Kohderyhmä on digimarkkinoinnissa ratkaisevassa roolissa! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Koh­de­ryh­mä on digi­mark­ki­noin­nis­sa rat­kai­se­vas­sa roolissa!

Koh­de­ryh­mä on todel­la tär­ke­ää miet­tiä ennen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta kos­ka muu­ten panos­tuk­se­si digi­mark­ki­noin­tiin katoa­vat kuin tuh­ka tuu­leen. Mik­si­kö? Sik­si että digi­taa­li­set mark­ki­noin­ti­ka­na­vat otta­vat mie­luus­ti mark­ki­noin­ti­pa­nos­tuk­se­si vas­taan ja näyt­tä­vät tuotteitasi/palveluitasi aivan kai­kil­le kana­vis­ta löy­ty­vil­le vaik­ka heil­lä ei oli­si­kaan kiin­nos­tus­ta tai varal­li­suut­ta tai mah­dol­li­suut­ta ostaa­kaan tuotettasi/palveluasi. Pidä siis huo­li että koh­de­ryh­mä on mie­tit­ty­nä ja mää­ri­tel­ty­nä jokai­seen kana­vaan tar­kas­ti ennen kuin aloi­tat mai­nos­ta­mi­sen! Muu­ten mene­tät hel­pos­ti panos­tuk­se­si tuot­ta­mat­to­maan mainontaan!

Miten kohderyhmä auttaa saamaan parempia tuloksia?

Koh­de­ryh­mä aut­taa saa­maan tulok­sia kos­ka näin voit var­mis­taa että juu­ri oikeat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tule­vat näke­mään yri­tyk­se­si vies­tin. Eli juu­ri ne asiak­kaat jot­ka tar­vit­se­vat tuo­tet­ta­si tai vähin­tään tuot­tee­si aut­ta­vat hei­tä hei­dän nykyi­ses­sä tilan­tees­saan. Mikä­li siis olet myy­mäs­sä katu­pyö­rää niin kan­nat­taa var­mis­tua sii­tä ettei mai­nok­se­si näy yli 60 vuo­tiail­le lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le. Vas­taa­vas­ti mikä­li kil­pa­pyö­rä­si mak­saa yli 3000 euroa niin on hyvä myös var­mis­tua ettei mai­nok­se­si näy kou­lu­lai­sil­le kos­ka luul­ta­vim­min tuot­tee­si on hei­dän bud­je­til­leen lii­an kal­lis vaik­ka kiin­nos­tus­ta heil­lä voi­kin löy­tyä ja saat mah­dol­li­ses­ti “klik­ke­jä” mut­ta ostok­set jää­vät var­mas­ti haa­veek­si. Koh­de­ryh­mä on siis kaik­kein tär­kein vai­he mark­ki­noin­ti­si suunnittelussa.

Miten kohderyhmä määritellään digimarkkinoinnissa?

Koh­de­ryh­mä mää­ri­tel­lään yri­tyk­sen oman asia­kas­kan­nan perus­teel­la mikä­li kysees­sä on jo aiem­min myyn­nis­sä ollut tuo­te jol­le sinun yri­tyk­sel­lä­si on usei­ta asiak­kai­ta. Mikä­li kysees­sä oli­si inno­vaa­tio niin olet var­mas­ti jo miet­ti­nyt min­kä­lai­sil­le asiak­kail­le olet tuotettasi/palveluasi suunnitellut.

On siis tär­ke­ää miet­tiä koh­de­ryh­mä jo ole­mas­sa ole­van tie­don perus­teel­la. Hyvä­nä puo­le­na on myös se että tänä päi­vä­nä suu­rin osa digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­ta antaa mah­dol­li­suu­den lisä­tä suo­raan asia­kas­tie­to­si excel-tie­dos­to­na omaan tie­to­kan­taan­sa ja voit aloit­taa heil­le välit­tö­mäs­ti mai­non­nan. Tämän lisäk­si koh­de­ryh­mä voi­daan laa­tia “hei­dän kal­tai­sis­taan” jol­loin digi­mark­ki­noin­nin kana­vien omat algo­rit­mit alka­vat etsi­mään yri­tyk­sel­le­si poten­ti­aa­li­sim­pia mah­dol­li­sia asiak­kai­ta. Koke­mus­tem­me mukaan tämä “hei­dän kal­tai­set” koh­den­nus onkin yksi tehok­kaim­mis­ta kohderyhmistä.

Miten kohderyhmän tuottamia tuloksia mitataan ja raportoidaan?

Mai­non­nan tulok­sia on tär­ke­ää mita­ta äärim­mäi­sen tar­kas­ti ja tähän tii­mim­me suo­sit­te­lee eril­lis­tä ohjel­mis­toa rapor­toin­tiin. Google Ana­ly­tics ja eri some-alus­to­jen omat seu­ran­ta­koo­dit ovat tär­kei­tä mai­non­nan tulok­sel­li­suu­den seu­ran­nas­sa. Tämä mai­non­nan mit­ta­ris­to­jen pilk­kou­tu­mi­nen omiin sii­loi­hin­sa tuo kui­ten­kin omat ongel­man­sa: kuin­ka yhdis­tää eri läh­teis­tä tule­va data jär­ke­väk­si kokonaisuudeksi?

Google-mai­non­taan ja Googlen orgaa­nis­ten tulos­ten seu­ran­taan on tar­jol­la ilmai­nen Googlen tar­joa­ma Data Stu­dio-ohjel­mis­to. Tämän lisäk­si on kui­ten­kin äärim­mäi­sen tär­ke­ää seu­ra­ta sosi­aa­li­sen median tuot­ta­mia tulok­sia. Tänä päi­vä­nä jopa yli 35% suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä saa suu­rim­man osan digi­mark­ki­noin­nin tulok­sis­taan sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta. Googlen Data Stu­dio-ohjel­mis­to ei vali­tet­ta­vas­ti tar­joa tukea sosi­aa­li­sen median mit­taa­mi­seen ilman vai­kei­ta väli­vai­hei­ta. Suo­si­tuk­sem­me on seu­ra­ta sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin tulok­sia Swy­do-ohjel­mis­tol­la, joka on yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin rapor­toin­tiin suun­ni­tel­luis­ta ohjelmistoista.

Onko kohderyhmän luominen vaikeaa?

Koh­de­ryh­mä voi­daan ylei­ses­ti luo­da yri­tyk­se­si oman tie­don perus­teel­la ja jokai­nen toi­mia­la on eri­lai­nen eli digi­mark­ki­noi­jan on ylei­ses­ti “mah­do­ton” tie­tää parem­min mikä on juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si paras mah­dol­li­nen koh­de­ryh­mä. Kui­ten­kin sinul­ta saa­dun tie­don perus­teel­la digi­mark­ki­noi­ja voi kui­ten­kin ker­toa miten tämä koh­de­ryh­mä löy­de­tään juu­ri digi­taa­li­sis­ta kana­vis­ta. Toki on hyvä huo­mioi­da että suu­rin osa mer­kit­tä­vis­tä digi­mark­ki­noin­tia teke­vis­tä toi­mis­tois­ta on toi­mi­nut luul­ta­vas­ti myös sinun toi­mia­la­si kal­tai­sil­la toi­mia­loil­la ja näin ollen osaa myös tuo­da uut­ta tie­toa yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tiin. Eli yri­tyk­se­si tie­tous asiak­kais­ta­si yhdis­tet­ty­nä digi­mark­ki­noi­jan työ­ka­lui­hin tuo var­mas­ti par­haan tulok­sen digi­taa­li­ses­sa markkinoinnissa.

Voidaanko kohderyhmä luoda inhousena?

Koh­de­ryh­mä voi­daan luo­da myös inhouse­na mikä­li yri­tyk­sel­lä­si löy­tyy osaa­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­ta kuten esi­mer­kik­si Google Adsis­ta, Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta, Lin­ke­dI­nis­ta, You­Tu­bes­ta ja Gmai­lis­ta, jois­sa mai­non­taa ylei­sim­min suoritetaan.

Kohderyhmä - miten kannattaa edetä?

Koh­de­ryh­mä on hyvä laa­tia asian­tun­te­van kump­pa­nin kans­sa ja ylei­sim­min koh­de­ryh­män laa­ti­mi­nen digi­taa­li­siin kana­viin on digi­mark­ki­noi­jan tär­kein teh­tä­vä. Kuten edel­lä on mai­nit­tu niin paras tulos saa­daan yri­tyk­se­si osaa­mi­sen yhdis­tä­mi­ses­tä digi­mark­ki­noin­nin osaa­jan hal­lin­noi­miin työ­ka­lui­hin. Näin voit var­mis­tua että juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si tär­keim­mät koh­de­ryh­mät tavoi­te­taan digi­taa­li­sis­ta kana­vis­ta ja alat saa­maan lisää yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja! Ota yhteyt­tä nyt niin luo­daan yhdes­sä koh­de­ryh­mä­si myös digi­taa­li­siin kanaviin!

Kohderyhmä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi