nos voi kehot­taa esi­mer­kik­si lah­joit­ta­maan eläin­suo­je­lu­lii­tol­le tie­tyn sum­man kuu­kau­des­sa tai tar­joa­maan aut­ta­vaa kät­tä vapaaehtoistyöntekijänä.

Hyvä mai­nos ei ainoas­taan herä­tä ilon tai surun tun­tei­ta, vaan se voi myös häm­men­tää tai aiheut­taa jopa ärsy­tys­tä – ei kui­ten­kaan yri­tyk­seen, tuot­tee­seen tai pal­ve­luun koh­dis­tu­vaa ärsy­tys­tä, vaan hyvä mai­nos voi tuo­da esil­le esi­mer­kik­si jon­kin pään­vai­vaa aiheut­ta­van ongel­man, johon yri­tyk­sel­lä on ratkaisu.

Hyvä mainos sisältää houkuttimen, josta ei voi kieltäytyä

Kulut­ta­jat tie­tä­mät­tään etsi­vät tar­jouk­sia, joi­hin tart­tua. Heil­le kan­nat­taa­kin tar­jo­ta sel­lai­nen alen­nus­hin­ta, ilmai­nen kokei­lu­jak­so, mak­su­ton toi­mi­tus tai muu hou­ku­tin, jos­ta kiel­täy­ty­mi­nen on han­ka­laa – tai suo­ras­taan mahdotonta!

Olet taa­tus­ti itse­kin jos­kus löy­tä­nyt tie­si kun­to­sa­lin ilmai­sel­le kokei­lu­jak­sol­le, vaik­ka sali­har­ras­tus ei oli­si mie­les­sä­kään. Kos­ka mik­si ei? Osa ilmai­sel­le kokei­lu­jak­sol­le osal­lis­tu­neis­ta tykäs­tyyn tou­huun niin, että aloit­ta­vat kysei­sel­lä salil­la uuden har­ras­tuk­sen­sa! Vaik­ka ilmai­nen kokei­lu­jak­so oli­si­kin kokei­lu­jak­son aika­na pois yri­tyk­sen kas­sas­ta, on kokei­lu­jak­son päät­teek­si rekis­te­röi­ty­neen, mak­sa­van asiak­kaan Client Life­ti­me Value (CLV) mer­kit­tä­vä tulo­vir­ta kassaan.

Hyvä mainos kannustaa ottamaan seuraavan askeleen

Mai­nos ilman tätä­kin omi­nai­suut­ta tuo näky­vyyt­tä, mut­ta ei sitä kon­kreet­tis­ta – eli esi­mer­kik­si ostoa. Hyvä mai­nos roh­kai­see poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta otta­maan seu­raa­van aske­leen, oli se sit­ten mikä tahan­sa. Tätä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti se, että mai­nos mai­nit­see tyy­ty­väi­syys­ta­kuun tai muun hou­kut­ti­men, joka saa kulut­ta­jan luot­ta­vai­sel­le mie­lel­le. Kulut­ta­ja halu­aa usein olla tark­ka rahois­taan ja sii­tä, min­kä­lai­sen yri­tyk­sen kans­sa on teke­mi­sis­sä. Kukaan ei halua tuh­la­ta ahke­ral­la työl­lä ansait­se­mi­aan raho­ja hui­jaus­fir­maan tai muu­hun humpuukiin.

Call To Action (CTA) voi roh­kais­ta kulut­ta­jaa esi­mer­kik­si otta­maan yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se lisäin­for­maa­tion toi­vos­sa tai tilaa­maan uutis­kir­jeen.
Hyvä mai­nos saa tuot­teen tai pal­ve­lun tun­tu­maan tarpeelliselta

Olet var­mas­ti jos­kus löy­tä­nyt itse­si tilan­tees­ta, jos­sa mie­tit jäl­keen­päin, että mik­si ihmees­sä mä tämän ostin? Syy­pää voi olla hyvä mai­nos! Kun tuo­te tai pal­ve­lu tun­tuu tar­peel­li­sel­ta, kotiu­tuu se taa­tus­ti hin­nan olles­sa koh­dil­laan. Kulut­ta­jat kui­ten­kin etsi­vät tau­koa­mat­ta rat­kai­su­ja, parem­pia tuot­tei­ta ja kes­tä­väm­piä vaih­toeh­to­ja – kulut­ta­jat tar­vit­se­vat asioi­ta, tai aina­kin luu­le­vat tar­vit­se­van­sa. Mikä­li jo ole­mas­sa ole­vaa tar­vet­ta ei ole, hyvä mai­nos voi myös luo­da sellaisen.

Kubla tietää, kuinka onnistunut mainos tehdään

Näin on. Kubla koos­tuu ammat­ti­lais­tii­mis­tä, jon­ka eri­kois­osaa­mi­nen on koko digi­mark­ki­noin­nin peli­kent­tä – hyvä mai­nos on ensiar­voi­sen tär­ke­ää yri­tyk­sel­le, oli kysees­sä sit­ten aloit­ta­va tai jo pit­kään toi­mi­nut yri­tys: aloit­ta­van yri­tyk­sen ensim­mäi­set mai­nok­set maa­laa­vat jul­ki­suus­ku­vaa, kun taas pit­kään toi­mi­neen yri­tyk­sen mai­nok­set pitä­vät asiak­kaat mak­sa­vi­na. Hyvä mai­nos tuo yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta tai ker­ty­neis­tä vuo­sis­ta riip­pu­mat­ta lisää vipi­nää! Vail­la hyvää mai­nos­ta? Ota yhteys Kublaan!

Ota yhteyt­tä!
Hyvä mainos, mitä se vaatii?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Mainosbanneri yritykselle
 • Mil­lai­nen on hyvä mainosbanneri?
 • Onnis­tu­neen display-mai­non­nan kes­kiös­sä on aina hyvin toteu­tet­tu mai­nos. Meil­tä usein kysy­tään­kin, mil­lai­nen on hyvä display-mai­nos? Jat­ka lukemista
 • Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa
 • Mai­nok­sen hin­ta digimarkkinoinnissa
 • Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la mai­nok­sen… Jat­ka lukemista
 • Hyvä lan­ding page
 • What­sApp tar­jo­aa 1,3mrd:lla käyt­tä­jäl­lään val­ta­van foo­ru­min glo­baa­lis­sa skaa­las­sa. Arvioi­den mukaan Suo­mes­sa­kin sovel­lus­ta käyt­tää noin 2… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

  Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

  Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

  Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

  Ota yhteyttä

  Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

  Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

  Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy