Avain­sa­na­tut­ki­mus on ter­mi, johon olet var­mas­ti tör­män­nyt kes­kus­te­lus­sa haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta. Avain­sa­na­tut­ki­mus on poh­ja­työ, jon­ka haku­ko­neop­ti­moin­nin kon­sult­ti (SEO) tai haku­ko­ne­mark­ki­noin­nin (SEM) kon­sult­ti tekee aivan ensim­mäi­se­nä työ­nään. Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­tä käy­te­tään myös ter­me­jä avain­sa­na-ana­lyy­si tai hakusanatutkimus.

Avainsanatutkimus - varmista näkyvyytesi hakukoneessa oikeilla hakusanoilla

Kublan blo­gi: Avain­sa­na - Mikä se on?

Mikä on avainsanatutkimus?

Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mil­lä hakusa­noil­la yri­tyk­se­si kan­nat­taa näkyä. Moni yri­tys tar­kis­taa, että oma fir­ma nousee yri­tyk­sen nimel­lä Googles­sa hyvil­le sijoi­tuk­sil­le, ellei jopa ensim­mäi­sek­si. Esi­mer­kik­si kuk­ka­kaup­pa Muhe­vai­nen voi­si tar­kis­taa, että hei­dän sivus­ton­sa löy­tyy, kun kir­joit­taa Googleen Muhe­vai­nen. Mut­ta löy­tyy­kö samai­nen yri­tys Googles­ta, kun asia­kas hakee vaik­ka­pa sanoil­la ‘kuk­ka­kaup­pa Espoo’, ‘piha­kas­vit’ tai ‘puu­tar­ha­myy­mä­lä’?

Avain­sa­na­tut­ki­mus sel­vit­tää yri­tyk­sel­le­si oleel­li­set hakusa­nat ja se, kuin­ka pal­jon ihmi­siä näi­tä hakusa­no­ja käyt­tää kuu­kau­des­sa tai vuo­des­sa. Ajat­te­le, että 880 ihmis­tä hakee kuk­ka­kaup­pa Espoos­ta joka kuu­kausi, ja val­mis­tu­jais­ten aikaan tou­ko­kuus­sa mää­rä moninkertainen!

Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa siis saa­maan lois­ta­van kuvan yri­tyk­se­si pal­ve­lui­den kysyn­näs­tä Googlen hakukoneessa. 

Moni asia­kas tar­jou­tuu itse anta­maan lis­tan hakusa­nois­ta, joi­ta Google-mai­non­nas­sa oli­si suo­ta­vaa käyt­tää. Asiak­kaan anta­maa lis­ta voi toi­mia ideoin­nin poh­ja­na, mut­ta avain­sa­nois­ta täy­tyy aina tar­kis­taa haku­mää­rät. Muu­ten voi pää­tyä mai­nos­ta­maan huip­pusuo­si­tun haun ‘kuk­ka­kau­pat Espoo’ sijaan esi­mer­kik­si haul­la ‘peren­nat Espoo’, jol­la ei löy­dy yhtään haku­ja. Täs­sä tapauk­ses­sa mai­no­seu­rot meni­si­vät täy­sin hukkaan. 

Kublan blo­gi: Mitä on SEO?

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Avainsanatutkimus paljastaa paljon tietoa kohderyhmästäsi ja markkinastasi

Avain­sa­na­tut­ki­mus antaa yri­tyk­sel­le­si mark­ki­na­tie­toa aina­kin kol­mel­la eri tavalla.

 1. Avain­sa­na­tut­ki­mus on oival­li­nen tapa saa­da ymmär­rys­tä koh­de­ryh­mäs­tä ja mark­ki­na­ky­syn­näs­tä. Tie­sit­kö esi­mer­kik­si, että joka kuu­kausi 110 ihmis­tä hakee auton­ren­kail­leen ren­gas­ho­tel­lia Kona­las­ta ja 70 ihmis­tä Kajaanista?
 2. avain­sa­na­tut­ki­mus ker­too, mil­lai­sia sum­mia kil­pai­li­ja­si lait­ta­vat mark­ki­noin­tiin. Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa näh­dään, mil­lä avain­sa­noil­la kil­pai­li­ja­si näky­vät haku­ko­nees­sa ja mitä he mak­sa­vat näky­vyy­des­tään. Tämän mah­dol­lis­taa laa­ja kil­pai­li­ja-ana­lyy­si.
 3. Avain­sa­na­tut­ki­mus aut­taa näke­mään tren­de­jä. Kes­ki­mää­räis­ten kuu­kausit­tais­ten haku­tie­to­jen lisäk­si avain­sa­na­tut­ki­mus pys­tyy osoit­ta­maan, mil­loin haku­mää­rät nouse­vat. Tie­sit­kö, että esi­mer­kik­si aurin­ko­ras­vaa hae­taan vuo­sit­tain eni­ten Googles­ta jo tou­ko­kuus­sa, hyvis­sä ajoin ennen kun­non helteitä?

Avainsanatutkimus tai hakusanatutkimus itsenäisesti

Oikein teh­tyyn avain­sa­na­tut­ki­muk­seen tar­vi­taan koke­mus­ta haku­ko­ne­mark­ki­noin­nis­ta ja eri­näi­siä, pää­sään­töi­ses­ti mak­sul­li­sia työ­ka­lu­ja. Mikä­li yri­tyk­ses­sä­si on töis­sä digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen, voi teil­lä olla hyvät edel­ly­tyk­set teh­dä avain­sa­na­tut­ki­mus itse­näi­ses­ti. Työ­ka­luk­si sopii esi­mer­kik­si Advanced WEB RAN­KING -työ­ka­lu, SEM­Rush tai MozPRO.

Lisäk­si on tär­ke­ää sel­vit­tää kuin­ka pal­jon kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät Google Ads -mai­non­taan (ennen Google AdWords). Täs­sä näp­pä­rin on SEM Rush -työ­ka­lu. Näin voit siis suo­raan pää­tel­lä kuin­ka pal­jon tär­keim­mät kil­pai­li­ja­si käyt­tä­vät digi­mark­ki­noin­tiin, ja osaat arvioi­da, miten oma mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si suh­teu­tuu kil­pai­li­joi­de­si budjetteihin.

Avain­sa­na­tut­ki­mus vaa­tii myös tie­ten­kin sen tär­keim­män - eli tut­ki­muk­sen kai­kis­ta alaa­si liit­ty­vis­tä hakusa­nois­ta joi­ta poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si käyt­tä­vät juu­ri nyt Googles­sa pal­ve­lui­ta­si etsies­sään. Tähän tar­vi­taan esi­mer­kik­si Keyword Tool -työ­ka­lua.

Yllä ole­via työ­ka­lu­ja käyt­tä­mäl­lä sekä tie­ten­kin koke­neen mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sen osaa­mi­sel­la voi­daan teh­dä laa­ja avain­sa­na­tut­ki­mus, jol­la yri­tyk­se­si saa täy­det hyö­dyt pro­jek­tis­ta ja tär­ke­ää tie­toa mark­ki­noin­nin kehittämiseksi.

Avainsanatutkimus
Keyword Tool -työ­ka­lu on erin­omai­nen apu avainsanatutkimuksessa

Paljonko avainsanatutkimus maksaa?

Laa­ja avain­sa­no­jen tut­ki­mus kes­tää koke­neen asian­tun­ti­jan teke­mä­nä 2-4 työ­päi­vää eli 16-32 työ­tun­tia. Useim­mis­sa digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­tois­sa hin­ta­haa­ruk­ka on 1 600 - 3 200  euron välil­tä. Lopul­li­nen hin­ta mää­räy­tyy kui­ten­kin pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti, joten ota mei­hin yhteyt­tä ja voim­me antaa tar­jouk­sen juu­ri sinun yrityksellesi!

Avain­sa­na­tut­ki­mus kan­nat­taa teh­dä huo­lel­li­ses­ti, kos­ka tätä tut­ki­mus­ta käy­te­tään yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin panos­tus­ten mää­rit­te­lyyn. Hyvin teh­ty avain­sa­na­tut­ki­mus pal­ve­lee yri­tys­tä­si pit­kään ja antaa käyt­tö­kel­pois­ta mark­ki­na­tie­toa. Ver­rat­tu­na laa­joi­hin mark­ki­na­tut­ki­muk­siin, on avain­sa­na­tut­ki­mus hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas toi­men­pi­de, joka var­mis­taa myös, että SEM-kam­pan­ja tai SEO-työ tuot­ta­vat tulosta. 

Lii­an sup­pea sana­tut­ki­mus joh­taa vää­riin pää­tök­siin digi­mark­ki­noin­nin panos­tuk­sis­sa. Suo­sit­te­lem­me siis teke­mään huo­lel­li­sen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen jos­sa huo­mioi­daan myös yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat hei­dän sijoi­tuk­sen­sa Googles­sa ja lisäk­si hei­dän panos­tuk­sen­sa digimarkkinointiin.

Millainen avainsanatutkimus kannattaa hankkia?

Avain­sa­na­tut­ki­muk­ses­sa kan­nat­taa huomioida:

 1. Yri­tyk­se­si toi­mia­laan liit­ty­vät hakusanat
 2. Kil­pai­li­joi­de­si sijain­nit Googles­sa kysei­sil­lä hakusanoilla
 3. Yri­tyk­se­si sijain­ti Googles­sa kysei­sil­lä hakusanoilla
 4. Kil­pai­li­joi­de­si teke­mät panos­tuk­set digimarkkinointiin

Nämä huo­mioi­mal­la ja tar­kas­ti doku­men­toi­mal­la yri­tyk­se­si on saa­nut par­haan mah­dol­li­sen kuvan Googles­sa teh­dyis­tä hauis­ta toi­mia­laa­si liit­tyen, ja lisäk­si tie­don kil­pai­li­joi­de­si sijain­neis­ta Googles­sa ja hei­dän teke­mis­tään digi­mark­ki­noin­nin panostuksista.

Miten saan avainsanatutkimuksen heti?

Soi­ta Kublal­le tai lähe­tä meil­le vies­tiä! Kar­toi­tam­me mie­lel­läm­me tilan­tee­si ja teem­me tar­jouk­sen. Pie­ne­nä ja ket­te­rä­nä digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na pys­tym­me tuot­ta­maan avain­sa­na­tut­ki­muk­sen sinul­le hyvin­kin pian!

Ota yhteyt­tä!
avainsana kotisivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi