Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata? 

Kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta riip­puu pal­jon sii­tä mitä ollaan tavoit­te­le­mas­sa. Mut­ta ennen kuin käym­me itse aihee­seen käsik­si var­mis­te­taan, että puhum­me kaik­ki var­mas­ti samas­ta asias­ta. Mitä mai­non­ta Ins­ta­gra­mis­sa pitää siis sisällään.

Ins­ta­gra­mis­sa mai­non­ta teh­dään useim­mi­ten joko fee­dis­sä tai sto­ryis­sa, mones­ti kam­pan­jat pyö­ri­vät molem­mis­sa. Ins­ta­gram mai­non­ta ei vält­tä­mät­tä vaa­di Ins­ta­gram tiliä, mut­ta vähin­tään Face­book tili pitää olla, jot­ta mai­nok­sia voi luo­da. Täl­lä tilil­lä voi mai­nos­kam­pan­joi­ta pyö­rit­tää myös pel­käs­tään Instagramissa.

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - vai kannaattako?

Mie­les­tä­ni kan­nat­taa tai oikeas­taan se on omas­ta mie­les­tä­ni pakol­lis­ta, ihan niin kuin kaik­ki muu­kin digi­mai­non­nan mit­taa­mi­nen. Miten muu­ten tie­däm­me mitä me saam­me mai­non­nas­ta takai­sin. Ennen van­haan mai­non­nan mit­taa­mi­nen oli pal­jon han­ka­lam­paa, mut­ta tänä päi­vä­nä kun mai­non­nan mit­taa­mi­nen on teh­ty mah­dol­li­sek­si ei mie­les­tä­ni ole hyväk­syt­tä­viä syi­tä jät­tää sitä mittaamatta.

Nyt kun olem­me (toi­vot­ta­vas­ti) toden­neet yhdes­sä, että sitä pitää mita­ta voim­me miet­tiä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Kuten yllä jo puhut­tiin­kin niin se riip­puu muun muas­sa tavoit­teis­ta, joten käy­dään­pä nii­den kimp­puun seu­raa­vas­sa kappaleessa.

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - tavoitteet

Kuten aina niin myös täs­sä­kin tapauk­ses­sa mei­dän pitää miet­tiä oikeat tavoit­teet ennen kuin mie­tim­me kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Halu­taan­ko siis kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta, saa­da lii­de­jä, teh­dä suo­ria kaup­po­ja, saa­da lisää seu­raa­jia tai jotain muu­ta, vaih­toeh­to­ja on monia.

Kun tavoit­teet on ase­tet­tu mie­ti­tään mil­lai­nen mai­non­ta toi­mii par­hai­ten. Seu­raa­vak­si käym­me­kin nopeas­ti vie­lä Ins­ta­gra­min mai­non­ta vaih­toeh­dot läpi ja sit­ten pää­sem­me itse asi­aan eli kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mitata 🙂

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata
Mihin Ins­ta­gram mai­non­ta sovel­tuu. Saa­dak­se­si kai­ken kuvas­sa näky­vän irti sii­tä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta täy­tyy sinun asen­taa sivus­tol­le­si Face­book pik­se­li

Instagram mainonta vaihtoehdot lyhyesti

Ins­ta­gra­mis­sa on lukui­sia eri­lai­sia mai­non­ta vaih­toeh­toa jois­ta ylei­sim­mät lis­ta­taan tähän alle. Ennen kuin valit­see omat, kan­nat­taa miet­tiä mit­kä pal­ve­le­vat par­hai­ten omia tar­koi­tus­pe­riä sekä mihin oma mate­ri­aa­li par­hai­ten toi­mii tai onko mah­dol­lis­ta teh­dä lisää materiaalia.

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - mainonnan yleisimmät vaihtoehdot: 

 • Fee­dis­sä ja sto­rys­sa yhden kuvan tai useam­man kuvan yhdis­tel­mä mainos
 • Fee­dis­sä ja sto­rys­sa yhden videon mainos
 • Fee­dis­sä: Karusel­li­mai­nos eli useam­man kuvan tai videon yhdistelmä
 • Fee­dis­sä: Sli­des­how mainokset

Yllä lue­tel­lut mai­nos­muo­dot ovat kaik­ki hyviä ja pää­dyit­pä valit­se­maan niis­tä min­kä vaan tai vaik­ka kaik­ki niin tar­kis­ta vin­kit kuva­ko­koi­hin yms. ennen kuin alat teke­mään mai­nok­sia. Mikään ei ärsy­tä niin pal­joa kuin se että saat vih­doin mai­nok­sen livek­si ja huo­maat parin päi­vän pääs­tä, että puo­let kuvas­ta ei näy­kään mai­nok­ses­sa. Kave­ril­le oli käy­nyt näin 😛 

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - mittaustavat

Sii­hen kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta löy­tyy var­mas­ti usei­ta mie­li­pi­tei­tä, mut­ta kuten jo aikai­sem­min todet­tu niin me lähes­tym­me täs­sä jutus­sa mit­taa­mis­ta puh­taas­ti tavoit­tei­den näkö­kul­mas­ta. Eli käy­dään­pä seu­raa­vak­si läpi muu­ta­ma ylei­sin mittari.

 • Kat­ta­vuus, yksit­täi­set mai­nok­sen näh­neet käyttäjät
 • Näyt­tö­ker­rat, kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näy­tet­ty yhteensä
 • Tois­to, kuin­ka mon­ta ker­taa kes­ki­mää­rin käyt­tä­jät ovat näh­neet mainoksesi
 • Koko­naisklik­kauk­set, kuin­ka mon­ta ker­taa jotain mai­nok­se­si osaa on klikattu
 • Link­kiklik­kauk­set, mon­ta­ko ker­taa link­kiä­si on klikattu
 • Klik­kaus­pro­sent­ti, kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nos­ta­si on kli­kat­tu suh­tees­sa mainosnäyttöihin
 • Klik­ki­hin­ta, pal­jon­ko yksi klik­ki maksaa
 • Mai­nok­sen laa­tu, sitou­tu­nei­suus- ja konversioarvo
 • Sitou­tu­nei­suus, miten pal­jon ihmi­set kiin­nos­tu­vat mainoksestasi
 • Lisäk­si voi­daan mita­ta hin­taa tuhan­nel­le näyttökerralle 

Nämä mit­ta­rit löy­ty­vät Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lun sisäl­tä, näi­den lisäk­si esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sis­ta löy­tyy mie­len­kiin­tois­ta dataa sii­tä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Siel­tä on hyvä tar­kis­taa miten pal­jon lii­ken­net­tä sivus­tol­le tulee Ins­ta­gra­min kautta.

1. Kattavuus, näyttökerrat ja toisto

Nipu­te­taan tämän otsi­kon alle kol­me ensim­mäis­tä eli kat­ta­vuus, näyt­tö­ker­rat ja tois­to, kos­ka ne liit­ty­vät oleel­li­ses­ti toi­siin­sa. Nämä ker­to­vat mai­nos­näy­töis­tä ja ovat siis erit­täin oleel­li­sia sii­nä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Kun halu­taan kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta kes­ki­ty­tään kat­ta­vuu­teen eli pyri­tään näky­mään mah­dol­li­sim­man monel­le eri käyt­tä­jäl­le. Näyt­tö­ker­to­ja taas tark­kail­laan usein esi­mer­kik­si uudel­leen mai­non­nas­sa, jol­loin halu­taan näkyä useam­min sivuil­la käy­neil­le käyt­tä­jil­le. Nämä käyt­tä­jät ovat jo ilmais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa niin heil­le voi­daan hyvin näkyä enemmän.

Tois­to puo­les­taan ker­too näyt­tö­ker­to­jen jakau­tu­mi­sen yksit­täis­ten käyt­tä­jien tai oikeas­taan lait­tei­den välil­le. Onhan mah­dol­lis­ta, että sama ihmi­nen on ensin näh­nyt mai­nok­sen vaik­ka työ­läp­pä­ril­tä ja sen jäl­keen näkee sen saman mai­nok­sen omas­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta kän­ny­käs­tään, jol­loin hän saat­taa rekis­te­röi­tyä kah­te­na käyttäjänä.

2. Klikkaukset

Klik­kaus­ten alle tulee koko­naisklik­kauk­set, link­kiklik­kauk­set ja klik­kaus­pro­sent­ti. Koko­naisklik­kauk­set tar­koit­ti­vat siis kaik­kia mai­nok­see­si liit­ty­viä klik­ke­jä eli link­kiklik­ke­jä, lue lisää -klik­ke­jä, tyk­käyk­siä, pro­fii­liin klik­kauk­sia sekä kom­ment­tiklik­kauk­sia. Link­kiklik­kauk­set ovat puo­les­taan pel­käs­tään nimen­sä mukai­set klik­kauk­set mai­nok­sen linkkiin.

Klik­ki­pro­sent­ti voi­daan las­kea kum­mas­ta vaan, mut­ta jos esi­mer­kik­si tavoi­te on ajaa lii­ken­net­tä las­keu­tu­mis­si­vul­le niin sil­loin se las­ke­taan link­kiklik­kauk­sis­ta. Miten klik­kaus­pro­sent­ti sit­ten on oleel­lis­ta sil­le kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. No sen takia, että klik­ki­pro­sent­ti ker­too meil­le kuin­ka hyvin mai­nok­sem­me toi­mii koh­de­ryh­mäs­sä. Kli­ka­taan­ko sitä kes­ki­mää­räis­tä parem­min tai hei­kom­min ja tämä on erit­täin tär­keä tie­to kun opti­moim­me mainontaa.

3. Laatu, sitoutuneisuus ja konversio

Face­book-mai­nos­ti­lil­tä löy­tyy täl­lä het­kel­lä kol­me eri mit­ta­ria, joi­ta tark­kai­le­mal­la saa osal­taan hyvää aja­tus­ta sii­tä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Nämä mit­ta­rit ovat mai­nok­sen laa­tu, miten se sitout­taa ja miten se kon­ver­toi. Nämä siis ver­tai­le­vat mai­nos­ta­si mui­hin samal­le koh­de­ryh­mäl­le esi­tet­tä­viin mai­nok­siin. Jos mai­nok­se­si ei toi­mi niin hyvin kuin ajat­te­lit kan­nat­taa nämä tarkistaa. 

Ins­ta­gra­mis­sa on mah­dol­lis­ta myös boos­ta­ta omia jul­kai­su­ja. Tämä on yksi hyvä kei­no saa­da tie­tyl­le jul­kai­sul­le lisää näky­vyyt­tä ja saa­da käyt­tä­jät sitou­tu­maan pos­tauk­sii­si. Tämä muo­to ei kui­ten­kaan tuli­si olla pää­asial­li­nen mai­nos­muo­to, kos­ka muun muas­sa sen opti­moin­ti mah­dol­li­suu­det ovat aika rajal­li­set “oikei­siin mai­nok­siin” verrattuna.

4. CPM

Vii­mei­sek­si käy­dään läpi sel­lais­ta mit­ta­ria kuin CPM eli Cost per Mil­le. Sil­loin kun mie­ti­tään kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta tai ehkä parem­min vie­lä ver­tail­la esi­mer­kik­si print­ti- tai tv -mai­non­taan on tämä hyvä luku. Tar­koit­taa siis kuin­ka pal­jon mak­saa tuhat näyt­töä. Tosin täs­sä yhtey­des­sä on hyvä muis­taa, että print­ti- tai tv -mai­non­ta eivät yleen­sä pää­se miten­kään niin tark­koi­hin koh­den­nuk­siin kuin esi­mer­kik­si juu­ri Ins­ta­gra­mis­sa pääs­tään. Tämä on oleel­lis­ta muis­taa kun kysy­tään kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta tai siis ver­ra­ta täs­sä tapauksessa 😉

Loppusanat - kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata

Yllä on esi­tel­ty useam­pia mit­ta­rei­ta sii­hen kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta ja toi­von­kin, että niis­tä on sinul­le hyö­tyä. Tär­kein­tä Ins­ta­gram mai­non­nas­sa­kin on sen aloit­ta­mi­nen, yksi­kään jul­kai­se­ma­ton mai­nos ei ole kos­kaan myy­nyt mitään, ja heti sen jäl­keen tulee poh­tia kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mitata 🙂

Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta­si, näh­dään Ins­tas­sas­sa! @kublaoy #kublaoy

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy