Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ PK-yri­tyk­sen haku­ko­neop­ti­moin­nin vahvuudet

Kan­nat­taa­ko PK-yri­tyk­sen Suo­mes­sa panos­taa haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai onko se vain pörs­siyh­tiöi­den hom­maa? Kyl­lä kan­nat­taa, sil­lä pie­nil­lä yri­tyk­sil­lä on muu­ta­mia etuja.

Oli kysees­sä sit­ten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tai muu mark­ki­noin­ti­kei­no, niin suo­ma­lai­sen pk-yri­tyk­sen voi olla vai­ke­aa löy­tää sopi­vaa mark­ki­noin­nin kil­pai­lue­tua suur­ten yri­tys­ten puris­tuk­ses­sa. Pie­nuu­des­sa on kui­ten­kin etun­sa myös SEO:n näkö­kul­mas­ta, eten­kin jos se yhdis­tyy paikallisuuteen.

Nämä omi­nai­suu­det kään­ty­vät vah­voik­si eduik­si, kun­han muis­taa muu­ta­man vin­kin nii­hin liittyen.

Olen pieni paikallisyritys

Hyvä, usein pie­ny­ri­tyk­sen on suu­ria hel­pom­paa saa­da muil­ta lähi­seu­dun yri­tyk­sil­tä link­ke­jä omal­le sivus­tol­leen – yrit­tä­jät kun tun­te­vat toi­sen­sa ja voi­vat laa­jen­taa jo ole­mas­sao­le­vaa suo­sit­te­lu­rin­kiä myös netin puolelle.

PK-yrityksen hakukoneoptimoinnin vahvuudet

Pai­kal­li­suus tar­jo­aa myös toi­sen digi­mark­ki­noin­nin kil­pai­lue­dun - Googlen kart­ta­pal­ve­lun. Suur­ten yri­tys­ten on usein jopa han­ka­lam­paa yllä­pi­tää aktii­vis­ta yri­tys­si­vua Googles­sa, kos­ka fir­man mark­ki­noin­ti­vas­taa­van täy­tyi­si pitää itsen­sä ajan­ta­sal­la jopa Poh­jois-Euroo­pan tasol­la kaik­kien myyn­ti­pis­tei­den aukio­loa­jois­ta, yhteys­tie­dois­ta ja sijain­neis­ta kartalla.

Pk-yri­tyk­ses­sä kart­ta­si­vun hal­lin­ta on hel­pom­paa ja myös kuvia on simp­pe­lim­pää lisä­tä – onhan jokai­sel­la kän­nyk­kä­ka­me­ra kou­ras­sa ja toi­mi­ti­lois­ta on nopea käy­dä nap­paa­mas­sa muu­ta­ma kuva kah­vin­ha­ku­reis­sun lomas­sa. Lisäk­si asiak­kaan etsies­sä Google Map­sis­ta toi­mia­la­si yri­tys­tä, siel­tä nousee esiin lähel­lä sijait­se­vat eni­ten vie­rail­lut vaih­toeh­dot – kan­nus­ta siis asiak­kai­ta­si merk­kaa­maan käyn­tin­sä Mapsiin.

Pyy­dä apua Kublalta!

Olen suomalainen teollisuusyritys Suomen markkinoilla

Kuu­los­taa jäl­leen ker­ran hyväl­tä haku­ko­neop­ti­moin­nin näkö­kul­mas­ta. Yri­tyk­sel­lä­si ei ole moni­mut­kai­sia sivu­ja usei­ne kie­li­ver­sioi­neen tai Sak­sas­sa sijait­se­vaa pää­kont­to­ria verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­ji­neen. Voit teh­dä sivus­tol­la näp­pä­räs­ti muu­tok­sia aina, kun sil­tä tuntuu.

PK-yrityksen hakukoneoptimoinnin vahvuudet

Voit myös tuot­taa sivus­tol­le­si sisäl­töä, joka puhut­te­lee Suo­men mark­ki­noi­ta - et jou­du käyt­tä­mään kan­sain­vä­lis­tä tiuk­kaa sisäl­tö­suun­ni­tel­maa ja genee­ris­tä tuo­te- tai pal­ve­lu­va­li­koi­maa tyl­si­ne brän­di­ää­nen­sä­vyi­neen. Tie­dät mil­lä hakusa­noil­la yri­tyk­se­si tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta etsi­tään ja voit tuot­taa niil­le koh­den­net­tua sisäl­töä. Vink­ki: voit kat­soa tääl­tä toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kal­len videon, jos­sa ker­ro­taan lisää avain­sa­nois­ta.

Olet myös parem­min kär­ryil­lä mit­kä yri­tyk­se­si tuotteet/palvelut ovat lähi­kuu­kausi­na seson­ki­vaih­te­lun myö­tä tulos­sa ajan­koh­tai­sik­si, ja enna­koit tämän sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Kan­nat­taa vara­ta aikaa teh­dyn sisäl­lön lisä­op­ti­moin­nil­le, jot­ta se on seson­gin tul­les­sa koh­dal­le jo niin kor­keal­la haku­tu­lok­sis­sa, kuin mah­dol­lis­ta. Suo­sit­te­lem­me tähän vähin­tään 1 kuukautta.

Meillä on suhteellisen vähän asiakkaita

Kään­täi­sin tämän näin päin: teil­lä on jokai­seen asiak­kaa­seen hen­ki­lö­koh­tai­nen suh­de ja tun­net­te asiak­kai­den­ne tar­peet moni­kan­sal­lis­ta yri­tys­tä paremmin.

Tämä tar­jo­aa myös unii­kin mah­dol­li­suu­den sekä refe­rens­sien että link­kien han­kin­taan. Tutul­ta asia­kas­yri­tyk­sel­tä on hel­pom­paa pyy­tää link­kiä verk­ko­si­vus­tol­le tai napa­ta kuva tyy­ty­väi­ses­tä asiak­kaas­ta tuo­tet­ta käyttämässä.

Entä jos yri­tys on kulut­ta­ja­bis­nek­ses­sä? No, täs­sä tapauk­ses­sa voit link­kien sijaan pyy­tää asiak­kai­ta­si suo­sit­te­le­maan yri­tys­tä­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja esi­mer­kik­si käy­dä anta­mas­sa posi­tii­vi­sia arvioi­ta Googlen yrityssivullasi.Aktiivisuus pal­ki­taan myös digiym­pä­ris­tös­sä. Kokei­le roh­keas­ti uusia kei­no­ja saa­da näky­vyyt­tä ja tut­ki mikä toi­mii. Me autam­me mie­lel­läm­me kar­toit­ta­maan esi­mer­kik­si mil­lä hakusa­noil­la yri­tyk­se­si tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta etsi­tään, jot­ta osaat tuot­taa oike­aa sisäl­töä. Voit myös halu­tes­sa­si ulkois­taa haku­ko­neop­ti­moin­nin kuu­kausit­tai­sen teke­mi­sen meil­le.

Ota yhteyt­tä!
PK-yrityksen hakukoneoptimoinnin vahvuudet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi