Mainostaminen Instagramissa 

Mai­nos­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa on jat­ku­vas­ti ylei­sem­pää myös Suo­mes­sa ja aivan syys­tä­kin. Useat yri­tyk­set tavoit­taa täs­tä kana­vas­ta asia­kas­kun­tan­sa hyvin­kin laa­jas­ti ja kas­vat­taa edul­li­ses­ti tun­net­tuut­taan par­haan koh­de­ryh­män paris­sa. Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen on lisäk­si tar­kas­ti mitat­ta­vaa ja olit­pa sit­ten b2c-yri­tyk­sen edus­ta­ja tai b2b-yri­tyk­sen edus­ta­ja niin hyvin suu­ri osa asiak­kais­ta­si käyt­tää jo Ins­ta­gra­mia. Voit siis huo­let­ta vähin­tään tes­ta­ta tätä kana­vaa yri­tyk­se­si mai­non­nas­sa ja nos­taa tai las­kea panos­tuk­sia tulos­ten mukaan.

Täs­sä blo­gis­sa avaam­me kenel­le Ins­ta­gram mai­nos­ta­mi­nen sopii, kuin­ka tätä kan­na­taa koh­den­taa, miten ana­ly­tiik­ka tääl­lä toi­mii ja muu­ta tär­ke­ää. Lue blo­gim­me ja sel­vi­tä kuin­ka mai­non­ta toi­mii Instagramissa!

Kenelle Instagramissa mainostaminen sopii?

Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen sopii jokai­sel­le yri­tyk­sel­le kos­ka hyvin suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää jo Ins­ta­gra­mia. Lopul­ta tämän­kin voi tar­kis­taa esi­mer­kik­si kyse­lyl­lä omal­le asia­kas­kun­nal­le mut­ta suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­sis­tä ei täl­lä het­kel­lä ole tie­toa kuin­ka suu­ri osa asia­kas­kun­nas­ta käyt­tää jo Ins­ta­gra­mia. Ins­ta­gram-mai­non­ta on oiva tapa sel­vit­tää kuin­ka hyvin asiak­kaa­si rea­goi­vat mai­nok­siin täs­sä kana­vas­sa ja teh­dä pää­tök­siä vas­ta tämän jäl­keen sii­tä jat­kat­ko mai­non­taa vai nos­tat­ko jopa panok­sia Ins­ta­gram mainonnassa.

Mainostaminen Instagramissa ja tärkeimmät kohdennukset

Mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa tar­ken­tuu jat­ku­vas­ti aivan kuten muis­sa­kin kana­vis­sa. Mai­nos­ten koh­dis­ta­mi­nen voi­daan jakaa muu­ta­miin tär­keim­piin osa-aluei­siin ja näil­lä tavoil­la mai­nos­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa tuo myös sinun yri­tyk­sel­le­si lisää tun­net­tuut­ta ja yhteydenottoja.

1. Muistuttava mainonta (remarketing) yrityksesi kotisivuilla käyneille asiakkaille

On tär­ke­ää huo­mioi­da kaik­ki ne asiak­kaat jot­ka kana­vas­ta riip­pu­mat­ta ovat saa­pu­neet yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tutus­tu­maan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin. Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen on hyvin teho­kas­ta käyt­tä­mäl­lä tätä mainosmuotoa.

2. Sivustollasi käyneiden asiakkaiden kaltaiset asiakkaat (look-a-like)

Mai­nos­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa on mah­dol­lis­ta koh­dis­taa myös niil­le asiak­kail­le jot­ka täs­mää­vät mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti sivuil­la­si jo käy­nei­siin asiak­kai­siin. Ins­ta­gram on siis kehit­tä­nyt oman algo­rit­min­sa etsi­mään sinul­le par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta ja suo­sit­te­lem­me tätä toi­se­na tär­keä­nä koh­dis­tuk­sen tapana!

Voit teh­dä look-a-like koh­de­ryh­miä ja koh­dis­tuk­sia myös

 • Mai­nok­sii­si reagoineista
 • Asia­kas­re­kis­te­ris­tä­si
 • Kil­pai­li­joi­de­si sivuil­la käyneistä
 • Verk­ko­kau­pas­ta­si ostaneista
 • Yhteyt­tä otta­neis­ta asiakkaista

3. Asiakasrekisterissäsi oleville asiakkaille mainostaminen

Voit myös mai­nos­taa asia­kas­re­kis­te­ril­le­si ja näi­den kal­tai­sil­le­si. Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta­nut jo jon­kin aikaa mai­nos­ten koh­dis­ta­mi­sen asia­kas­tie­to­jen perus­teel­la (säh­kö­pos­tin, gsm-nume­ron, etu­ni­men ja sukunimen).

4. Kiinnostuksen alueet ja demografiset tiedot

Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta koh­dis­taa myös hyvin tar­kas­ti Ins­ta­gra­min omien koh­dis­tus­ta­po­jen mukai­ses­ti. Voit vali­ta esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len, las­ten mää­rän, syn­ty­mä­päi­vän, maan­tie­teel­li­sen sijain­nin ja pal­jon mui­ta tapo­ja mai­non­ta­si koh­dis­ta­mi­seen par­haal­le kohdeyleisölle.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Paljonko mainostaminen Instagramissa maksaa?

Ins­ta­gra­mis­sa mai­nos­ta­mi­nen mak­saa juu­ri sen ver­ran kuin yri­tyk­se­si halu­aa tähän kana­vaan panos­taa. Voit siis panos­taa 10 euroa kuu­kau­des­sa tai 1000 euroa kuu­kau­des­sa. 10 eurol­la tavoi­tat kes­ki­mää­rin noin 1000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta ja vas­taa­vas­ti 1000 eurol­la kuu­kau­des­sa tavoi­tat noin 100 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta. Kublan tii­min toteut­ta­mil­la mai­nok­sil­la on koro­na-pan­de­mian aikaan tavoi­tet­tu jopa 2 000 000 asia­kas­ta 1000 euron panos­tuk­sel­la Ins­ta­gra­mis­sa joten mai­non­nan hin­nat vaih­te­le­vat laa­jas­ti ajan, koh­de­ryh­män ja mai­nos­tet­ta­van pal­ve­lun mukaan mel­ko laajasti.

Lue ver­tai­lun vuok­si myös: Face­book mai­non­nan hinta

Onko mainostaminen Instagramissa kannattavaa?

Ins­ta­gram on mai­nos­ta­jal­le useis­sa tapauk­sis­sa erit­täin kan­nat­ta­va. Täs­sä on tar­kas­te­luun otet­ta­va kes­ki­kau­pan koko ja kuin­ka pal­jon yri­tys antaa ylei­ses­ti oman tun­net­tuu­den paran­tu­mi­sel­le arvoa. Ins­ta­gram ei kana­va­na ole sel­lai­nen jos­ta asia­kas voi etsiä esi­mer­kik­si “ilma­läm­pö­pump­pu Hel­sin­ki” vaan haku­ja voi teh­dä ainoas­taa ihmi­sen käyttäjätunnuksella/nimellä tai yri­tyk­sen nimel­lä. Eli Ins­ta­gram ei toi­mi haku­ko­nee­na. Tämä joh­taa sii­hen että Ins­ta­gram tuo suo­ria kaup­po­ja hyvin harvoin. 

Älä unohda analytiikkaa!

On siis tär­ke­ää seu­ra­ta ana­ly­tiik­kaa kär­si­väl­li­ses­ti (Google Ana­ly­tics) ja tulet huo­maa­maan yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen orgaa­ni­sen lii­ken­teen kas­va­van samal­la kun nos­tat yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta yri­tyk­sel­le­si poten­ti­aa­li­ses­sa koh­de­ryh­mäs­sä. Mikä­li panos­tat esi­mer­kik­si 500 euroa kuu­kau­des­sa Ins­ta­gram mai­non­taan niin voit koke­mus­tem­me mukaan saa­da vai­keis­sa­kin koh­de­ryh­mis­sä ja tuot­teis­sa usei­ta kaup­po­ja vuo­des­sa. Mikä­li kes­ki­kaup­pa­si 1000 euroa niin jo kuu­del­la kau­pal­la voit saa­da koko sijoi­te­tun raha­sum­ma­si takaisin.

Miten saat mainostamisen Instagramissa käyntiin?

Mai­nos­ta­mi­nen voi­daan käyn­nis­tää yri­tyk­ses­sä sisäi­ses­ti kun­han osaat laa­tia yllä mai­ni­tut tär­keim­mät koh­de­ryh­mät. Mikä­li tai­dot jo löy­tä­vät omas­ta takaa ja aikaa riit­tää some-mai­nos­ten teke­mi­seen ja mai­non­nan jat­ku­vaan kehit­tä­mi­seen niin mai­non­taa voi hyvin­kin teh­dä inhousena. 

Mikä­li taas kai­paat apu­ja Ins­ta­gram mai­non­taan niin lähe­tä meil­le yhteis­tie­to­si alla ole­val­la lomak­keel­la ja palaam­me pian asiaan!

Ota yhteyt­tä!
Mainostaminen Instagramissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi