Henkilöbrändäys LinkedInissä 

Hen­ki­löbrän­däys Lin­ke­dI­nis­sä on jat­ku­vas­ti ylei­sem­pää ja hyväs­tä syys­tä­kin. Se on ilmai­nen ja teho­kas tapa nos­taa hen­ki­löbrän­diä ja lisäk­si yri­tyk­sen brän­diä Lin­ke­dI­nis­sä. Mitä enem­män yri­tyk­sen hen­ki­lös­tös­tä löy­tyy aktii­vi­sia Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jiä niin sitä enem­män yri­tyk­se­si saa huo­mio­ar­voa täs­sä jat­ku­vas­ti kas­vas­sa sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa. Ja lopul­ta mitä enem­män saat huo­mio­ar­voa niin sitä enem­män tulet saa­maan lopul­ta myös yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta­si sosi­aa­li­sen median avulla.

Miksi henkilöbrändäys LinkedInissä kannattaa aloittaa nyt?

Et ole ainoa joka miet­tii juu­ri täl­lä het­kel­lä hen­ki­löbrän­dää­mi­sen aloit­ta­mis­ta joten juu­ri nyt on hyvä aika aloit­taa. Mitä pidem­pään odo­tat niin sitä enem­män annat muil­le etu­mat­kaa ja usko ihmees­sä että kil­pai­lu kove­nee päi­vä päi­väl­tä. Useil­la toi­mia­loil­la kil­pai­lu on jo äärim­mäi­sen kovaa ja yhte­nä esi­merk­ki­nä voi­daan nos­taa kiin­teis­tö­vä­li­tyk­sen toi­mia­lan joka on ollut esil­lä jopa tv-ohjel­mia myö­ten Andrei Koi­vu­mäen ansios­ta. Her­ra Koi­vu­mä­ki on teh­nyt sään­nöl­lis­tä ja aktii­vis­ta hen­ki­löbrän­din raken­ta­mis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa jo lähes kym­me­nen vuotta.

Älä siis odo­ta - aloi­ta tänään.

Onko henkilöbrändäys LinkedInissä ilmaista?

Hen­ki­löbrän­däys Lin­ke­dI­nis­sä on ilmais­ta ja orgaa­ni­nen eli ilmai­nen näky­vyys on huip­pu­luok­kaa täs­sä sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa. Toki mak­se­tul­la mai­non­nal­la saa enem­män ja nopeam­min näky­vyyt­tä mut­ta suu­rin työ on joka tapauk­ses­sa teh­tä­vä itse eli laa­dit­ta­va omat jul­kai­sut “aika­ja­nal­la” oli­pa jul­kai­sut sit­ten pidem­piä asian­tun­ti­jan kirjoituksia/blogeja, kuvia lyhyi­ne teks­tei­neen tai esi­mer­kik­si videoi­ta. Meil­lä kai­kil­la on oma pre­fe­rens­sim­me sii­tä mitä näis­tä kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta haluai­sim­me käyt­tää. Paras on mikä­li voit käyt­tää sopi­vas­sa suh­tees­sa kaik­kia näi­tä kol­mea vaih­toeh­toa mut­ta lop­pu­jen lopuk­si tär­kein­tä on aloit­taa riip­pu­mat­ta sii­tä teet­kö vain kuva­pos­tauk­sia tai esi­mer­kik­si videoi­ta. Jokai­sel­le sisäl­löl­le on oma asia­kas­kun­tan­sa ja osa lukee mie­luim­min teks­ti­si­säl­töä ja osa sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jis­tä taas halu­aa kat­sel­la videoi­ta ja samais­tua nii­den välit­tä­mään vies­tiin. Älä siis jää tur­haan poh­ti­maan pitäi­si­kö teh­dä vähän kaik­kea vaan aloi­ta sii­tä mikä sinul­ta hel­poim­min luon­nis­tuu ja näin saat ilmais­ta näky­vyyt­tä orgaa­ni­ses­ti Lin­ke­dI­nis­sä kun raken­nat henkilöbrändiäsi.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Pitääkö kaikkien tehdä henkilöbrändäystä LinkedInissä?

Asiak­kaat siir­ty­vät jat­ku­vas­ti enem­män sosi­aa­li­sen median kana­viin ja myös Lin­ke­dI­nin kas­vu on huo­mat­ta­vaa. Myös Lin­ke­dI­nis­sä on jo yli mil­joo­na käyt­tä­jää pel­käs­tään Suo­mes­sa ja luul­ta­vas­ti myös sinun asiak­kais­ta­si useat viet­tä­vät jo aikaa täs­sä sosi­aa­li­sen median kanavassa. 

Lin­ke­dIn kui­ten­kin miel­le­tään lähin­nä b2b-kana­vak­si mut­ta on hyvä muis­taa että jokai­nen yri­tys­päät­tä­jä on myös kulut­ta­ja ja näin ollen tekee pää­tök­siä näke­män­sä vies­tin­nän ja mai­non­nan perus­teel­la. Mikä­li myy­tä­vä tuo­te on arvo­kas niin riip­pu­mat­ta sii­tä tavoit­te­let­ko kulut­ta­jan omaa raha­pus­sia vai yri­tyk­sen kas­san varo­ja niin Lin­ke­dIn kan­nat­taa ottaa huo­mioon kun raken­nat hen­ki­löbrän­diä­si. Mikä­li taas myyt muu­ta­mien kymp­pien tuo­tet­ta ja näin ollen osto­pää­tös on pie­neh­kö niin kes­kit­ty­mi­nen kan­nat­taa suun­na­ta suu­rim­mak­si osak­si mui­hin sosi­aa­li­sen median kana­viin kuten Face­boo­kiin, Ins­ta­gra­miin ja esi­mer­kik­si Snapc­hat­tiin. Suu­rin työ hen­ki­löbrän­dää­mi­seen Lin­ke­dI­nis­sä ja muis­sa kana­vis­sa on kui­ten­kin sisäl­lön tuot­ta­mi­nen joten sisäl­lön tuo­tet­tua­si voit yhtä hyvin lisä­tä sen jokai­seen kana­vaan muu­ta­man minuu­tin vai­val­la joten suo­sit­te­len pos­taa­maan sisäl­lön kaik­kiin suu­rim­piin kana­viin lähes samal­la vaivalla.

Läh­de: https://www.seoquake.com/blog/linkedin-statistics/

Kuinka nopeasti saat liidejä ja kauppaa henkilöbrändäyksellä LinkedInissä?

Hen­ki­löbrän­däys Lin­ke­dI­nis­sä voi tuot­taa hyvin­kin nopeas­ti yhtey­den­ot­to­ja ja mones­ti jopa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä kon­tak­ti­ver­kos­to­si huo­maa akti­voi­tu­mi­se­si ja osa ottaa­kin toden­nä­köi­ses­ti yhteyt­tä ja mah­dol­li­ses­ti kysyy myös edus­ta­mas­ta­si tuot­tees­ta lisää. Tämän alus­sa tapah­tu­man akti­voi­tu­mi­sen jäl­keen voi hyvin­kin kulua viik­ko­ja tai jopa kuu­kausia ennen seu­raa­via yhtey­den­ot­to­ja mut­ta hen­ki­löbrän­däyk­ses­tä Lin­ke­dI­nis­sä ei ole kyse spur­tis­ta vaan jat­ku­vas­ta teke­mi­ses­tä kuten aiem­min mai­ni­tus­sa kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä Andrei Koi­vu­mäen tapauk­ses­sa pos­tauk­sia on laa­dit­tu vuo­sia ja mones­ti usei­ta pos­tauk­sia päi­väs­sä. Ihmi­set halua­vat seu­ra­ta nor­maa­lia elä­mää ja aktii­vi­sia pos­tauk­sia ja vas­ta parem­min tutus­tut­tu­aan sinuun hei­dän on hel­pom­pi ottaa yhteyt­tä KUN TAR­VE VII­MEIN ON. Suu­rin osa koh­de­ryh­mäs­tä­si ei luul­ta­vas­ti juu­ri nyt himoit­se pal­ve­lua­si mut­ta sil­ti sinun on tär­keä raken­taa hen­ki­löbrän­diä­si Lin­ke­dI­nis­sä kos­ka miten muu­ten kon­tak­ti­ver­kos­to­si tie­tää tar­joa­mis­ta­si pal­ve­luis­ta tämän kana­van avul­la? Ole siis aktii­vi­nen ja pit­kä­jän­tei­nen. Tulet kyl­lä saa­maan hyviä tulok­sia hen­ki­löbrän­däyk­sel­lä Lin­ke­dI­nis­sä ja vai­van­nä­kö­si tul­laan pal­kit­se­maan ja saat myös lii­de­jä Lin­ke­dI­nis­tä.

Miten pääset alkuun henkilöbrändäyksessä LinkedInissä?

Mikä­li vie­lä mie­tit miten pää­set alkuun hen­ki­löbrän­däyk­ses­sä Lin­ke­dI­nis­sä niin ota nyt yhteyt­tä ja annam­me mie­luus­ti vink­ke­jä ja tar­peen tul­len jär­jes­täm­me mie­luus­ti yri­tyk­sel­le­si kou­lu­tuk­sen aihees­ta alkaen 750 euroa + alv. Näin voit var­mis­tua hal­lit­se­va­si hen­ki­löbrän­dää­mi­sen jo muu­ta­mis­sa viikoissa.

Ota yhteyt­tä!
Henkilöbrändäys LinkedInissä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy