Avainsanatutkimus - mikä se on?

Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa yri­tyk­se­si sel­vit­tä­mään hae­taan­ko toi­mia­la­si pal­ve­lui­ta Googles­ta ja mikä­li hae­taan niin kuin­ka pal­jon ja mil­lä sanoil­la yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta hae­taan kuu­kausit­tain. Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa siis saa­maan lois­ta­van kuvan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­den kysyn­näs­tä Googlen haku­ko­nees­sa. Ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta on vai­kea teh­dä esi­mer­kik­si Google Ads -hakusa­na­mai­non­taa (ennen Google AdWords) kos­ka ilman avain­sa­na­tut­ki­mus­ta et tie­dä haku­jen mää­rää ja näi­den hin­taa eli tar­vit­ta­vaa kuu­kausit­tais­ta panostusta.

Kublan blo­gi: Avain­sa­na - Mikä se on?

Miksi avainsanatutkimus kannattaa tehdä?

Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa useis­sa asiois­sa yri­tys­tä­si teke­mään tulos­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa. Saat hyvän kuvan ensin­nä­kin yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton löy­det­tä­vyy­des­tä Googlen haku­ko­nees­sa ja kuin­ka yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat löy­ty­vät Googles­ta. Voit siis ver­ra­ta yri­tyk­se­si löy­det­tä­vyt­tä Googles­ta kil­pai­li­joi­hin ja näin saat hyvän kuvan ylei­ses­tä kil­pai­lu­ti­lan­tees­ta. Tämän mah­dol­lis­taa laa­ja kil­pai­li­ja-ana­lyy­si.

Lisäk­si avain­sa­no­jen tut­ki­mus aut­taa yri­tys­tä­si opti­moi­maan koti­si­vua Googlel­le opti­maa­li­sek­si. On siis jär­ke­vää opti­moi­da yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­toa avain­sa­na­tu­ki­muk­sen perus­teel­la tär­keim­mil­le hakusa­noil­le. Käy­tä siis nii­tä hakusa­no­ja yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la joi­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät juu­ri nyt Googles­ta. 95% suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä teke­vät sisäl­töä verk­ko­si­vus­toil­leen huo­mioi­mat­ta ollen­kaan juu­ri poten­ti­aa­li­sim­pien asiak­kai­den käyt­tä­miä avain­sa­no­ja ja avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa kor­jaa­maan tämän ongel­man sinun yri­tyk­se­si kohdalla.

Kublan blo­gi: Mitä on SEO?

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Voidaanko avainsanatutkimusta tehdä itse?

Oikein teh­tyyn avain­sa­na­tut­ki­muk­seen tar­vi­taan vält­tä­mät­tä ammat­ti­lais­ta. Toki yri­tyk­ses­sä­si voi olla töis­sä digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen ja sil­loin voit teh­dä itse­näi­ses­ti yri­tyk­ses­sä­si avain­sa­na­tut­ki­muk­sen. Tar­vit­set avain­sa­na­tut­ki­mus­ta var­ten mak­sul­li­sia työ­ka­lu­ja ja maa­il­man koke­neim­mat digi­mark­ki­noin­nin yri­tyk­set käyt­tä­vät esi­mer­kik­si Advanced WEB RAN­KING -työ­ka­lua sel­vit­tä­mään kil­pai­li­joi­de­si sijain­nit haku­ko­neis­sa. Toki sana­tut­ki­mus voi­daan teh­dä ilman­kin kil­pai­li­ja­tut­ki­mus­ta mut­ta ylei­sim­min avain­sa­na­tut­ki­mus on jär­ke­vin­tä teh­dä huo­mioi­mal­la myös kil­pai­li­joi­den sijain­nit Googlen haku­ko­nees­sa. Näin voit lisäk­si seu­ra­ta mil­lä sisäl­löil­lä kil­pai­li­ja­si voit­ta­vat sinun yri­tyk­se­si Googlessa.

Lisäk­si on tär­ke­ää sel­vit­tää kuin­ka pal­jon kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät Google Ads -mai­non­taan (ennen Google AdWords). Tähän tar­vi­taan SEM Rush -työ­ka­lua. Näin voit siis suo­raan pää­tel­lä kuin­ka pal­jon tär­keim­mät kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät digi­mark­ki­noin­tiin tänä päivänä.

Avain­sa­na­tut­ki­mus vaa­tii myös tie­ten­kin sen tär­keim­män - eli tut­ki­muk­sen kai­kis­ta alaa­si liit­ty­vis­tä hakusa­nois­ta joi­ta poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si käyt­tä­vät juu­ri nyt Googles­sa pal­ve­lui­ta­si etsies­sään. Tähän tar­vi­taan Keyword Tool -työ­ka­lua.

Yllä ole­via työ­ka­lu­ja käyt­tä­mäl­lä voi­daan teh­dä laa­ja avain­sa­na­tut­ki­mus jota digi­mark­ki­noin­nis­sa pär­jää­vät yri­tyk­set käyt­tä­vät voit­taes­saan kil­pai­li­jan­sa ver­kos­sa ja teh­des­sään tulok­sel­lis­ta digi­mark­ki­noin­tia joko itse tai kump­pa­nin­sa avulla.

Avainsanatutkimus

Paljonko avainsanatutkimus maksaa?

Edel­lä on kuvat­tu avain­sa­na­tut­ki­muk­seen tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja ja myös osit­tain työ­vai­hei­ta. Työ kan­nat­taa teh­dä huo­lel­li­ses­ti kos­ka tätä tut­ki­mus­ta käy­te­tään yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin panos­tus­ten mää­rit­te­lyyn. Lii­an sup­pea sana­tut­ki­mus joh­taa vää­riin pää­tök­siin digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­sis­sa. Suo­sit­te­lem­me siis teke­mään huo­lel­li­sen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen jos­sa huo­mioi­daan myös yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat hei­dän sijoi­tuk­sen­sa Googles­sa ja lisäk­si hei­dän panos­tuk­sen­sa digimarkkinointiin.

Laa­ja avain­sa­no­jen tut­ki­mus kes­tää koke­neim­man­kin asian­tun­ti­jan teke­mä­nä 2-4 työ­päi­vää eli 16-32 työ­tun­tia. Täs­tä voi­daan las­kea ylei­sim­mäl­lä 100€/h tun­ti­hin­noit­te­lul­la hin­nak­si 1600€-3200€ digi­mark­ki­noin­nin toimialallla.

Millainen avainsanatutkimus kannattaa hankkia?

Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa kan­nat­taa huomioida:

  1. Yri­tyk­se­si toi­mia­laan liit­ty­vät hakusanat
  2. Kil­pai­li­joi­de­si sijain­nit Googles­sa kysei­sil­lä hakusanoilla
  3. Yri­tyk­se­si sijain­ti Googles­sa kysei­sil­lä hakusanoilla
  4. Kil­pai­li­joi­de­si teke­mät panos­tuk­set digimarkkinointiin

Nämä huo­mioi­mal­la ja tar­kas­ti doku­men­toi­mal­la yri­tyk­se­si on saa­nut par­haan mah­dol­li­sen kuvan Googles­sa teh­dyis­tä hauis­ta toi­mia­laa­si liit­tyen ja lisäk­si kil­pai­li­joi­de­si sijain­neis­ta Googles­sa ja lisäk­si hei­dän teke­mis­tään digi­mark­ki­noin­nin panostuksista.

Miten saan avainsanatutkimuksen heti?

Yllä on mai­nit­tu mitä avain­sa­na­tut­ki­mus vaa­tii ohjel­mis­toil­ta ja kuka vain voi teh­dä tut­ki­muk­sen oma-aloit­tei­ses­ti mikä­li hal­lit­see kysei­set ohjel­mis­tot. Eli avain­sa­na­tut­ki­muk­sen val­mis­te­lun voi aloit­taa välit­tö­mäs­ti oma­tes­saan kysei­set ohjel­mis­tot mut­ta mikä­li kui­ten­kin haluat ostaa avain­sa­na­tut­ki­muk­sen niin autam­me mie­luus­ti sel­vit­tä­mään miten saat kil­pai­li­joi­ta­si parem­mat tulok­set Googles­sa. Kysy roh­keas­ti lisää ja käy­dään yri­tyk­se­si toi­min­taa läpi!

Ota yhteyt­tä!
avainsana kotisivut yritykselle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy