Digitaalinen markkinointi - mitä se on? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti – mitä se on?

Suu­rin osa mark­ki­noin­nis­ta tapah­tuu tänä päi­vä­nä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Digi­mark­ki­noin­ti onkin syr­jäyt­tä­nyt liki koko­naan muut mark­ki­noin­nin muo­dot, kuten print­ti­me­dian ja suorapostitukset.

4 + 1 syytä, miksi digimarkkinointi syrjäyttää tavanomaisen markkinoinnin

 1. Digi­mark­ki­noin­ti on liki aukot­to­mas­ti mitattavaa
 2. Digi­mark­ki­noin­nis­sa ei mak­se­ta turhasta
 3. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan koh­den­taa juu­ri ja tis­mal­leen oikeal­le kohderyhmälle
 4. Digi­mark­ki­noin­ti tuot­taa dataa

+ 1 kan­nat­taa mai­nos­taa siel­lä, mis­sä ylei­sö on, ja ylei­sö on digissä!

Asiak­kaat ovat vah­vem­min digi­ka­na­vis­sa kuin van­hois­sa mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­sa. 75% suo­ma­lai­ses­ta käyt­tää Face­boo­kia, yli 60% You­tu­bea. Ver­tai­lun vuok­si: Hel­sin­gin Sano­mat tavoit­taa vain rei­lut 10% suomalaisista.

Digitaalinen markkinointi rahalla ja ilman

Digi­mark­ki­noin­nin kana­vat voi­daan jakaa kah­teen: ostet­tui­hin kana­viin ja omiin kana­viin. Oste­tuis­sa kana­vis­sa oste­taan mai­non­taa ja omis­sa kana­vis­sa se on taval­laan ilmais­ta. Taval­laan, kos­ka omat kana­vat vaa­ti­vat enem­män työ­tä eli hen­ki­lö­re­surs­se­ja näky­vyy­den edis­tä­mi­sek­si kuin oste­tut kana­vat. Raken­nat yri­tyk­sel­le­si par­haan mah­dol­li­sen mark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suu­den yhdis­te­le­mäl­lä fik­sus­ti molempia.

Digitaalinen markkinointi ja ostetut kanavat

Mainostaminen Googlessa

Digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­ta Google on maa­il­man suo­si­tuin tapa hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta. Mik­si­kö? Sik­si että suu­rin osa meis­tä etsii nyky­päi­vä­nä tie­toa googlaa­mal­la. Mak­set­tu näky­vyys Googles­sa on yksi tuot­toi­sim­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin muo­dois­ta. Tavoi­tat sil­lä suo­raan ne ihmi­set, jot­ka ovat hake­neet tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta yri­tys­tä­si kos­ke­vil­la hakusanoilla.

Lue tääl­tä lisää, mitä on SEM!

Sosiaalinen media: Facebook, Instgram, Youtube, Snapchat, TikTok, Twitch ja monet muut

Sosi­aa­li­nen media on erit­täin toi­mi­va kana­va niin kulut­ta­jay­ri­tyk­sil­le kuin B2B-yri­tyk­sil­le­kin. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ei enää pit­käl­le pöt­ki ilman, että inves­toi rahaa näky­vyy­teen­sä siel­lä. Lisäk­si kana­via on syn­ty­nyt vii­me vuo­si­na pal­jon lisää. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti onkin pal­jon muu­ta kuin pelk­kää Face­book-sivun yllä­pi­toa. Myös B2B-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten on hyvä miet­tiä oli­si­ko asiak­kaat löy­det­tä­vis­sä esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nis­ta, tai Facebookista.

Lue tääl­tä lisää, mitä on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti tänä päivänä!

Display-mainonta, joka myös bannerimainontana tunnettiin

Display-mai­non­ta tun­net­tiin aiem­min ihan vain ban­ne­ri­mai­non­ta­na. Display-mai­non­ta kat­taa kui­ten­kin nyky­ään monia, monia eri­lai­sia muo­to­ja. Display-mai­non­taa voi­daan myös koh­den­taa eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le luke­mat­to­min eri­lai­sin tavoin.

Lue tääl­tä lisää, mil­loin display-mai­non­ta sopii markkinointiisi!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Digitaalinen markkinointi ja omat kanavat

Digi­mark­ki­noin­tia ilman, että mak­saa mark­ki­noin­nis­ta kut­su­taan usein omien kana­vien mark­ki­noin­nik­si, omak­si mediak­si, tai sisäl­tö­mark­ki­noin­nik­si (vaik­ka­kin sisäl­tö­mark­ki­noin­ti vaa­tii aina tuek­seen mak­set­tua mai­non­taa). Esi­mer­kik­si Face­book-sivun yllä­pi­to voi­daan kat­soa oman median yllä­pi­dok­si. Kon­kre­ti­soi­daan, mitä tämä tar­koit­taa alla:

Hakukoneptimointi eli SEO

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tai SEO on kei­no pääs­tä Googlen ei-mak­set­tu­jen eli luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­keen. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vaa­tii oman osaa­jan­sa, joka opas­taa, kuin­ka verk­ko­si­vut opti­moi­daan Googlel­le oikein.

Lue lisää, kuin­ka seo voi aut­taa sinun yritystäsi.

Sosiaalinen media Facebook, Instgram, Youtube, Snapchat, TikTok, Twitch ja monet muut

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on kah­den kaup­pa, tar­vit­set sekä aktii­vis­ta tilien yllä­pi­toa että mak­set­tua mark­ki­noin­tia. Yhä useam­min yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median tileil­lä on muu­ta­ma­kin yllä­pi­tä­jä. Työt on voi­tu jakaa vaik­ka­pa niin, että asia­kas­pal­ve­lu vas­taa inbox-vies­tei­hin ja kom­ment­tei­hin ja sosi­aa­li­sen median yllä­pi­tä­jä vas­taa tilil­lä jul­kais­ta­vas­ta sisällöstä.

Lue lisää, miten yri­tyk­sen face­book-sivu voi aut­taa yritystäsi.

Uutiskirjeet ja markkinoinnin automaatio

Oma koko­nai­suu­ten­sa mark­ki­noin­nin auto­maa­tio, joka koos­tuu mones­ta eri osas­ta. Tun­ne­tuin osa ovat uutis­kir­jeet. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio mah­dol­lis­taa kui­ten­kin val­ta­vas­ti muu­ta­kin ja yksi tehok­kaim­pia oman median kei­no­ja saa­da lisämyyntiä.

Lue lisää, mitä mark­ki­noin­nin auto­maa­tio voi tuo­da lisää yri­tyk­se­si markkinointiin!

Digitaalisen markkinoinnin hinta

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti ja sen panos­tuk­set voi aloit­taa jopa muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä eurol­la sekä Googlessa, että sosi­aa­li­sen median kana­vissa. Ala­ra­jaa ei näis­sä kana­vis­sa ole mai­nos­bud­je­til­le ja kokonaispanostukselle.

On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että muu­ta­mal­la kym­pil­lä ei saa tulok­sia suo­ra­mai­non­nas­ta, leh­ti­mai­non­nas­ta, mes­suis­ta, tai ikä­vä kyl­lä myös­kään digi­taa­li­ses­ta mai­non­nas­ta. Pie­nel­lä bud­je­til­la voi har­joi­tel­la ja tutus­tua digi­taa­li­seen kana­vaan ja onkin suo­si­tel­ta­vaa läh­teä koit­ta­maan digi­taa­lis­ta mai­non­taa, vaik­ka kysees­sä oli­si vain pie­ni kokei­lu. Digi­mark­ki­noin­ti voi yllät­tää tulok­sil­laan joi­den jäl­keen on hel­pom­pi nos­taa panos­tuk­sia saa­tu­jen tulos­ten valossa.

Koke­mus­tem­me mukaan Suo­mes­sa pk-yri­tys­ten panos­tuk­set ovat ylei­sim­min Googles­sa 500 euroa kuu­kau­des­sa ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa 400 euroa kuukaudessa.

Alla on kuva asiak­kaam­me tulok­sis­ta kuu­kausi­ra­por­tin muo­dos­sa. Näin sijoi­tet­tu pää­oma (835 euroa) on tuot­ta­nut asiak­kaal­lem­me 5 215 euroa myyn­tiä kuu­kau­des­sa Facebook-mainonnalla.

Facebook-kampanjointi

Digitaalinen markkinointi ja tulosten mittaaminen

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on todel­la tar­kas­ti mitat­ta­vaa. Jokai­nen yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­nyt asia­kas näkyy Google Ana­ly­tic­sissa, joka yri­tyk­sel­lä­si luul­ta­vas­ti on jo käy­tös­sä. Ylei­sim­min digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia teke­väl­le yri­tyk­sel­le kiin­nos­ta­vim­pia mitat­ta­via tapah­tu­mia ovat:

 • Kulu­nut mainosraha
 • Kuin­ka moni on näh­nyt mainoksesi
 • Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­nyt asia­kas on siir­ty­nyt kotisivuillesi
 • Kuin­ka moni on otta­nut yhteyt­tä yri­tyk­see­si sivus­ton kautta

Alla B2B-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen Google Ads-rapor­tis­ta otos. 359 eurol­la on siis tavoi­tet­tu jopa 4 896 uut­ta asia­kas­ta jois­ta 275 on siir­ty­nyt suo­raan yri­tyk­sen koti­si­vuil­le tutus­tu­maan palveluihin!

Mainoskampanjaraportti

Miten aloittaa digitaalinen markkinointi?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta teh­dä inhouse­na yri­tyk­sen sisäl­lä tai vaih­toeh­toi­ses­ti vali­ta koke­nut kump­pa­nin mai­non­nan toteu­tuk­seen. Tär­keim­mät digi­mark­ki­noin­nin kana­vat ovat teh­neet hyvin hel­pok­si aloit­taa mai­non­ta vaik­ka koke­mus­ta ei oli­si­kaan kertynyt.

Mikä­li taas aikaa tai käsi­pa­re­ja ei tun­nu riit­tä­vän, haluat kes­kit­tyä mark­ki­noin­nin joh­ta­mi­seen ja haluat saa­da nopeas­ti tulok­sia, on hyvä vali­ta kump­pa­ni digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Suo­si­tuk­sem­me on vali­ta kump­pa­ni, joka pitää aktii­vi­ses­ti yhteyt­tä yri­tyk­se­si kans­sa, eikä sido vuo­si­so­pi­muk­sel­la. Näin voit koit­taa yhteis­työ­tä muu­ta­man kuu­kau­den ja kat­soa miten yhteis­työ sujuu ja näet kuu­kausit­tain rapor­tis­ta yri­tyk­se­si saa­mat tulokset.

Mai­non­ta kan­nat­taa aloit­taa aina mal­til­li­sel­la bud­je­til­la ja nos­taa panos­tuk­sia saa­tu­jen tulos­ten pohjalta.

Mikä­li mie­tit kump­pa­nin valit­se­mis­ta yri­tyk­se­si tuek­si, niin Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mi on yksi hyvä vaih­toeh­to. Meil­le asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kil­pai­lue­tu. Me tie­däm­me, kuin­ka tär­keäs­sä roo­lis­sa asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on. Ker­rom­me mie­luus­ti usei­ta case-esi­merk­ke­jä asiak­kai­dem­me saa­mis­ta tulok­sis­ta, mikä­li haluat saa­da tulok­sia pian yri­tyk­sel­le­si. Alla muu­ta­mia asiak­kai­tam­me jot­ka ovat saa­neet lois­ta­via tulok­sia digi­taa­li­sel­la mark­ki­noin­nil­la kanssamme.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat kuul­la lisää. Näin saat asi­aa var­mas­ti eteenpäin!

Ota yhteyt­tä!
Digitaalinen markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Mitä on yrityksen markkinointi?
 • Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toiminnassa
 • Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa tar­koit­taa yri­tyk­sen toi­men­pi­tei­tä, joil­la pyri­tään edis­tä­mään tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­tiä, vies­ti­tään yri­tyk­sen… Jat­ka lukemista
 • Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä?
 • Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja internet-mainonta
 • Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­net-mai­non­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via… Jat­ka lukemista
 • Mainosbudjetti digimarkkinoinnissa
 • Mai­nos­bud­jet­ti
 • Mai­nos­bud­jet­ti voi­daan käyt­tää tänä päi­vä­nä luke­mat­to­miin vaih­toeh­toi­hin. Yri­tys­päät­tä­jän voi olla vai­kea vali­ta perin­tei­sen mai­non­nan (print­ti,… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi