Mai­nok­sen hin­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa mää­räy­tyy pal­jol­ti yri­tyk­sen toi­mia­lan ja käy­te­tyn kana­van perus­teel­la. Esi­mer­kik­si pank­kien toi­mia­lal­la mai­nok­sen hin­ta voi olla jopa 20 euroa. Pidät­kö tätä kal­lii­na? Yhdys­val­lois­sa sama mai­nos mak­saa 500 euroa. Hin­nat nouse­vat myös Suo­mes­sa joten on hyvä varau­tua kil­pai­lun kove­ne­van vuo­sit­tain ja näin myös on käy­nyt kai­kis­sa digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­sa vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta. Mai­nok­sen hin­ta mää­räy­tyy siis kil­pai­lun mukaan kana­vas­ta riippumatta.

Paljonko on yrityksen mainoksen hinta?

Yri­tyk­sen mai­nok­sen hin­ta mää­räy­tyy kana­van poh­jal­ta mut­ta ote­taan ensim­mäi­se­nä esi­merk­ki­nä maa­il­man suo­si­tuin haku­ko­ne Google. Google gene­roi suu­rim­man osan yri­tys­ten yhtey­de­no­tois­ta ja kau­pois­ta digi­mark­ki­noin­nin osal­ta joten on hyvä pereh­tyä ensim­mäi­se­nä sii­hen mikä on yri­tyk­se­si mai­nok­sen hin­ta Googlessa.

Google-mainonnan hinta

Tämän voi sel­vit­tää hyvin hel­pos­ti esi­mer­kik­si Googlen ilmai­ses­ta Keyword Plan­ne­ris­ta. Näin saat suo­raan suo­si­tuk­sia käy­tet­tä­vis­tä hakusa­nois­ta Googles­sa ja lisäk­si näi­den hakusa­no­jen haku­vo­lyy­mit ja kus­tan­nuk­set. Mai­nok­ses­ta mak­set­ta­va hin­ta mää­räy­tyy Googles­sa “kli­keis­tä” eli siis saa­mis­ta­si poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le Googlen mainoksesta. 

Kublan blo­gi: Muis­ta poh­ja­työ kun läh­det teke­mään Google-markkinointia

Some-mainonnan hinnoittelu

Some-mai­non­nas­sa on useam­pia­kin vaih­toeh­to­ja mut­ta näis­tä rei­lus­ti tär­kein ja ylei­sin maa­il­man suu­rin sosi­aa­li­nen media on Face­book. Face­boo­kis­sa on suo­ma­lai­sia tänä päi­vä­nä noin kol­me mil­joo­naa ja seu­raa­va­na tule­vat Ins­ta­gram ja LinkedIn. 

Kaik­ki näis­tä kana­vis­ta on hyviä kana­via asiak­kai­den tavoit­ta­mi­seen kun­han tie­dät ensin mis­tä kana­vas­ta yri­tyk­se­si asiak­kaat löy­ty­vät. Älä luo­ta yri­tyk­se­si olet­ta­muk­seen vaan tar­kis­ta mis­tä kana­vas­ta yri­tyk­se­si asiak­kaat löy­ty­vät. Luul­ta­vim­min asiak­kaa­si löy­ty­vät Face­boo­kis­ta ja voit tun­nin työl­lä tar­kis­taa tämän. Avaa siis nöy­räs­ti Face­book ja ala kir­joit­ta­maan yksi ker­ral­laan tär­keim­pien asiak­kai­de­si etu- ja suku­ni­miä Face­boo­kiin ja näin saat sel­vil­le onko asiak­kaa­si Face­boo­kis­sa. Voi olla hyvä käyt­tää myös hiu­kan enem­män aikaa ja teh­dä kun­nol­li­nen asia­kas­seg­men­toin­ti, mikä­li sel­lais­ta ei ole vie­lä tehty.

Mainoksen hinta Facebookissa

Face­boo­kis­sa mai­nok­sen hin­ta on hyvin yksin­ker­tai­nen las­kea ja voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

 • 100€ tavoit­taa 10 000 asiakasta
 • 1000€ tavoit­taa 100 000 asiakasta

Mainoksen hinta Instagramissa

Ins­ta­gra­mis­sa mai­nok­sien hin­nat on hyvin lähel­lä Face­boo­kin mai­non­nan hin­taa ja voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

 • 100€ tavoit­taa 15 000 asiakasta
 • 1000€ tavoit­taa 150 000 asiakasta

LinkedIn ja mainoksen hinta

Lin­ke­dIn on ylei­sim­min B2B-mai­non­nan kana­va­na tehok­kain mut­ta voit kui­ten­kin löy­tää asiak­kaa­si Lin­ke­dI­nis­ta mikä­li han­kin­nan hin­ta on eri­tyi­sen kor­kea ja tavoit­te­let vara­kas­ta asia­kas­ryh­mää. Voit käyt­tää ylei­se­nä kaa­va­na alla olevaa:

 • 100€ tavoit­taa 5000 asiakasta
 • 1000€ tavoit­taa 50 000 asiakasta

Kaik­ki yllä ole­vat esi­merk­ki­las­kel­mat anta­vat kuvaa näi­den sosi­aa­li­sen median kana­vien kus­tan­nuk­sis­ta ja mikä­li tie­dät koh­de­ryh­mä­si niin mai­non­ta somes­sa on ylei­ses­ti äärim­mäi­sen teho­kas­ta. Mikä­li ver­taat mai­non­taa esi­mer­kik­si mes­su­jen jär­jes­tä­mi­seen ympä­ri Suo­men ja kau­pun­ke­ja vaih­del­len niin somes­ta voit tavoit­taa asiak­kaa­si ylei­sim­min mur­to-osal­la mes­sui­hin käyt­tä­mäs­tä­si panostuksesta.

Kuinka paljon mainokseen kannattaa panostaa?

Mai­nok­sen hin­ta mää­räy­tyy aina kana­vas­ta riip­pu­mat­ta kil­pai­lus­ta. Mikä­li kaik­ki halua­vat ostaa Hel­sin­gin Sano­mien etusi­vun niin hin­ta tulee var­mas­ti nouse­maan. Mik­si­kö? Myi­sit­kö itse Hel­sin­gin Sano­mien etusi­vua 10 000 eurol­la jos kol­me muu­ta toi­mi­jaa tar­jo­aa samas­ta mai­nok­ses­ta 50 000 euroa? Nämä ajat ovat toki ohi kysei­ses­sä medias­sa mut­ta mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy tänään, eilen ja tule­vai­suu­des­sa aina kil­pai­lun mukai­ses­ti. Yri­tyk­se­si mai­nok­sen hin­ta tulee siis mää­räy­ty­mään kil­pai­lun mukaan tänään ja jatkossa.

Yri­tyk­se­si kan­nat­taa panos­taa mai­nok­seen tulos­ten perus­teel­la. Täs­sä avai­na­se­mas­sa on ana­ly­tiik­ka ja tark­ka seu­ran­ta kuin­ka pal­jon mai­non­ta tuot­taa yri­tyk­sel­le­si kon­kreet­tis­ta tulos­ta kuten uusia kiin­nos­tu­nei­ta ja poten­ti­aa­li­sia kävi­jöi­tä verk­ko­si­vuil­le. Ylei­sim­min yri­tyk­set Suo­mes­sa panos­ta­vat mai­non­taan 2-4% lii­ke­vaih­dos­taan. Mai­nok­seen siis kan­nat­taa panos­taa tuot­ta­vuu­den mukaan ja ylei­sin ohje asiak­kail­lem­me on esi­mer­kik­si alla ole­van ohjeen mukaan:

 • Face­book - mai­nos ja panos­tus 500€
 • Ins­ta­gram - mai­nos ja panos­tus 200€
 • Lin­ke­dIn - mai­nos ja panos­tus 600€
 • Google - mai­nos ja panos­tus 500€

Miten saat mainonnan käyntiin?

Mikä­li tar­vit­set lisää kaup­paa ver­kos­ta ja haluat apua mai­non­nan käyn­nis­tä­mi­seen niin kysy toki apua Kublan tii­mil­tä. Googlen ser­ti­fioi­mat asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat yri­tys­tä­si saa­maan tulok­sia jo kuu­kau­den sisäl­lä. Kysy lisää!

Mainoksen hinta digimarkkinoinnissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi