Kilpailija-analyysi ja sen merkitys digimarkkinoinnissa 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si ja sen mer­ki­tys digimarkkinoinnissa

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si (toi­sel­ta nimel­tään “kil­pai­li­ja­tut­ki­mus”) on tär­keä työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ja sen avul­la saat avai­met kil­pai­li­joi­de­si päi­hit­tä­mi­seen myös digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Luul­ta­vas­ti pär­jäät jo hyvin perin­tei­ses­sä myyn­nis­sä mut­ta nyt on lisäk­si hyvä ottaa ohjat käsiin digi­mark­ki­noin­nis­sa ja sel­vit­tää mitä voi­sit teh­dä vie­lä­kin parem­min kil­pai­li­joi­hi­si näh­den. Tähän oikea työ­ka­lu on kil­pai­li­ja-ana­lyy­si joka mones­ti lii­te­tään myös avain­sa­na­tut­ki­muk­seen. Kes­ki­ty­tään täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kui­ten­kin sii­hen miten kil­pai­li­ja-ana­lyy­si voi aut­taa sinun yri­tys­tä­si teke­mään jat­ku­vas­ti parem­paa tulos­ta digi­mark­ki­noin­nis­sa ja jät­tä­mään kil­pai­li­jat taak­se­si myös digissä.

Miksi kilpailija-analyysi kannattaa tehdä?

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si kan­nat­taa teh­dä sik­si että vain tämän teke­mäl­lä saat tietää:

 • Mitä kil­pai­li­ja­si teke­vät digimarkkinoinnissa
 • Tar­kat kuvat mainoksista
 • Bud­je­tit jot­ka he panos­ta­vat tänä päi­vä­nä mainontaan
 • Miten hei­dän sivus­ton­sa nousee googlen orgaa­ni­sis­sa tuloksissa
 • Miten yri­tyk­se­si sivus­to pär­jää kil­pai­li­joi­de­si sivus­toi­hin näh­den googlessa
 • Mitä voit oppia kilpailijoiltasi
 • Mik­si kil­pai­li­ja­si pär­jää­vät parem­min kuin sinun yri­tyk­se­si joil­lain osa-alueilla

Sel­vit­tä­mäl­lä tar­kan tilan­tee­si toi­mia­la­si digi­taa­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä voit myös saa­vut­taa par­haat tulok­set. Toi­saal­ta mikä­li et tie­dä ana­ly­tii­kan perus­teel­la tar­kas­ti mitä kil­pai­li­ja­si teke­vät parem­min kuin sinun yri­tyk­se­si niin on luul­ta­vas­ti lähes mah­do­ton nous­ta toi­mia­la­si ykkö­sek­si digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si on luul­ta­vas­ti myös sinun kil­pai­li­joil­la­si ja he tark­kai­le­vat vuo­sit­tain myös sinun yri­tyk­se­si kehi­tys­tä digimarkkinoinnissa.

Millainen on hyvä kilpailija-analyysi?

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­sis­sa on hyvä vali­ta ylei­sim­min kol­me kil­pai­li­jaa joi­den koet pär­jää­vän nime­no­maan digi­taa­li­ses­sa mark­ki­nas­sa sinun yri­tys­tä­si parem­min tai muu­ten vain olet kiin­nos­tu­nut näis­tä toi­mi­jois­ta. Koke­muk­sem­me mukaan useat yri­tyk­set voi­vat teh­dä hyvää­kin lii­ke­toi­min­taa vie­lä perin­tei­sis­sä kana­vis­sa mut­ta sil­ti ovat digi­mark­ki­noin­nis­sa jäl­jes­sä useis­sa­kin kana­vis­sa. Valit­se siis aina kil­pai­li­ja-ana­lyy­siin juu­ri ne toi­mia­la­si kil­pai­li­jat joi­den olet huo­man­nut pär­jää­vän eri­tyi­sen hyvin digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Täl­lä tavoin saat var­mas­ti arvo­kas­ta tie­toa sii­tä kuin­ka kil­pai­li­ja­si voi­daan ottaa kiin­ni ja mik­si digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti toi­mii juu­ri näil­le toi­mi­joil­le, jot­ka saa­vat hyvää näky­vyyt­tä ja tuloksia.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Alla kuva Maki­tan suo­riu­tu­mi­ses­ta muun muas­sa googlen orgaa­ni­sis­sa tulok­sis­sa eli ilmai­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa sekä mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa ja lisäk­si kuin­ka nämä tulok­set sekä panos­tuk­set ovat kehit­ty­neet vii­mei­si­nä vuo­si­na digimarkkinoinnissa.

Kilpailija-analyysi Makita

Voit siis tar­kas­ti seu­ra­ta kil­pai­li­joi­de­si toi­min­taa ja panos­tuk­sia nyky­ai­kais­ten työ­ka­lu­jen avul­la ja käyt­tää tätä tie­toa parem­pien tulos­ten saamiseksi.

Kannattaako analyysi tehdä itse?

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si vaa­tii usei­ta mak­sul­li­sia työ­ka­lu­ja kuten esi­mer­kik­si Keyword­tool, SEM­rush ja Advanced webran­king. Tämän lisäk­si näi­tä työ­ka­lu­ja on tie­ten­kin tär­ke­ää osa­ta käyt­tää jot­ta kil­pai­li­ja-ana­lyy­si voi­daan toteut­taa. Mikä­li siis hen­ki­lös­töl­lä­si ei ole vie­lä koke­mus­ta näis­tä työ­ka­luis­ta niin on hyvin han­ka­laa toteut­taa kil­pai­li­ja-ana­lyy­si laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa. On siis suo­si­tel­ta­vaa etsiä sopi­va digi­toi­mis­to kump­pa­nik­si ana­lyy­sin toteuttamiseen.

Kuinka usein kilpailija-analyysi kannattaa päivittää?

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si toi­mii hyvä­nä työ­ka­lu­na mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun ylei­ses­ti vuo­den ker­ral­laan. Hyvä­nä uuti­se­na mai­nit­ta­koon että kil­pai­li­ja-ana­lyy­si on hyvin help­po päi­vit­tää kun­han alun­pe­rin on laa­dit­tu laa­ja kil­pai­li­ja-ana­lyy­si. Alla kuva jon­ka tulet saa­maan ana­lyy­sis­sa kil­pai­li­joi­de­si teke­mis­tä mainoksista.

Kilpailija-analyysi mainoksista

Kuinka paljon kilpailija-analyysi maksaa?

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa vaa­tii ylei­ses­ti toi­mia­lal­la kol­me työ­päi­vää ja riip­puen toi­mis­ton tun­ti­las­ku­tuk­ses­ta hin­nat vaih­te­le­vat 2000 - 3000 euron välil­lä. Toi­min­ta­ta­po­ja on var­mas­ti yhtä monia kuin myös teki­jöi­tä. On suo­si­tel­ta­vaa tava­ta vähin­tään­kin etä­nä useam­pia toi­mis­to­ja ja käy­dä läpi hei­dän kil­pai­li­ja-ana­lyy­si. Näin voit lopul­ta vali­ta itsel­le­si sopi­vim­man toimijan.

Keneltä kilpailija-analyysi kannattaa ostaa?

Kuten edel­lä suo­si­tel­tiin niin on hyvä tava­ta vähin­tään­kin etä­nä useam­pia toi­mi­joi­ta ja tutus­tua hei­dän tapoi­hin­sa teh­dä kil­pai­li­ja-ana­lyy­si. Tämän jäl­keen voit vali­ta sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­man toi­mi­jan. Haluat­ko siis saa­da kat­ta­vam­paa dataa kuin­ka sinun kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat? Käym­me mie­luus­ti Kublan kil­pai­li­ja-ana­lyy­sia läpi kans­sa­si. Me osaam­me käyt­tää tut­ki­mus­työ­ka­lu­ja, joil­la voim­me teh­dä tar­kas­tus­kier­rok­sen vah­vim­piin kil­pai­li­joi­hi­si. Ole yhteyt­tä ja sovi­taan lyhyt kon­sul­taa­tio – veloituksetta!Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja opit var­mas­ti uut­ta täs­tä aiheesta!

Kilpailija-analyysi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi