Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata? 

Kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta riip­puu pal­jon sii­tä mitä ollaan tavoit­te­le­mas­sa. Mut­ta ennen kuin käym­me itse aihee­seen käsik­si var­mis­te­taan, että puhum­me kaik­ki var­mas­ti samas­ta asias­ta. Mitä mai­non­ta Ins­ta­gra­mis­sa pitää siis sisällään.

Ins­ta­gra­mis­sa mai­non­ta teh­dään useim­mi­ten joko fee­dis­sä tai sto­ryis­sa, mones­ti kam­pan­jat pyö­ri­vät molem­mis­sa. Ins­ta­gram mai­non­ta ei vält­tä­mät­tä vaa­di Ins­ta­gram tiliä, mut­ta vähin­tään Face­book tili pitää olla, jot­ta mai­nok­sia voi luo­da. Täl­lä tilil­lä voi mai­nos­kam­pan­joi­ta pyö­rit­tää myös pel­käs­tään Instagramissa.

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - vai kannaattako?

Mie­les­tä­ni kan­nat­taa tai oikeas­taan se on omas­ta mie­les­tä­ni pakol­lis­ta, ihan niin kuin kaik­ki muu­kin digi­mai­non­nan mit­taa­mi­nen. Miten muu­ten tie­däm­me mitä me saam­me mai­non­nas­ta takai­sin. Ennen van­haan mai­non­nan mit­taa­mi­nen oli pal­jon han­ka­lam­paa, mut­ta tänä päi­vä­nä kun mai­non­nan mit­taa­mi­nen on teh­ty mah­dol­li­sek­si ei mie­les­tä­ni ole hyväk­syt­tä­viä syi­tä jät­tää sitä mittaamatta.

Nyt kun olem­me (toi­vot­ta­vas­ti) toden­neet yhdes­sä, että sitä pitää mita­ta voim­me miet­tiä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Kuten yllä jo puhut­tiin­kin niin se riip­puu muun muas­sa tavoit­teis­ta, joten käy­dään­pä nii­den kimp­puun seu­raa­vas­sa kappaleessa.

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - tavoitteet

Kuten aina niin myös täs­sä­kin tapauk­ses­sa mei­dän pitää miet­tiä oikeat tavoit­teet ennen kuin mie­tim­me kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Halu­taan­ko siis kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta, saa­da lii­de­jä, teh­dä suo­ria kaup­po­ja, saa­da lisää seu­raa­jia tai jotain muu­ta, vaih­toeh­to­ja on monia.

Kun tavoit­teet on ase­tet­tu mie­ti­tään mil­lai­nen mai­non­ta toi­mii par­hai­ten. Seu­raa­vak­si käym­me­kin nopeas­ti vie­lä Ins­ta­gra­min mai­non­ta vaih­toeh­dot läpi ja sit­ten pää­sem­me itse asi­aan eli kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mitata 🙂

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata
Mihin Ins­ta­gram mai­non­ta sovel­tuu. Saa­dak­se­si kai­ken kuvas­sa näky­vän irti sii­tä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta täy­tyy sinun asen­taa sivus­tol­le­si Face­book pik­se­li

Instagram mainonta vaihtoehdot lyhyesti

Ins­ta­gra­mis­sa on lukui­sia eri­lai­sia mai­non­ta vaih­toeh­toa jois­ta ylei­sim­mät lis­ta­taan tähän alle. Ennen kuin valit­see omat, kan­nat­taa miet­tiä mit­kä pal­ve­le­vat par­hai­ten omia tar­koi­tus­pe­riä sekä mihin oma mate­ri­aa­li par­hai­ten toi­mii tai onko mah­dol­lis­ta teh­dä lisää materiaalia.

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - mainonnan yleisimmät vaihtoehdot: 

 • Fee­dis­sä ja sto­rys­sa yhden kuvan tai useam­man kuvan yhdis­tel­mä mainos
 • Fee­dis­sä ja sto­rys­sa yhden videon mainos
 • Fee­dis­sä: Karusel­li­mai­nos eli useam­man kuvan tai videon yhdistelmä
 • Fee­dis­sä: Sli­des­how mainokset

Yllä lue­tel­lut mai­nos­muo­dot ovat kaik­ki hyviä ja pää­dyit­pä valit­se­maan niis­tä min­kä vaan tai vaik­ka kaik­ki niin tar­kis­ta vin­kit kuva­ko­koi­hin yms. ennen kuin alat teke­mään mai­nok­sia. Mikään ei ärsy­tä niin pal­joa kuin se että saat vih­doin mai­nok­sen livek­si ja huo­maat parin päi­vän pääs­tä, että puo­let kuvas­ta ei näy­kään mai­nok­ses­sa. Kave­ril­le oli käy­nyt näin 😛 

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata - mittaustavat

Sii­hen kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta löy­tyy var­mas­ti usei­ta mie­li­pi­tei­tä, mut­ta kuten jo aikai­sem­min todet­tu niin me lähes­tym­me täs­sä jutus­sa mit­taa­mis­ta puh­taas­ti tavoit­tei­den näkö­kul­mas­ta. Eli käy­dään­pä seu­raa­vak­si läpi muu­ta­ma ylei­sin mittari.

 • Kat­ta­vuus, yksit­täi­set mai­nok­sen näh­neet käyttäjät
 • Näyt­tö­ker­rat, kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nok­se­si on näy­tet­ty yhteensä
 • Tois­to, kuin­ka mon­ta ker­taa kes­ki­mää­rin käyt­tä­jät ovat näh­neet mainoksesi
 • Koko­naisklik­kauk­set, kuin­ka mon­ta ker­taa jotain mai­nok­se­si osaa on klikattu
 • Link­kiklik­kauk­set, mon­ta­ko ker­taa link­kiä­si on klikattu
 • Klik­kaus­pro­sent­ti, kuin­ka mon­ta ker­taa mai­nos­ta­si on kli­kat­tu suh­tees­sa mainosnäyttöihin
 • Klik­ki­hin­ta, pal­jon­ko yksi klik­ki maksaa
 • Mai­nok­sen laa­tu, sitou­tu­nei­suus- ja konversioarvo
 • Sitou­tu­nei­suus, miten pal­jon ihmi­set kiin­nos­tu­vat mainoksestasi
 • Lisäk­si voi­daan mita­ta hin­taa tuhan­nel­le näyttökerralle 

Nämä mit­ta­rit löy­ty­vät Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lun sisäl­tä, näi­den lisäk­si esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tic­sis­ta löy­tyy mie­len­kiin­tois­ta dataa sii­tä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Siel­tä on hyvä tar­kis­taa miten pal­jon lii­ken­net­tä sivus­tol­le tulee Ins­ta­gra­min kautta.

1. Kattavuus, näyttökerrat ja toisto

Nipu­te­taan tämän otsi­kon alle kol­me ensim­mäis­tä eli kat­ta­vuus, näyt­tö­ker­rat ja tois­to, kos­ka ne liit­ty­vät oleel­li­ses­ti toi­siin­sa. Nämä ker­to­vat mai­nos­näy­töis­tä ja ovat siis erit­täin oleel­li­sia sii­nä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Kun halu­taan kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta kes­ki­ty­tään kat­ta­vuu­teen eli pyri­tään näky­mään mah­dol­li­sim­man monel­le eri käyt­tä­jäl­le. Näyt­tö­ker­to­ja taas tark­kail­laan usein esi­mer­kik­si uudel­leen mai­non­nas­sa, jol­loin halu­taan näkyä useam­min sivuil­la käy­neil­le käyt­tä­jil­le. Nämä käyt­tä­jät ovat jo ilmais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa niin heil­le voi­daan hyvin näkyä enemmän.

Tois­to puo­les­taan ker­too näyt­tö­ker­to­jen jakau­tu­mi­sen yksit­täis­ten käyt­tä­jien tai oikeas­taan lait­tei­den välil­le. Onhan mah­dol­lis­ta, että sama ihmi­nen on ensin näh­nyt mai­nok­sen vaik­ka työ­läp­pä­ril­tä ja sen jäl­keen näkee sen saman mai­nok­sen omas­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta kän­ny­käs­tään, jol­loin hän saat­taa rekis­te­röi­tyä kah­te­na käyttäjänä.

2. Klikkaukset

Klik­kaus­ten alle tulee koko­naisklik­kauk­set, link­kiklik­kauk­set ja klik­kaus­pro­sent­ti. Koko­naisklik­kauk­set tar­koit­ti­vat siis kaik­kia mai­nok­see­si liit­ty­viä klik­ke­jä eli link­kiklik­ke­jä, lue lisää -klik­ke­jä, tyk­käyk­siä, pro­fii­liin klik­kauk­sia sekä kom­ment­tiklik­kauk­sia. Link­kiklik­kauk­set ovat puo­les­taan pel­käs­tään nimen­sä mukai­set klik­kauk­set mai­nok­sen linkkiin.

Klik­ki­pro­sent­ti voi­daan las­kea kum­mas­ta vaan, mut­ta jos esi­mer­kik­si tavoi­te on ajaa lii­ken­net­tä las­keu­tu­mis­si­vul­le niin sil­loin se las­ke­taan link­kiklik­kauk­sis­ta. Miten klik­kaus­pro­sent­ti sit­ten on oleel­lis­ta sil­le kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. No sen takia, että klik­ki­pro­sent­ti ker­too meil­le kuin­ka hyvin mai­nok­sem­me toi­mii koh­de­ryh­mäs­sä. Kli­ka­taan­ko sitä kes­ki­mää­räis­tä parem­min tai hei­kom­min ja tämä on erit­täin tär­keä tie­to kun opti­moim­me mainontaa.

3. Laatu, sitoutuneisuus ja konversio

Face­book-mai­nos­ti­lil­tä löy­tyy täl­lä het­kel­lä kol­me eri mit­ta­ria, joi­ta tark­kai­le­mal­la saa osal­taan hyvää aja­tus­ta sii­tä kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta. Nämä mit­ta­rit ovat mai­nok­sen laa­tu, miten se sitout­taa ja miten se kon­ver­toi. Nämä siis ver­tai­le­vat mai­nos­ta­si mui­hin samal­le koh­de­ryh­mäl­le esi­tet­tä­viin mai­nok­siin. Jos mai­nok­se­si ei toi­mi niin hyvin kuin ajat­te­lit kan­nat­taa nämä tarkistaa. 

Ins­ta­gra­mis­sa on mah­dol­lis­ta myös boos­ta­ta omia jul­kai­su­ja. Tämä on yksi hyvä kei­no saa­da tie­tyl­le jul­kai­sul­le lisää näky­vyyt­tä ja saa­da käyt­tä­jät sitou­tu­maan pos­tauk­sii­si. Tämä muo­to ei kui­ten­kaan tuli­si olla pää­asial­li­nen mai­nos­muo­to, kos­ka muun muas­sa sen opti­moin­ti mah­dol­li­suu­det ovat aika rajal­li­set “oikei­siin mai­nok­siin” verrattuna.

4. CPM

Vii­mei­sek­si käy­dään läpi sel­lais­ta mit­ta­ria kuin CPM eli Cost per Mil­le. Sil­loin kun mie­ti­tään kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta tai ehkä parem­min vie­lä ver­tail­la esi­mer­kik­si print­ti- tai tv -mai­non­taan on tämä hyvä luku. Tar­koit­taa siis kuin­ka pal­jon mak­saa tuhat näyt­töä. Tosin täs­sä yhtey­des­sä on hyvä muis­taa, että print­ti- tai tv -mai­non­ta eivät yleen­sä pää­se miten­kään niin tark­koi­hin koh­den­nuk­siin kuin esi­mer­kik­si juu­ri Ins­ta­gra­mis­sa pääs­tään. Tämä on oleel­lis­ta muis­taa kun kysy­tään kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta tai siis ver­ra­ta täs­sä tapauksessa 😉

Loppusanat - kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata

Yllä on esi­tel­ty useam­pia mit­ta­rei­ta sii­hen kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mita­ta ja toi­von­kin, että niis­tä on sinul­le hyö­tyä. Tär­kein­tä Ins­ta­gram mai­non­nas­sa­kin on sen aloit­ta­mi­nen, yksi­kään jul­kai­se­ma­ton mai­nos ei ole kos­kaan myy­nyt mitään, ja heti sen jäl­keen tulee poh­tia kuin­ka Ins­ta­gram mai­non­taa kan­nat­taa mitata 🙂

Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta­si, näh­dään Ins­tas­sas­sa! @kublaoy #kublaoy

Kuinka Instagram mainontaa kannattaa mitata
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi