Näin aloitat Facebook mainonnan 

Face­book on hyvä alus­ta mai­non­nal­le, joten täs­sä koh­taa voi­si mel­kein jopa onni­tel­la hyväs­tä pää­tök­ses­tä aloit­taa Face­book mai­non­ta. Face­boo­kin teho perus­tuu suu­reen käyt­tä­jä­mas­saan sekä hei­dän aktii­vi­suu­teen. Kun pal­jon ihmi­siä käyt­tää aktii­vi­ses­ti alus­taa tar­koit­taa se luon­nol­li­ses­ti sitä, että suu­rim­mal­le osal­le täs­tä mas­sas­ta löy­tyy poten­ti­aa­li­sia asiakkaita.

Face­book on myös itse kehit­tä­nyt aktii­vi­ses­ti mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia pal­ve­lus­sa, joten puit­teet on myös sil­tä osin koh­dil­laan. Yksi Face­boo­kin jat­ku­van kehi­tyk­sen koh­teis­ta on hei­dän oma mai­nos­työ­ka­lu, joka onkin suh­teel­li­sen help­po­käyt­töi­nen ja tar­jo­aa hyvän ja kat­ta­van mai­non­nan seurannan.

Näin aloitat Facebook mainonnan - ensi askeleet

Näin mai­non­ta sit­ten kan­nat­taa star­ta­ta eli aloi­te­taan Face­book Busi­ness Mana­gerin käyt­töön otol­la ja sitä kaut­ta saa avat­tua myös yri­tyk­sel­le Face­book sivun, mikä­li sel­lais­ta ei ole vie­lä avat­tu. Itse mai­nok­set luo­daan Ads Mana­ge­ris­ta, jon­ne pää­see hel­pos­ti sekä Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta että Face­book sivun kautta.

Kun yllä ole­vat on otet­tu hal­tuun on aika miet­tiä miten mai­non­ta hoi­de­taan ihan käy­tän­nön tasol­la. Alkuun on hyvä miet­tiä mil­lai­set odo­tuk­set ovat rea­lis­ti­sia mai­non­nan osal­ta, kenel­le mai­nok­sia pitäi­si näyt­tää ja mil­lai­set vies­tit toi­mi­vat täs­sä koh­de­ryh­mäs­sä. Tär­ke­ää on miet­tiä myös mil­lai­sel­la bud­je­til­la mai­non­taa teh­dään ja onko se sopi­vas­sa suh­tees­sa odo­tet­tui­hin tulok­siin. Myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa tulee eteen vie­lä mai­non­nan päi­vit­tä­mi­nen ja kehittäminen.

Näin aloitat Facebook mainonnan - mitä tavoitellaan

Oli kysees­sä oikeas­taan mikä tahan­sa mai­non­nan muo­to on hyvä käyt­tää het­ki ja miet­tiä mitä sil­tä odo­te­taan, mil­lai­sia tavoit­tei­ta mai­non­nal­le ase­te­taan. Tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta mai­non­ta voi­daan suh­teut­taa ase­tet­tui­hin tavoitteisiin.

Tavoit­teet kan­nat­taa lait­taa rea­lis­ti­ses­ti ja huo­mioi­da muun muas­sa käy­tös­sä ole­va bud­jet­ti sekä osaa­mi­nen. Kun tavoit­teet on mie­tit­ty niin seu­raa­vak­si voi­daan siir­tyä koh­de­ryh­mien mietintään.

Näin aloitat Facebook mainonnan - kohderyhmät

Mis­tä tie­tää par­haat koh­de­ryh­mät mai­nok­sil­le? Tämä on erin­omai­nen kysy­mys, jota kan­nat­taa lähes­tyä ensin esi­mer­kik­si osta­ja­per­soo­nan tai toi­vea­siak­kaan näkö­kul­mas­ta. Kenel­le tuo­te tai pal­ve­lu on suun­nat­tu, ketä se eni­ten hyö­dyt­tää ja kenel­lä on sii­hen varaa. Muun muas­sa näi­tä kysy­myk­siä poh­ti­mal­la pääs­tään alkuun, kun teh­dään koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus.

Kan­nat­taa varau­tua sii­hen, että koh­de­ryh­mä saat­taa muut­tua radi­kaa­lis­ti­kin mai­non­nan aika­na. Tilan­teet elä­vät jat­ku­vas­ti ja sik­si pitää olla jat­ku­vas­ti val­mii­na reagoimaan. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin aloitat Facebook mainonnan - viestit

Koh­de­ryh­män rajauk­sen jäl­keen suun­ni­tel­laan mai­nos­si­säl­löt eli vies­tit, joi­ta mai­non­nas­sa käy­te­tään. Täs­sä on tär­ke­ää pitää mie­les­sä tie­ten­kin mil­lai­nen sisäl­tö ole­tet­ta­vas­ti toi­mii vali­tus­sa koh­de­ryh­mäs­sä. Kuten koh­de­ryh­miä niin mai­nos­si­säl­tö­jä­kin kan­nat­taa tes­ta­ta ja etsiä aina par­hai­ten toi­mi­via vaihtoehtoja. 

Face­book tar­jo­aa pal­jon eri­lai­sia mai­nos­muo­to­ja mai­non­nan teke­mi­seen. Nii­hin kan­nat­taa pereh­tyä etu­kä­teen ja vali­ta ensin alkuun muu­ta­ma, joka tun­tui­si par­hai­ten sopi­van omaan kam­pan­join­tiin. Voit lukea blo­gis­tam­me miten luo­daan hyvä Face­book mai­nok­sen raken­ne.

Näin aloitat Facebook mainonnan - mainonnan päivitys

Ku kaik­ki yllä ole­va on teh­ty ja mai­nok­set­kin on saa­tu pyö­ri­mään alkaa seu­raa­va vai­he, nimit­täin mai­non­nan päi­vi­tys. Kuten yllä­kin on ker­rot­tu niin mai­non­taa kan­nat­taa tes­ta­ta ja kat­soa mis­sä koh­de­ryh­mäs­sä mil­lai­nen­kin vies­ti par­hai­ten toi­mii. Samoin eri mai­nos­muo­to­ja voi ver­tail­la keskenään.

Kai­ken ver­tai­lun ja tulos­ten tark­kai­lun läh­tö­koh­ta on tie­ten­kin mai­non­nan kehit­tä­mi­nen ja päi­vit­tä­mi­nen. Niin kau­an kun mai­non­ta toi­mii ei sitä kan­na­ta päi­vit­tää vaan ainoas­taan kehit­tää. Sii­nä vai­hees­sa kun näkyy, että jokin tiet­ty kam­pan­ja alkaa menet­tä­mään teho­aan on aika päi­vit­tää mai­non­taa. Tämä voi jos­kus olla pari viik­koa jos­kus vaik­ka kuusi kuu­kaut­ta, myös eri­lai­set kausi­vaih­te­lut vai­kut­ta­vat usein mai­non­nan päivittämistarpeisiin. 

Mai­non­nan kehit­tä­mi­nen on jat­ku­vaa työ­tä eikä oikei­ta vas­tauk­sia ole mil­loin kehit­tä­mi­nen riit­tää par­hai­den tulos­ten saa­vut­ta­mi­seen ja mil­loin taas mai­nok­sia tulee päi­vit­tää. Tulos­ten ana­ly­soin­ti ja koke­mus opas­ta­vat ker­ta ker­ral­ta koh­ti parem­pi pää­tök­siä ja tulok­sia mainonnassa.

Näin aloitat Facebook mainonnan - budjetti

Niin kuin ehkä huo­ma­sit­kin yksi osa-alue on vie­lä täy­sin käsit­te­le­mät­tä ja se on raha. Face­book mai­non­nan bud­jet­ti riip­puu tie­ten­kin mones­ta teki­jäs­tä, mil­lai­set tavoit­teet mai­non­nal­la, miten suu­ria koh­de­ryh­mät ovat, teh­dään­kö mai­non­ta itse vai oste­taan­ko pal­ve­lu ulko­puo­li­sel­ta tarjoajalta. 

Vali­tet­ta­vas­ti tähän­kään kysy­myk­seen ei ole yhtä oike­aa vas­taus­ta, mut­ta sen ver­ran voin koke­muk­ses­ta ker­toa, että ylei­sin paket­ti mei­dän asiak­kail­la on 1.000€ pal­ve­lu­mak­su ja 500€ kuu­kau­des­sa. Jos mai­non­ta teh­dään itse sil­loin tie­ten­kin sääs­te­tään pal­ve­lu­mak­su, mut­ta on hyvä huo­mioi­da, että se vie sil­loin hyvin teh­ty­nä pal­jon aikaa ja tulok­set eivät toden­nä­köi­ses­ti ole yhtä hyviä kuin ammat­ti­lai­sen tekemänä. 

Suu­rim­mal­le osal­le 500€/kk media­bud­jet­ti riit­tää aina­kin alkuun. Bud­jet­tia voi­daan nos­taa kun mai­non­nas­ta saa­daan tulok­sia ja näh­dään miten rahal­le saa­daan paras­ta vas­ti­net­ta. Media­bud­je­tin nos­to ja sen tark­kai­lu ker­to­vat mil­loin on saa­vu­tet­tu opti­maa­li­nen taso eikä nos­tol­la enää ole vas­taa­vaa hyö­tyä mai­non­nan tehostamisessa.

Bud­jet­tia mie­tit­täes­sä on myös hyvä huo­mioi­da, että pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ylei­sö saa­daan hal­vem­mal­la kiin­ni, kun ei ole pak­ko ottaa kaik­kia kal­liim­pia mai­nos­näyt­tö­jä vaan voi­daan odot­taa sopi­via het­kiä ja edul­li­sem­pia mainosnäyttöjä

Näin aloitat Facebook mainonnan - viimeinen kappale

Täs­sä oli pikai­nen kat­saus Face­book mai­non­nan aloit­ta­mi­seen. Laa­ja aihe tii­vis­tet­ty­nä noin 800 sanaan, joten pal­jon jäi vie­lä ker­to­mat­ta, mut­ta pal­jon lisä­tie­toa löy­tyy myös mei­dän muis­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta ja mei­hin saa aina olla yhtey­des­sä jos kysyt­tä­vää herää. 

Oikein antoi­sia het­kiä Face­book mai­non­nan paris­sa. Muis­ta seu­ra­ta mai­non­nan ete­ne­mis­tä ja kehit­tää sekä päi­vit­tää aina tilan­teen niin vaatiessa.

Ota yhteyt­tä!
Näin aloitat facebook mainonnan
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi