Facebook mainonnan hinta

Facebook mainonnan hinta

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee hyvin­kin pal­jon riip­puen koh­de­ryh­mäs­tä, toi­mia­las­ta ja esi­mer­kik­si mai­nok­sen muo­dos­ta. Ylei­se­nä sään­tö­nä voi­daan sanoa että 100€ tavoit­taa 10 000 ihmis­tä joten tavoi­tat 1000 eurol­la vas­taa­vas­ti 100 000 eri ihmis­tä. Tämä on hyvä nyrk­ki­sään­tö Face­book mai­non­nan bud­jet­tia miet­ties­sä ja mai­non­taa suun­ni­tel­les­sa.

Face­book mai­non­nan hin­ta kui­ten­kin riip­puu hyvin mones­ta teki­jäs­tä ja esi­mer­kik­si koro­na-pan­de­mian aika­na Kublan tii­mi on tavoit­ta­nut 500 eurol­la jopa 800 000 ihmis­tä Face­book mai­non­nan avul­la. Face­book mai­non­nan kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat siis todel­la pal­jon ja avai­na­se­mas­sa on hyvin suun­ni­tel­tu ja koh­dis­tet­tu mai­non­ta. Näin mai­non­nan hin­ta pysyy mal­til­li­se­na ja saat sijoi­te­tul­la sum­mal­la mah­dol­li­sim­man hyvän tulok­sen.

Kuinka Facebook mainonnan hinta lasketaan yrityksellesi?

Face­book mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy siis pal­jol­ti koh­de­ryh­män koon mukaan. Suo­mes­sa koh­de­ryh­mät ovat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät kuin useis­sa muis­sa suu­rem­mis­sa talous­a­lueis­sa ja tämä toi­si­naan vai­keut­taa mai­non­nan opti­moin­tia. Face­book suo­sii suu­rem­pia ylei­sö­jä jol­loin Face­boo­kin oma algo­rit­mi alkaa etsi­mään par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­sel­le­si ja näin myös mai­non­nan hin­ta pysyy mal­til­li­se­na kos­ka sijoi­tet­tu mark­ki­noin­nin bud­jet­ti koh­dis­tuu juu­ri oikei­siin asiak­kai­siin.

ESIMERKKI: Yri­tys CRM Oy Ab

Aja­tel­laan että yri­tyk­se­si myy CRM-ohjel­mis­toa yri­tyk­sil­le joil­la on lii­ke­vaih­toa yli mil­joo­na euroa ja työn­te­ki­jöi­tä yli 10 hen­ki­löä. Näi­tä yri­tyk­siä on Suo­mes­sa Pro­fin­de­rin mukaan 21 000 ja näis­sä yri­tyk­sis­sä on päät­tä­jiä 81 000 hen­ki­löä.

Facebook mainonnan hinta Profinder-haku

Mikä­li siis haluat tavoit­taa nämä kaik­ki hen­ki­löt niin Face­book mai­non­nan kus­tan­nus on yri­tyk­sel­le­si kuu­kausit­tain 810 euroa kos­ka edel­leen­kin tavoi­tam­me 100 eurol­la 10 000 ihmis­tä. Eli 810 euroa tavoit­taa yri­tyk­se­si koh­de­ryh­män ker­ran kuu­kau­des­sa ja näin Face­book mai­non­ta mak­saa yri­tyk­sel­le­si media­bud­je­tin osal­ta 12*810=9720 euroa vuo­des­sa.

Facebook mainonnan hinta eri kampanjoissa

Face­book-mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee mai­nok­sen muo­dos­ta riip­puen ja vaih­toeh­to­ja on usei­ta. Face­boo­kis­sa voit vali­ta esi­mer­kik­si näis­tä vaih­toeh­dois­ta:

  • Brän­din tun­net­tuus
  • Kat­ta­vuus
  • Lii­ken­ne
  • Sitou­tu­mi­nen
  • Sovel­lus­a­sen­nuk­set
  • Videon näyt­tö­ker­rat
  • Lii­dien luon­ti
  • Kon­ver­siot
  • Tuo­te­luet­te­lo­myyn­ti
  • Kau­pas­sa käyn­nit

Ylei­sim­min käy­te­tyim­piä Face­boo­kin mai­non­nan tavoit­tei­ta yllä ole­vis­ta ovat kat­ta­vuus ja lii­ken­ne. Face­book mai­non­nan hin­ta on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi mikä­li haluat vain tavoit­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon eri poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta (kat­ta­vuus). Mikä­li haluat ohja­ta mah­dol­li­sim­man mon­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta suo­raan yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le niin Face­book mai­non­ta on huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa. Kat­ta­vuus-vaih­toeh­toa käyt­tä­mäl­lä on hyvin­kin mah­dol­lis­ta tavoit­taa 100 eurol­la jopa 100 000 ihmis­tä kun taas lii­ken­ne-vaih­toeh­toa käyt­tä­mäl­lä on toden­nä­köi­sem­pää tavoit­taa “vain” noin 10 - 20 000 ihmis­tä eli vain mur­to-osa ver­rat­tu­na kat­ta­vuus-mai­nos­muo­toon. Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­sen hin­ta on siis hyvin pal­jon kiin­ni valit­se­mas­ta­si koh­de­ryh­mäs­tä ja mitä mai­nos­muo­toa haluat käyt­tää.

Paljonko Facebook mainontaan kannattaa sijoittaa?

Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­sen kus­tan­nus mää­räy­tyy tie­ten­kin yri­tyk­se­si tavoit­tei­den mukaan. Face­book mai­non­nan hin­ta voi olla esi­mer­kik­si 100 euroa kuu­kau­des­sa mikä­li se on sum­ma jon­ka haluat sijoit­taa Face­book mai­non­taan. Ylei­se­nä ohjee­na annam­me asiak­kail­lem­me sijoit­taa vähin­tään 500 euroa kuu­kau­des­sa Face­book mai­non­taan kos­ka sil­loin asian­tun­ti­jam­me pys­ty­vät tes­taa­maan eri­lai­sia koh­de­ryh­miä tar­peek­si laa­jas­ti. Näin myös Face­boo­kin omat algo­rit­mit pää­se­vät oppi­maan enem­män koh­de­ryh­mäs­tä ja Face­book-mai­non­nan hin­ta mah­dol­lis­taa enem­män tes­te­jä ja tes­tit ovat vält­tä­mät­tö­miä tehok­kaan mai­non­nan aikaan­saa­mi­sek­si. Mikä­li olet vas­ta har­joit­te­le­mas­sa mai­non­taa ja haluat toteut­taa sen itse niin Face­book mai­non­nan hin­ta voi hyvin­kin olla vain 100 euroa kuu­kau­des­sa ja näin pää­set tutus­tu­maan eri vaih­toeh­toi­hin. Mikä­li taas haluat käyt­tää esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­miä ja haluat nopeas­ti tulok­sia niin suo­sit­te­lem­me vähin­tään 500 euron kuu­kausit­tais­ta bud­jet­tia.

Mikä­li haluat nopeas­ti tulok­sia Face­book mai­non­nal­la niin kysy lisää ja teh­dään yhdes­sä tulok­sia yri­tyk­sel­le­si! Teem­me myös kou­lu­tus­pal­ve­lua asiak­kail­lem­me ja voit oppia avul­lam­me Face­book-mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si! Kysy lisää nyt!

Kalle Santalahti

Kalle Santalahti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje