Verkostoituminen LinkedInissä myynnin työkaluna 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Lin­ke­dIn mark­ki­noin­ti \ Ver­kos­toi­tu­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä myyn­nin työkaluna

Ver­kos­toi­tu­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä avaa ovia uusiin mah­dol­li­suuk­siin pk-yri­tyk­sil­le, tar­jo­ten alus­tan, jos­sa ammat­ti­lai­set voi­vat raken­taa arvok­kai­ta suh­tei­ta. Oppaam­me tar­jo­aa asian­tun­ti­ja­vink­ke­jä pro­fii­lin opti­moin­nis­ta tehok­kaa­seen yhteyk­sien raken­ta­mi­seen, jot­ta voit mak­si­moi­da Lin­ke­dIn-pre­sens­si­si vaikutuksen.

Suo­mes­sa eri alo­jen ammat­ti­lais­ten jo pit­kään käy­tös­sä ollut Lin­ke­dIn on saa­nut entis­tä ammat­ti­mai­sem­pia piir­tei­tä osa­na ver­kos­toi­tu­mis­ta. Lin­ke­dI­nin oma Sales Navi­ga­tor -työ­ka­lu on jo monen eri­tyi­ses­ti myyn­tiä teke­vän työ­ka­lu entis­tä tehok­kaam­paan kon­tak­toin­tiin. Mut­ta mil­lä läh­teä liik­keel­le, jos mak­sul­li­set työ­ka­lut eivät ole vie­lä ajan­koh­tais­ta? Tai mitä kan­nat­taa joka tapauk­ses­sa teh­dä, vaik­ka rahaa riit­täi­si kuin ran­ta­ros­vol­la – ja sitä­hän riit­tää, jos osaat ver­kos­toi­tu­mi­sen LinkedInissä! 

LinkedIn-profiilin optimointi verkostoitumista varten

Lin­ke­dIn-pro­fii­li­si on digi­taa­li­nen käyn­ti­kort­ti­si; ensi­vai­ku­tel­ma, jon­ka annat poten­ti­aa­li­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le, asiak­kail­le ja työ­nan­ta­jil­le. Sen opti­moin­ti on ensim­mäi­nen askel ver­kos­toi­tu­mi­sen tehos­ta­mi­sek­si. Aloi­ta täyt­tä­mäl­lä kaik­ki pro­fii­lio­siot huo­lel­li­ses­ti – eri­tyi­ses­ti otsik­ko, yhteen­ve­to ja koke­mus. Käy­tä avain­sa­no­ja, jot­ka kuvaa­vat tai­to­ja­si, alaa­si ja ammat­ti­ni­mik­kei­tä­si. Nämä aut­ta­vat pro­fii­lia­si nouse­maan esiin hauis­sa. Lisää myös ammat­ti­mai­nen valo­ku­va ja taus­ta­ku­va, jot­ka paran­ta­vat pro­fii­li­si visu­aa­lis­ta houkuttelevuutta.

Tehokkaiden yhteyksien rakentaminen

Yhteyk­sien raken­ta­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä vaa­tii enem­män kuin pel­käs­tään yhteys­pyyn­tö­jen lähet­tä­mi­sen. Kes­ki­ty laa­duk­kai­den, mer­ki­tyk­sel­lis­ten yhteyk­sien luo­mi­seen, jot­ka voi­vat tar­jo­ta molem­min­puo­lis­ta arvoa. Tut­ki poten­ti­aa­li­sia yhteys­pyyn­tö­jä ennen lähes­ty­mis­tä; tutus­tu hei­dän pro­fii­lei­hin­sa, jaka­maan­sa sisäl­töön ja yhtei­siin yhteyk­siin. Kun lähe­tät yhteys­pyyn­nön, lisää hen­ki­lö­koh­tai­nen vies­ti, jos­sa ker­rot, mik­si haluat muo­dos­taa yhtey­den. Tämä voi olla yhtei­nen etu, kiin­nos­tuk­sen koh­de tai aiem­pi koh­taa­mi­nen. Hen­ki­lö­koh­tai­nen ote erot­taa sinut mas­sas­ta ja aset­taa perus­tan mer­ki­tyk­sel­li­sel­le suhteelle.

Sisällön tuottaminen ja jakaminen

Aktii­vi­nen sisäl­lön­tuot­ta­ja Lin­ke­dI­nis­sä herät­tää huo­mio­ta, raken­taa asian­tun­ti­juut­ta­si ja hou­kut­te­lee uusia yhteyk­siä. Hen­ki­löbrän­din raken­ta­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä voi olla myös hyvä stra­te­gia, eten­kin jos olet alal­la­si pitem­pään työs­ken­nel­lyt kovan luo­kan teki­jä. Aloi­ta jaka­mal­la aja­tuk­sia­si alaa­si liit­ty­vis­tä tren­deis­tä, uuti­sis­ta tai haas­teis­ta. Voit myös kir­joit­taa artik­ke­lei­ta, jot­ka tar­joa­vat syväl­li­sem­pää tie­toa tie­tyis­tä aiheis­ta, tai jakaa onnis­tu­mis­ta­ri­noi­ta ja case-esi­merk­ke­jä omas­ta yri­tyk­ses­tä­si. Videot, info­gra­fii­kat ja diae­si­tyk­set ovat mui­ta tehok­kai­ta tapo­ja jakaa tie­toa ja näke­myk­siä. Muis­ta, että sisäl­tö­si tulee olla arvo­kas­ta ja rele­vant­tia koh­de­ryh­mäl­le­si. Osal­lis­tu kes­kus­te­lui­hin kom­men­toi­mal­la mui­den jul­kai­su­ja ja vas­taa­mal­la kom­ment­tei­hin omas­sa sisäl­lös­sä­si, mikä lisää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja näkyvyyttä.

Ryhmien ja tapahtumien hyödyntäminen verkostoitumisessa

Lin­ke­dIn-ryh­mät ovat erin­omai­nen tapa löy­tää saman­hen­ki­siä ammat­ti­lai­sia ja kes­kus­tel­la ala­koh­tai­sis­ta aiheis­ta. Lii­ty alaa­si tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta­si vas­taa­viin ryh­miin ja osal­lis­tu aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­lui­hin. Tämä ei ainoas­taan näy­tä asian­tun­te­mus­ta­si vaan myös aut­taa sinua tutus­tu­maan ja raken­ta­maan suh­tei­ta alan mui­den vai­kut­ta­jien kans­sa. Lin­ke­dI­nin tapah­tu­mat tar­joa­vat lisäk­si mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua ja oppia uut­ta vir­tu­aa­lis­ten semi­naa­rien, works­hop­pien ja kon­fe­rens­sien kaut­ta. Hyö­dyn­nä näi­tä tilai­suuk­sia tava­tak­se­si uusia ihmi­siä ja vah­vis­taak­se­si ole­mas­sa ole­via suhteita.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedInin maksullisten ominaisuuksien hyödyntäminen

Vaik­ka Lin­ke­dIn tar­jo­aa monia ilmai­sia työ­ka­lu­ja ja omi­nai­suuk­sia ver­kos­toi­tu­mi­seen, sen mak­sul­li­set pal­ve­lut, kuten Sales Navi­ga­tor ja Pre­mium-tilauk­set, avaa­vat uusia mah­dol­li­suu­ksia. Nämä pal­ve­lut tar­joa­vat syväl­li­sem­piä ana­lyy­se­jä, laa­jem­pia haku­toi­min­to­ja ja parem­mat yhtey­den­ot­to­mah­dol­li­suu­det, jot­ka voi­vat olla eri­tyi­sen hyö­dyl­li­siä koh­den­ne­tun ver­kos­toi­tu­mi­sen ja lii­dien han­kin­nan kan­nal­ta. Har­kit­se inves­toin­tia näi­hin pal­ve­lui­hin, jos haluat tehos­taa ver­kos­toi­tu­mis­ta ja saa­vut­taa tiet­ty­jä lii­ke­toi­min­nal­li­sia tavoit­tei­ta LinkedInissä.

Analytiikan käyttö verkostoitumisen tehostamisessa

Lin­ke­dI­nin tar­joa­ma ana­ly­tiik­ka ja rapor­toin­ti­työ­ka­lut aut­ta­vat ymmär­tä­mään, kuin­ka hyvin pro­fii­li­si ja sisäl­tö­si toi­mi­vat. Seu­raa sään­nöl­li­ses­ti, kuin­ka mon­ta kat­se­lu­ker­taa, tyk­käys­tä, kom­ment­tia ja jaon jul­kai­susi saa­vat, sekä miten ne vai­kut­ta­vat ver­kos­to­si kas­vuun. Hyö­dyn­nä näi­tä tie­to­ja hie­no­sää­tääk­se­si stra­te­gi­aa­si, kes­kit­tyäk­se­si sii­hen, mikä toi­mii par­hai­ten, ja paran­taak­se­si jat­ku­vas­ti ver­kos­toi­tu­mis­ta­si LinkedInissä.

Toimintasuunnitelma superverkostoitujalle

Ver­kos­toi­tu­mi­nen Lin­ke­dI­nis­sä on jat­ku­va pro­ses­si, joka vaa­tii mää­rä­tie­tois­ta panos­tus­ta ja stra­te­gis­ta lähes­ty­mis­tä. Aloi­ta opti­moi­mal­la Lin­ke­dIn-pro­fii­li­si, raken­na mer­ki­tyk­sel­li­siä yhteyk­siä, tuo­ta ja jaa arvoa tuot­ta­vaa sisäl­töä, osal­lis­tu ryh­miin ja tapah­tu­miin, har­kit­se mak­sul­lis­ten omi­nai­suuk­sien käyt­töä ja seu­raa aktii­vi­ses­ti toi­min­ta­si tulok­sia ana­ly­tii­kan avul­la. Näi­den aske­lei­den avul­la voit tehos­taa ver­kos­toi­tu­mis­ta­si, raken­taa vah­vem­man läs­nä­olon Lin­ke­dI­nis­sä ja saa­vut­taa lii­ke­toi­min­ta­si tavoitteet.

Ase­ta sel­keät tavoit­teet ver­kos­toi­tu­mi­sel­le­si Lin­ke­dI­nis­sä ja pidä ne mie­les­sä­si, kun toteu­tat näi­tä stra­te­gioi­ta. Ole kär­si­väl­li­nen, sil­lä luot­ta­muk­sen ja suh­tei­den raken­ta­mi­nen vie aikaa. Muis­ta, että ver­kos­toi­tu­mi­sen ydin on molem­min­puo­li­sen arvon tar­joa­mi­nen. Näin voit luo­da pit­kä­ai­kai­sia, hyö­dyl­li­siä suh­tei­ta, jot­ka edis­tä­vät sekä sinun että yhteis­työ­kump­pa­nei­de­si menestystä.

Pyy­dä apua Kublalta!
Verkostoituminen LinkedInissä myynnin työkaluna
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi