Henkilöbrändäys LinkedInissä 

Hen­ki­löbrän­däys Lin­ke­dI­nis­sä on jat­ku­vas­ti ylei­sem­pää ja hyväs­tä syys­tä­kin. Se on ilmai­nen ja teho­kas tapa nos­taa hen­ki­löbrän­diä ja lisäk­si yri­tyk­sen brän­diä Lin­ke­dI­nis­sä. Mitä enem­män yri­tyk­sen hen­ki­lös­tös­tä löy­tyy aktii­vi­sia Lin­ke­dI­nin käyt­tä­jiä niin sitä enem­män yri­tyk­se­si saa huo­mio­ar­voa täs­sä jat­ku­vas­ti kas­vas­sa sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa. Ja lopul­ta mitä enem­män saat huo­mio­ar­voa niin sitä enem­män tulet saa­maan lopul­ta myös yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta­si sosi­aa­li­sen median avulla.

Miksi henkilöbrändäys LinkedInissä kannattaa aloittaa nyt?

Et ole ainoa joka miet­tii juu­ri täl­lä het­kel­lä hen­ki­löbrän­dää­mi­sen aloit­ta­mis­ta joten juu­ri nyt on hyvä aika aloit­taa. Mitä pidem­pään odo­tat niin sitä enem­män annat muil­le etu­mat­kaa ja usko ihmees­sä että kil­pai­lu kove­nee päi­vä päi­väl­tä. Useil­la toi­mia­loil­la kil­pai­lu on jo äärim­mäi­sen kovaa ja yhte­nä esi­merk­ki­nä voi­daan nos­taa kiin­teis­tö­vä­li­tyk­sen toi­mia­lan joka on ollut esil­lä jopa tv-ohjel­mia myö­ten Andrei Koi­vu­mäen ansios­ta. Her­ra Koi­vu­mä­ki on teh­nyt sään­nöl­lis­tä ja aktii­vis­ta hen­ki­löbrän­din raken­ta­mis­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa jo lähes kym­me­nen vuotta.

Älä siis odo­ta - aloi­ta tänään.

Onko henkilöbrändäys LinkedInissä ilmaista?

Hen­ki­löbrän­däys Lin­ke­dI­nis­sä on ilmais­ta ja orgaa­ni­nen eli ilmai­nen näky­vyys on huip­pu­luok­kaa täs­sä sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa. Toki mak­se­tul­la mai­non­nal­la saa enem­män ja nopeam­min näky­vyyt­tä mut­ta suu­rin työ on joka tapauk­ses­sa teh­tä­vä itse eli laa­dit­ta­va omat jul­kai­sut “aika­ja­nal­la” oli­pa jul­kai­sut sit­ten pidem­piä asian­tun­ti­jan kirjoituksia/blogeja, kuvia lyhyi­ne teks­tei­neen tai esi­mer­kik­si videoi­ta. Meil­lä kai­kil­la on oma pre­fe­rens­sim­me sii­tä mitä näis­tä kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta haluai­sim­me käyt­tää. Paras on mikä­li voit käyt­tää sopi­vas­sa suh­tees­sa kaik­kia näi­tä kol­mea vaih­toeh­toa mut­ta lop­pu­jen lopuk­si tär­kein­tä on aloit­taa riip­pu­mat­ta sii­tä teet­kö vain kuva­pos­tauk­sia tai esi­mer­kik­si videoi­ta. Jokai­sel­le sisäl­löl­le on oma asia­kas­kun­tan­sa ja osa lukee mie­luim­min teks­ti­si­säl­töä ja osa sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jis­tä taas halu­aa kat­sel­la videoi­ta ja samais­tua nii­den välit­tä­mään vies­tiin. Älä siis jää tur­haan poh­ti­maan pitäi­si­kö teh­dä vähän kaik­kea vaan aloi­ta sii­tä mikä sinul­ta hel­poim­min luon­nis­tuu ja näin saat ilmais­ta näky­vyyt­tä orgaa­ni­ses­ti Lin­ke­dI­nis­sä kun raken­nat henkilöbrändiäsi.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Pitääkö kaikkien tehdä henkilöbrändäystä LinkedInissä?

Asiak­kaat siir­ty­vät jat­ku­vas­ti enem­män sosi­aa­li­sen median kana­viin ja myös Lin­ke­dI­nin kas­vu on huo­mat­ta­vaa. Myös Lin­ke­dI­nis­sä on jo yli mil­joo­na käyt­tä­jää pel­käs­tään Suo­mes­sa ja luul­ta­vas­ti myös sinun asiak­kais­ta­si useat viet­tä­vät jo aikaa täs­sä sosi­aa­li­sen median kanavassa. 

Lin­ke­dIn kui­ten­kin miel­le­tään lähin­nä b2b-kana­vak­si mut­ta on hyvä muis­taa että jokai­nen yri­tys­päät­tä­jä on myös kulut­ta­ja ja näin ollen tekee pää­tök­siä näke­män­sä vies­tin­nän ja mai­non­nan perus­teel­la. Mikä­li myy­tä­vä tuo­te on arvo­kas niin riip­pu­mat­ta sii­tä tavoit­te­let­ko kulut­ta­jan omaa raha­pus­sia vai yri­tyk­sen kas­san varo­ja niin Lin­ke­dIn kan­nat­taa ottaa huo­mioon kun raken­nat hen­ki­löbrän­diä­si. Mikä­li taas myyt muu­ta­mien kymp­pien tuo­tet­ta ja näin ollen osto­pää­tös on pie­neh­kö niin kes­kit­ty­mi­nen kan­nat­taa suun­na­ta suu­rim­mak­si osak­si mui­hin sosi­aa­li­sen median kana­viin kuten Face­boo­kiin, Ins­ta­gra­miin ja esi­mer­kik­si Snapc­hat­tiin. Suu­rin työ hen­ki­löbrän­dää­mi­seen Lin­ke­dI­nis­sä ja muis­sa kana­vis­sa on kui­ten­kin sisäl­lön tuot­ta­mi­nen joten sisäl­lön tuo­tet­tua­si voit yhtä hyvin lisä­tä sen jokai­seen kana­vaan muu­ta­man minuu­tin vai­val­la joten suo­sit­te­len pos­taa­maan sisäl­lön kaik­kiin suu­rim­piin kana­viin lähes samal­la vaivalla.

Läh­de: https://www.seoquake.com/blog/linkedin-statistics/

Kuinka nopeasti saat liidejä ja kauppaa henkilöbrändäyksellä LinkedInissä?

Hen­ki­löbrän­däys Lin­ke­dI­nis­sä voi tuot­taa hyvin­kin nopeas­ti yhtey­den­ot­to­ja ja mones­ti jopa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä kon­tak­ti­ver­kos­to­si huo­maa akti­voi­tu­mi­se­si ja osa ottaa­kin toden­nä­köi­ses­ti yhteyt­tä ja mah­dol­li­ses­ti kysyy myös edus­ta­mas­ta­si tuot­tees­ta lisää. Tämän alus­sa tapah­tu­man akti­voi­tu­mi­sen jäl­keen voi hyvin­kin kulua viik­ko­ja tai jopa kuu­kausia ennen seu­raa­via yhtey­den­ot­to­ja mut­ta hen­ki­löbrän­däyk­ses­tä Lin­ke­dI­nis­sä ei ole kyse spur­tis­ta vaan jat­ku­vas­ta teke­mi­ses­tä kuten aiem­min mai­ni­tus­sa kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä Andrei Koi­vu­mäen tapauk­ses­sa pos­tauk­sia on laa­dit­tu vuo­sia ja mones­ti usei­ta pos­tauk­sia päi­väs­sä. Ihmi­set halua­vat seu­ra­ta nor­maa­lia elä­mää ja aktii­vi­sia pos­tauk­sia ja vas­ta parem­min tutus­tut­tu­aan sinuun hei­dän on hel­pom­pi ottaa yhteyt­tä KUN TAR­VE VII­MEIN ON. Suu­rin osa koh­de­ryh­mäs­tä­si ei luul­ta­vas­ti juu­ri nyt himoit­se pal­ve­lua­si mut­ta sil­ti sinun on tär­keä raken­taa hen­ki­löbrän­diä­si Lin­ke­dI­nis­sä kos­ka miten muu­ten kon­tak­ti­ver­kos­to­si tie­tää tar­joa­mis­ta­si pal­ve­luis­ta tämän kana­van avul­la? Ole siis aktii­vi­nen ja pit­kä­jän­tei­nen. Tulet kyl­lä saa­maan hyviä tulok­sia hen­ki­löbrän­däyk­sel­lä Lin­ke­dI­nis­sä ja vai­van­nä­kö­si tul­laan pal­kit­se­maan ja saat myös lii­de­jä Lin­ke­dI­nis­tä.

Miten pääset alkuun henkilöbrändäyksessä LinkedInissä?

Mikä­li vie­lä mie­tit miten pää­set alkuun hen­ki­löbrän­däyk­ses­sä Lin­ke­dI­nis­sä niin ota nyt yhteyt­tä ja annam­me mie­luus­ti vink­ke­jä ja tar­peen tul­len jär­jes­täm­me mie­luus­ti yri­tyk­sel­le­si kou­lu­tuk­sen aihees­ta alkaen 750 euroa + alv. Näin voit var­mis­tua hal­lit­se­va­si hen­ki­löbrän­dää­mi­sen jo muu­ta­mis­sa viikoissa.

Ota yhteyt­tä!
Henkilöbrändäys LinkedInissä
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi