Facebook mainonnan hinta 

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee hyvin­kin pal­jon riip­puen koh­de­ryh­mäs­tä, toi­mia­las­ta ja esi­mer­kik­si mai­nok­sen muo­dos­ta. Ylei­se­nä sään­tö­nä voi­daan sanoa että 100€ tavoit­taa 10 000 ihmis­tä joten tavoi­tat 1000 eurol­la vas­taa­vas­ti 100 000 eri ihmis­tä. Tämä on hyvä nyrk­ki­sään­tö Face­book mai­non­nan bud­jet­tia miet­ties­sä ja mai­non­taa suunnitellessa.

Face­book mai­non­nan hin­ta kui­ten­kin riip­puu hyvin mones­ta teki­jäs­tä ja esi­mer­kik­si koro­na-pan­de­mian aika­na Kublan tii­mi on tavoit­ta­nut 500 eurol­la jopa 800 000 ihmis­tä Face­book mai­non­nan avul­la. Face­book mai­non­nan kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat siis todel­la pal­jon ja avai­na­se­mas­sa on hyvin suun­ni­tel­tu ja koh­dis­tet­tu mai­non­ta. Näin mai­non­nan hin­ta pysyy mal­til­li­se­na ja saat sijoi­te­tul­la sum­mal­la mah­dol­li­sim­man hyvän tuloksen.

Kannattaako Facebook mainontaa tehdä?

Koke­muk­sem­me mukaan Face­book mai­non­ta on teho­kas tapa nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja mones­sa tapauk­ses­sa myös saa­da lisää suo­ria yhtey­den­ot­to­ja myy­jil­le­si kon­tak­toi­ta­vak­si. Face­book mai­non­ta miel­le­tään ylei­sim­min “kulut­ta­jien kana­vak­si” jos­sa ei kan­na­ta teh­dä mai­non­taa yri­tyk­sil­le. Vaik­ka Face­book ei ole yhtä suo­sit­tu kana­va käy­tet­tä­väk­si työ­ajal­la niin suu­rim­mat pii­kit käyt­tä­jä­mää­ris­sä huo­ma­taan aamui­sin klo 08-09 ja lou­naan aikoi­hin 11-13. Voi­daan siis tode­ta että myös Face­boo­kia käy­te­tään työajalla. 

Tämän lisäk­si on hyvä huo­mioi­da että viesti/mainos puhut­te­lee aina asia­kas­ta mikä­li koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty oikein. Eli mikä­li autat asia­kas­ta rat­kai­se­maan hänen ongel­man­sa niin kana­val­la ei ole niin suur­ta mer­ki­tys­tä. Tämän joh­to­pää­tök­sen olem­me myös huo­man­neet ana­ly­tii­kan avul­la ja sadois­sa b2b-kam­pan­jois­sa jot­ka olem­me toteut­ta­neet Face­boo­kis­sa asiak­kail­lem­me sekä myös itsel­lem­me. Myös Lin­ke­dIn toi­mii b2b-mark­ki­noin­nis­sa ja onkin hyvä kana­va mut­ta vali­tet­ta­vas­ti lähes jokai­ses­sa ker­ras­sa tes­tat­tuam­me kum­paa­kin kana­vaa Face­book on saa­vut­ta­nut suu­rem­man koh­dey­lei­sön ja saa­nut aikaan enem­män vie­rai­li­joi­ta verk­ko­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhteydenottoja.

Facebook mainonnan hinta vs. Linkedin mainonnan hinta

Face­book mai­non­nas­sa hin­ta on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi kuin Lin­ke­din mai­non­nas­sa eli tavoi­tat samal­la rahal­la rei­lus­ti suu­rem­man mää­rän ylei­söä Face­boo­kis­sa. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä että Face­book oli­si ainoa teho­kas kana­va koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­seen ja ylei­seen brän­di­mie­li­ku­van luo­mi­seen. Face­boo­kin mai­non­nan työ­ka­lut mah­dol­lis­ta­vat tar­kem­man koh­dis­ta­mi­sen myös b2b-koh­de­ryh­mil­le ja myös täs­tä syys­tä tavoi­tat edul­li­sem­min samaa koh­de­ryh­mää Facebookista.

Toi­saal­ta Lin­ke­dIn on useil­le yri­tyk­sil­le hyvä kana­va näyt­tää halu­tuil­le koh­de­ryh­mil­le aktii­vi­suut­ta ja nos­taa tun­net­tuut­ta uuden koh­dey­lei­sön kes­kuu­des­sa. Eli Lin­ke­dIn mai­non­ta on kal­liim­paa mut­ta useis­sa tapauk­sis­sa on jär­ke­vää yhdis­tää Face­book mai­non­ta Lin­ke­dIn mai­non­taan. Näin saat parem­man pei­ton eri­tyi­ses­ti b2b-pal­ve­lui­ta myy­des­sä­si. Mikä­li kui­ten­kin yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti mah­dol­lis­taa vain yhden sosi­aa­li­sen median kana­van mai­nos­ta­mi­sen ker­ral­laan niin suo­sit­te­lem­me tes­taa­maan kak­si kuu­kaut­ta Face­book mai­non­taa ja tämän jäl­keen Lin­ke­dIn mai­non­taa kak­si kuu­kaut­ta. Tämän jäl­keen voit laa­tia tar­kan rapor­tin ja teh­dä joh­to­pää­tök­set sinun yri­tyk­sel­le­si par­haas­ta some-kana­vas­ta ja jat­kaa mai­non­taa tulos­ten perus­teel­la tehok­kaam­mas­sa kanavassa.

Kuinka Facebook mainonnan hinta lasketaan yrityksellesi?

Face­book mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy siis pal­jol­ti koh­de­ryh­män koon mukaan. Suo­mes­sa koh­de­ryh­mät ovat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät kuin useis­sa muis­sa suu­rem­mis­sa talous­a­lueis­sa ja tämä toi­si­naan vai­keut­taa mai­non­nan opti­moin­tia. Face­book suo­sii suu­rem­pia ylei­sö­jä jol­loin Face­boo­kin oma algo­rit­mi alkaa etsi­mään par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­sel­le­si ja näin myös mai­non­nan hin­ta pysyy mal­til­li­se­na kos­ka sijoi­tet­tu mark­ki­noin­nin bud­jet­ti koh­dis­tuu juu­ri oikei­siin asiakkaisiin.

Esimerkki: Yritys CRM Oy Ab

Aja­tel­laan että yri­tyk­se­si myy CRM-ohjel­mis­toa yri­tyk­sil­le joil­la on lii­ke­vaih­toa yli mil­joo­na euroa ja työn­te­ki­jöi­tä yli 10 hen­ki­löä. Näi­tä yri­tyk­siä on Suo­mes­sa Pro­fin­de­rin mukaan 21 000 ja näis­sä yri­tyk­sis­sä on päät­tä­jiä 81 000 henkilöä.

Facebook mainonnan hinta Profinder-haku

Mikä­li siis haluat tavoit­taa nämä kaik­ki hen­ki­löt niin Face­book mai­non­nan kus­tan­nus on yri­tyk­sel­le­si kuu­kausit­tain 810 euroa kos­ka edel­leen­kin tavoi­tam­me 100 eurol­la 10 000 ihmis­tä. Eli 810 euroa tavoit­taa yri­tyk­se­si koh­de­ryh­män ker­ran kuu­kau­des­sa ja näin Face­book mai­non­ta mak­saa yri­tyk­sel­le­si media­bud­je­tin osal­ta 12*810=9720 euroa vuodessa.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonnan hinta eri kampanjoissa

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee mai­nok­sen muo­dos­ta riip­puen ja vaih­toeh­to­ja on usei­ta. Face­boo­kis­sa voit vali­ta esi­mer­kik­si näis­tä vaihtoehdoista:

 • Brän­din tunnettuus
 • Kat­ta­vuus
 • Lii­ken­ne
 • Sitou­tu­mi­nen
 • Sovel­lus­a­sen­nuk­set
 • Videon näyt­tö­ker­rat
 • Lii­dien luonti
 • Kon­ver­siot
 • Tuo­te­luet­te­lo­myyn­ti
 • Kau­pas­sa käynnit

Ylei­sim­min käy­te­tyim­piä Face­boo­kin mai­non­nan tavoit­tei­ta yllä ole­vis­ta ovat kat­ta­vuus ja lii­ken­ne. Face­book mai­non­nan hin­ta on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi mikä­li haluat vain tavoit­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon eri poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta (kat­ta­vuus). Mikä­li haluat ohja­ta mah­dol­li­sim­man mon­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta suo­raan yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le niin Face­book mai­non­ta on huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa. Kat­ta­vuus-vaih­toeh­toa käyt­tä­mäl­lä on hyvin­kin mah­dol­lis­ta tavoit­taa 100 eurol­la jopa 100 000 ihmis­tä kun taas lii­ken­ne-vaih­toeh­toa käyt­tä­mäl­lä on toden­nä­köi­sem­pää tavoit­taa “vain” noin 10 - 20 000 ihmis­tä eli vain mur­to-osa ver­rat­tu­na kat­ta­vuus-mai­nos­muo­toon. Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­sen hin­ta on siis hyvin pal­jon kiin­ni valit­se­mas­ta­si koh­de­ryh­mäs­tä ja mitä mai­nos­muo­toa haluat käyttää.

Paljonko Facebook mainontaan kannattaa sijoittaa?

Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­sen kus­tan­nus mää­räy­tyy tie­ten­kin yri­tyk­se­si tavoit­tei­den mukaan. Face­book mai­non­nan hin­ta voi olla esi­mer­kik­si 100 euroa kuu­kau­des­sa mikä­li se on sum­ma jon­ka haluat sijoit­taa Face­book mai­non­taan. Ylei­se­nä ohjee­na annam­me asiak­kail­lem­me sijoit­taa vähin­tään 500 euroa kuu­kau­des­sa Face­book mai­non­taan kos­ka sil­loin asian­tun­ti­jam­me pys­ty­vät tes­taa­maan eri­lai­sia koh­de­ryh­miä tar­peek­si laa­jas­ti. Näin myös Face­boo­kin omat algo­rit­mit pää­se­vät oppi­maan enem­män koh­de­ryh­mäs­tä ja Face­book-mai­non­nan hin­ta mah­dol­lis­taa enem­män tes­te­jä ja tes­tit ovat vält­tä­mät­tö­miä tehok­kaan mai­non­nan aikaansaamiseksi. 

Mikä­li olet vas­ta har­joit­te­le­mas­sa mai­non­taa ja haluat toteut­taa sen itse niin Face­book mai­non­nan hin­ta voi hyvin­kin olla vain 100 euroa kuu­kau­des­sa ja näin pää­set tutus­tu­maan eri vaih­toeh­toi­hin. Mikä­li taas haluat käyt­tää esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­miä ja haluat nopeas­ti tulok­sia niin suo­sit­te­lem­me vähin­tään 500 euron kuu­kausit­tais­ta budjettia.

Nopeita tuloksia Kublan kanssa!

Mikä­li haluat nopeas­ti tulok­sia Face­book mai­non­nal­la niin kysy lisää ja teh­dään yhdes­sä tulok­sia yri­tyk­sel­le­si! Jos sinul­le tulee ongel­mia uusien tilan­tei­den kans­sa autam­me mie­lel­läm­me sinua­kin Face­book mai­non­nan teke­mi­ses­sä. Meil­le siis vain roh­keas­ti vies­tiä ja läh­de­tään yhdes­sä kehit­tä­mään paras­ta mah­dol­lis­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sinun yri­tyk­sel­le­si. Teem­me myös kou­lu­tus­pal­ve­lua asiak­kail­lem­me ja voit oppia avul­lam­me Face­book-mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si! Kysy lisää nyt!

Ota yhteyt­tä!

Facebook mainonnan hinta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy