Mainoskuva yrityksen markkinoinnissa 

Mai­nos­ku­va vie suu­rim­man osan huo­mios­ta kun näet mai­nok­sen, mut­ta mitä rat­kai­se­via teki­jöi­tä oli ennen kuin mai­nos­ku­va koh­dis­tet­tiin juu­ri sinul­le? Joku päät­ti kenel­le mai­nos koh­dis­te­taan ja kuin­ka monel­le mai­nos­ta tul­laan näyt­tä­mään. Mai­nos­ku­va on tär­keäs­sä roo­lis­sa mai­non­nas­sa kun­han ensin on mie­tit­ty koh­de­ryh­mä ja volyy­mi eli kuin­ka monel­le mai­non­taa tul­laan näyt­tä­mään. Tämän jäl­keen mai­nos­ku­va on tär­kein teki­jä mikä­li haluat saa­da yri­tyk­sel­le­si tulos­ta digi­taa­li­sel­la mark­ki­noin­nil­la.

Onko mainoskuva merkityksellinen?

Mai­nos­ku­va on rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa mai­non­nas­sa. Jopa muu­ta­mat pie­net erot esi­mer­kik­si kuvan väri­maa­il­mas­sa voi­vat tuo­da jopa yli 50% eron mai­nok­sen toi­mi­vuu­teen. Mikä­li et siis muu­ta mitään muu­ta kuin mai­nok­sen väri­maa­il­maa eli niin sanot­tua “filt­te­riä” niin voit saa­da jopa puo­let parem­paa tulos­ta mai­nok­sel­la­si. Mik­si näin on? Ihmi­sen sil­mä erot­taa mai­nos­ku­vas­sa tie­tyt värit huo­mat­ta­vas­ti parem­min ja värien valin­nal­la on täs­tä syys­tä huo­mat­ta­va vai­ku­tus muun muas­sa mai­nos­ten toi­mi­vuu­teen.

Älä huo­li. Kuten edel­lä on mai­nit­tu, valit­se­mal­la oikean koh­de­ryh­män ja volyy­min eli mai­nok­sen näyt­tö­ker­to­jen mää­rän tulet saa­maan tulos­ta mai­non­nal­la­si riip­pu­mat­ta sii­tä min­kä mai­nos­ku­van olet valinnut.

Mainoskuva suunnitellaan kohderyhmälle

Mai­nos­ku­va on hyvä lin­kit­tää koh­de­ryh­mään. Aja­tel­laan että myyt esi­mer­kik­si maa­läm­pö­pump­pu­ja ja koh­de­ryh­mä­si on per­heel­li­nen oma­ko­ti­ta­los­sa asu­va mies tai nai­nen. Mikä­li näy­tät mai­nos­ta jat­ku­vas­ti ilman ikä­ja­kau­maa ja ilman maan­tie­teel­lis­tä sijain­tia niin ker­ros­ta­loa­lu­eel­la asu­va mies tai nai­nen voi kyl­läs­tyä nopeas­ti­kin mai­nok­see­si. He eivät voi hank­kia ker­ros­ta­loon maa­läm­pö­pump­pua ja näin ollen sekä mai­nos­ra­ha­si mene­vät huk­kaan ja lisäk­si mai­nok­sen näh­neet hen­ki­löt voi­vat jopa alkaa vie­ras­ta­maan yri­tys­tä­si, kos­ka mai­non­ta­si ei yksin­ker­tai­ses­ti kiin­nos­ta hei­tä. On siis hyvin­kin mah­dol­lis­ta, että mai­nos­ku­va ja yri­tyk­se­si mai­non­ta voi kään­tyä suo­ra­nai­ses­ti yri­tys­tä­si vas­taan mikä­li et hoi­da mai­nos­ku­van ja koh­de­ryh­män yhdis­tel­mää oikein. Varo siis vää­räl­le koh­de­ryh­mäl­le mai­nok­sen näyt­tä­mis­tä ja näy­tä esi­mer­kik­si per­heel­li­sel­le mai­nos­ku­vas­sa­si las­ten kuvia ja vas­taa­vas­ti opis­ke­li­joil­le nuor­ten hen­ki­löi­den kuvia. Näin saat ylei­ses­ti parem­man tulok­sen mai­non­nal­la­si. Vas­taa­vas­ti näy­tä elä­ke­läi­sil­le iäk­käi­den hen­ki­löi­den mai­nos­ku­vaa jol­loin saat parem­man tulok­sen myös täs­tä kohderyhmässä.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Miksi mainoskuva kannattaa vaihtaa toisinaan?

Mai­nos­ku­va kan­nat­taa vaih­taa toi­si­naan kos­ka AB tes­taus­ta teke­mäl­lä tulet huo­maa­maan toi­sen kuvan vai­kut­ta­van posi­tii­vi­ses­ti mai­non­nan tulok­siin ja saat parem­man tuo­ton mark­ki­noin­tiin teke­mäl­le­si panos­tuk­sel­le. Mai­nos­ku­van AB tes­tauk­set ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa mai­non­nas­sa samoin kuin esi­mer­kik­si mai­nos­teks­tien AB tes­tit. Muis­ta siis jat­ku­vas­ti kokeil­la eri­lai­sia mai­nos­ku­via ja mai­nos­teks­te­jä mai­nok­sis­sa­si. Näin myös­kin asiak­kaan pitä­vät enem­män mai­non­nas­ta­si, kos­ka samat mai­nos­ku­vat eivät “kulu puh­ki” eli käyt­tä­jä ei näe lii­kaa samaa mai­nos­ta joka voi tyl­sis­tyt­tää yri­tyk­se­si vies­tin­nän seuraajaa.

Sopiiko sama kuva jokaiseen kanavaan?

Mai­nos­ku­va on hyvä vali­ta kana­van perus­teel­la ja miet­tiä tar­koin for­maa­tin perus­teel­la mihin kana­vaan mai­nos­ku­va sopii. Esi­mer­kik­si pie­neen Googlen ban­ne­ri­mai­nok­seen ei mah­du ylei­sim­min suur­ta mai­nos­ku­vaa mut­ta taas Face­boo­kin ja Lin­ke­dI­nin mai­nok­sis­sa voit käyt­tää suur­ta­kin mai­nos­ku­vaa koh­dis­tet­tu­na vain tie­to­ko­net­ta käyt­tä­väl­le. Ins­ta­gra­miin ylei­nen suo­si­tus on yksin­ker­tai­nen ja väri­käs kuva kos­ka suu­ri osa käyt­tä­jis­tä ei juu­ri­kaan lue kir­joit­ta­maa­si vies­tiä vaan kat­soo ainoas­taan mai­nos­ku­van ja jat­kaa sen jäl­keen seu­raa­vaan “pos­tauk­seen”.

Voiko mainoskuva olla internetistä tai julkisesta kuvapankista?

Mai­nos­ku­va voi hyvin­kin olla jul­ki­ses­ta kuva­pan­kis­ta vali­koi­tu kuva. Huo­leh­di kui­ten­kin sii­tä ettei kysees­sä ole täy­sin ilmai­nen kuva jota myös moni muu suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä voi hyvin­kin käyt­tää. Valit­se siis mak­sul­li­nen pal­ve­lu tai opas­ta kump­pa­nia­si valit­se­maan mak­sul­li­sia kuvia. Näin tulet var­mis­ta­maan ettei sama kuva esiin­ny kol­men muun yri­tyk­sen mai­non­nas­sa jon­ka poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si on näh­nyt saman vii­kon aika­na. Tähän­kin on tör­mät­ty ja voit olla var­ma että poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si tulee sen jäl­keen vie­ras­ta­maan yritystäsi.

Miten saan apua mainoskuvan valintaan?

Mikä­li haluat kuul­la ja oppia lisää mai­nos­ku­van valin­nas­ta ja tulok­sel­li­ses­ta mai­non­nas­ta niin kysy lisää Kublan tii­mil­tä ja käy­dään asi­aa läpi esi­mer­kik­si etätapaamisessa.

Ota yhteyt­tä!
Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi