Hyvä mainos, millainen se on? Lue 6 vinkkiä! 

Hyvä mai­nos tekee kulut­ta­jal­le jo muu­ta­man ensim­mäi­sen sekun­nin aika­na sel­väk­si sen, mitä mai­nos myy. Jos myy­tä­vä tuo­te tai pal­ve­lu jää mai­nok­ses­ta epä­sel­väk­si tai sen tun­nis­ta­mi­nen on kulut­ta­jal­le han­ka­lan aivo­työs­ken­te­lyn taka­na, on kysees­sä flop­pi. Tie­ten­kin mai­nos saa häm­men­tää ja sen pitää­kin herät­tää tun­tei­ta, mut­ta perus­tie­don tulee olla hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vis­sä – jos kulut­ta­ja ei tie­dä mai­nok­sen näh­ty­ään mitä sii­nä myy­dään, tus­kin hän pää­tyy sitä osta­maan­kaan. Hyvä mai­nos on yksin­ker­tai­nen, mut­ta mitä muu­ta? Lue alta 6 vink­kiä hyvään mainontaan!

Hyvä mainos on yksinkertainen

Huo­no mai­nos on seka­mels­ka, joka sisäl­tää vähän lii­kaa kaik­kea, eikä punai­ses­ta lan­gas­ta saa otet­ta. Hyvä mai­nos voi olla yksin­ker­tai­suu­des­saan val­koi­nen kuva, jon­ka kes­kel­le tai lai­taan on sijoi­tet­tu tun­tei­ta herät­tä­vä lause­ke. Tosin tämä alkaa jo vähän olla näh­ty, mut­ta toi­mii lois­ta­va­na esi­merk­ki­nä sii­tä, kuin­ka jos­kus vähem­män on enem­män. Hyvä mai­nos koos­tuu muu­ta­mas­ta valt­ti­kor­tis­ta: yksin­ker­tai­suu­des­ta, yllät­tä­vyy­des­tä tai odot­ta­mat­to­muu­des­ta. Mie­leen­pai­nu­va, hyvä mai­nos on jota­kin yllät­tä­vää ja mielenkiintoista.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Hyvä mainos vangitsee katseen

Ei auta, että mai­nok­sen puo­li­vä­li on kiin­nos­ta­va, vaan hyvä mai­nos on alus­ta alkaen kat­seen van­git­se­va – sel­lai­nen, jota ei voi ohit­taa loput­to­mas­ta infor­maa­tio­tul­vas­ta huo­li­mat­ta. Kun joka kana­vas­ta pus­kee mai­nos­ta mai­nok­sen perään, täy­tyy jol­lain saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se nau­liin­tu­maan juu­ri sinun yri­tyk­se­si mai­nok­seen. Hyvä mai­nos sisäl­tää esi­mer­kik­si mie­leen­pai­nu­van kuvan, vah­van otsi­kon ja osto­pää­tök­sen teke­mi­seen ohjaa­van tekstikappaleen.

Kar­keas­ti sanot­tu­na: kun olet kir­joit­ta­nut mai­nok­sen otsi­kon, on euros­ta kulu­tet­tu jo 80 sent­tiä – kym­me­nes­tä poten­ti­aa­li­ses­ta asiak­kaas­ta kui­ten­kin kah­dek­san sil­mäi­lee vain mai­nok­sen otsi­kon. Otsi­kon teh­tä­vä on herät­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mio taval­la, jota muut eivät tee. Tämän lisäk­si onnis­tu­nut otsi­koin­ti rajaa koh­de­ryh­mää, tii­vis­tää mai­nok­sen vies­tin ja saa luke­maan myös tekstikappaleen.

Be crea­ti­ve – digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta puhut­taes­sa luo­vuus ja hou­kut­te­le­vuus ovat rat­kai­se­vas­sa asemassa!

Kun puhe­lin­ta lärä­tään vauh­dil­la, on mai­nok­sen ensim­mäi­nen teh­tä­vä van­gi­ta poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kat­se. Osaat­ko sinä kir­joit­taa myy­vän otsi­kon? Kuu­los­taa hel­pol­ta, mut­ta kun mie­tit tar­kem­min se ei ehkä ole­kaan niin help­poa. Muu­ta­mal­la sanal­la pitää saa­da kitey­tet­tyä poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le ongel­ma ja miten luke­mal­la lisää hänen ongel­man­sa rat­ke­aa. Täs­sä tasa­pai­noil­laan pelon ja toi­von raja­mail­la, mut­ta se pitää vie­lä toteut­taa houkuttelevasti.

The best ideas come as jokes. Make your thin­king as fun­ny as possible.” 

― David M. Ogilvy

Hyvä mainos vetoaa tunteisiin

Tun­teet saa­vat aikaan teko­ja. Kun näet kos­ket­ta­van mai­nok­sen kodit­to­mis­ta lem­mi­keis­tä, alat taa­tus­ti miet­tiä tapo­ja nii­den aut­ta­mi­seen – hyvä mai­nos ker­too tavan sinul­le jo ennen kuin ehdit sitä sen enem­pää ajat­tel­la. Mai­nos voi kehot­taa esi­mer­kik­si lah­joit­ta­maan eläin­suo­je­lu­lii­tol­le tie­tyn sum­man kuu­kau­des­sa tai tar­joa­maan aut­ta­vaa kät­tä vapaaehtoistyöntekijänä.

Olet taa­tus­ti itse­kin jos­kus löy­tä­nyt tie­si kun­to­sa­lin ilmai­sel­le kokei­lu­jak­sol­le, vaik­ka sali­har­ras­tus ei oli­si ollut mie­les­sä­kään. Kos­ka mik­si ei? Osa ilmai­sel­le kokei­lu­jak­sol­le osal­lis­tu­neis­ta tykäs­tyy tou­huun niin, että aloit­ta­vat kysei­sel­lä salil­la uuden har­ras­tuk­sen­sa! Vaik­ka ilmai­nen kokei­lu­jak­so oli­si­kin kokei­lu­jak­son aika­na pois yri­tyk­sen kas­sas­ta, on sen päät­teek­si rekis­te­röi­ty­neen, mak­sa­van asiak­kaan Client Life­ti­me Value (CLV) mer­kit­tä­vä tulo­vir­ta kun­to­sa­lin kassaan.

Kun­to­sa­lin ilmai­nen kokei­lu­jak­so voi kas­vaa asiakkuudeksi.

Hyvä mainos sisältää houkuttimen, josta ei voi kieltäytyä

Kulut­ta­jat etsi­vät tie­tä­mät­tään tar­jouk­sia, joi­hin tart­tua. Heil­le kan­nat­taa­kin tar­jo­ta sel­lai­nen alen­nus­hin­ta, ilmai­nen kokei­lu­jak­so, mak­su­ton toi­mi­tus tai muu hou­ku­tin, jos­ta kiel­täy­ty­mi­nen on han­ka­laa – tai suo­ras­taan mahdotonta!

Olet ken­ties itse­kin jos­kus löy­tä­nyt tie­si kun­to­sa­lin ilmai­sel­le kokei­lu­jak­sol­le, vaik­ka sali­har­ras­tus ei oli­si mie­les­sä­kään. Kos­ka mik­si ei? Osa ilmai­sel­le kokei­lu­jak­sol­le osal­lis­tu­neis­ta tykäs­tyyn tou­huun niin, että aloit­ta­vat kysei­sel­lä salil­la uuden har­ras­tuk­sen­sa! Vaik­ka ilmai­nen kokei­lu­jak­so oli­si­kin kokei­lu­jak­son aika­na pois yri­tyk­sen kas­sas­ta, on kokei­lu­jak­son päät­teek­si rekis­te­röi­ty­neen, mak­sa­van asiak­kaan Client Life­ti­me Value (CLV) mer­kit­tä­vä tulo­vir­ta kassaan.

Haluat­ko tehos­taa yri­tyk­se­si mai­non­taa? Autam­me mielellämme!

Nostetaan mainontasi tulokset uudelle tasolle! Ota yhteyttä Kublaan jo tänään. 

Hyvä mainos kannustaa ottamaan seuraavan askeleen

Mai­nos ilman tätä­kin omi­nai­suut­ta tuo näky­vyyt­tä, mut­ta ei sitä kon­kreet­tis­ta – eli esi­mer­kik­si ostoa. Hyvä mai­nos roh­kai­see poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta otta­maan seu­raa­van aske­leen, oli se mikä tahan­sa. Tätä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti se, että mai­nos mai­nit­see tyy­ty­väi­syys­ta­kuun tai muun hou­kut­ti­men, joka saa kulut­ta­jan luot­ta­vai­sel­le mie­lel­le. Kulut­ta­ja halu­aa usein olla tark­ka rahois­taan ja sii­tä, min­kä­lai­sen yri­tyk­sen kans­sa on teke­mi­sis­sä. Kukaan ei halua tuh­la­ta ahke­ral­la työl­lä ansait­se­mi­aan raho­ja hui­jaus­fir­maan tai vaik­ka­pa epä­pä­te­vään digitoimistoon.

Call To Action (CTA) voi roh­kais­ta kulut­ta­jaa esi­mer­kik­si otta­maan yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se lisäin­for­maa­tion toi­vos­sa tai tilaa­maan uutiskirjeen.

Hyvä mainos saa tuotteen tai palvelun tuntumaan tarpeelliselta

Olet var­mas­ti jos­kus löy­tä­nyt itse­si tilan­tees­ta, jos­sa mie­tit jäl­keen­päin, mik­si ihmees­sä minä tämän ostin? Syy­pää voi olla hyvä mai­nos! Kun tuo­te tai pal­ve­lu tun­tuu tar­peel­li­sel­ta, kotiu­tuu se taa­tus­ti hin­nan olles­sa koh­dil­laan. Kulut­ta­jat kui­ten­kin etsi­vät tau­koa­mat­ta rat­kai­su­ja, parem­pia tuot­tei­ta ja kes­tä­väm­piä vaih­toeh­to­ja. Kulut­ta­jat tar­vit­se­vat asioi­ta – tai aina­kin luu­le­vat tar­vit­se­van­sa. Mikä­li jo ole­mas­sa ole­vaa tar­vet­ta ei ole, hyvä mai­nos voi myös luo­da sellaisen.

Hyvän ja huo­non mai­nok­sen (tai mai­nok­sen teki­jän) ero voi olla hiuk­sen­hie­no toteu­tuk­ses­sa, mut­ta mai­non­nan mak­sa­jal­le tämä mität­tö­mäl­tä tun­tu­va ero voi olla hel­pos­ti tuhan­sien, jopa kym­me­nien tuhan­sien, euro­jen ero.

Kuin­ka mon­ta työn­te­ki­jää tar­vi­taan luo­maan hyvä mainos?

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin mai­nos­tuo­tan­non kuvit­teel­li­nen (ja usein myös todel­li­nen) kehityskaari:

 1. Joku työn­te­ki­jä yri­tyk­ses­tä tekee mai­nok­set oman työn ohella
 2. Pal­ka­taan mark­ki­noin­nin joka­pai­kan­höy­lä, joka tekee kaik­ki mai­nok­set ikku­na­teip­pau­kis­ta digimainontaan.
 3. Ohja­taan digi­mai­non­nan teke­mi­nen junio­ri­ta­son osaa­jal­le (edul­li­nen sisäi­nen tai ulkoi­nen toimija)
 4. Pal­ka­taan digi­mai­non­nan senio­ri­ta­son osaa­ja (kal­liim­pi sisäi­nen tai ulkoi­nen tekijä)

Mikään rat­kai­su­han näis­tä ei ole ilmai­nen vaan kai­kil­la vaih­toeh­doil­la on jokin hin­ta samoin kai­kil­la vaih­toeh­doil­la on jokin tuot­to. Yri­tyk­sen menes­ty­mi­sen kan­nal­ta tämä pää­tös voi olla elin­tär­keä, joten kan­nat­taa miet­tiä, kenen käsiin sen koh­ta­lon halu­aa antaa. Alla vie­lä tosie­lä­män las­ken­ta­mal­li sel­keyt­tä­mään eroja:

 • Hie­man verk­ko­kau­pan mai­non­taan pereh­ty­nyt yrit­tä­jä pyö­rit­ti digi­mai­non­taan­sa 1,56 ker­tai­sel­la palau­tuk­sel­la (ROAS)
  • 1000 € panos­tus media­bud­jet­tiin tuo siis myyn­tiä 1560 €
  • Muu­ta­ma tun­ti omaa työ­ai­kaa joka kuukausi
  • Koko­nais­ku­lu 1240 € (80 €/h*3 h+1000 € mediabudjettiin)
  • Tuot­toa 320 €/kk
 • Kublan ammat­ti­lai­set teki­vät samai­sel­le verk­ko­kau­pal­le mai­non­taa 17,42 ker­tai­sel­la palautuksella.
  • 1000 € panos­tus media­bud­jet­tiin tuo siis myyn­tiä 17420 €
  • Vie yrit­tä­jän työ­ai­kaa 0-1h/kk
  • Koko­nais­ku­lu 2000 € (1000 € media­bud­jet­ti + 1000 € palvelumaksu)
  • Tuot­toa 15420 €/kk

Kubla tietää, kuinka onnistunut mainos tehdään

Näin on. Kubla koos­tuu ammat­ti­lais­tii­mis­tä, jon­ka eri­kois­osaa­mi­nen on koko digi­mark­ki­noin­nin peli­kent­tä – hyvä mai­nos on ensiar­voi­sen tär­ke­ää yri­tyk­sel­le, oli kysees­sä sit­ten aloit­ta­va tai jo pit­kään toi­mi­nut yri­tys: aloit­ta­van yri­tyk­sen ensim­mäi­set mai­nok­set maa­laa­vat jul­ki­suus­ku­vaa, kun taas pit­kään toi­mi­neen yri­tyk­sen mai­nok­set pitä­vät asiak­kaat mak­sa­vi­na. Hyvä mai­nos tuo yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta tai ker­ty­neis­tä vuo­sis­ta riip­pu­mat­ta lisää vipi­nää, kun taas huo­no mai­nos hidas­taa enti­ses­tään jo verk­kai­ses­ti pyö­ri­viä tuo­tan­to­lin­jo­ja! Otat­ko ris­kin vai otat­ko yhteyt­tä Kublaan?

Ota yhteyt­tä!
Hyvä mainos, mitä se vaatii?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Mainosbanneri yritykselle
 • Mil­lai­nen on hyvä mainosbanneri?
 • Onnis­tu­neen display-mai­non­nan kes­kiös­sä on aina hyvin toteu­tet­tu mai­nos. Meil­tä usein kysy­tään­kin, mil­lai­nen on hyvä display-mai­nos? Jat­ka lukemista
 • Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa
 • Mai­nok­sen hin­ta digimarkkinoinnissa
 • Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la mai­nok­sen… Jat­ka lukemista
 • Hyvä lan­ding page
 • What­sApp tar­jo­aa 1,3mrd:lla käyt­tä­jäl­lään val­ta­van foo­ru­min glo­baa­lis­sa skaa­las­sa. Arvioi­den mukaan Suo­mes­sa­kin sovel­lus­ta käyt­tää noin 2… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi