Sosiaalisen median mainonta 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Sosi­aa­li­sen median mainonta

Eli sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tapah­tu­va viestintä.

Mitä on sosiaalisen median markkinointi?

Ylei­sim­piä sosi­aa­li­sia medioi­ta on Face­book, Ins­ta­gram ja LinkedIn.

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si jotain näis­tä asioista:

Postauksien tekemistä edellä mainituihin kanaviin

Pos­tauk­sia voi­vat olla esimerkiksi

 1. Teks­ti­pos­tauk­set, jot­ka ker­to­vat yri­tyk­sen kuulumisista
 2. Kuva­pos­tauk­set, jot­ka voi­vat olla esi­mer­kik­si toimistoltanne
 3. Video­pos­tauk­set, jot­ka voi­vat olla esi­mer­kik­si työmaaltanne

Suu­rin osa pos­taus­ten kuvis­ta ja videois­ta teh­dään suo­raan matkapuhelimesta.

Maksullista some-mainontaa

Mai­non­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa voi­daan koh­dis­taa todel­la tar­kas­ti, sekä B2B- että B2C-myynnissä.

Yleen­sä tavoit­tee­na on saa­da lisää B2B-lii­de­jä ja B2C-kauppoja.

Sosi­aa­li­nen media kas­vat­taa jat­ku­vas­ti roo­li­aan mark­ki­noin­nis­sa ja on hyvä huo­mioi­da jo suu­rim­man osan kai­kis­ta tei­dän­kin asiak­kais­ta ole­van näis­sä some-kanavissa.

Tänä päi­vä­nä jopa yli 83 pro­sent­tia 20-65-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää sosi­aa­lis­ta mediaa.

Kannattaako tehdä some-mainontaa? Miten some-mainontaa voi mitata?

Tiedätkö, voisiko yrityksesi hyötyä some-mainonnasta?

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, mit­kä inter­net-mark­ki­noin­nin kei­not toi­mi­vat par­hai­ten.

Ota yhteyt­tä

Pelkkä someen “postailu” ei riitä tuloksien tuomiseksi.

Läs­nä­olo ei somes­sa rii­tä, vaan on hyvä miet­tiä miten omat vies­tit tavoit­taa halu­tun koh­de­ryh­män. Hyvä­nä uuti­se­na voim­me ker­toa sen ole­van mah­dol­lis­ta myös tei­dän koh­de­ryh­mäl­le. Halusit sit­ten b2b-lii­de­jä, tai b2c-lii­de­jä ja -kauppoja.

Pos­taus­ten lisäk­si on hyvä huo­mioi­da myös halu­tun koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­nen ja se onnis­tuu vain mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Näin yri­tyk­se­si voi vali­ta todel­la tar­kas­ti b2b-, tai b2c-koh­de­ryh­mä­si jol­le mai­nok­se­si näkyy.

Alla on esi­merk­ki Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­dI­nis­sa näky­vis­tä mainoksista.Nämä yllä ole­vat mai­nok­set siis näky­vät aika­ja­nal­la ja vain tar­kas­ti vali­tuil­le henkilöille.

Esi­mer­kik­si siis B2B-mai­non­nas­sa voit vali­ta vain yri­tys­päät­tä­jän ja koh­dis­taa mai­non­nan vaik­ka­pa suo­raan toi­mi­tus­joh­ta­jil­le. Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta ei siis ole vain pel­käs­tään kulut­ta­jia var­ten, vaan myös tar­kas­ti vali­koi­tu­ja yri­tys­koh­de­ryh­miä varten.

Voit näyt­tää B2B-mai­non­taa esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­tin perus­teel­la valit­se­mil­le­si hen­ki­löil­le. Me Kublas­sa teem­me sinul­le par­hai­ta koh­de­ryh­miä B2B-mai­non­taan esi­mer­kik­si näil­lä kriteereillä:

 • Lii­ke­vaih­to
 • Yri­tyk­sen tulos
 • Toi­mia­lue maantieteellisesti
 • Toi­mia­la
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Titteli/työnimike
 • Gsm-nume­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Ja pal­jon mui­ta kri­tee­rei­tä, aina yri­tyk­sen mak­su­ky­vys­tä lähtien.

Koh­de­ryh­miä löy­dät täl­lä LeadClou­din lois­ta­val­la ilmai­sel­la työ­ka­lul­la, niin B2B- kuin B2C-myyntiinkin.

Alla esi­merk­ki­ku­va koh­de­ryh­män valin­nas­ta, jon­ka löy­dät­te veloi­tuk­set­ta tääl­tä. Suo­sit­te­lem­me­kin tutus­tu­maan työ­ka­luun, tai kysy­mään meil­tä apu­ja tei­dän koh­de­ryh­män mietintään.

Yllä ole­vat rajaus­kri­tee­rit ovat toki vain esi­merk­ke­jä ja jokai­sel­le yri­tyk­sel­le löy­däm­me par­haat päät­tä­jät yhteis­työn aluksi.

Me Kublal­la mark­ki­noim­me päi­vit­täin asiak­kai­dem­me tuot­tei­ta mm. Face­boo­kis­sa, Lin­ke­di­nis­sä ja Ins­ta­gra­mis­sa. Voit kysyä lisää tii­mil­täm­me, tai suo­raan toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le San­ta­lah­del­ta nume­ros­ta 050 910 3452, tai säh­kö­pos­til­la [email protected]. Voim­me suo­raan käy­dä tei­dän­kin koh­de­ryh­män ja sen löy­tä­mi­seen eri­lai­sia tapo­ja läpi puhe­li­mes­sa. Voim­me esi­mer­kik­si aloit­taa suun­nit­te­le­mal­la yri­tyk­sel­len­ne sosi­aa­li­sen median stra­te­gian.

Kaipaatko lisätietoa sosiaalisen median mainonnasta?

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, mit­kä inter­net-mark­ki­noin­nin kei­not toi­mi­vat par­hai­ten.

Ota yhteyt­tä

Sosiaalisen median mainonnan yleisimmät tarkoitukset

Nostaa tunnettuuttanne

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti nos­taa nopeal­la­kin aika­vä­lil­lä yri­tyk­sen­ne tun­net­tuut­ta ja kuu­let sii­tä pian asiak­kail­tan­ne mai­non­nan aloit­ta­mi­sen jäl­keen. On vai­ke­aa olla huo­maa­mat­ta yri­tyk­sen­ne vies­te­jä, kun mai­non­ta teh­dään tar­kas­ti oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le some-mainonnalla.

Saatte lisää B2B-liidejä tai B2C-kauppoja

Mai­non­nan tar­koi­tus on aina nos­taa yri­tyk­sen myyn­tiä taval­la tai toi­sel­la. Sik­si me Kublas­sa mit­taam­me hyvin tar­kas­ti some-mai­non­nan tuo­mia tulok­sia ja koh­dis­tam­me vies­tin­ne vain par­haal­le tar­kas­ti vali­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Näin alat­te saa­maan somes­ta lisää kaup­po­ja, tar­jous­pyy­nö­jä ja suo­ria yhteydenottoja.

Asiakkaat tutustuvat lisää yritykseenne ja sitoutuvat näin brändiinne

Myyn­ti on perin­tei­ses­ti kas­vok­kain tapah­tu­vaa ja tulee ole­maan luul­ta­vas­ti pit­kään jat­kos­sa­kin. On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että meil­lä kai­kil­la on koh­de­ryh­män yri­tyk­siä ja koh­den­hen­ki­löi­tä tuhan­sia. Näin ollen kas­vok­kain tapah­tu­vaa myyn­ti­työ­tä on hyvä tukea some-mai­non­nal­la ja näin tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si kuu­kausit­tain ja asiak­kai­den­kin on hel­pom­pi muis­taa sinun yri­tyk­se­si, kun myy­jä päräyt­tää autol­laan esit­te­le­mään tuot­tei­tan­ne, tai asia­kas tulee käy­mään myymälässänne.

Googlesta saat suoraviivaisinta kauppaa

Vuon­na 2019…

 1. asiak­kaam­me teki­vät Google-mai­non­nan kaut­ta tul­lees­ta lii­ken­tees­tä yli 73 mil­joo­nal­la eurol­la myyntiä
 2. Google-mai­non­taa kans­sam­me kokeil­leis­ta asiak­kais­ta 93 % pää­tyi jat­ka­maan mai­non­nan tekemistä
 3. asiak­kai­dem­me Google-mai­nok­sia näy­tet­tiin yhteen­sä 125 000 000 kertaa
 4. Google-mai­non­nan kaut­ta asiak­kai­dem­me sivus­toil­le pää­ty­neet kävi­jät täyt­ti­vät yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen 5 700 kertaa

Yri­tys­ten mai­non­ta ver­kos­sa on tehok­kaim­mil­laan Google-mai­non­nal­la. Tämä joh­tuu sii­tä, että googla­tes­saan asiak­kaat etsi­vät oikeas­ti itsel­leen yri­tys­ten sivus­to­ja, joil­ta voi­vat ostaa tar­vit­se­mi­aan palveluita.

Ehkä teet tätä itsekin?

On kau­an aikaa kulu­nut ja vet­tä vir­ran­nut sii­tä ajas­ta, jol­loin tätä hakua teh­tiin kel­tai­sil­ta sivuil­ta. Muis­tat­ko ne ajat?

Nyt kui­ten­kin haut teh­dään Googles­sa ja samoin kuin aikoi­naan kel­tai­sil­ta sivuil­ta, niin me googla­taan vain tarpeeseen.

Sik­si Googles­ta saat nopeas­ti kaup­paa ja yhtey­den­ot­to­ja ja yhtey­den sekä nykyi­siin asiak­kai­sii­si, sekä täy­sin sinul­le entuu­des­taan tun­te­mat­to­miin asiakkaisiin.

Käy­tän­nös­sä jokai­nen verk­ko­si­vus­tol­le­si ohjat­tu asia­kas on etsi­nyt sinun ala­si pal­ve­lui­ta, tai tuot­tei­ta ja näin ollen on poten­ti­aa­li­nen osta­ja. Eli rahaa ei mene huk­kaan täs­sä kana­vas­sa. Sii­tä ei tar­vit­se mak­saa mitään, että ihmi­set näke­vät mai­nok­sia­si Googles­sa. Mak­sat ainoas­taan sii­tä, että mai­nok­sen näh­nyt klik­kaa tätä näke­mään­sä mai­nos­ta ja tulee sit­ten yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Mak­sat vain sivus­tol­le­si tul­leis­ta asiakkaista.

Mie­tim­me yhdes­sä kaik­ki nämä tär­keim­mät sanat joil­la haluam­me yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta mai­nos­taa inter­ne­tis­sä ja Googles­sa. Me opti­moim­me jat­ku­vas­ti mai­non­taa­si ver­kos­sa ja pidäm­me huo­len, että asia­kas­ta puhu­tel­laan oikean­lai­sil­la myyn­ti­lauseil­la mai­nok­sis­sa. Sinun ei siis tar­vit­se itse miet­tiä näi­tä mai­nok­sia, vaan me teem­me ne sinul­le näh­tä­väk­si ja pää­set sit­ten hyväk­sy­mään nämä mai­nok­set, jot­ka me jul­kai­sem­me netis­sä puo­les­ta­si. Tar­joam­me siis aina koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun ja näem­me aktii­vi­ses­ti asiak­kai­tam­me, että myös tie­to välit­tyy mei­dän teke­mi­sis­täm­me ja sinun yri­tyk­se­si saa­mis­ta tulok­sis­ta säh­köi­ses­sä mainonnassa.

Koska Google-mainontaa tekevät myös kilpailijasi,
parhaimmat tulokset saa se, joka tavoittaa…

Mah­dol­li­sim­man pal­jon
x
Mah­dol­li­sim­man osto­tar­pei­sia kävi­jöi­tä
x
Mah­dol­li­sim­man edullisesti

Asiakkaidemme tuloksia

Google voi olla tärkeä osa myös sinun yrityksesi markkinointia

Asian­tun­ti­ja­tii­mim­me aut­taa sel­vit­tä­mään, mit­kä inter­net-mark­ki­noin­nin kei­not toi­mi­vat par­hai­ten.

Ota yhteyt­tä

Mitä on hyvä Google-mainonta?

Avainsanat ovat relevantteja

Rele­vant­tius tar­koit­taa sitä, että kävi­jä on oikeas­ti googlet­ta­nut tei­dän yri­tyk­sel­le tär­kei­tä avain­sa­no­ja. Et var­mas­ti­kaan esi­mer­kik­si huo­ne­ka­lu­myy­jä­nä halua mak­saa “soh­van puh­dis­tus” - tyyp­pi­sis­tä hauis­ta, vaan mie­luum­min haluat kävi­jän, joka on googlan­nut “uusi sohva”.

Mainokset ovat houkuttelevia

Mai­nos­ten hou­kut­te­le­vuus vai­kut­taa koko tilin kus­tan­nuk­siin. Hou­kut­te­le­van mai­nok­sen tun­to­merk­ki on kor­kea klik­ki­pro­sent­ti. Tähän pääs­tään mm. mai­nos­ver­sioi­den tes­taa­mi­sel­la ja var­mis­ta­mal­la, että avain­sa­nat vas­taa­vat mai­nos­ta. Hyvän klik­ki­pro­sen­tin omaa­vil­la mai­nok­sil­la saat edul­li­sem­paa liikennettä.

Mainonta on kustannustehokasta

Tähän pääs­tään esi­mer­kik­si suo­si­mal­la edul­li­sia, kui­ten­kin rele­vant­tia lii­ken­net­tä tuo­via avai­sa­no­ja, jot­ta mai­nos­bud­jet­ti toi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon liikennettä.

Tulokset ovat mitattavia

Yri­tys ei tee pel­kil­lä kävijämäärillä tai klik­ki­pro­sen­teil­lä mitään vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la on saa­tu aikaan. Kun valit­set meidät kump­pa­nik­si, pidämme sinut ajan tasal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä kanssasi.

Ota yhteyt­tä!
B2B mainonta Facebookissa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi