5 vinkkiä, joilla saat lisää ilmaista liikennettä yrityksesi nettisivulle! 

https://www.youtube.com/watch?v=D7dze6s1V7k Yri­tyk­sil­le entis­tä enem­män kil­pai­lue­tua tuo­vat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­not tuo­da lisää lii­ken­net­tä koti­si­vuil­le. Ana­lyyt­ti­sen näkö­kul­man otta­mi­nen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työ­ka­lui­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen voi hel­pos­ti gene­roi­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män ilmais­ta lii­ken­net­tä – ja sitä kaut­ta myös lisä­kon­ver­sioi­ta yri­tyk­sel­le­si. Täs­sä artik­ke­lis­sa kokoam­me vii­si erit­täin hyö­dyl­lis­tä kei­noa erot­tau­tua kil­pai­li­jois­ta­si digi­taa­li­sen sisäl­lön osal­ta, joil­la voit kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kas­vat­taa lii­ken­net­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le.

1 Avainsanasuunnittelu

Jot­ta voit hank­kia lii­ken­net­tä net­ti­si­vul­le­si, tuli­si sinun olla sel­vil­lä sii­tä, mitä ja miten ihmi­set hake­vat tie­toa inter­ne­tis­tä. Ylei­sin alus­ta tie­don­haul­le ovat haku­ko­neet, eri­tyi­ses­ti Google. Jot­ta voit saa­da tuot­tees­ta­si tai yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä luok­se­si, tulee sinun sel­vit­tää haku­ko­neis­sa hae­tuim­pia hakusa­no­ja, joil­la poten­ti­aa­li­set vie­rai­li­jat voi­si­vat pää­tyä net­ti­si­vuil­le­si. Myös sana­muo­dol­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys, joten eri haku­ter­mien hae­tuim­mat ver­siot tuli­si sel­vit­tää ensi tilas­sa! Googlen AdWords lie­nee kaik­kein hyö­dyl­li­sin työ­ka­lu avain­sa­na­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­sek­si. Tähän on syi­tä useam­pia, mut­ta olen­nai­sin lie­nee se, että AdWords ehdot­taa sopi­via avain­sa­no­ja sekä tar­jo­aa arvioi­tu­ja haku­mää­riä. AdWord­sis­ta hyö­dyn­net­ty­jä avain­sa­nai­deoi­ta voi hel­pos­ti käyt­tää net­ti­si­vusi sisäl­lön­suun­nit­te­lus­sa sekä muus­sa tek­ni­ses­sä haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa, jota ava­taan myös hie­man enem­män täs­sä artikkelissa. Google Avainsanasuunnittelija, hakukoneoptimointi

Kuva 1: Google AdWords -avainsanasuunnittelija

Avain­sa­no­jen pituu­del­la, short vs. Long tail, on myös mer­ki­tys­tä. Pidem­pien long tail avain­sa­no­jen osu­ma­tark­kuus on pie­nem­pi, sil­lä pidem­piä avain­sa­no­jen ryh­miä hae­taan vähem­män kuin yksit­täi­siä avain­sa­no­ja. Toi­saal­ta myös kil­pai­lu on tyy­pil­li­ses­ti suu­rem­paa yksit­täis­ten avain­sa­no­jen kans­sa. Onkin olen­nais­ta tut­kia, min­kä­lai­sil­la avain­sa­noil­la net­ti­si­vu­ja­si etsi­tään haku­ko­nees­ta.

2 Optimoidut URLit, otsikot sekä metakuvaukset

Net­ti­si­vuil­la­si otsi­kot (tit­le) sekä meta­ku­vauk­set (meta desc­rip­tion) tuli­si olla sivu­koh­tai­ses­ti ainut­laa­tui­sia. Haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta URL raken­teen tulee olla yksin­ker­tai­nen sekä sivu­koh­tai­ses­ti ainut­laa­tui­nen. Jokai­sen URL:n tulee sisäl­tää rele­vant­te­ja avain­sa­no­ja ja sisäl­tää kat­ko­vii­va erot­taak­seen avain­sa­nat toi­sis­taan. Pää­piir­teit­täin Googles­sa otsi­kon sopi­va merk­ki­mää­rä on 65, ja meta­ku­vauk­sen taas 150 merk­kiä. Mikä­li otsik­ko ja meta­ku­vaus ovat puut­teel­li­sia tai ne puut­tu­vat koko­naan, ei net­ti­si­vusi voi käy­tän­nös­sä gene­roi­da lii­ken­net­tä. Monel­la yri­tyk­sel­lä nämä ovat erit­täin puut­teel­li­set, ja näi­hin panos­ta­mi­nen voi­kin lisä­tä lii­ken­net­tä huo­mat­ta­vas­ti. Otsik­ko on yksi tär­keim­piä ja näky­vim­piä osia net­ti­si­vus­ta. Haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta opti­maa­li­sen otsi­kon tulee olla mah­dol­li­sim­man yti­me­käs ja infor­ma­tii­vi­nen. Hyvän otsi­kon tuli­si­kin sisäl­tää net­ti­si­vul­le tär­kein avain­sa­na, jol­la haki­ja voi­si pää­tyä net­ti­si­vul­le (ks. Avain­sa­na­suun­nit­te­lu). Kan­nat­taa huo­mioi­da, että ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta täyt­tää tit­leä lii­kaa avainsanoilla. 

URL, otsikko sekä metakuvaus ovat hakukoneoptimoinnin keskiössä Kuva 2: URL, otsik­ko sekä metakuvaus

Meta­ku­vauk­sil­la on myös suu­ri mer­ki­tys haku­ko­ne­si­joi­tuk­ses­sa. Hyvä meta­ku­vaus kom­mu­ni­koi haki­jal­le tii­vis­te­tys­ti hyö­dyl­lis­tä tie­toa sii­tä, mitä net­ti­si­vul­la­si – täs­sä tapauk­ses­sa las­keu­tu­mis­si­vul­la – on tar­jot­ta­va­na. Tämä taas gene­roi klik­kauk­sia ja istun­to­ja sivul­le­si. Hyvä ja asian­mu­kai­nen meta­ku­vaus aut­taa net­ti­si­vusi klik­kaus­pro­sent­tia (CTR). Haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta klik­kaus­pro­sent­ti on olen­nai­nen tie­to, sil­lä se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, kuin­ka moni pää­tyy käy­mään net­ti­si­vul­la­si.

3 Sivukartta ja indeksointi

Onko net­ti­si­vuil­la­si käy­tös­sä jo sivu­kart­ta? Mikä­li et ole var­ma, tuli­si sinun sel­vit­tää tämä net­ti­si­vu­jen yllä­pi­tä­jän kans­sa ensi tilas­sa. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa voit menet­tää huo­mat­ta­van mää­rän lii­ken­net­tä, mikä­li sivu­kart­taa ei ole käy­tös­sä net­ti­si­vuil­la­si. Haku­ko­neop­ti­moin­nin näkö­kul­mas­ta sivu­kart­ta tun­ne­taan toi­sek­si tär­keim­pä­nä sivu­na heti net­ti­si­vun aloi­tus­si­vun jäl­keen. Sivu­kar­tas­ta on haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta pal­jon hyö­ty­jä, sil­lä se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den haku­ko­neel­le indek­soi­da sivus­tol­la tapah­tu­neet muu­tok­set nopeam­min. Tämä osal­taan taas paran­taa sijoi­tus­ta haku­ko­neen haku­tu­lok­sis­sa. Mikä­li net­ti­si­vusi ovat ver­ra­ten uudet, on sivu­kar­tan luo­mi­nen mah­dol­li­sim­man pian haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta ensi­si­jai­sen tärkeää. Sivukartta on nettisivusi optimoinnissa keskiössä

Kuva 3: Sivu­kart­ta havainnollistettuna

Sivu­kar­tan luo­mi­nen on suh­teel­li­sen help­poa. Käy­tän­nös­sä kysees­sä on indek­soin­ti­si­vu, joka lin­kit­tää yhteen kaik­ki sivusi net­ti­si­vus­tol­ta. Mikä­li tie­ten­kin olet opti­moi­mas­sa verk­ko­kaup­pa­si­vus­toa, tulee sinun sil­loin indek­soi­da yksit­täi­siä sivu­ja tuhan­sien sivu­jen edes­tä. Sivu­kart­to­jen avul­la koti­si­vusi sisäl­tö on asian­mu­kai­ses­ti jäsen­nel­ty ja tämä osal­taan aut­taa nouse­maan kor­keam­mal­le haku­ko­neen haku­tu­lok­sis­sa.

4 Sisäiset linkit ovat olennaisia

Googlen tapauk­ses­sa haku­bot­ti käy läpi verk­ko­si­vu­ja seu­raa­mal­la sekä sisäi­siä että ulkoi­sia link­ke­jä. Net­ti­si­vusi eri sivu­jen sisäi­nen lin­kit­tä­mi­nen ris­tiin on haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta näin ollen erit­täin suo­si­tel­ta­vaa. Sisäi­nen lin­kit­tä­mi­nen ei ole hyö­dyl­lis­tä pel­käs­tään luki­jan näkö­kul­mas­ta luki­jan löy­täes­sä lisää rele­vant­tia sisäl­töä net­ti­si­vuil­ta, mut­ta myös haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta haku­tu­lok­sen sijain­nin paran­tues­sa. Tar­kis­ta ja var­mis­ta, että olet lin­kit­tä­mäs­sä yhteen toi­sil­leen rele­vant­te­ja sivu­ja ottaen huo­mioon seu­raa­vat tekijät: 
  • Sivuil­la, jot­ka haluat sijoit­tu­van parem­min haku­tu­lok­sis­sa, on suu­rem­pi mää­rä sisäi­siä linkkejä
  • Sivut, jot­ka haluat sijoit­tu­van parem­min haku­tu­lok­sis­sa, ovat lin­ki­tet­ty kotisivuusi
  • Sinul­la tuli­si olla 2-10 sisäis­tä link­kiä per sivu.
Googlen näkö­kul­mas­ta kol­mel­la teki­jäl­lä on suu­ri mer­ki­tys sisäi­ses­sä lin­kit­tä­mi­ses­sä: 1) lin­ki­tet­ty­jen sivu­jen kes­ki­näi­nen rele­vans­si, 2) lin­ki­tet­ty­jen sivu­jen kes­ki­näi­nen suh­de sekä 3) lin­ki­tet­ty­jen sivu­jen tuo­ma arvo.

5 Panosta hyödylliseen sisältöön

Sivus­to­si sisäl­tö on olta­va hyö­dyl­lis­tä hen­ki­lön tar­pei­siin, jota tämä on etsi­mäs­sä. Tämä on tär­kein teki­jä, joka tuo vii­me­kä­des­sä kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä net­ti­si­vuil­le­si. Haki­jal­le hyö­dyl­li­nen sisäl­tö vaa­tii pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja aidon lisä­ar­von tuo­mis­ta net­ti­si­vul­la­si vie­rai­le­val­le hen­ki­löl­le. Hyö­dyl­li­nen ja rele­vant­ti sisäl­tö vähen­tää välit­tö­mien pois­tu­mi­sien (bounce rate) mää­rää ja lisäk­si aut­taa kon­ver­sio­pro­sen­tin kas­vat­ta­mis­ta. On ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, että net­ti­si­vun sisäl­tö vas­taa nii­tä avain­sa­no­ja ja haku­ter­me­jä, joi­ta netin­se­laa­ja on myös etsi­mäs­sä. Ei ole käy­tän­nöl­lis­tä pyr­kiä pal­ve­le­maan mah­dol­li­sim­man monia ihmi­siä, vaan kes­kit­ty­mään juu­ri sii­hen jouk­koon hen­ki­löi­tä, jot­ka voi­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta juu­ri net­ti­si­vusi sisäl­lös­tä. Tek­ni­ses­ti olen­nais­ta ovat pääl­lek­käis­ten sisäl­tö­jen eli­mi­noi­mi­nen sekä pitä­mäl­lä huol­ta sii­tä, että jokai­nen sivus­to on yksi­löl­li­nen ja ei täten sisäl­löl­li­ses­ti lii­an ris­tik­käi­nen. Asian­mu­kai­nen ja laa­du­kas sisäl­tö (huom. Avain­sa­nat) yhdis­tet­ty­nä sisäi­seen lin­ki­tyk­siin sekä opti­moi­tui­hin URL:iin, otsi­koi­hin sekä meta­ku­vauk­siin nos­taa sijoi­tus­ta­si haku­ko­neen haku­tu­lok­sis­sa ja näin ollen kas­vat­taa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä kävi­jä­mää­riä net­ti­si­vuil­la­si. Vaik­ka net­ti­si­vu­je­si lii­ken­net­tä voi huo­mat­ta­vas­ti lisä­tä hyö­dyn­täen eri työ­ka­lu­ja, hyö­dyl­li­sen sisäl­lön ja lisä­ar­von luo­mi­nen on pit­kä­jän­tei­sen työn takana.
Hakukoneoptimointi digitaalisessa markkinoinnissa tuo helposti enemmän ilmaista liikennettä nettisivuillesi.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi