5 vinkkiä, joilla saat lisää ilmaista liikennettä yrityksesi nettisivulle! 

https://www.youtube.com/watch?v=D7dze6s1V7k Yri­tyk­sil­le entis­tä enem­män kil­pai­lue­tua tuo­vat digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­not tuo­da lisää lii­ken­net­tä koti­si­vuil­le. Ana­lyyt­ti­sen näkö­kul­man otta­mi­nen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työ­ka­lui­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen voi hel­pos­ti gene­roi­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män ilmais­ta lii­ken­net­tä – ja sitä kaut­ta myös lisä­kon­ver­sioi­ta yri­tyk­sel­le­si. Täs­sä artik­ke­lis­sa kokoam­me vii­si erit­täin hyö­dyl­lis­tä kei­noa erot­tau­tua kil­pai­li­jois­ta­si digi­taa­li­sen sisäl­lön osal­ta, joil­la voit kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kas­vat­taa lii­ken­net­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le.

1 Avainsanasuunnittelu

Jot­ta voit hank­kia lii­ken­net­tä net­ti­si­vul­le­si, tuli­si sinun olla sel­vil­lä sii­tä, mitä ja miten ihmi­set hake­vat tie­toa inter­ne­tis­tä. Ylei­sin alus­ta tie­don­haul­le ovat haku­ko­neet, eri­tyi­ses­ti Google. Jot­ta voit saa­da tuot­tees­ta­si tai yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä luok­se­si, tulee sinun sel­vit­tää haku­ko­neis­sa hae­tuim­pia hakusa­no­ja, joil­la poten­ti­aa­li­set vie­rai­li­jat voi­si­vat pää­tyä net­ti­si­vuil­le­si. Myös sana­muo­dol­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys, joten eri haku­ter­mien hae­tuim­mat ver­siot tuli­si sel­vit­tää ensi tilas­sa! Googlen AdWords lie­nee kaik­kein hyö­dyl­li­sin työ­ka­lu avain­sa­na­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mi­sek­si. Tähän on syi­tä useam­pia, mut­ta olen­nai­sin lie­nee se, että AdWords ehdot­taa sopi­via avain­sa­no­ja sekä tar­jo­aa arvioi­tu­ja haku­mää­riä. AdWord­sis­ta hyö­dyn­net­ty­jä avain­sa­nai­deoi­ta voi hel­pos­ti käyt­tää net­ti­si­vusi sisäl­lön­suun­nit­te­lus­sa sekä muus­sa tek­ni­ses­sä haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa, jota ava­taan myös hie­man enem­män täs­sä artikkelissa. Google Avainsanasuunnittelija, hakukoneoptimointi

Kuva 1: Google AdWords -avainsanasuunnittelija

Avain­sa­no­jen pituu­del­la, short vs. Long tail, on myös mer­ki­tys­tä. Pidem­pien long tail avain­sa­no­jen osu­ma­tark­kuus on pie­nem­pi, sil­lä pidem­piä avain­sa­no­jen ryh­miä hae­taan vähem­män kuin yksit­täi­siä avain­sa­no­ja. Toi­saal­ta myös kil­pai­lu on tyy­pil­li­ses­ti suu­rem­paa yksit­täis­ten avain­sa­no­jen kans­sa. Onkin olen­nais­ta tut­kia, min­kä­lai­sil­la avain­sa­noil­la net­ti­si­vu­ja­si etsi­tään haku­ko­nees­ta.

2 Optimoidut URLit, otsikot sekä metakuvaukset

Net­ti­si­vuil­la­si otsi­kot (tit­le) sekä meta­ku­vauk­set (meta desc­rip­tion) tuli­si olla sivu­koh­tai­ses­ti ainut­laa­tui­sia. Haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta URL raken­teen tulee olla yksin­ker­tai­nen sekä sivu­koh­tai­ses­ti ainut­laa­tui­nen. Jokai­sen URL:n tulee sisäl­tää rele­vant­te­ja avain­sa­no­ja ja sisäl­tää kat­ko­vii­va erot­taak­seen avain­sa­nat toi­sis­taan. Pää­piir­teit­täin Googles­sa otsi­kon sopi­va merk­ki­mää­rä on 65, ja meta­ku­vauk­sen taas 150 merk­kiä. Mikä­li otsik­ko ja meta­ku­vaus ovat puut­teel­li­sia tai ne puut­tu­vat koko­naan, ei net­ti­si­vusi voi käy­tän­nös­sä gene­roi­da lii­ken­net­tä. Monel­la yri­tyk­sel­lä nämä ovat erit­täin puut­teel­li­set, ja näi­hin panos­ta­mi­nen voi­kin lisä­tä lii­ken­net­tä huo­mat­ta­vas­ti. Otsik­ko on yksi tär­keim­piä ja näky­vim­piä osia net­ti­si­vus­ta. Haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta opti­maa­li­sen otsi­kon tulee olla mah­dol­li­sim­man yti­me­käs ja infor­ma­tii­vi­nen. Hyvän otsi­kon tuli­si­kin sisäl­tää net­ti­si­vul­le tär­kein avain­sa­na, jol­la haki­ja voi­si pää­tyä net­ti­si­vul­le (ks. Avain­sa­na­suun­nit­te­lu). Kan­nat­taa huo­mioi­da, että ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta täyt­tää tit­leä lii­kaa avainsanoilla. 

URL, otsikko sekä metakuvaus ovat hakukoneoptimoinnin keskiössä Kuva 2: URL, otsik­ko sekä metakuvaus

Meta­ku­vauk­sil­la on myös suu­ri mer­ki­tys haku­ko­ne­si­joi­tuk­ses­sa. Hyvä meta­ku­vaus kom­mu­ni­koi haki­jal­le tii­vis­te­tys­ti hyö­dyl­lis­tä tie­toa sii­tä, mitä net­ti­si­vul­la­si – täs­sä tapauk­ses­sa las­keu­tu­mis­si­vul­la – on tar­jot­ta­va­na. Tämä taas gene­roi klik­kauk­sia ja istun­to­ja sivul­le­si. Hyvä ja asian­mu­kai­nen meta­ku­vaus aut­taa net­ti­si­vusi klik­kaus­pro­sent­tia (CTR). Haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta klik­kaus­pro­sent­ti on olen­nai­nen tie­to, sil­lä se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, kuin­ka moni pää­tyy käy­mään net­ti­si­vul­la­si.

3 Sivukartta ja indeksointi

Onko net­ti­si­vuil­la­si käy­tös­sä jo sivu­kart­ta? Mikä­li et ole var­ma, tuli­si sinun sel­vit­tää tämä net­ti­si­vu­jen yllä­pi­tä­jän kans­sa ensi tilas­sa. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa voit menet­tää huo­mat­ta­van mää­rän lii­ken­net­tä, mikä­li sivu­kart­taa ei ole käy­tös­sä net­ti­si­vuil­la­si. Haku­ko­neop­ti­moin­nin näkö­kul­mas­ta sivu­kart­ta tun­ne­taan toi­sek­si tär­keim­pä­nä sivu­na heti net­ti­si­vun aloi­tus­si­vun jäl­keen. Sivu­kar­tas­ta on haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta pal­jon hyö­ty­jä, sil­lä se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den haku­ko­neel­le indek­soi­da sivus­tol­la tapah­tu­neet muu­tok­set nopeam­min. Tämä osal­taan taas paran­taa sijoi­tus­ta haku­ko­neen haku­tu­lok­sis­sa. Mikä­li net­ti­si­vusi ovat ver­ra­ten uudet, on sivu­kar­tan luo­mi­nen mah­dol­li­sim­man pian haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta ensi­si­jai­sen tärkeää. Sivukartta on nettisivusi optimoinnissa keskiössä

Kuva 3: Sivu­kart­ta havainnollistettuna

Sivu­kar­tan luo­mi­nen on suh­teel­li­sen help­poa. Käy­tän­nös­sä kysees­sä on indek­soin­ti­si­vu, joka lin­kit­tää yhteen kaik­ki sivusi net­ti­si­vus­tol­ta. Mikä­li tie­ten­kin olet opti­moi­mas­sa verk­ko­kaup­pa­si­vus­toa, tulee sinun sil­loin indek­soi­da yksit­täi­siä sivu­ja tuhan­sien sivu­jen edes­tä. Sivu­kart­to­jen avul­la koti­si­vusi sisäl­tö on asian­mu­kai­ses­ti jäsen­nel­ty ja tämä osal­taan aut­taa nouse­maan kor­keam­mal­le haku­ko­neen haku­tu­lok­sis­sa.

4 Sisäiset linkit ovat olennaisia

Googlen tapauk­ses­sa haku­bot­ti käy läpi verk­ko­si­vu­ja seu­raa­mal­la sekä sisäi­siä että ulkoi­sia link­ke­jä. Net­ti­si­vusi eri sivu­jen sisäi­nen lin­kit­tä­mi­nen ris­tiin on haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta näin ollen erit­täin suo­si­tel­ta­vaa. Sisäi­nen lin­kit­tä­mi­nen ei ole hyö­dyl­lis­tä pel­käs­tään luki­jan näkö­kul­mas­ta luki­jan löy­täes­sä lisää rele­vant­tia sisäl­töä net­ti­si­vuil­ta, mut­ta myös haku­ko­neen näkö­kul­mas­ta haku­tu­lok­sen sijain­nin paran­tues­sa. Tar­kis­ta ja var­mis­ta, että olet lin­kit­tä­mäs­sä yhteen toi­sil­leen rele­vant­te­ja sivu­ja ottaen huo­mioon seu­raa­vat tekijät: 
  • Sivuil­la, jot­ka haluat sijoit­tu­van parem­min haku­tu­lok­sis­sa, on suu­rem­pi mää­rä sisäi­siä linkkejä
  • Sivut, jot­ka haluat sijoit­tu­van parem­min haku­tu­lok­sis­sa, ovat lin­ki­tet­ty kotisivuusi
  • Sinul­la tuli­si olla 2-10 sisäis­tä link­kiä per sivu.
Googlen näkö­kul­mas­ta kol­mel­la teki­jäl­lä on suu­ri mer­ki­tys sisäi­ses­sä lin­kit­tä­mi­ses­sä: 1) lin­ki­tet­ty­jen sivu­jen kes­ki­näi­nen rele­vans­si, 2) lin­ki­tet­ty­jen sivu­jen kes­ki­näi­nen suh­de sekä 3) lin­ki­tet­ty­jen sivu­jen tuo­ma arvo.

5 Panosta hyödylliseen sisältöön

Sivus­to­si sisäl­tö on olta­va hyö­dyl­lis­tä hen­ki­lön tar­pei­siin, jota tämä on etsi­mäs­sä. Tämä on tär­kein teki­jä, joka tuo vii­me­kä­des­sä kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä net­ti­si­vuil­le­si. Haki­jal­le hyö­dyl­li­nen sisäl­tö vaa­tii pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ja aidon lisä­ar­von tuo­mis­ta net­ti­si­vul­la­si vie­rai­le­val­le hen­ki­löl­le. Hyö­dyl­li­nen ja rele­vant­ti sisäl­tö vähen­tää välit­tö­mien pois­tu­mi­sien (bounce rate) mää­rää ja lisäk­si aut­taa kon­ver­sio­pro­sen­tin kas­vat­ta­mis­ta. On ensi­si­jai­sen tär­ke­ää, että net­ti­si­vun sisäl­tö vas­taa nii­tä avain­sa­no­ja ja haku­ter­me­jä, joi­ta netin­se­laa­ja on myös etsi­mäs­sä. Ei ole käy­tän­nöl­lis­tä pyr­kiä pal­ve­le­maan mah­dol­li­sim­man monia ihmi­siä, vaan kes­kit­ty­mään juu­ri sii­hen jouk­koon hen­ki­löi­tä, jot­ka voi­vat olla kiin­nos­tu­nei­ta juu­ri net­ti­si­vusi sisäl­lös­tä. Tek­ni­ses­ti olen­nais­ta ovat pääl­lek­käis­ten sisäl­tö­jen eli­mi­noi­mi­nen sekä pitä­mäl­lä huol­ta sii­tä, että jokai­nen sivus­to on yksi­löl­li­nen ja ei täten sisäl­löl­li­ses­ti lii­an ris­tik­käi­nen. Asian­mu­kai­nen ja laa­du­kas sisäl­tö (huom. Avain­sa­nat) yhdis­tet­ty­nä sisäi­seen lin­ki­tyk­siin sekä opti­moi­tui­hin URL:iin, otsi­koi­hin sekä meta­ku­vauk­siin nos­taa sijoi­tus­ta­si haku­ko­neen haku­tu­lok­sis­sa ja näin ollen kas­vat­taa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä kävi­jä­mää­riä net­ti­si­vuil­la­si. Vaik­ka net­ti­si­vu­je­si lii­ken­net­tä voi huo­mat­ta­vas­ti lisä­tä hyö­dyn­täen eri työ­ka­lu­ja, hyö­dyl­li­sen sisäl­lön ja lisä­ar­von luo­mi­nen on pit­kä­jän­tei­sen työn takana.
Hakukoneoptimointi digitaalisessa markkinoinnissa tuo helposti enemmän ilmaista liikennettä nettisivuillesi.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy