Sosiaalisen median markkinointi – onko se todella ajankäytön arvoista? 

Some mark­ki­noin­ti \ Kan­nat­taa­ko some-markkinointi?

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti aika­si arvois­ta. Ei sitä voi olla huo­maa­mat­ta: kadun­ku­vas­sa lähes jokai­sel­la ihmi­sel­lä on kädes­sään luu­ri, puhe­lin, kän­ny, puh­lu. Mitä he sil­lä teke­vät kai­ken aikaa? Somea, tie­ten­kin. Sosi­aa­li­nen media on otta­nut val­lan ihmis­ten arjes­ta ja kyl­lä, tämä avaa mer­kit­tä­viä mah­dol­li­suu­ksia mark­ki­noin­nil­le. Nuo­ri­sos­ta (18–24-vuotiaat) perä­ti 80 pro­sent­tia piti sosi­aa­lis­ta medi­aa pää­asial­li­se­na uutis­väy­lä­nä. Kun haluat saa­da yri­tyk­se­si suo­raan näi­den poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sil­mien alle, on yri­tyk­se­si men­tä­vä someen – sosi­aa­li­nen media mark­ki­noin­ti iskee suo­raan sin­ne, mis­sä asiak­kaat ovat. Sosi­aa­li­sen median kaut­ta on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa poten­ti­aa­li­seen asiak­kaa­seen nopeas­ti ja vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti. Tut­ki­muk­sen mukaan 18–24-vuotiaista perä­ti 80 pro­sent­tia piti sosi­aa­lis­ta medi­aa pää­asial­li­se­na uutisväylänä. 

Sosiaalisessa mediassa markkinointi ei kannata ilman suunnitelmaa

Tie menes­tyk­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vaa­tii mat­kal­leen suun­ni­tel­man sekä tavoit­teet. Satun­nais­ten jul­kai­su­jen jaka­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa har­voin joh­taa mihin­kään mer­kit­tä­vään, kun taas suun­ni­tel­mal­li­nen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti saa lähes poik­keuk­set­ta aikaan sen, mitä on tavoi­tel­tu – ellei enemmänkin!

Mis­tä kaik­ki siis saa alkun­sa? Stra­te­gias­ta. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti vaa­tii tuek­seen stra­te­gian. Mie­ti, mil­lä taval­la yri­tyk­se­si toi­mii sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja miksi.

Ase­ta kon­kreet­ti­sia ja mitat­ta­via tavoit­tei­ta:
“Kas­va­te­taan myyn­tiä 20% 6 kuu­kau­den aika­na.”
“1000 uut­ta Ins­ta­gram-seu­raa­jaa vuo­den lop­puun mennessä”

Kun tavoi­te on kon­kreet­ti­nen, on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi tie­tää, onko sii­hen pääs­ty vai ei. Mikä­li kon­kreet­ti­sen tavoit­teen tilal­la oli­si esi­mer­kik­si vain tokai­su sii­tä, että myyn­tiä halu­taan kas­vat­taa, onko tavoit­tee­seen jo pääs­ty esi­mer­kik­si sil­lä, että vuo­den kulut­tua myyn­ti on kas­va­nut pro­sen­tin verran?

Sosiaalisen median markkinointi pitää kohdistaa

Koh­dis­ta­ma­ton sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hakuam­mun­taa – on lähes kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa heit­tää sata­sia suo­raan ikku­nas­ta ulos. Mie­ti osta­ja­per­soo­nia eli ihan­nea­siak­kai­ta. Jos et tun­ne asiak­kai­ta­si, kuin­ka voit osa­ta koh­dis­taa sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin heil­le? On kui­ten­kin sel­vää, että haluat käyt­tää sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin käy­te­tyt varat hei­hin, jot­ka ovat poten­ti­aa­li­sia osta­jia. Kun tun­net poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si, osaat rää­tä­löi­dä vies­tin, joka vai­kut­taa hei­hin par­hai­ten – tie­dät, mitä he halua­vat ja mitä he tarvitsevat.

Sinun tuli­si saa­da sel­vil­le ihan­nea­siak­kaa­si ikä, suku­puo­li, sijain­ti, kiin­nos­tuk­sen koh­teet sekä se kes­kei­nen ongel­ma, johon hän hakee ratkaisua.

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti tar­vit­see toi­miak­seen kana­van
Kun tavoit­teet on ase­tet­tu ja ihan­nea­siak­kaat tun­nis­tet­tu, on aika vali­ta par­hai­ten tavoit­tei­ta tuke­vat sosi­aa­li­sen median kana­vat, jois­sa juu­ri sinun ihan­nea­siak­kaa­si viet­tä­vät aikaa. Mikä­li ihan­nea­siak­kaa­si on esi­mer­kik­si kes­ki-ikäi­nen mies, on luul­ta­vas­ti Face­book Snapc­ha­tia toi­mi­vam­pi valin­ta. Ylei­nen vir­he sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa onkin se, että halu­taan olla tyr­kyl­lä joka kana­vas­sa. Eten­kin alkuun riit­tää yksi tai kak­si aktii­vis­ta some-kana­vaa – ja vas­ta kun nämä hal­li­taan tulok­sek­kaas­ti, voi­daan miet­tiä hyö­tyy­kö toi­min­ta­si jos­tain muus­ta­kin sosi­aa­li­sen median kanavasta.

Tulok­sel­lis­ta sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa some-kanavissa:

 • Face­book
 • Ins­ta­gram
 • Snapc­hat
 • Tik­Tok
 • Lin­ke­dIn

Yllä mai­ni­tuis­ta some-kana­vis­ta löy­dät taa­tus­ti pal­jon poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, mut­ta myös kil­pai­lua. On siis valit­ta­va tark­kaan, mikä kana­va tuo yri­tyk­se­si par­haim­paan valoon ja mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä. Tar­vit­set­ko tähän apua? Kubla koos­tuu digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka pitä­vät huol­ta että suun­ta­si on oikea.

Sosiaalisen median markkinointi ei toimi ilman sisältöä

Sosi­aa­li­nen media on täyn­nä sisäl­töä. Onkin siis kor­vaa­mat­to­man tär­ke­ää, että juu­ri sinun yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median sisäl­tö erot­tuu eduk­seen. Kun tun­net ihan­nea­siak­kaa­si, pys­tyt luo­maan hei­tä aidos­ti kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä – et voi teh­dä kaik­kea kaikille.

Sisäl­löl­lä tar­koi­te­taan muun muas­sa kuvia, videoi­ta, teks­tiä ja ani­maa­tioi­ta. Hyvä sisäl­tö ei vain tyr­ky­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, vaan tar­jo­aa hyö­tyä sekä herät­tää keskustelua.

Koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­van ja puhut­te­le­van sisäl­lön lisäk­si on olta­va aktii­vi­nen. Tulok­sel­li­nen näky­vyys vaa­tii aina aktiivisuutta.

Rahalla vai ilman rahaa?

Sekä että. Orgaa­ni­nen näky­vyys eli se, jon­ka saa­vut­ta­mi­sek­si ei ole käy­tet­ty latin latia, tavoit­taa osan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, jot­ka jo seu­raa­vat sinua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. On kui­ten­kin myös huo­mioi­ta­va se tosia­sia, että vaik­ka sinul­la oli­si tuhat seu­raa­jaa, ei näis­tä kuin noin puo­let näe sisäl­töä­si joh­tuen sii­tä, kuin­ka pal­jon sisäl­töä sosi­aa­li­nen media kät­kee sisuk­siin­sa. Lisäk­si esim. Face­book muut­taa algo­rit­me­jään koko ajan orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä rajoit­ta­vam­mak­si. Tämä jouk­ko ei yksi­nään rii­tä, vaan haluat kas­vat­taa asia­kas­kun­taa­si. Täl­löin ammat­ti­mai­ses­ti toteu­tet­tu mak­set­tu mai­non­ta tuo loput­kin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat osto­housut jalas­sa pör­rää­mään sinun some-kana­vie­si ympärille.

Mak­set­tu mai­non­ta tavoit­taa laa­jem­man jou­kon ihmi­siä ja sen avul­la pys­tyt koh­den­ta­maan sisäl­lön juu­ri heil­le, jot­ka sii­tä luul­ta­vim­min kiin­nos­tu­vat. Toi­mi­va sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti vaa­tii siis sii­vun mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta: oli kyse sit­ten pie­nes­tä, kes­ki­suu­res­ta tai suu­res­ta sii­vus­ta, sitä tarvitaan.

Sosiaalinen media markkinointi ulkoistettuna

Tah­dot­ko vie­dä yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin ker­ras­ta maa­liin? Kublan tii­mi antaa digi­mark­ki­noin­nil­le­si sii­vet, ota yhteyttä.

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy