Näin aloitat Facebook mainonnan 

Face­book on hyvä alus­ta mai­non­nal­le, joten täs­sä koh­taa voi­si mel­kein jopa onni­tel­la hyväs­tä pää­tök­ses­tä aloit­taa Face­book mai­non­ta. Face­boo­kin teho perus­tuu suu­reen käyt­tä­jä­mas­saan sekä hei­dän aktii­vi­suu­teen. Kun pal­jon ihmi­siä käyt­tää aktii­vi­ses­ti alus­taa tar­koit­taa se luon­nol­li­ses­ti sitä, että suu­rim­mal­le osal­le täs­tä mas­sas­ta löy­tyy poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Face­book on myös itse kehit­tä­nyt aktii­vi­ses­ti mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia pal­ve­lus­sa, joten puit­teet on myös sil­tä osin koh­dil­laan. Yksi Face­boo­kin jat­ku­van kehi­tyk­sen koh­teis­ta on hei­dän oma mai­nos­työ­ka­lu, joka onkin suh­teel­li­sen help­po­käyt­töi­nen ja tar­jo­aa hyvän ja kat­ta­van mai­non­nan seurannan.

Näin aloitat Facebook mainonnan - ensi askeleet

Näin mai­non­ta sit­ten kan­nat­taa star­ta­ta eli aloi­te­taan Face­book Busi­ness Mana­gerin käyt­töön otol­la ja sitä kaut­ta saa avat­tua myös yri­tyk­sel­le Face­book sivun, mikä­li sel­lais­ta ei ole vie­lä avat­tu. Itse mai­nok­set luo­daan Ads Mana­ge­ris­ta, jon­ne pää­see hel­pos­ti sekä Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta että Face­book sivun kautta.

Kun yllä ole­vat on otet­tu hal­tuun on aika miet­tiä miten mai­non­ta hoi­de­taan ihan käy­tän­nön tasol­la. Alkuun on hyvä miet­tiä mil­lai­set odo­tuk­set ovat rea­lis­ti­sia mai­non­nan osal­ta, kenel­le mai­nok­sia pitäi­si näyt­tää ja mil­lai­set vies­tit toi­mi­vat täs­sä koh­de­ryh­mäs­sä. Tär­ke­ää on miet­tiä myös mil­lai­sel­la bud­je­til­la mai­non­taa teh­dään ja onko se sopi­vas­sa suh­tees­sa odo­tet­tui­hin tulok­siin. Myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa tulee eteen vie­lä mai­non­nan päi­vit­tä­mi­nen ja kehittäminen.

Näin aloitat Facebook mainonnan - mitä tavoitellaan

Oli kysees­sä oikeas­taan mikä tahan­sa mai­non­nan muo­to on hyvä käyt­tää het­ki ja miet­tiä mitä sil­tä odo­te­taan, mil­lai­sia tavoit­tei­ta mai­non­nal­le ase­te­taan. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta mai­non­ta voi­daan suh­teut­taa ase­tet­tui­hin tavoitteisiin.

Tavoit­teet kan­nat­taa lait­taa rea­lis­ti­ses­ti ja huo­mioi­da muun muas­sa käy­tös­sä ole­va bud­jet­ti sekä osaa­mi­nen. Kun tavoit­teet on mie­tit­ty niin seu­raa­vak­si voi­daan siir­tyä koh­de­ryh­mien mietintään.

Näin aloitat Facebook mainonnan - kohderyhmät

Mis­tä tie­tää par­haat koh­de­ryh­mät mai­nok­sil­le? Tämä on erin­omai­nen kysy­mys, jota kan­nat­taa lähes­tyä ensin esi­mer­kik­si osta­ja­per­soo­nan tai toi­vea­siak­kaan näkö­kul­mas­ta. Kenel­le tuo­te tai pal­ve­lu on suun­nat­tu, ketä se eni­ten hyö­dyt­tää ja kenel­lä on sii­hen varaa. Muun muas­sa näi­tä kysy­myk­siä poh­ti­mal­la pääs­tään alkuun, kun teh­dään koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus.

Kan­nat­taa varau­tua sii­hen, että koh­de­ryh­mä saat­taa muut­tua radi­kaa­lis­ti­kin mai­non­nan aika­na. Tilan­teet elä­vät jat­ku­vas­ti ja sik­si pitää olla jat­ku­vas­ti val­mii­na reagoimaan. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin aloitat Facebook mainonnan - viestit

Koh­de­ryh­män rajauk­sen jäl­keen suun­ni­tel­laan mai­nos­si­säl­löt eli vies­tit, joi­ta mai­non­nas­sa käy­te­tään. Täs­sä on tär­ke­ää pitää mie­les­sä tie­ten­kin mil­lai­nen sisäl­tö ole­tet­ta­vas­ti toi­mii vali­tus­sa koh­de­ryh­mäs­sä. Kuten koh­de­ryh­miä niin mai­nos­si­säl­tö­jä­kin kan­nat­taa tes­ta­ta ja etsiä aina par­hai­ten toi­mi­via vaihtoehtoja. 

Face­book tar­jo­aa pal­jon eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja mai­non­nan teke­mi­seen. Nii­hin kan­nat­taa pereh­tyä etu­kä­teen ja vali­ta ensin alkuun muu­ta­ma, joka tun­tui­si par­hai­ten sopi­van omaan kampanjointiin.

Näin aloitat Facebook mainonnan - mainonnan päivitys

Ku kaik­ki yllä ole­va on teh­ty ja mai­nok­set­kin on saa­tu pyö­ri­mään alkaa seu­raa­va vai­he, nimit­täin mai­non­nan päi­vi­tys. Kuten yllä­kin on ker­rot­tu niin mai­non­taa kan­nat­taa tes­ta­ta ja kat­soa mis­sä koh­de­ryh­mäs­sä mil­lai­nen­kin vies­ti par­hai­ten toi­mii. Samoin eri mai­nos­muo­to­ja voi ver­tail­la keskenään.

Kai­ken ver­tai­lun ja tulos­ten tark­kai­lun läh­tö­koh­ta on tie­ten­kin mai­non­nan kehit­tä­mi­nen ja päi­vit­tä­mi­nen. Niin kau­an kun mai­non­ta toi­mii ei sitä kan­na­ta päi­vit­tää vaan ainoas­taan kehit­tää. Sii­nä vai­hees­sa kun näkyy, että jokin tiet­ty kam­pan­ja alkaa menet­tä­mään teho­aan on aika päi­vit­tää mai­non­taa. Tämä voi jos­kus olla pari viik­koa jos­kus vaik­ka kuusi kuu­kaut­ta, myös eri­lai­set kausi­vaih­te­lut vai­kut­ta­vat usein mai­non­nan päivittämistarpeisiin. 

Mai­non­nan kehit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa työ­tä eikä oikei­ta vas­tauk­sia ole mil­loin kehit­tä­mi­nen riit­tää par­hai­den tulos­ten saa­vut­ta­mi­seen ja mil­loin taas mai­nok­sia tulee päi­vit­tää. Tulos­ten ana­ly­soin­ti ja koke­mus opas­ta­vat ker­ta ker­ral­ta koh­ti parem­pi pää­tök­siä ja tulok­sia mainonnassa.

Näin aloitat Facebook mainonnan - budjetti

Niin kuin ehkä huo­ma­sit­kin yksi osa-alue on vie­lä täy­sin käsit­te­le­mät­tä ja se on raha. Face­book mai­non­nan bud­jet­ti riip­puu tie­ten­kin mones­ta teki­jäs­tä, mil­lai­set tavoit­teet mai­non­nal­la, miten suu­ria koh­de­ryh­mät ovat, teh­dään­kö mai­non­ta itse vai oste­taan­ko pal­ve­lu ulko­puo­li­sel­ta tarjoajalta. 

Vali­tet­ta­vas­ti tähän­kään kysy­myk­seen ei ole yhtä oike­aa vas­taus­ta, mut­ta sen ver­ran voin koke­muk­ses­ta ker­toa, että ylei­sin paket­ti mei­dän asiak­kail­la on 1.000€ pal­ve­lu­mak­su ja 500€ kuu­kau­des­sa. Jos mai­non­ta teh­dään itse sil­loin tie­ten­kin sääs­te­tään pal­ve­lu­mak­su, mut­ta on hyvä huo­mioi­da, että se vie sil­loin hyvin teh­ty­nä pal­jon aikaa ja tulok­set eivät toden­nä­köi­ses­ti ole yhtä hyviä kuin ammat­ti­lai­sen tekemänä. 

Suu­rim­mal­le osal­le 500€/kk media­bud­jet­ti riit­tää aina­kin alkuun. Bud­jet­tia voi­daan nos­taa kun mai­non­nas­ta saa­daan tulok­sia ja näh­dään miten rahal­le saa­daan paras­ta vas­ti­net­ta. Media­bud­je­tin nos­to ja sen tark­kai­lu ker­to­vat mil­loin on saa­vu­tet­tu opti­maa­li­nen taso eikä nos­tol­la enää ole vas­taa­vaa hyö­tyä mai­non­nan tehostamisessa.

Bud­jet­tia mie­tit­täes­sä on myös hyvä huo­mioi­da, että pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ylei­sö saa­daan hal­vem­mal­la kiin­ni, kun ei ole pak­ko ottaa kaik­kia kal­liim­pia mai­nos­näyt­tö­jä vaan voi­daan odot­taa sopi­via het­kiä ja edul­li­sem­pia mainosnäyttöjä

Näin aloitat Facebook mainonnan - viimeinen kappale

Täs­sä oli pikai­nen kat­saus Face­book mai­non­nan aloit­ta­mi­seen. Laa­ja aihe tii­vis­tet­ty­nä noin 800 sanaan, joten pal­jon jäi vie­lä ker­to­mat­ta, mut­ta pal­jon lisä­tie­toa löy­tyy myös mei­dän muis­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta ja mei­hin saa aina olla yhtey­des­sä jos kysyt­tä­vää herää. 

Oikein antoi­sia het­kiä Face­book mai­non­nan paris­sa. Muis­ta seu­ra­ta mai­non­nan ete­ne­mis­tä ja kehit­tää sekä päi­vit­tää aina tilan­teen niin vaatiessa.

Ota yhteyt­tä!
Näin aloitat Facebook mainonnan
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy