Hakukoneoptimointi eli SEO 

Pal­ve­lut \ Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli seo
Google Display Networkin sanasto tietoosi!

Mistä on kyse? 

Kuu­kausit­tai­nen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-pal­­ve­­lun avulla.

Hakukoneoptimointi eli seo 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Ilmaista hakukonenäkyvyyttä 

Toteu­tam­me kuu­kausit­tain kon­kreet­ti­sia toi­mia sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den parantamiseksi.

Helposti ymmärrettävät opit 

Ymmär­räm­me, että aina et ehdi mukaan haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Mei­dän avul­lam­me voit olla var­ma, että kuu­kausit­tai­set toi­met tule­vat teh­dyk­si ja voit teh­dä pääl­le ekstraa, jos ehdit.

Tarkka tilannekuva ja suunnitelma 

Sel­keä ymmär­rys, mil­lai­nen sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyys täl­lä het­kel­lä on ja miten se kehit­tyy teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den myötä.

Rakettistartti hakukoneoptimointiin 

Käyn­nis­täm­me jat­ku­van haku­ko­neop­ti­moin­nin ensin works­ho­pil­la, jos­sa käym­me läpi opti­moi­ta­vat hakusa­nat ja toi­men­pi­teet. Tämän jäl­keen jat­kam­me kuu­kausit­tai­sel­la teke­mi­sel­lä ja tulos­ten raportoinnilla.

Autam­me sinua sivus­to­si ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa sel­kein kei­noin. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja varaa startti-workshop!

Digimarkkinointi kuntoon

Löytyykö sivustosi Googlen ensimmäiseltä sivulta? 

Jos ei vielä löydy, ota yhteyttä Kublaan! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Jatkuva hakukoneoptimointi

Sään­nöl­li­nen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kuu­kausit­tain on erin­omai­nen tapa var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­to­si löy­tyy Googles­ta entis­tä parem­min. Sys­te­maat­ti­nen opti­moin­ti­työ aut­taa jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään sisäl­tö­jä ja samal­la tark­kai­lem­me sivus­to­si kun­toa: havait­sem­me välit­tö­mäs­ti, jos sivus­to­si näky­vyys on vähentynyt.

Yhteinen workshop

SEO-pro­jek­tim­me alkaa yhtei­ses­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joka on juu­ri sinun tar­pei­sii­si rää­tä­löi­ty. Käym­me sivus­ton läpi sisäl­löl­li­sis­tä ja tek­ni­sis­tä läh­tö­koh­dis­ta ja saat hyvän kat­sauk­sen sii­tä, mil­lai­nen näky­vyy­te­si haku­ko­neis­sa täl­lä het­kel­lä on. Teem­me täs­sä yhtey­des­sä kevyen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja kilpailija-analyysin.

Tämän jäl­keen saat sel­keän ohjeis­tuk­sen ja to do -lis­tan, mitä sivus­tol­la pitäi­si muut­taa, jot­ta sen haku­ko­ne­nä­ky­vyys para­ni­si. Tämän poh­jal­ta sivus­to­si yllä­pi­tä­jä voi teh­dä muu­tok­set sivus­tol­le. Tar­vit­taes­sa etsim­me kump­pa­nin toteut­ta­maan muu­tok­set sivul­le, eli et mis­sään tapauk­ses­sa jää yksin toteu­tuk­sen suh­teen. Ohjeet ovat niin kon­kreet­ti­set, että ne on help­po vie­dä käytäntöön.

Tulosten seuranta

Seu­raam­me haku­ko­ne­si­joi­tus­ten kehit­ty­mis­tä suo­sit­te­le­miem­me muu­tos­ten teke­mi­sen jäl­keen ja rapor­toim­me niis­tä sinul­le. Halu­tes­sa­si teem­me perus­teel­li­sem­man avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, jota voi­daan hyö­dyn­tää sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa sekä hakusanamainonnassa.

Yri­tyk­sem­me koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rä nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa yli 80 %.”
Hen­ri Hiek­ka­mies, Limusiinit.com
Pää­sim­me nopeas­ti vauh­tiin haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ilman pit­kiä sitou­muk­sia ja mal­til­li­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Pal­ve­lua oli help­poa tes­ta­ta ja tämän jäl­keen jat­koim­me­kin yhteistyötä.” 
Taa­vi Kuo­ri­kos­ki, Pri­va­te Padel Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • SEO
 • SEO - Mitä se tarkoittaa?
 • SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä haku­ko­neis­ta. Kat­so haku­ko­neop­ti­moin­nin… Jat­ka lukemista
 • Hakukoneoptimointi digitaalisessa markkinoinnissa tuo helposti enemmän ilmaista liikennettä nettisivuillesi.
 • Lii­ken­net­tä nettisivuille
 • Ana­lyyt­ti­sen näkö­kul­man otta­mi­nen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työ­ka­lui­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen voi hel­pos­ti gene­roi­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män ilmais­ta… Jat­ka lukemista
 • hakukoneoptimoint hinta
 • Haku­ko­neop­ti­moin­nin hinta
 • Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti opti­moin­tiin käy­te­tys­tä ajas­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta joka opti­moin­tia teke­väl­lä tahol­la löy­tyy. Par­haat… Jat­ka lukemista

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi