Facebook-markkinointi

Facebook-markkinointi tarkoittaa näkyvyyttä potentiaalisille asiakkaille Facebookin käyttäjien omalla “seinällä”.

Facebook-markkinointi hyödyntää maailman suurinta sosiaalisen median kanavaa

Face­book-mark­ki­noin­ti tar­koit­taa näky­vyyt­tä poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le Face­boo­kin käyt­tä­jien omal­la “sei­näl­lä”. Eli asiak­kai­den kir­jau­tues­sa Face­book-tilil­leen he näke­vät ystä­vien­sä postauksia/julkaisuja ja myös yri­tys­ten teke­miä pos­tauk­sia aina mui­den pos­taus­ten väleis­sä. Voit siis mark­ki­noi­da yri­tys­tä­si maa­il­man suu­rim­mas­sa sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa ja tavoit­taa suu­rin osa asiak­kais­ta­si täs­tä kana­vas­ta hyvin tehok­kaas­ti.

Ovatko ihmiset vielä Facebookissa?

Face­boo­kin käyt­tä­jien mää­rä kas­vaa vuo­sit­tain ja eten­kin pää­tök­sen­te­ki­jöi­den mää­rä 25-65 vuo­tiai­den kes­kuu­des­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti edel­leen. Alle 25 vuo­tiais­ta osa on siir­ty­nyt Ins­ta­gra­miin ja Snapc­hat­tiin, mut­ta Face­book-mark­ki­noin­ti toi­mii edel­leen myös täs­sä koh­de­ryh­mäs­sä, kos­ka Face­boo­kin työ­ka­luil­la mai­nok­se­si saa­daan näky­mään myös Ins­ta­gra­mis­sa. 

Koke­mus­tem­me mukaan esi­mer­kik­si autoa­sen­ta­jat ja säh­kö­asen­ta­jat käyt­tä­vät aktii­vi­ses­ti Ins­ta­gra­mia, mut­ta tavoi­tat siis myös nämä hen­ki­löt Face­boo­kin mai­nos­työ­ka­lun avul­la. Face­boo­kin oma ohjelmisto/algoritmi on raken­net­tu löy­tä­mään asiak­kaa­si juu­ri sii­tä kana­vas­ta, jos­sa asiak­kaa­si ovat ja yri­tys­ten mai­non­ta saa­daan näky­mään esi­mer­kik­si apli­kaa­tiois­sa. Eli Face­book-mark­ki­noin­ti on hyvin teho­kas tapa löy­tää asiak­kaa­si myös Face­boo­kin ulko­puo­lel­ta, mut­ta on hyvä muis­taa Face­boo­kin ole­van sel­väs­ti maa­il­man suu­rin sosi­aa­li­nen media ja myös Suo­mes­sa käy­te­tyin some-kana­va.

Facebook-markkinointi ja ilmainen näkyvyys

Face­book-mark­ki­noin­ti voi­daan jakaa kah­teen osa-alu­ee­seen. Näis­tä ensim­mäi­se­nä mie­ti­tään ilmais­ta näky­vyyt­tä ja some “pos­tauk­sia”, jot­ka ovat kai­kil­le ilmai­sia. Voit siis tuo­da yri­tys­tä­si esil­le ilmai­sil­la pos­tauk­sil­la Face­boo­kis­sa ja tuo­da tek­si­si­säl­töä, kuvia ja videoi­ta kaik­kien poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si näh­tä­väk­si. 

Asiak­kaat myös tut­ki­vat aktii­vi­ses­ti tänä päi­vä­nä sosi­aa­li­sen median sisäl­töä ennen osto­pää­tös­tä. Lisäk­si osto­pää­tök­sen jäl­keen useat asiak­kaat jää­vät seu­raa­maan yri­tyk­sen some-kana­vaa ja näin voit mah­dol­lis­taa myös seu­raa­vat ostot/myynnit näil­le jo tutuil­le asiak­kail­le­si. On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että Face­book-mark­ki­noin­ti näil­lä ilmai­sil­la pos­tauk­sil­la näkyy käy­tän­nös­sä vain 4% niis­tä asiak­kais­ta, jot­ka jo seu­raa­vat yri­tyk­se­si kana­vaa. Tavoi­tel­les­sa­si uusia asiak­kai­ta tar­vit­set myös mak­set­tua mai­non­taa tuke­maan yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä uusien asiak­kai­den tavoit­te­lus­sa.

Facebook-markkinointi ja maksettu mainonta

Mak­set­tu Face­book-mark­ki­noin­ti tavoit­taa asiak­kaa­si tehok­kaas­ti, kos­ka Face­boo­kin ainoa tulon­läh­de on yri­tys­ten teke­mä mai­non­ta. Lisäk­si Face­boo­kin mai­non­nan-työ­ka­lut ovat mark­ki­noi­den laa­jim­mat ja näin tulee olla­kin maa­il­man suu­rim­mas­sa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Voit tavoit­taa 500 euron media­bud­je­til­la ylei­ses­ti 50 000 - 200 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta. Kaik­ki nämä tavoi­te­tut asiak­kaat voit mää­ri­tel­lä hyvin­kin tehok­kaas­ti ja käyt­tää yri­tyk­se­si jo val­miik­si tie­tä­mää dataa nykyi­sis­tä asiak­kais­ta­si. Alla hie­man lisää mai­non­nan koh­dis­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta Face­boo­kis­sa.

Miten Facebook-markkinointi voidaan kohdistaa?

Face­boo­kis­sa on sato­ja koh­dis­ta­mi­sen tapo­ja, joil­la voit löy­tää yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat täs­tä kana­vas­ta. Voit koh­dis­taa mai­non­nan esi­mer­kik­si kai­kil­le koti­si­vuil­la­si käy­neil­le asiak­kail­le, sekä hei­dän kal­tai­sil­leen asiak­kail­le.

Tämän lisäk­si voit koh­dis­taa mai­non­taa tar­kas­ti myös niil­le asiak­kail­le, jot­ka eivät vie­lä ole tutus­tu­neet yri­tyk­se­si koti­si­vui­hin.

Alla suo­si­tuim­mat tavat koh­dis­taa Face­book-mark­ki­noin­tia:

 • Ikä
 • Suku­puo­li
 • Kou­lu­tus
 • Teh­tä­vä­ni­mi­ke
 • Pari­suh­de­ti­lan­ne
 • Las­ten ikä
 • Las­ten mää­rä
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­teet

B2b-koh­den­nuk­set:

(näi­hin voi­daan käyt­tää ulko­puo­lis­ta yri­tys­re­kis­te­riä ja yri­tyk­sen omaa CRM-tie­toa)

 • Tit­te­li
 • Lii­ke­vaih­to
 • Tulos
 • Toi­mia­la
 • Hen­ki­lön säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Hen­ki­lön mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro
 • Myyn­ti­ka­te
 • Käyt­tö­ka­te
 • Yms.

Facebook-markkinoinnin mainosmuodot

Nyky­ään on mah­dol­lis­ta näyt­tää asiak­kail­le­si vies­te­jä myös some-mai­non­nal­la ja voit useis­sa kana­vis­sa tavoit­taa asiak­kaa­si käyt­tä­mäl­lä hei­dän mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro­aan, tai säh­kö­pos­tio­soi­tet­taan. Nämä tie­dot lisä­tään excel-tie­dos­to­na esi­mer­kik­si Face­book­kiin ja näin oikeat ihmi­set löy­tyy hei­dän tie­to­kan­nas­taan ja he alka­vat näke­mään vies­te­jä­si. Samal­la var­mis­tat, että vain tar­kas­ti sinun valit­se­mat ihmi­set näke­vät mai­nok­se­si, eikä rahat valu vää­ril­le ihmi­sil­le mai­nos­ta­mi­seen.

Face­book-mark­ki­noin­ti ilme­nee ylei­sim­min kuva­mai­nok­si­na, jol­loin yri­tys voi käyt­tää jo ole­mas­sa ole­via kuvi­aan, tai vaih­toeh­toi­ses­ti inter­ne­tis­tä löy­ty­viä kuva­pank­ke­ja, jois­ta suu­rin osa on ilmai­sia. Mai­nos­ten eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta ei siis kan­na­ta ahdis­tua, kos­ka kuva­mai­nok­sil­la saat var­mas­ti vie­tyä vies­ti­si eteen­päin asiak­kail­le­si. Mai­nos­muo­to­ja on kui­ten­kin kym­me­niä eri­lai­sia ja kuva­mai­nos­ten lisäk­si näis­tä käy­te­tyim­piä ovat esi­mer­kik­si:

 • Video (voit käyt­tää yri­tyk­se­si videoi­ta mai­non­nas­sa)
 • Kokoel­ma (esi­mer­kik­si kuvat yri­tyk­se­si kata­lo­gis­ta)
 • Kuva­ka­rusel­li (voit liit­tää usei­ta kuvia “kuva­ka­rusel­lik­si”)
 • Lii­dien kerää­mi­nen (voit hel­pos­ti kerä­tä lii­de­jä lii­di-mai­nos­muo­dol­la)
 • Tar­jouk­set (Face­boo­kis­ta löy­tyy myös tar­jouk­siin oma mai­nos­muo­ton­sa)
 • Pos­taus­ten buus­tauk­set (yri­tyk­set käyt­tä­vät ylei­sim­min tätä mai­nos­muo­toa pos­taus­ten­sa “buus­tauk­seen”, mut­ta tätä käyt­tä­mäl­lä koh­den­ta­mi­nen on hyvin hata­raa)
 • Tapah­tu­mat (voit kerä­tä asiak­kai­ta tapah­tu­mil­le­si täl­lä mai­nos­muo­dol­la)
 • Sivu­tyk­käyk­set (voit kerä­tä täl­lä mai­nos­muo­dol­la sivuil­le­si tyk­kää­jiä ja seu­raa­jia)
 • Sto­ries (tämä vah­vas­ti kas­va­va tapa “tari­noi­den” mai­nos­ta­mi­seen kerää myös vah­vas­ti seu­raa­jia yri­tyk­sel­le­si)
 • Mes­sen­ger (voit näyt­tää yri­tyk­se­si vies­te­jä myös suo­raan Face­boo­kin omas­sa vies­tin­tään suun­ni­tel­lus­sa “cha­tis­sa”)
 • Sli­des­how (voit kerä­tä tähän mai­nos­muo­toon kuva­ka­rusel­lin lisäk­si myös ään­tä ja videoi­ta)
 • Play­ables (täl­lä voit mai­nos­taa yri­tyk­se­si teke­mää apli­kaa­tio­ta hie­noil­la demo-efek­teil­lä)

Face­boo­kin mai­nos­oh­je­si­vus­to tar­jo­aa lisää tie­toa eri mai­nos­muo­dois­ta.

Miten Facebook-markkinointia voidaan mitata?

Face­book-mark­ki­noin­ti voi­daan mita­ta hyvin­kin tehok­kaas­ti Face­boo­kin oman ana­ly­tiik­ka-työ­ka­lun avul­la. Voit siis seu­ra­ta jokais­ta mai­nok­se­si näh­nyt­tä, mai­nos­ta­si kli­kan­nut­ta, koti­si­vuil­le­si siir­ty­nei­tä ja esi­mer­kik­si yhteyt­tä otta­nei­ta teke­mäs­tä­si mai­non­nas­ta. Näin voit sel­vit­tää juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si par­haat koh­de­ryh­mät ja panos­taa jat­kos­sa kaik­kein toi­mi­vim­piin koh­de­ryh­miin. Onkin suo­si­tel­ta­vaa mita­ta tar­kas­ti kuu­kausit­tain digi­mark­ki­noin­ti­si tuo­mia tulok­sia tar­kal­la Face­book rapor­tis­ta, johon on hyvä käyt­tää kol­man­nen osa­puo­len työ­ka­lua, kuten esi­mer­kik­si Swy­do-työ­ka­lua.

Miten Facebook-markkinointi kannattaa aloittaa?

Face­book-mark­ki­noin­ti kan­nat­taa aloit­taa mal­til­li­sel­la mai­nos­bud­je­til­la ja sel­vit­tää ensim­mäis­ten viik­ko­jen aika­na par­haim­min toi­mi­vim­mat koh­de­ryh­mät, kuten sivuil­la­si vie­rail­leet asiak­kaat, sekä verk­ko­kau­pas­ta­si osta­neet asiak­kaat. Tämän lisäk­si voit mää­ri­tel­lä asia­kas­pro­fii­li­si Face­book-asian­tun­ti­jan kans­sa hyvin­kin tar­kas­ti ja vie­dä yri­tyk­se­si mai­non­nan juu­ri par­haal­le koh­de­ryh­mäl­le jopa päi­vis­sä mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­ta.

Autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään tei­dän yri­tyk­sen par­haat tavat löy­tää poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat Face­book-mark­ki­noin­tia käyt­tä­mäl­lä. Kysy lisää nyt!

Asiakkailta kuultua

Rak­sys­tems
“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei. Lisäk­si osaat­te todel­la hyvin ker­toa mihin asiak­kaan bud­jet­ti riit­tää ja mil­lä kus­tan­nuk­sil­la voi­daan saa­vut­taa ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. KotiAp­pin puo­lel­la haluai­sin nos­taa Oskun mie­let­tö­män tai­don kek­siä, etsiä ja löy­tää eri­lai­sia koh­dey­lei­sö­jä mai­non­nal­le ja sit­ten taas Googles­sa Marian tai­dot display-mai­non­nan ohjeis­tuk­ses­sa. Eikä tie­tys­ti pidä unoh­taa iha­naa fii­lis­tä, mikä tei­dän poru­kan kans­sa on aina, kun tava­taan tai sky­pe­tel­lään. Pidät­te asiak­kaas­ta hyvää huol­ta ja olet­te aidos­ti kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kaan tulos­ten paran­ta­mi­ses­ta :)” San­ni, Rak­sys­tems
Sanni
San­ni
LeadCloud
LeadClou­dil­la oli halu nos­taa omaa tun­net­tuut­taan Suo­mes­sa ja näin hel­pot­taa omaa myyn­ti­työ­tään. LOPPUTULOS Nopeal­la aika­tau­lul­la saa­vu­tet­tiin yli 400% kas­vu poten­ti­aa­li­sis­sa asiak­kais­sa verk­ko­si­vus­tol­la. Tämän myö­tä mark­ki­na­tun­net­tuus kas­voi ja myyn­ti­työ hel­pot­tui oikeis­sa koh­de­ryh­mis­sä.
Olli Suvanto
Olli
ARVIOINTIKESKUS
“Kublan huip­puam­mat­ti­lais­ten kans­sa koko yri­tyk­sem­me digi­mark­ki­noin­nin konai­suu­des­sa tapah­tuu kehi­tys­tä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja he osaa­vat “pot­kia” mei­tä miet­ti­mään aina seu­raa­vaa vai­het­ta.

Kii­tet­tä­vää kär­si­väl­li­syyt­tä. Suo­sit­te­lun kaut­ta löy­sim­me timant­ti­sen Kublan!”
Sirpa Arviointikeskus
Sir­pa
Sulje