Etusi­vu \ Blo­gi \ SEO \ Avain­sa­na­tut­ki­mus \ Avain­sa­na­tut­ki­mus

Avainsanatutkimus - mikä se on?

Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa yri­tyk­se­si sel­vit­tä­mään hae­taan­ko toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta Googles­ta ja mikä­li hae­taan niin kuin­ka pal­jon ja mil­lä sanoil­la yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta hae­taan kuu­kausit­tain. Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa siis saa­maan lois­ta­van kuvan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­den kysyn­näs­tä Googlen haku­ko­nees­sa. Ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta on vai­kea teh­dä esi­mer­kik­si Google Ads -hakusa­na­mai­non­taa (ennen Google AdWords) kos­ka ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta et tie­dä haku­jen mää­rää ja näi­den hin­taa eli tar­vit­ta­vaa kuu­kausit­tais­ta panos­tus­ta.

Kublan blo­gi: Avain­sa­na - Mikä se on?

Miksi avainsanatutkimus kannattaa tehdä?

Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa useis­sa asiois­sa yri­tys­tä­si teke­mään tulos­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa. Saat hyvän kuvan ensin­nä­kin yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton löy­det­tä­vyy­des­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja kuin­ka yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat löy­ty­vät Googles­ta. Voit siis ver­ra­ta yri­tyk­se­si löy­det­tä­vyt­tä Googles­ta kil­pai­li­joi­hin ja näin saat hyvän kuvan ylei­ses­tä kil­pai­lu­ti­lan­tees­ta. Tämän mah­dol­lis­taa laa­ja kil­pai­li­ja-ana­lyy­si.

Lisäk­si avain­sa­no­jen tut­ki­mus aut­taa yri­tys­tä­si opti­moi­maan koti­si­vua Googlel­le opti­maa­li­sek­si. On siis jär­ke­vää opti­moi­da yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­toa avain­sa­na­tu­ki­muk­sen perus­teel­la tär­keim­mil­le hakusa­noil­le. Käy­tä siis nii­tä hakusa­no­ja yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la joi­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät juu­ri nyt Googles­ta. 95% suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä teke­vät sisäl­töä verk­ko­si­vus­toil­leen huo­mioi­mat­ta ollen­kaan juu­ri poten­ti­aa­li­sim­pien asiak­kai­den käyt­tä­miä avain­sa­no­ja ja avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa kor­jaa­maan tämän ongel­man sinun yri­tyk­se­si koh­dal­la.

Kublan blo­gi: Mitä on SEO?

Voidaanko avainsanatutkimusta tehdä itse?

Oikein teh­tyyn avain­sa­na­tut­ki­muk­seen tar­vi­taan vält­tä­mät­tä ammat­ti­lais­ta. Toki yri­tyk­ses­sä­si voi olla töis­sä digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen ja sil­loin voit teh­dä itse­näi­ses­ti yri­tyk­ses­sä­si avain­sa­na­tut­ki­muk­sen. Tar­vit­set avain­sa­na­tut­ki­mus­ta var­ten mak­sul­li­sia työ­ka­lu­ja ja maa­il­man koke­neim­mat digi­mark­ki­noin­nin yri­tyk­set käyt­tä­vät esi­mer­kik­si Advanced WEB RAN­KING -työ­ka­lua sel­vit­tä­mään kil­pai­li­joi­de­si sijain­nit haku­ko­neis­sa. Toki sana­tut­ki­mus voi­daan teh­dä ilman­kin kil­pai­li­ja­tut­ki­mus­ta mut­ta ylei­sim­min avain­sa­na­tut­ki­mus on jär­ke­vin­tä teh­dä huo­mioi­mal­la myös kil­pai­li­joi­den sijain­nit Googlen haku­ko­nees­sa. Näin voit lisäk­si seu­ra­ta mil­lä sisäl­löil­lä kil­pai­li­ja­si voit­ta­vat sinun yri­tyk­se­si Googles­sa.

Lisäk­si on tär­ke­ää sel­vit­tää kuin­ka pal­jon kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät Google Ads -mai­non­taan (ennen Google AdWords). Tähän tar­vi­taan SEM Rush -työ­ka­lua. Näin voit siis suo­raan pää­tel­lä kuin­ka pal­jon tär­keim­mät kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät digi­mark­ki­noin­tiin tänä päi­vä­nä.

Avain­sa­na­tut­ki­mus vaa­tii myös tie­ten­kin sen tär­keim­män - eli tut­ki­muk­sen kai­kis­ta alaa­si liit­ty­vis­tä hakusa­nois­ta joi­ta poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si käyt­tä­vät juu­ri nyt Googles­sa pal­ve­lui­ta­si etsies­sään. Tähän tar­vi­taan Keyword Tool -työ­ka­lua.

Yllä ole­via työ­ka­lu­ja käyt­tä­mäl­lä voi­daan teh­dä laa­ja avain­sa­na­tut­ki­mus jota digi­mark­ki­noin­nis­sa pär­jää­vät yri­tyk­set käyt­tä­vät voit­taes­saan kil­pai­li­jan­sa ver­kos­sa ja teh­des­sään tulok­sel­lis­ta digi­mark­ki­noin­tia joko itse tai kump­pa­nin­sa avul­la.

Avainsanatutkimus

Paljonko avainsanatutkimus maksaa?

Edel­lä on kuvat­tu avain­sa­na­tut­ki­muk­seen tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja ja myös osit­tain työ­vai­hei­ta. Työ kan­nat­taa teh­dä huo­lel­li­ses­ti kos­ka tätä tut­ki­mus­ta käy­te­tään yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin panos­tus­ten mää­rit­te­lyyn. Lii­an sup­pea sana­tut­ki­mus joh­taa vää­riin pää­tök­siin digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­sis­sa. Suo­sit­te­lem­me siis teke­mään huo­lel­li­sen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen jos­sa huo­mioi­daan myös yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat hei­dän sijoi­tuk­sen­sa Googles­sa ja lisäk­si hei­dän panos­tuk­sen­sa digi­mark­ki­noin­tiin.

Laa­ja avain­sa­no­jen tut­ki­mus kes­tää koke­neim­man­kin asian­tun­ti­jan teke­mä­nä 2-4 työ­päi­vää eli 16-32 työ­tun­tia. Täs­tä voi­daan las­kea ylei­sim­mäl­lä 100€/h tun­ti­hin­noit­te­lul­la hin­nak­si 1600€-3200€ digi­mark­ki­noin­nin toi­mia­lall­la.

Millainen avainsanatutkimus kannattaa hankkia?

Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa kan­nat­taa huo­mioi­da:

  1. Yri­tyk­se­si toi­mia­laan liit­ty­vät hakusa­nat
  2. Kil­pai­li­joi­de­si sijain­nit Googles­sa kysei­sil­lä hakusa­noil­la
  3. Yri­tyk­se­si sijain­ti Googles­sa kysei­sil­lä hakusa­noil­la
  4. Kil­pai­li­joi­de­si teke­mät panos­tuk­set digi­mark­ki­noin­tiin

Nämä huo­mioi­mal­la ja tar­kas­ti doku­men­toi­mal­la yri­tyk­se­si on saa­nut par­haan mah­dol­li­sen kuvan Googles­sa teh­dyis­tä hauis­ta toi­mia­laa­si liit­tyen ja lisäk­si kil­pai­li­joi­de­si sijain­neis­ta Googles­sa ja lisäk­si hei­dän teke­mis­tään digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­sis­ta.

Miten saan avainsanatutkimuksen heti?

Yllä on mai­nit­tu mitä avain­sa­na­tut­ki­mus vaa­tii ohjel­mis­toil­ta ja kuka vain voi teh­dä tut­ki­muk­sen oma-aloit­tei­ses­ti mikä­li hal­lit­see kysei­set ohjel­mis­tot. Eli avain­sa­na­tut­ki­muk­sen val­mis­te­lun voi aloit­taa välit­tö­mäs­ti oma­tes­saan kysei­set ohjel­mis­tot mut­ta mikä­li kui­ten­kin haluat ostaa avain­sa­na­tut­ki­muk­sen niin autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään miten saat kil­pai­li­joi­ta­si parem­mat tulok­set Googles­sa. Kysy roh­keas­ti lisää ja käy­dään yri­tyk­se­si toi­min­taa läpi!

avainsana
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2640523-3

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy