Instagram kuvakoko joka toimii 

Ins­ta­gram on kaik­kien huu­lil­la. Kysees­sä on yli 500 mil­joo­nan aktii­vi­sen käyt­tä­jän rakas­ta­ma sovel­lus, joka on tun­net­tu myös mark­ki­noin­nin leik­ki­kent­tä­nä – Ins­ta­gram tar­jo­aa pal­jon mah­dol­li­suu­ksia tehok­kaan mark­ki­noin­nin teke­mi­seen. Mark­ki­noin­ti ei kui­ten­kaan taa­tus­ti tuo­ta tulok­sia, mikä­li mai­nos­ku­vas­ta puo­let rajau­tuu pois tai koko­nai­suu­des­ta puut­tuu se pal­jon höpis­ty CTA. Nyt kui­ten­kin unoh­de­taan kaik­ki muu ja kes­ki­ty­tään yksin­ker­tai­ses­ti sii­hen, mil­lai­nen Ins­ta­gram-kuva­ko­ko toi­mii ja mis­sä, sil­lä kai­ken kokoi­set kuvat eivät toi­mi vaik­ka kuin­ka niin toi­voi­si.
Löy­tyy­kö koh­de­ryh­mä­si sit­ten­kin Face­boo­kis­ta? Toi­ses­sa blo­giar­tik­ke­lis­sa nimit­täin ker­rom­me, mit­kä ovat ajan­koh­tai­sia suo­si­tuk­sia vas­taa­vat Face­book kuva­koot.

Instagram toimii ainoastaan mobiilissa – optimoi mainos sinne

Nyky­ään lähes jokai­nen kadul­la tal­laa­va pite­lee kädes­sään puhe­lin­ta. Puhe­li­mes­ta ote­taan sel­vää sääs­tä, bus­siai­ka­tau­luis­ta sekä sii­tä, mitä uusia kuvia seu­rat­ta­vat käyt­tä­jät ovat päi­vit­tä­neet Ins­ta­gra­miin. Kun mai­nos opti­moi­daan mobii­li­lait­tee­seen, ei se toi­mi saman­lai­se­na pöy­tä­ko­neel­la. Ins­ta­gram onkin yksi niis­tä har­vois­ta sovel­luk­sis­ta, joka toi­mii jär­ke­väs­ti ainoas­taan mobii­lis­sa. Mai­nos tulee aina opti­moi­da sin­ne, mis­sä se aio­taan esit­tää. Esi­mer­kik­si ver­ti­kaa­lis­ta Ins­ta­gram-mai­nos­ta on tur­ha yrit­tää syöt­tää sel­lai­se­naan Face­boo­kiin – kuva­ko­ko on aina valit­ta­va käy­tet­tä­vän kana­van mukaan.

Kun teet mobii­li­käyt­tä­jil­le koh­den­net­tua mai­non­taa Ins­ta­gra­mis­sa, on otet­ta­va huo­mioon myös se, että mai­nok­seen lin­ki­tet­ty verk­ko­si­vu tai -kaup­pa on aivan yhtä lail­la opti­moi­tu mobii­liys­tä­väl­li­sek­si. Jos ohjaat Ins­ta­gram-mai­nok­ses­ta poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le, joka näkyy puhe­li­men ruu­dul­la vain puo­lik­si, ei kaup­po­ja toden­nä­köi­ses­ti synny.

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram- ja Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Instagram-kuvakoko: neliö

Ins­ta­gram tuo kai­kil­le taa­tus­ti mie­leen neliön. Vah­vas­ti visu­aa­li­nen syö­te eli fee­di koos­tuu pää­sään­töi­ses­ti neliön muo­toi­sis­ta kuvis­ta, jot­ka toi­mi­vat hyvin myös mai­non­nas­sa. Mikä­li mai­nos­ku­va­si on tätä kuva­ko­koa suu­rem­pi, on olta­va tark­ka­na sen kans­sa, ettei mai­nos­ku­van nei­dil­tä kat­kea käsi tai muu raa­ja crop­pau­du pois kuvasta.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko:
1080 x 1080 px.

Instagram-kuvakoko: vaaka

Ins­ta­gra­miin on tavan­omai­sen neliön lisäk­si mah­dol­lis­ta lada­ta kuva vaa­ka­suun­tai­se­na. Vaa­ka­ku­va erot­tuu perin­tei­ses­tä, neliöi­den täyt­tä­mäs­tä syöt­tees­tä ja toi­mii eten­kin laa­jo­jen kuvien esil­le­tuo­mi­seen – täl­lai­sia voi­vat olla esi­mer­kik­si free­lance­rei­den mai­se­ma­ku­vat tai mat­kai­lu­toi­mis­to­jen ran­ta­ku­vat. Vaa­ka­ku­va on itses­sään usein voi­ma­kas ja pysäyttävä.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko:
1080 x 850 px / 1080 x 1350 px.

Instagram-kuvakoko: pysty

Ver­ti­kaa­li­nen pys­ty­ku­va ero­aa neliös­tä sil­lä, että se jat­kuu pys­ty­suun­nas­sa pidem­mäl­le kuin tavan­omai­nen neliö. Vaik­ka taval­li­set jul­kai­sut toi­mi­vat­kin nerok­kaas­ti neliö­nä, jää pys­ty­suun­tai­sel­le kuval­le enem­män vai­ku­tus­val­taa syötteeseen.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko:
vähin­tään 1080 x 1350 px.

Instagram-kuvakoko: tarinat

Ins­ta­gra­min Sto­ries -omi­nai­suus suo­men­tuu sanak­si tari­nat. Tari­noi­den kulu­tus on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa sovel­luk­sen käyt­tä­jien kes­ken, eikä tätä kan­na­ta ohit­taa mark­ki­noin­ti­mie­les­sä­kään. Mak­se­tut tari­na­mai­nok­set sijoi­te­taan käyt­tä­jän seu­raa­mien tilien tari­noi­den sekaan, jos­ta ne pomp­paa­vat näky­viin tehok­kaas­ti. Mai­nok­set ovat kui­ten­kin hyvin sie­det­ty­jä, sil­lä ne ovat nopei­ta ja vaih­tu­vat automaattisesti.

Suo­si­tel­tu kuva­ko­ko:
1080 x 1920 px.

Syötteessä toimiva kuva toimii taatusti myös mainoksessa

Ins­ta­gram ero­aa esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta visu­aa­li­suu­del­laan – mai­nok­sen on Ins­ta­gra­min puo­lel­la olta­va sel­väs­ti kau­niim­pi ja huo­li­tel­lum­pi, kun taas Face­boo­kin mai­nos­ku­van ei tar­vit­se säväyt­tää samal­la taval­la upeu­del­laan. Sel­lai­nen kuva, joka toi­mii Ins­ta­gra­min syöt­tees­sä eli fee­dis­sä, toi­mii takuu­var­mas­ti myös Ins­ta­gram-mai­nok­ses­sa. Muis­ta alus­tois­ta poi­ke­ten Ins­ta­gram on all about the feeling.

Ins­tas­sa par­hai­ten toi­mii sel­lai­nen mai­nos­ku­va, joka ei huu­da mai­nos­ta. Kun mai­nos­ku­va istuu sovel­luk­sen kuva­vir­taan ja fii­lik­seen, ote­taan se käyt­tä­jien toi­mes­ta huo­mat­ta­vas­ti parem­min vas­taan. Aihe­pii­reis­tä menes­ty­neim­piä ovat hyvin­voin­ti, ruo­ka, kau­neus ja sisus­tus – eli aiheet, jois­ta saa kau­nii­ta kuvia. Älä siis ihmet­te­le, mikä­li rons­ki kuva auto­kor­jaa­mos­ta ei vält­tä­mät­tä iske käyt­tä­jiin Ins­ta­gra­mis­sa samal­la taval­la kuin käyt­tä­jiin esi­mer­kik­si Facebookissa.

Voit joko luot­taa kuvat ammat­ti­lai­sen käsiin tai tuot­taa mate­ri­aa­lin itse – pidä kui­ten­kin huo­li sii­tä, että kuvat ovat hyvä­laa­tui­sia ja miel­lyt­tä­viä. Kun kuva­kul­mat ja kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jel­mat hal­lit­see, pär­jää laa­duk­kaan puhe­li­men kame­ral­la jo pit­käl­le. Nap­paa kyl­keen muu­ta­ma suo­si­tus hyväk­si tode­tuis­ta ohjel­mis­ta kuvan­kä­sit­te­lyä varten:

  • Light­room ILMAI­NEN
  • After­light 0,99 €
  • Avia­ry ILMAI­NEN

Tiedät nyt, mikä Instagram-kuvakoko toimii missäkin – tarvitsetko apua seuraavaan vaiheeseen? Kubla auttaa!

Seu­raa­va vai­he on tie­tys­ti Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti. Se voi olla tulok­sel­lis­ta vain sil­loin, kun sisäl­tö on kiin­nos­ta­vaa ja koh­den­nus tark­kaa. Kun Ins­ta­gram ei kana­va­na ole tut­tu, jää monel­ta hyö­dyn­tä­mät­tä osa kana­van tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta – Kubla tie­tää ajan­koh­tai­set nik­sit ja kikat sii­hen, kuin­ka mark­ki­noin­nil­la voi­daan erot­tua kil­pai­li­jois­ta. Ota yhteyt­tä, sovi­taan tapaa­mi­nen ja vie­dään Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti ker­ras­ta maaliin!

Instagram kuvakoko
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi