Sosiaalisen median markkinointi – onko se todella ajankäytön arvoista? 

Some mark­ki­noin­ti \ Kan­nat­taa­ko some-markkinointi?

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on ehdot­to­mas­ti aika­si arvois­ta. Ei sitä voi olla huo­maa­mat­ta: kadun­ku­vas­sa lähes jokai­sel­la ihmi­sel­lä on kädes­sään luu­ri, puhe­lin, kän­ny, puh­lu. Mitä he sil­lä teke­vät kai­ken aikaa? Somea, tie­ten­kin. Sosi­aa­li­nen media on otta­nut val­lan ihmis­ten arjes­ta ja kyl­lä, tämä avaa mer­kit­tä­viä mah­dol­li­suu­ksia mark­ki­noin­nil­le. Nuo­ri­sos­ta (18–24-vuotiaat) perä­ti 80 pro­sent­tia piti sosi­aa­lis­ta medi­aa pää­asial­li­se­na uutis­väy­lä­nä. Kun haluat saa­da yri­tyk­se­si suo­raan näi­den poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sil­mien alle, on yri­tyk­se­si men­tä­vä someen – sosi­aa­li­nen media mark­ki­noin­ti iskee suo­raan sin­ne, mis­sä asiak­kaat ovat. Sosi­aa­li­sen median kaut­ta on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa poten­ti­aa­li­seen asiak­kaa­seen nopeas­ti ja vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti. Tut­ki­muk­sen mukaan 18–24-vuotiaista perä­ti 80 pro­sent­tia piti sosi­aa­lis­ta medi­aa pää­asial­li­se­na uutisväylänä. 

Sosiaalisessa mediassa markkinointi ei kannata ilman suunnitelmaa

Tie menes­tyk­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vaa­tii mat­kal­leen suun­ni­tel­man sekä tavoit­teet. Satun­nais­ten jul­kai­su­jen jaka­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa har­voin joh­taa mihin­kään mer­kit­tä­vään, kun taas suun­ni­tel­mal­li­nen sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti saa lähes poik­keuk­set­ta aikaan sen, mitä on tavoi­tel­tu – ellei enemmänkin!

Mis­tä kaik­ki siis saa alkun­sa? Stra­te­gias­ta. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti vaa­tii tuek­seen stra­te­gian. Mie­ti, mil­lä taval­la yri­tyk­se­si toi­mii sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja miksi.

Ase­ta kon­kreet­ti­sia ja mitat­ta­via tavoit­tei­ta:
“Kas­va­te­taan myyn­tiä 20% 6 kuu­kau­den aika­na.”
“1000 uut­ta Ins­ta­gram-seu­raa­jaa vuo­den lop­puun mennessä”

Kun tavoi­te on kon­kreet­ti­nen, on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi tie­tää, onko sii­hen pääs­ty vai ei. Mikä­li kon­kreet­ti­sen tavoit­teen tilal­la oli­si esi­mer­kik­si vain tokai­su sii­tä, että myyn­tiä halu­taan kas­vat­taa, onko tavoit­tee­seen jo pääs­ty esi­mer­kik­si sil­lä, että vuo­den kulut­tua myyn­ti on kas­va­nut pro­sen­tin verran?

Sosiaalisen median markkinointi pitää kohdistaa

Koh­dis­ta­ma­ton sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on hakuam­mun­taa – on lähes kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa heit­tää sata­sia suo­raan ikku­nas­ta ulos. Mie­ti osta­ja­per­soo­nia eli ihan­nea­siak­kai­ta. Jos et tun­ne asiak­kai­ta­si, kuin­ka voit osa­ta koh­dis­taa sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin heil­le? On kui­ten­kin sel­vää, että haluat käyt­tää sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tiin käy­te­tyt varat hei­hin, jot­ka ovat poten­ti­aa­li­sia osta­jia. Kun tun­net poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si, osaat rää­tä­löi­dä vies­tin, joka vai­kut­taa hei­hin par­hai­ten – tie­dät, mitä he halua­vat ja mitä he tarvitsevat.

Sinun tuli­si saa­da sel­vil­le ihan­nea­siak­kaa­si ikä, suku­puo­li, sijain­ti, kiin­nos­tuk­sen koh­teet sekä se kes­kei­nen ongel­ma, johon hän hakee ratkaisua.

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti tar­vit­see toi­miak­seen kana­van
Kun tavoit­teet on ase­tet­tu ja ihan­nea­siak­kaat tun­nis­tet­tu, on aika vali­ta par­hai­ten tavoit­tei­ta tuke­vat sosi­aa­li­sen median kana­vat, jois­sa juu­ri sinun ihan­nea­siak­kaa­si viet­tä­vät aikaa. Mikä­li ihan­nea­siak­kaa­si on esi­mer­kik­si kes­ki-ikäi­nen mies, on luul­ta­vas­ti Face­book Snapc­ha­tia toi­mi­vam­pi valin­ta. Ylei­nen vir­he sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa onkin se, että halu­taan olla tyr­kyl­lä joka kana­vas­sa. Eten­kin alkuun riit­tää yksi tai kak­si aktii­vis­ta some-kana­vaa – ja vas­ta kun nämä hal­li­taan tulok­sek­kaas­ti, voi­daan miet­tiä hyö­tyy­kö toi­min­ta­si jos­tain muus­ta­kin sosi­aa­li­sen median kanavasta.

Tulok­sel­lis­ta sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­tia voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa some-kanavissa:

 • Face­book
 • Ins­ta­gram
 • Snapc­hat
 • Tik­Tok
 • Lin­ke­dIn

Yllä mai­ni­tuis­ta some-kana­vis­ta löy­dät taa­tus­ti pal­jon poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, mut­ta myös kil­pai­lua. On siis valit­ta­va tark­kaan, mikä kana­va tuo yri­tyk­se­si par­haim­paan valoon ja mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä. Tar­vit­set­ko tähän apua? Kubla koos­tuu digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka pitä­vät huol­ta että suun­ta­si on oikea.

Sosiaalisen median markkinointi ei toimi ilman sisältöä

Sosi­aa­li­nen media on täyn­nä sisäl­töä. Onkin siis kor­vaa­mat­to­man tär­ke­ää, että juu­ri sinun yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median sisäl­tö erot­tuu eduk­seen. Kun tun­net ihan­nea­siak­kaa­si, pys­tyt luo­maan hei­tä aidos­ti kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä – et voi teh­dä kaik­kea kaikille.

Sisäl­löl­lä tar­koi­te­taan muun muas­sa kuvia, videoi­ta, teks­tiä ja ani­maa­tioi­ta. Hyvä sisäl­tö ei vain tyr­ky­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua, vaan tar­jo­aa hyö­tyä sekä herät­tää keskustelua.

Koh­de­ryh­mää­si kiin­nos­ta­van ja puhut­te­le­van sisäl­lön lisäk­si on olta­va aktii­vi­nen. Tulok­sel­li­nen näky­vyys vaa­tii aina aktiivisuutta.

Rahalla vai ilman rahaa?

Sekä että. Orgaa­ni­nen näky­vyys eli se, jon­ka saa­vut­ta­mi­sek­si ei ole käy­tet­ty latin latia, tavoit­taa osan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, jot­ka jo seu­raa­vat sinua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. On kui­ten­kin myös huo­mioi­ta­va se tosia­sia, että vaik­ka sinul­la oli­si tuhat seu­raa­jaa, ei näis­tä kuin noin puo­let näe sisäl­töä­si joh­tuen sii­tä, kuin­ka pal­jon sisäl­töä sosi­aa­li­nen media kät­kee sisuk­siin­sa. Lisäk­si esim. Face­book muut­taa algo­rit­me­jään koko ajan orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä rajoit­ta­vam­mak­si. Tämä jouk­ko ei yksi­nään rii­tä, vaan haluat kas­vat­taa asia­kas­kun­taa­si. Täl­löin ammat­ti­mai­ses­ti toteu­tet­tu mak­set­tu mai­non­ta tuo loput­kin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat osto­housut jalas­sa pör­rää­mään sinun some-kana­vie­si ympärille.

Mak­set­tu mai­non­ta tavoit­taa laa­jem­man jou­kon ihmi­siä ja sen avul­la pys­tyt koh­den­ta­maan sisäl­lön juu­ri heil­le, jot­ka sii­tä luul­ta­vim­min kiin­nos­tu­vat. Toi­mi­va sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti vaa­tii siis sii­vun mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta: oli kyse sit­ten pie­nes­tä, kes­ki­suu­res­ta tai suu­res­ta sii­vus­ta, sitä tarvitaan.

Sosiaalinen media markkinointi ulkoistettuna

Tah­dot­ko vie­dä yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin ker­ras­ta maa­liin? Kublan tii­mi antaa digi­mark­ki­noin­nil­le­si sii­vet, ota yhteyttä.

sosiaalinen media markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi