Insta stories - digiajan tarinan kerrontaa 

Ins­ta sto­ries toi­mii tämän päi­vän tari­nan­ker­ron­nan työ­ka­lu­na. Se on erit­täin suo­sit­tua esi­mer­kik­si eri­lais­ten vai­kut­ta­jien kes­kuu­des­sa, kos­ka se on käte­vä tapa jakaa omaa arkea seu­raa­jien näh­tä­väk­si ja kommentoitavaksi.

Ins­ta sto­ries on yleen­sä hyvin autent­tis­ta mate­ri­aa­lia suo­raan het­kes­tä. Suu­rin osa videois­ta on kuvat­tu suo­raan kän­ny­kän sel­fie-kame­ral­la eli ne eivät ole mitään ammat­ti­tuo­tan­toa. Täl­lä het­kel­lä muu­ten­kin autent­ti­nen mate­ri­aa­li on kovas­sa nos­tees­sa, joten se tukee myös Ins­ta sto­rie­sin käyttöä.

Insta stories - perusteet

Ins­ta sto­ries tuli mukaan Ins­ta­gra­miin vuon­na 2016 ja se on kas­vat­ta­nut tasai­ses­ti suo­sio­taan sii­tä alkaen. Ins­ta sto­rie­sit ovat näky­vis­sä 24 tun­nin ajan seu­raa­jil­le ja nii­tä voi tuu­na­ta suo­raan Ins­ta sto­rie­sin omas­sa jul­kai­su­työ­ka­lus­sa. Voit lisä­tä hash­ta­ge­ja, taus­ta­vä­re­jä, emo­jei­ta, taga­ta kave­rei­ta ja vaik­ka mitä muuta.

Ins­ta sto­ries on täl­lä het­kel­lä ehkä paras tapa vuo­ro­vai­ku­tuk­seen seu­raa­jien kans­sa sik­si se on erit­täin tär­keä ottaa huo­mioon myös mark­ki­noin­ti­mie­les­sä. Sto­reis­sa voi jakaa kuvia sekä mak­si­mis­saan 15 sekun­tia kes­tä­viä videoi­ta. Pidem­piä­kin videoi­ta voi jakaa, mut­ta työ­ka­lu pilk­koo ne auto­maat­ti­ses­ti 15 sekun­nin pätkiin.

Ins­ta sto­rei­sei­hin voi lait­taa myös mak­set­tua mai­non­taa. Mikä­li yri­tyk­se­si har­kit­see some-mai­non­taa on hyvä tie­tää myös täs­tä vaihtoehdosta.

Insta stories - miten julkaistaan story eli tarina

Hel­poin tapa oppia jul­kai­se­maan Ins­ta sto­rie­se­ja on kokei­le­mal­la ja leik­ki­mäl­lä sovel­luk­sel­la. Roh­keas­ti vaan kokei­le­maan siis. Tari­nan jul­kai­se­mi­sen voi aloit­taa vaik­ka­pa kuvas­sa vasem­mas­sa ylä­reu­nas­sa näky­väs­tä painikkeesta.

Insta stories aloitus
Ins­ta sto­rie­sit voi käte­väs­ti aloit­taa suo­raan kame­ra kuva­ket­ta klikkaamalla.

Sen jäl­keen aukea­vas­sa Ins­ta sto­ries työ­ka­lus­sa voi vali­ta joko jo ole­mas­sa ole­van kuvan tai videon tai aloit­taa koko­naan uuden mate­ri­aa­lin kuvaa­mi­sen. Samoin työ­ka­lus­ta voi vali­ta luke­mat­to­mis­ta tuu­naus­vaih­toeh­dois­ta sekä taga­ta kave­rei­ta tai sijainteja.

Kiin­nos­taa­ko Ins­ta­gram-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Instagram-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Insta stories - mitä, miksi, milloin, kenelle

Mie­ti­tään­pä sit­ten näi­tä ylei­siä kysy­myk­siä, jot­ka kos­ke­vat oikeas­taan kaik­kea sosi­aa­li­sen median teke­mis­tä. Eli mitä jul­kais­taan, mik­si jul­kais­taan, mil­loin jul­kais­taan ja kenel­le julkaistaan.

Insta stories - mitä julkaista

Kuten jo edel­lä­kin on todet­tu Ins­ta sto­ries sovel­tuu hyvin nime­no­maan autent­ti­sen mate­ri­aa­lin jul­kai­se­mi­seen. Sel­lai­sia jul­kai­su­ja, joi­ta et vält­tä­mät­tä halua jul­kais­ta fee­diin, mut­ta haluat kui­ten­kin tuo­da ne esiin niin sto­ries on hyvä paik­ka niille.

Ins­ta sto­ries on suo­sit­tu kana­va myös mie­li­pi­tei­den esil­le tuo­mi­seen. Voit ker­toa kame­ral­la jos­ta­kin itsel­le­si tär­keäs­tä asias­ta ja seu­raa­ja­si voi­vat osal­lis­tua kes­kus­te­luun kom­men­toi­mal­la tai rea­goi­mal­la. Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että eten­kin sil­loin jos Ins­ta­gram tili­si edus­taa yri­tys­tä­si niin hyvät tavat sekä aihei­den mie­lek­kyys seu­raa­jil­le kan­nat­taa pitää mie­les­sä. Okei, hyvät tavat kan­nat­taa pitää aina mie­les­sä eli älä jul­kai­se sel­lais­ta mate­ri­aa­lia, jon­ka tar­koi­tus on lou­ka­ta muita.

Insta stories - miksi julkaista

Mik­si Ins­ta sto­rie­sei­hin kan­nat­taa jul­kais­ta, ensim­mäi­se­nä tulee mie­leen vuo­ro­vai­ku­tus seu­raa­jien kans­sa. Ins­ta sto­rie­sit on help­po tapa seu­raa­jil­le ottaa yhteyt­tä joko sinuun tai yri­tyk­see­si. Ins­ta sto­riet koe­taan kevye­nä vies­tin­tä­ka­na­va­na, joten vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kyn­nys­kin on sil­loin matala.

Toi­nen aja­tus mik­si jul­kais­ta Ins­ta sto­rie­sei­hin on tie­ten­kin se, että on muka­va jakaa omia tari­noi­ta mui­den kans­sa. Ihan niin kuin on muka­va kat­soa mui­den tari­noi­ta. Jul­kai­se­mis­ta ei pitäi­si kos­kaan pitää pak­ko­na vaan se oli­si hyvä tul­la omas­ta halus­ta. Pakon­omai­nen tari­na ei vält­tä­mät­tä ole myös­kään kaik­kein muka­vin­ta seurata.

Insta stories - milloin julkaista

Mil­loin sit­ten Ins­ta sto­rie­sei­hin kan­nat­taa jul­kais­ta, kos­ka tari­nat näky­vät 24 tun­tia ei aika ole niin tär­keä. On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da, että tari­nat näky­vät käyt­tä­jil­le algo­rit­min luo­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä, johon vai­kut­taa sekä jul­kai­si­ja­pro­fii­lin kiin­nos­ta­vuus sekä jul­kai­sua­jan­koh­ta. Jos et kui­ten­kaan ole täy­sin yöelä­jä niin voit huo­let­ta jul­kais­ta tari­noi­ta juu­ri sil­loin kun ne tapah­tu­vat tai sinul­la on het­ki aikaa pos­ta­ta niitä.

Ins­ta sto­rie­se­ja on yri­tys­ti­lil­lä myös mah­dol­lis­ta ana­ly­soi­da eli jos haluat opti­moi­da jul­kai­sua­jan­koh­taa voit kat­soa miten seu­raa­ja­si ovat Ins­ta­gra­mis­sa ja ajoit­taa myös tari­nat nii­hin aikoi­hin. Sen jäl­keen voit seu­ra­ta onko se tuot­ta­nut parem­paa tulos­ta satun­nai­siin jul­kai­sua­jan­koh­tiin verrattuna.

Toi­nen tapa käsi­tel­lä kysy­mys­tä mil­loin jul­kais­ta Ins­ta sto­rie­sei­hin on aja­tel­la asia niin, että jul­kai­see sil­loin kun on sel­lais­ta asi­aa tai mate­ri­aa­lia, mikä sopii sin­ne tai muu­ten vaan halu­aa jul­kais­ta jotain kevyttä.

Insta stories - kenelle julkaista

Kenel­le Ins­ta sto­rie­se­ja kan­nat­taa jul­kais­ta, tähän ei var­maan ole yhtä oike­aa vas­taus­ta. Mark­ki­noin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vä­nä kui­ten­kin kal­lis­tui­sin sil­le kan­nal­le, että tie­tyl­lä tasol­la täs­sä­kin kan­nat­taa pitää seu­raa­jat mie­les­sä. Mikä­li tari­nois­sa­si ei ole iki­nä mitään kiin­nos­ta­vaa seu­raa­jil­le­si alka­vat he pian hyp­pi­mään tari­noi­de­si yli ja näin et enää tavoi­ta hei­tä. Tämä siis kos­kee eten­kin yritystilejä.

Ins­ta sto­rie­seis­sa kan­nat­ta ehkä ottaa huo­mioon sekä seu­raa­jat että se mitä itse haluat jul­kais­ta ja teh­dä niis­tä sopi­via kom­bo­ja. Näin saat toteut­taa itseä­si ja sisäl­tö pysyy autent­ti­se­na, mut­ta kui­ten­kin mie­lek­kää­nä myös seuraajillesi.

Kohokohdat

Yksi Ins­ta sto­rie­sei­hin liit­ty­vä kiva omi­nai­suus on koho­koh­dat. Voit tal­len­taa suo­sik­ki tari­na­si koho­koh­tiin ja sil­loin ne jää­vät näky­viin pro­fii­li­si etusi­vul­le. Koho­koh­dat kan­sioi­ta voi olla useam­pia­kin ja se onkin esi­mer­kik­si yri­tyk­sil­le käte­vä tapa esi­tel­lä omia tuot­tei­taan sekä pal­ve­lui­taan. Samal­la sin­ne voi­daan teh­dä vaik­ka behind the sce­nes tyyp­pi­siä kokoel­mia, jos halu­taan ker­toa seu­raa­jil­le tari­noi­ta eri­lai­sis­ta näkökulmista.

Koho­koh­tien käyt­töön­ot­to on help­poa, joten tämä omi­nai­suus kan­nat­taa hyö­dyn­tää. Koho­koh­tiin tal­len­ne­tuis­sa Ins­ta sto­rie­seil­la on mah­dol­lis­ta myös hyvin tuo­da esiin vaik­ka­pa yri­tyk­sen työs­ken­te­ly­ta­po­ja ja ilma­pii­riä, näyt­tää sel­lai­nen kevyem­pi yritysesittely.

Insta stories - yhteenveto

Jos yri­tyk­sel­lä­si on käy­tös­sä Ins­ta­gram niin seu­raa­va askel mie­les­tä­ni on ehdot­to­mas­ti Ins­ta sto­rie­sien hyö­dyn­tä­mi­nen. Suu­rim­mal­la osal­la meis­tä on tie­tyn­lais­ta kame­ra­kam­moa, mut­ta Ins­ta sto­ries on hyvä tapa har­joi­tel­la sii­tä eroon. Ensim­mäis­ten videoi­den tai kuvien jul­kai­su voi tun­tua vai­keal­ta, mut­ta pian sii­hen alkaa tot­tu­maan ja sii­tä voi tul­la ihan kivaakin.

Joten roh­keas­ti vain Ins­ta sto­rie­sien maa­il­maan, aina on tilaa uusil­le jul­kai­si­joil­le. Muis­ta myös seu­ra­ta Kublaa ins­tas­sa. Muka­via het­kiä Ins­ta sto­ri­sien parissa 🙂

Ota yhteyt­tä!
Insta stories esimerkki
Ins­ta sto­ries esimerkki

Insta stories
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi