Kublan blogi 

Artik­ke­lit aihees­ta: Hakukonemarkkinointi
  • Kategoriat:

  • Aihepiirit:

Uudelleenmarkkinoinnin merkitys pk-yrityksille

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti tar­jo­aa pk-yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den vah­vis­taa suh­tei­ta poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­siin. Täs­sä oppaas­sa käy­dään läpi, miten lu…

Mitä on Display-mainonta?

Display-mai­non­ta on teho­kas kei­no tavoit­taa laa­jo­ja ylei­sö­jä inter­ne­tis­sä. Esi­mer­kik­si Google Display -mai­non­ta sal­lii yri­tys­ten näyt­tää visuaalis…

Mikä vaikuttaa Google Display -mainonnan hintaan?

Google Display -mai­non­nan hin­nat voi­vat vaih­del­la laa­jas­ti riip­puen useis­ta teki­jöis­tä, kuten koh­den­nuk­ses­ta, mai­nos­ten laa­dus­ta ja kil­pai­lus­ta al…

Miksi Google Ads -mainonta on tärkeää B2B-yritykselle

Google Ads, Googlen tar­joa­ma onli­ne-mai­non­nan työ­ka­lu, on yksi tehok­kaim­mis­ta kei­nois­ta B2B-yri­tyk­sil­le tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Tässä …

PK-yrityksen hakukoneoptimoinnin vahvuudet

Kan­nat­taa­ko PK-yri­tyk­sen Suo­mes­sa panos­taa haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai onko se vain pörs­siyh­tiöi­den hom­maa? Kyl­lä kan­nat­taa, sil­lä pie­nil­lä yrityksil…

Digimarkkinointi 90-luvulta tähän päivään

Digi­mark­ki­noin­ti on muo­kan­nut mark­ki­noin­nin maa­il­maa todel­la mer­kit­tä­väs­ti 2000-luvul­la. Eri­lai­set digi­ta­li­set pal­ve­lut ovat ollet arki­päi­vää, jo …

Hakusanamarkkinoinnin suunnittelu

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin maa­il­man kehit­tyes­sä avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja -valin­nan mer­ki­tys on vain kas­va­nut. Suu­ril­le ja pie­nil­le yri­tyk­sil­le ymmä…

4 yleistä SEO-virhettä, joita saatat tehdä

Jos et ole varo­vai­nen, on help­po teh­dä ylei­siä SEO-vir­hei­tä, jot­ka voi­vat vahin­goit­taa sijoi­tus­ta ja näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Täs­sä on nel­jä yleis…

Kuinka ylläpidät hakukonenäkyvyyttä?

Taput­te­lit ison SEO-pro­jek­tin pää­tök­seen ja sait pää­hän­ta­pu­tuk­sen myös itse toi­ma­ril­ta. Mut­ta kuin­kas täs­tä eteen­päin pide­tään huo­li hakukonenäkyv…

Google Analytics 4 – Mikä se oikein on?

Google on jul­kais­sut uuden ver­sion Ana­ly­tic­sis­ta – kuvai­le­mal­la sitä kuu­lui­san tie­don­ke­ruu- ja verk­ko­lii­ken­teen ana­ly­soin­tioh­jel­mis­ton­sa uudek­si o…

Miksi uudelleenmarkkinointi nostaa Google-mainonnan tuloksia?

Google -ver­kos­to kat­taa yli 2 mil­joo­naa sivus­toa ja tavoit­taa 90 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä - sik­si sii­hen kan­nat­taa kun­nol­la panos­taa. Noin 92% ver…

Vinkit Google Display-banneri - ja responsiivisiin display-mainoksiin

Ban­ne­rin ulko­nä­kö ja sisäl­tö ovat hyvin tär­kei­tä ele­ment­te­jä ban­ne­rin toi­mi­vuu­del­le.  Hyvä ja oikein ase­tel­tu ban­ne­ri voi vai­kut­taa huomattav…

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi