Facebook mainosmuodot 

Face­book kas­vat­taa suo­sio­taan mai­nos­ta­jien kes­kuu­des­sa vuo­des­ta toi­seen. Yksi sel­keä syy on tie­ten­kin sen jat­ku­vas­ti kas­va­vat käyt­tä­jä­mää­rät, mut­ta sen lisäk­si löy­tyy mon­ta muu­ta­kin oleel­lis­ta seik­kaa, jot­ka ovat mones­ti taval­li­sel­le käyt­tä­jäl­le näky­mät­tö­mis­sä. Täs­tä blo­gi­teks­tis­tä opit mit­kä ovat Face­book mainosmuodot.

Face­boo­kin oma mai­nos­työ­ka­lu on help­po käyt­tää ja sil­lä saa luo­tua tyy­lik­käi­tä mai­nok­sia, mai­nos­ti­lin hal­lin­ta onnis­tuu muka­vas­ti Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta.  Näi­den lisäk­si löy­tyy monen­lai­sia tapo­ja, joil­la voi­daan mai­nos­taa. Face­book mai­nos­muo­dot kat­taa monen­lai­sia mah­dol­li­suu­ksia mai­nos­taa. Alem­pa­na käym­me nii­tä läpi tarkemmin.

Facebook-mainosmuodot - yleiskatsaus

Face­book-mai­nos­muo­dot voi­daan jakaa nel­jään ylä­ta­son ryh­mään joi­den alta löy­tyy usei­ta eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Nämä nel­jä ylä­ta­soa ovat:

 1. Kuva-mai­nos
 2. Video-mai­nos
 3. Karusel­li-mai­nos
 4. Kokoel­ma-mai­nos

Näi­hin nel­jään ryh­mään voi­daan siis jakaa Face­book-mai­nos­muo­dot, mut­ta on hyvä muis­taa, että nämä nel­jä ryh­mää sisäl­tä­vät usei­ta eri ver­sioi­ta mainosmuodoista.

Facebook-mainosmuodot - kuva-mainos

Kuva­mai­nok­set ovat var­mas­ti nii­tä kaik­kein tutuim­pia mai­nok­sia jo pel­käs­tään nii­den help­pou­den takia. Kuvan käsit­te­ly on pal­jon nopeam­paa kuin esi­mer­kik­si videon käsit­te­ly. Yksi hyvä kuva van­git­see hel­pos­ti käyt­tä­jän huo­mion ja hyväl­lä otsik­ko- sekä vies­ti­va­lin­nal­la kuva­mai­nos toi­mii­kin hyvin. 

Help­pous ja sel­keys ovat kuva­mai­nok­sen vah­vuuk­sia. Tie­sit­kö muu­ten kuin­ka mon­ta eri­lais­ta kuva­mai­nos­ta ja sijoit­te­lu­paik­kaa kuva­mai­nok­sel­le Face­book mai­nos­muo­dot sisältävät?

Kuva­mai­nos voi­daan lait­taa näky­vil­le 14 eri paik­kaan Face­boo­kis­sa ja Inta­gra­mis­sa. Mai­non­nan tavoit­teet ja tek­ni­set ase­tuk­set toki rajaa­vat jon­kin ver­ran mis­sä kaik­kial­la mai­nos­ta­si voi­daan näyt­tää, mut­ta vaih­toeh­to­ja on todel­la pal­jon. Kat­so alta mis­sä kaik­kial­la kuva­mai­nos voi näkyä.

 • Face­book syöte
 • Face­boo­kin oikea sarake
 • Face­boo­kin pika-artikkelit
 • Face­boo­kin in-stream-video
 • Face­boo­kin Marketplace
 • Face­book Stories
 • Face­boo­kin hakutulokset
 • Ins­ta­gram stories
 • Ins­ta­gram syöte
 • Ins­ta­gram Explore
 • Audience network natii­vi- ban­ne­ri- ja välimainos
 • Spon­so­roi­tu viesti
 • Mes­sen­ge­rin postilaatikko
 • Mes­sen­ger tarinat

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook-mainosmuodot - video-mainos

Toi­nen mah­ta­va Face­book-mai­nos­muo­to on video­mai­nok­set. Niil­lä on help­po van­gi­ta käyt­tä­jien mie­len­kiin­to, liik­ku­va kuva ja ääni toi­mi­vat hyvin huo­mion kiin­nit­tä­ji­nä. Videol­la on help­po ker­toa tari­naa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ja käyt­tä­jäl­le tämä on miel­lyt­tä­vä tapa oppia uut­ta. Videot kan­nat­taa muu­ten aina teks­tit­tää, kos­ka ihmi­set surf­fai­le­vat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa usein ilman ääniä.

Videon on tär­ke­ää olla mie­len­kiin­toi­nen heti ensim­mäi­ses­tä sekun­nis­ta alkaen, ihmi­set selai­le­vat sosi­aa­li­sia medioi­taan nopeal­la tem­mol­la. Aikaa ei siis ole tuh­lat­ta­vak­si, jos mie­lii saa­da huo­mio­ta. Par­haim­mil­laan video kat­so­taan koko­naan ja sii­tä jää vah­va muis­ti­jäl­ki käyt­tä­jäl­le. Tie­sit­kö muu­ten, että videon kat­so­neis­ta voi­daan teh­dä oma koh­de­ryh­mä mai­non­taan? 😉 Kat­so alta mis­sä kaik­kial­la video­mai­nos voi näkyä.

 • Face­book syöte
 • Face­boo­kin pika-artikkelit
 • Face­boo­kin in-stream-video
 • Face­boo­kin Marketplace
 • Face­book Stories
 • Face­boo­kin hakutulokset
 • Face­book videosyötteet
 • Ins­ta­gram stories
 • Ins­ta­gram syöte
 • Ins­ta­gram Explore
 • Audience network natii­vi- ban­ne­ri- ja välimainos

Facebook-mainosmuodot - karuselli-mainos

Karusel­li­mai­nok­set ovat hyvin teh­ty­nä muka­van visu­aa­li­sia ja nii­tä on kiva selail­la. Samal­la kun käyt­tä­jä selai­lee karusel­li­mai­nos­ta sitou­tuu hän sii­hen enem­män ja sor­mi on jo val­miik­si näy­töl­lä klik­kaus­ta var­ten. Itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti käy­tän somen käyt­tä­jä­nä aikaa ehkä eni­ten juu­ri karusel­li­mai­nos­ten paris­sa. Eten­kin auto­mai­nok­set tun­tu­vat saa­van minul­ta pal­jon huomiota.

Aut­ro­mai­nos­ten lisäk­si löy­tyy myös pal­jon mui­ta mie­len­kiin­toi­sia aihei­ta karusel­li­mai­nok­seen. Voi­si­kin oikeas­taan aja­tel­la, että jos sinul­la on enem­män kuin yksi pal­ve­lu tai tuo­te niin voit hyvin hyö­dyn­tää karusel­li­mai­nos­ta pal­ve­luit­te­si tai tuot­teit­te­si esit­te­lyyn. Vas­taa­vas­ti jos sinul­la on vain yksi tuo­te tai pal­ve­lu niin voit nos­taaa karusel­li­mai­nok­ses­sa sii­tä esiin useam­pia myyn­ti­valt­te­ja tai vaik­ka­pa esi­tel­lä tei­dän refe­rens­se­jä. Alla taas lis­ta mis­sä kaik­kial­la karusel­li­mai­nos­ta voi käyttää.

 • Face­book syöte
 • Face­boo­kin oikea sarake
 • Face­boo­kin pika-artikkelit
 • Face­boo­kin in-stream-video
 • Face­boo­kin Marketplace
 • Face­book Stories
 • Face­boo­kin hakutulokset
 • Ins­ta­gram stories
 • Ins­ta­gram syöte
 • Audience network natii­vi- ban­ne­ri- ja välimainos
 • Mes­sen­ge­rin postilaatikko

Facebook-mainosmuodot - kokoelma-mainos

Kokoel­ma­mai­nos on aivan omi­aan eten­kin verk­ko­kau­poil­le, jot­ka halua­vat saa­da tuot­teen­sa mah­dol­li­sim­man hyvin esil­le Face­boo­kis­sa. Kokoel­ma­mai­nok­ses­sa on yksi isom­pi kuva tai video, jon­ka alla on nel­jä pie­nem­pää kuvaa. 

Kokoel­ma­mai­nos­ta voi­daan näyt­tää vain kol­mes­sa eri pai­kas­sa Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa, mut­ta niis­sä se var­mas­ti ottaa oman tilan­sa. Ne näky­vät Face­boo­kin syöt­tees­sä sekä Ins­ta­gra­min puo­lel­la syöt­tees­sä ja storeissa.

Facebook-mainosmuodot - yhteenveto

Face­book mai­nos­muo­dot mah­dol­lis­ta­vat erit­täin laa­jan vali­koi­man mai­non­nan teke­mi­seen, joten menes­tys ei pitäi­si aina­kaan sii­tä jää­dä kiin­ni. Kuten aina niin me kubla­lai­set autam­me mie­lel­läm­me näis­sä asiois­sa, olem­me­han alan timant­ti­sia osaa­jia 😉 Ota alta roh­keas­ti yhteyt­tä ja lai­te­taan iso pyö­rä pyörimään 🙂 

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainosmuodot
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy