Facebook mainosmuodot 

Face­book kas­vat­taa suo­sio­taan mai­nos­ta­jien kes­kuu­des­sa vuo­des­ta toi­seen. Yksi sel­keä syy on tie­ten­kin sen jat­ku­vas­ti kas­va­vat käyt­tä­jä­mää­rät, mut­ta sen lisäk­si löy­tyy mon­ta muu­ta­kin oleel­lis­ta seik­kaa, jot­ka ovat mones­ti taval­li­sel­le käyt­tä­jäl­le näky­mät­tö­mis­sä. Täs­tä blo­gi­teks­tis­tä opit mit­kä ovat Face­book mainosmuodot.

Face­boo­kin oma mai­nos­työ­ka­lu on help­po käyt­tää ja sil­lä saa luo­tua tyy­lik­käi­tä mai­nok­sia, mai­nos­ti­lin hal­lin­ta onnis­tuu muka­vas­ti Busi­ness Mana­ge­rin kaut­ta.  Näi­den lisäk­si löy­tyy monen­lai­sia tapo­ja, joil­la voi­daan mai­nos­taa. Face­book mai­nos­muo­dot kat­taa monen­lai­sia mah­dol­li­suu­ksia mai­nos­taa. Alem­pa­na käym­me nii­tä läpi tarkemmin.

Facebook-mainosmuodot - yleiskatsaus

Face­book-mai­nos­muo­dot voi­daan jakaa nel­jään ylä­ta­son ryh­mään joi­den alta löy­tyy usei­ta eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. Nämä nel­jä ylä­ta­soa ovat:

 1. Kuva-mai­nos
 2. Video-mai­nos
 3. Karusel­li-mai­nos
 4. Kokoel­ma-mai­nos

Näi­hin nel­jään ryh­mään voi­daan siis jakaa Face­book-mai­nos­muo­dot, mut­ta on hyvä muis­taa, että nämä nel­jä ryh­mää sisäl­tä­vät usei­ta eri ver­sioi­ta mainosmuodoista.

Facebook-mainosmuodot - kuva-mainos

Kuva­mai­nok­set ovat var­mas­ti nii­tä kaik­kein tutuim­pia mai­nok­sia jo pel­käs­tään nii­den help­pou­den takia. Kuvan käsit­te­ly on pal­jon nopeam­paa kuin esi­mer­kik­si videon käsit­te­ly. Yksi hyvä kuva van­git­see hel­pos­ti käyt­tä­jän huo­mion ja hyväl­lä otsik­ko- sekä vies­ti­va­lin­nal­la kuva­mai­nos toi­mii­kin hyvin. 

Help­pous ja sel­keys ovat kuva­mai­nok­sen vah­vuuk­sia. Tie­sit­kö muu­ten kuin­ka mon­ta eri­lais­ta kuva­mai­nos­ta ja sijoit­te­lu­paik­kaa kuva­mai­nok­sel­le Face­book mai­nos­muo­dot sisältävät?

Kuva­mai­nos voi­daan lait­taa näky­vil­le 14 eri paik­kaan Face­boo­kis­sa ja Inta­gra­mis­sa. Mai­non­nan tavoit­teet ja tek­ni­set ase­tuk­set toki rajaa­vat jon­kin ver­ran mis­sä kaik­kial­la mai­nos­ta­si voi­daan näyt­tää, mut­ta vaih­toeh­to­ja on todel­la pal­jon. Kat­so alta mis­sä kaik­kial­la kuva­mai­nos voi näkyä.

 • Face­book syöte
 • Face­boo­kin oikea sarake
 • Face­boo­kin pika-artikkelit
 • Face­boo­kin in-stream-video
 • Face­boo­kin Marketplace
 • Face­book Stories
 • Face­boo­kin hakutulokset
 • Ins­ta­gram stories
 • Ins­ta­gram syöte
 • Ins­ta­gram Explore
 • Audience network natii­vi- ban­ne­ri- ja välimainos
 • Spon­so­roi­tu viesti
 • Mes­sen­ge­rin postilaatikko
 • Mes­sen­ger tarinat

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook-mainosmuodot - video-mainos

Toi­nen mah­ta­va Face­book-mai­nos­muo­to on video­mai­nok­set. Niil­lä on help­po van­gi­ta käyt­tä­jien mie­len­kiin­to, liik­ku­va kuva ja ääni toi­mi­vat hyvin huo­mion kiin­nit­tä­ji­nä. Videol­la on help­po ker­toa tari­naa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ja käyt­tä­jäl­le tämä on miel­lyt­tä­vä tapa oppia uut­ta. Videot kan­nat­taa muu­ten aina teks­tit­tää, kos­ka ihmi­set surf­fai­le­vat sosi­aa­li­ses­sa medias­sa usein ilman ääniä.

Videon on tär­ke­ää olla mie­len­kiin­toi­nen heti ensim­mäi­ses­tä sekun­nis­ta alkaen, ihmi­set selai­le­vat sosi­aa­li­sia medioi­taan nopeal­la tem­mol­la. Aikaa ei siis ole tuh­lat­ta­vak­si, jos mie­lii saa­da huo­mio­ta. Par­haim­mil­laan video kat­so­taan koko­naan ja sii­tä jää vah­va muis­ti­jäl­ki käyt­tä­jäl­le. Tie­sit­kö muu­ten, että videon kat­so­neis­ta voi­daan teh­dä oma koh­de­ryh­mä mai­non­taan? 😉 Kat­so alta mis­sä kaik­kial­la video­mai­nos voi näkyä.

 • Face­book syöte
 • Face­boo­kin pika-artikkelit
 • Face­boo­kin in-stream-video
 • Face­boo­kin Marketplace
 • Face­book Stories
 • Face­boo­kin hakutulokset
 • Face­book videosyötteet
 • Ins­ta­gram stories
 • Ins­ta­gram syöte
 • Ins­ta­gram Explore
 • Audience network natii­vi- ban­ne­ri- ja välimainos

Facebook-mainosmuodot - karuselli-mainos

Karusel­li­mai­nok­set ovat hyvin teh­ty­nä muka­van visu­aa­li­sia ja nii­tä on kiva selail­la. Samal­la kun käyt­tä­jä selai­lee karusel­li­mai­nos­ta sitou­tuu hän sii­hen enem­män ja sor­mi on jo val­miik­si näy­töl­lä klik­kaus­ta var­ten. Itse hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti käy­tän somen käyt­tä­jä­nä aikaa ehkä eni­ten juu­ri karusel­li­mai­nos­ten paris­sa. Eten­kin auto­mai­nok­set tun­tu­vat saa­van minul­ta pal­jon huomiota.

Aut­ro­mai­nos­ten lisäk­si löy­tyy myös pal­jon mui­ta mie­len­kiin­toi­sia aihei­ta karusel­li­mai­nok­seen. Voi­si­kin oikeas­taan aja­tel­la, että jos sinul­la on enem­män kuin yksi pal­ve­lu tai tuo­te niin voit hyvin hyö­dyn­tää karusel­li­mai­nos­ta pal­ve­luit­te­si tai tuot­teit­te­si esit­te­lyyn. Vas­taa­vas­ti jos sinul­la on vain yksi tuo­te tai pal­ve­lu niin voit nos­taaa karusel­li­mai­nok­ses­sa sii­tä esiin useam­pia myyn­ti­valt­te­ja tai vaik­ka­pa esi­tel­lä tei­dän refe­rens­se­jä. Alla taas lis­ta mis­sä kaik­kial­la karusel­li­mai­nos­ta voi käyttää.

 • Face­book syöte
 • Face­boo­kin oikea sarake
 • Face­boo­kin pika-artikkelit
 • Face­boo­kin in-stream-video
 • Face­boo­kin Marketplace
 • Face­book Stories
 • Face­boo­kin hakutulokset
 • Ins­ta­gram stories
 • Ins­ta­gram syöte
 • Audience network natii­vi- ban­ne­ri- ja välimainos
 • Mes­sen­ge­rin postilaatikko

Facebook-mainosmuodot - kokoelma-mainos

Kokoel­ma­mai­nos on aivan omi­aan eten­kin verk­ko­kau­poil­le, jot­ka halua­vat saa­da tuot­teen­sa mah­dol­li­sim­man hyvin esil­le Face­boo­kis­sa. Kokoel­ma­mai­nok­ses­sa on yksi isom­pi kuva tai video, jon­ka alla on nel­jä pie­nem­pää kuvaa. 

Kokoel­ma­mai­nos­ta voi­daan näyt­tää vain kol­mes­sa eri pai­kas­sa Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa, mut­ta niis­sä se var­mas­ti ottaa oman tilan­sa. Ne näky­vät Face­boo­kin syöt­tees­sä sekä Ins­ta­gra­min puo­lel­la syöt­tees­sä ja storeissa.

Facebook-mainosmuodot - yhteenveto

Face­book mai­nos­muo­dot mah­dol­lis­ta­vat erit­täin laa­jan vali­koi­man mai­non­nan teke­mi­seen, joten menes­tys ei pitäi­si aina­kaan sii­tä jää­dä kiin­ni. Kuten aina niin me kubla­lai­set autam­me mie­lel­läm­me näis­sä asiois­sa, olem­me­han alan timant­ti­sia osaa­jia 😉 Ota alta roh­keas­ti yhteyt­tä ja lai­te­taan iso pyö­rä pyörimään 🙂 

Ota yhteyt­tä!
Facebook mainosmuodot
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy