Facebook mainonnan hinta 

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee hyvin­kin pal­jon riip­puen koh­de­ryh­mäs­tä, toi­mia­las­ta ja esi­mer­kik­si mai­nok­sen muo­dos­ta. Ylei­se­nä sään­tö­nä voi­daan sanoa että 100€ tavoit­taa 10 000 ihmis­tä joten tavoi­tat 1000 eurol­la vas­taa­vas­ti 100 000 eri ihmis­tä. Tämä on hyvä nyrk­ki­sään­tö Face­book mai­non­nan bud­jet­tia miet­ties­sä ja mai­non­taa suunnitellessa.

Face­book mai­non­nan hin­ta kui­ten­kin riip­puu hyvin mones­ta teki­jäs­tä ja esi­mer­kik­si koro­na-pan­de­mian aika­na Kublan tii­mi on tavoit­ta­nut 500 eurol­la jopa 800 000 ihmis­tä Face­book mai­non­nan avul­la. Face­book mai­non­nan kus­tan­nuk­set vaih­te­le­vat siis todel­la pal­jon ja avai­na­se­mas­sa on hyvin suun­ni­tel­tu ja koh­dis­tet­tu mai­non­ta. Näin mai­non­nan hin­ta pysyy mal­til­li­se­na ja saat sijoi­te­tul­la sum­mal­la mah­dol­li­sim­man hyvän tuloksen.

Kannattaako Facebook mainontaa tehdä?

Koke­muk­sem­me mukaan Face­book mai­non­ta on teho­kas tapa nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta ja mones­sa tapauk­ses­sa myös saa­da lisää suo­ria yhtey­den­ot­to­ja myy­jil­le­si kon­tak­toi­ta­vak­si. Face­book mai­non­ta miel­le­tään ylei­sim­min “kulut­ta­jien kana­vak­si” jos­sa ei kan­na­ta teh­dä mai­non­taa yri­tyk­sil­le. Vaik­ka Face­book ei ole yhtä suo­sit­tu kana­va käy­tet­tä­väk­si työ­ajal­la niin suu­rim­mat pii­kit käyt­tä­jä­mää­ris­sä huo­ma­taan aamui­sin klo 08-09 ja lou­naan aikoi­hin 11-13. Voi­daan siis tode­ta että myös Face­boo­kia käy­te­tään työajalla. 

Tämän lisäk­si on hyvä huo­mioi­da että viesti/mainos puhut­te­lee aina asia­kas­ta mikä­li koh­de­ryh­mä on mää­ri­tel­ty oikein. Eli mikä­li autat asia­kas­ta rat­kai­se­maan hänen ongel­man­sa niin kana­val­la ei ole niin suur­ta mer­ki­tys­tä. Tämän joh­to­pää­tök­sen olem­me myös huo­man­neet ana­ly­tii­kan avul­la ja sadois­sa b2b-kam­pan­jois­sa jot­ka olem­me toteut­ta­neet Face­boo­kis­sa asiak­kail­lem­me sekä myös itsel­lem­me. Myös Lin­ke­dIn toi­mii b2b-mark­ki­noin­nis­sa ja onkin hyvä kana­va mut­ta vali­tet­ta­vas­ti lähes jokai­ses­sa ker­ras­sa tes­tat­tuam­me kum­paa­kin kana­vaa Face­book on saa­vut­ta­nut suu­rem­man koh­dey­lei­sön ja saa­nut aikaan enem­män vie­rai­li­joi­ta verk­ko­si­vuil­le ja näis­tä lopul­ta yhteydenottoja.

Facebook mainonnan hinta vs. Linkedin mainonnan hinta

Face­book mai­non­nas­sa hin­ta on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi kuin Lin­ke­din mai­non­nas­sa eli tavoi­tat samal­la rahal­la rei­lus­ti suu­rem­man mää­rän ylei­söä Face­boo­kis­sa. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä että Face­book oli­si ainoa teho­kas kana­va koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­seen ja ylei­seen brän­di­mie­li­ku­van luo­mi­seen. Face­boo­kin mai­non­nan työ­ka­lut mah­dol­lis­ta­vat tar­kem­man koh­dis­ta­mi­sen myös b2b-koh­de­ryh­mil­le ja myös täs­tä syys­tä tavoi­tat edul­li­sem­min samaa koh­de­ryh­mää Facebookista.

Toi­saal­ta Lin­ke­dIn on useil­le yri­tyk­sil­le hyvä kana­va näyt­tää halu­tuil­le koh­de­ryh­mil­le aktii­vi­suut­ta ja nos­taa tun­net­tuut­ta uuden koh­dey­lei­sön kes­kuu­des­sa. Eli Lin­ke­dIn mai­non­ta on kal­liim­paa mut­ta useis­sa tapauk­sis­sa on jär­ke­vää yhdis­tää Face­book mai­non­ta Lin­ke­dIn mai­non­taan. Näin saat parem­man pei­ton eri­tyi­ses­ti b2b-pal­ve­lui­ta myy­des­sä­si. Mikä­li kui­ten­kin yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti mah­dol­lis­taa vain yhden sosi­aa­li­sen median kana­van mai­nos­ta­mi­sen ker­ral­laan niin suo­sit­te­lem­me tes­taa­maan kak­si kuu­kaut­ta Face­book mai­non­taa ja tämän jäl­keen Lin­ke­dIn mai­non­taa kak­si kuu­kaut­ta. Tämän jäl­keen voit laa­tia tar­kan rapor­tin ja teh­dä joh­to­pää­tök­set sinun yri­tyk­sel­le­si par­haas­ta some-kana­vas­ta ja jat­kaa mai­non­taa tulos­ten perus­teel­la tehok­kaam­mas­sa kanavassa.

Kuinka Facebook mainonnan hinta lasketaan yrityksellesi?

Face­book mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy siis pal­jol­ti koh­de­ryh­män koon mukaan. Suo­mes­sa koh­de­ryh­mät ovat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät kuin useis­sa muis­sa suu­rem­mis­sa talous­a­lueis­sa ja tämä toi­si­naan vai­keut­taa mai­non­nan opti­moin­tia. Face­book suo­sii suu­rem­pia ylei­sö­jä jol­loin Face­boo­kin oma algo­rit­mi alkaa etsi­mään par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­sel­le­si ja näin myös mai­non­nan hin­ta pysyy mal­til­li­se­na kos­ka sijoi­tet­tu mark­ki­noin­nin bud­jet­ti koh­dis­tuu juu­ri oikei­siin asiakkaisiin.

Esimerkki: Yritys CRM Oy Ab

Aja­tel­laan että yri­tyk­se­si myy CRM-ohjel­mis­toa yri­tyk­sil­le joil­la on lii­ke­vaih­toa yli mil­joo­na euroa ja työn­te­ki­jöi­tä yli 10 hen­ki­löä. Näi­tä yri­tyk­siä on Suo­mes­sa Pro­fin­de­rin mukaan 21 000 ja näis­sä yri­tyk­sis­sä on päät­tä­jiä 81 000 henkilöä.

Facebook mainonnan hinta Profinder-haku

Mikä­li siis haluat tavoit­taa nämä kaik­ki hen­ki­löt niin Face­book mai­non­nan kus­tan­nus on yri­tyk­sel­le­si kuu­kausit­tain 810 euroa kos­ka edel­leen­kin tavoi­tam­me 100 eurol­la 10 000 ihmis­tä. Eli 810 euroa tavoit­taa yri­tyk­se­si koh­de­ryh­män ker­ran kuu­kau­des­sa ja näin Face­book mai­non­ta mak­saa yri­tyk­sel­le­si media­bud­je­tin osal­ta 12*810=9720 euroa vuodessa.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook mainonnan hinta eri kampanjoissa

Face­book mai­non­nan hin­ta vaih­te­lee mai­nok­sen muo­dos­ta riip­puen ja vaih­toeh­to­ja on usei­ta. Face­boo­kis­sa voit vali­ta esi­mer­kik­si näis­tä vaihtoehdoista:

 • Brän­din tunnettuus
 • Kat­ta­vuus
 • Lii­ken­ne
 • Sitou­tu­mi­nen
 • Sovel­lus­a­sen­nuk­set
 • Videon näyt­tö­ker­rat
 • Lii­dien luonti
 • Kon­ver­siot
 • Tuo­te­luet­te­lo­myyn­ti
 • Kau­pas­sa käynnit

Ylei­sim­min käy­te­tyim­piä Face­boo­kin mai­non­nan tavoit­tei­ta yllä ole­vis­ta ovat kat­ta­vuus ja lii­ken­ne. Face­book mai­non­nan hin­ta on huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi mikä­li haluat vain tavoit­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon eri poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta (kat­ta­vuus). Mikä­li haluat ohja­ta mah­dol­li­sim­man mon­ta poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta suo­raan yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le niin Face­book mai­non­ta on huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa. Kat­ta­vuus-vaih­toeh­toa käyt­tä­mäl­lä on hyvin­kin mah­dol­lis­ta tavoit­taa 100 eurol­la jopa 100 000 ihmis­tä kun taas lii­ken­ne-vaih­toeh­toa käyt­tä­mäl­lä on toden­nä­köi­sem­pää tavoit­taa “vain” noin 10 - 20 000 ihmis­tä eli vain mur­to-osa ver­rat­tu­na kat­ta­vuus-mai­nos­muo­toon. Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­sen hin­ta on siis hyvin pal­jon kiin­ni valit­se­mas­ta­si koh­de­ryh­mäs­tä ja mitä mai­nos­muo­toa haluat käyttää.

Paljonko Facebook mainontaan kannattaa sijoittaa?

Face­boo­kis­sa mai­nos­ta­mi­sen kus­tan­nus mää­räy­tyy tie­ten­kin yri­tyk­se­si tavoit­tei­den mukaan. Face­book mai­non­nan hin­ta voi olla esi­mer­kik­si 100 euroa kuu­kau­des­sa mikä­li se on sum­ma jon­ka haluat sijoit­taa Face­book mai­non­taan. Ylei­se­nä ohjee­na annam­me asiak­kail­lem­me sijoit­taa vähin­tään 500 euroa kuu­kau­des­sa Face­book mai­non­taan kos­ka sil­loin asian­tun­ti­jam­me pys­ty­vät tes­taa­maan eri­lai­sia koh­de­ryh­miä tar­peek­si laa­jas­ti. Näin myös Face­boo­kin omat algo­rit­mit pää­se­vät oppi­maan enem­män koh­de­ryh­mäs­tä ja Face­book-mai­non­nan hin­ta mah­dol­lis­taa enem­män tes­te­jä ja tes­tit ovat vält­tä­mät­tö­miä tehok­kaan mai­non­nan aikaansaamiseksi. 

Mikä­li olet vas­ta har­joit­te­le­mas­sa mai­non­taa ja haluat toteut­taa sen itse niin Face­book mai­non­nan hin­ta voi hyvin­kin olla vain 100 euroa kuu­kau­des­sa ja näin pää­set tutus­tu­maan eri vaih­toeh­toi­hin. Mikä­li taas haluat käyt­tää esi­mer­kik­si Kublan asian­tun­ti­ja­tii­miä ja haluat nopeas­ti tulok­sia niin suo­sit­te­lem­me vähin­tään 500 euron kuu­kausit­tais­ta budjettia.

Nopeita tuloksia Kublan kanssa!

Mikä­li haluat nopeas­ti tulok­sia Face­book mai­non­nal­la niin kysy lisää ja teh­dään yhdes­sä tulok­sia yri­tyk­sel­le­si! Jos sinul­le tulee ongel­mia uusien tilan­tei­den kans­sa autam­me mie­lel­läm­me sinua­kin Face­book mai­non­nan teke­mi­ses­sä. Meil­le siis vain roh­keas­ti vies­tiä ja läh­de­tään yhdes­sä kehit­tä­mään paras­ta mah­dol­lis­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia sinun yri­tyk­sel­le­si. Teem­me myös kou­lu­tus­pal­ve­lua asiak­kail­lem­me ja voit oppia avul­lam­me Face­book-mai­non­nan ammat­ti­lai­sek­si! Kysy lisää nyt!

Ota yhteyt­tä!

Facebook mainonnan hinta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi