Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la mai­nok­sen hin­ta voi olla jopa 20 euroa. Pidät­kö tätä kal­lii­na? Yhdys­val­lois­sa sama mai­nos mak­saa 500 euroa. Hin­nat nouse­vat myös Suo­mes­sa joten on hyvä varau­tua kil­pai­lun kove­ne­van vuo­sit­tain ja näin myös on käy­nyt kai­kis­sa digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta. Mai­nok­sen hin­ta mää­räy­tyy siis kil­pai­lun mukaan kana­vas­ta riippumatta.

Paljonko on yrityksen mainoksen hinta?

Yri­tyk­sen mai­nok­sen hin­ta mää­räy­tyy kana­van poh­jal­ta mut­ta ote­taan ensim­mäi­se­nä esi­merk­ki­nä maa­il­man suo­si­tuin haku­ko­ne Google. Google gene­roi suu­rim­man osan yri­tys­ten yhtey­de­no­tois­ta ja kau­pois­ta digi­mark­ki­noin­nin osal­ta joten on hyvä pereh­tyä ensim­mäi­se­nä sii­hen mikä on yri­tyk­se­si mai­nok­sen hin­ta Googlessa.

Google-mainonnan hinta

Tämän voi sel­vit­tää hyvin hel­pos­ti esi­mer­kik­si Googlen ilmai­ses­ta Keyword Plan­ne­ris­ta. Näin saat suo­raan suo­si­tuk­sia käy­tet­tä­vis­tä hakusa­nois­ta Googles­sa ja lisäk­si näi­den hakusa­no­jen haku­vo­lyy­mit ja kus­tan­nuk­set. Mai­nok­ses­ta mak­set­ta­va hin­ta mää­räy­tyy Googles­sa “kli­keis­tä” eli siis saa­mis­ta­si poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le Googlen mainoksesta. 

Kublan blo­gi: Muis­ta poh­ja­työ kun läh­det teke­mään Google-markkinointia

Some-mainonnan hinnoittelu

Some-mai­non­nas­sa on useam­pia­kin vaih­toeh­to­ja mut­ta näis­tä rei­lus­ti tär­kein ja ylei­sin maa­il­man suu­rin sosi­aa­li­nen media on Face­book. Face­boo­kis­sa on suo­ma­lai­sia tänä päi­vä­nä noin kol­me mil­joo­naa ja seu­raa­va­na tule­vat Ins­ta­gram ja LinkedIn. 

Kaik­ki näis­tä kana­vis­ta on hyviä kana­via asiak­kai­den tavoit­ta­mi­seen kun­han tie­dät ensin mis­tä kana­vas­ta yri­tyk­se­si asiak­kaat löy­ty­vät. Älä luo­ta yri­tyk­se­si olet­ta­muk­seen vaan tar­kis­ta mis­tä kana­vas­ta yri­tyk­se­si asiak­kaat löy­ty­vät. Luul­ta­vim­min asiak­kaa­si löy­ty­vät Face­boo­kis­ta ja voit tun­nin työl­lä tar­kis­taa tämän. Avaa siis nöy­räs­ti Face­book ja ala kir­joit­ta­maan yksi ker­ral­laan tär­keim­pien asiak­kai­de­si etu- ja suku­ni­miä Face­boo­kiin ja näin saat sel­vil­le onko asiak­kaa­si Face­boo­kis­sa. Voi olla hyvä käyt­tää myös hiu­kan enem­män aikaa ja teh­dä kun­nol­li­nen asia­kas­seg­men­toin­ti, mikä­li sel­lais­ta ei ole vie­lä tehty.

Mainoksen hinta Facebookissa

Face­boo­kis­sa mai­nok­sen hin­ta on hyvin yksin­ker­tai­nen las­kea ja voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

 • 100€ tavoit­taa 10 000 asiakasta
 • 1000€ tavoit­taa 100 000 asiakasta

Mainoksen hinta Instagramissa

Ins­ta­gra­mis­sa mai­nok­sien hin­nat on hyvin lähel­lä Face­boo­kin mai­non­nan hin­taa ja voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

 • 100€ tavoit­taa 15 000 asiakasta
 • 1000€ tavoit­taa 150 000 asiakasta

LinkedIn ja mainoksen hinta

Lin­ke­dIn on ylei­sim­min B2B-mai­non­nan kana­va­na tehok­kain mut­ta voit kui­ten­kin löy­tää asiak­kaa­si Lin­ke­dI­nis­ta mikä­li han­kin­nan hin­ta on eri­tyi­sen kor­kea ja tavoit­te­let vara­kas­ta asia­kas­ryh­mää. Voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

 • 100€ tavoit­taa 5000 asiakasta
 • 1000€ tavoit­taa 50 000 asiakasta

Kaik­ki yllä ole­vat esi­merk­ki­las­kel­mat anta­vat kuvaa näi­den sosi­aa­li­sen median kana­vien kus­tan­nuk­sis­ta ja mikä­li tie­dät koh­de­ryh­mä­si niin mai­non­ta somes­sa on ylei­ses­ti äärim­mäi­sen teho­kas­ta. Mikä­li ver­taat mai­non­taa esi­mer­kik­si mes­su­jen jär­jes­tä­mi­seen ympä­ri Suo­men ja kau­pun­ke­ja vaih­del­len niin somes­ta voit tavoit­taa asiak­kaa­si ylei­sim­min mur­to-osal­la mes­sui­hin käyt­tä­mäs­tä­si panostuksesta.

Kuinka paljon mainokseen kannattaa panostaa?

Mai­nok­sen hin­ta mää­räy­tyy aina kana­vas­ta riip­pu­mat­ta kil­pai­lus­ta. Mikä­li kaik­ki halua­vat ostaa Hel­sin­gin Sano­mien etusi­vun niin hin­ta tulee var­mas­ti nouse­maan. Mik­si­kö? Myi­sit­kö itse Hel­sin­gin Sano­mien etusi­vua 10 000 eurol­la jos kol­me muu­ta toi­mi­jaa tar­jo­aa samas­ta mai­nok­ses­ta 50 000 euroa? Nämä ajat ovat toki ohi kysei­ses­sä medias­sa mut­ta mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy tänään, eilen ja tule­vai­suu­des­sa aina kil­pai­lun mukai­ses­ti. Yri­tyk­se­si mai­nok­sen hin­ta tulee siis mää­räy­ty­mään kil­pai­lun mukaan tänään ja jatkossa.

Yri­tyk­se­si kan­nat­taa panos­taa mai­nok­seen tulos­ten perus­teel­la. Täs­sä avai­na­se­mas­sa on ana­ly­tiik­ka ja tark­ka seu­ran­ta kuin­ka pal­jon mai­non­ta tuot­taa yri­tyk­sel­le­si kon­kreet­tis­ta tulos­ta kuten uusia kiin­nos­tu­nei­ta ja poten­ti­aa­li­sia kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le. Ylei­sim­min yri­tyk­set Suo­mes­sa panos­ta­vat mai­non­taan 2-4% lii­ke­vaih­dos­taan. Mai­nok­seen siis kan­nat­taa panos­taa tuot­ta­vuu­den mukaan ja ylei­sin ohje asiak­kail­lem­me on esi­mer­kik­si alla ole­van ohjeen mukaan:

 • Face­book - mai­nos ja panos­tus 500€
 • Ins­ta­gram - mai­nos ja panos­tus 200€
 • Lin­ke­dIn - mai­nos ja panos­tus 600€
 • Google - mai­nos ja panos­tus 500€

Miten saat mainonnan käyntiin?

Mikä­li tar­vit­set lisää kaup­paa ver­kos­ta ja haluat apua mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­seen niin kysy toki apua Kublan tii­mil­tä. Googlen ser­ti­fioi­mat asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat yri­tys­tä­si saa­maan tulok­sia jo kuu­kau­den sisäl­lä. Kysy lisää!

Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy