Digitaalinen markkinointi - mitä se on? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti – mitä se on?

Suu­rin osa mark­ki­noin­nis­ta tapah­tuu tänä päi­vä­nä digi­taa­li­sis­sa kana­vis­sa. Digi­mark­ki­noin­ti onkin syr­jäyt­tä­nyt liki koko­naan muut mark­ki­noin­nin muo­dot, kuten print­ti­me­dian ja suorapostitukset.

4 + 1 syytä, miksi digimarkkinointi syrjäyttää tavanomaisen markkinoinnin

 1. Digi­mark­ki­noin­ti on liki aukot­to­mas­ti mitattavaa
 2. Digi­mark­ki­noin­nis­sa ei mak­se­ta turhasta
 3. Digi­mark­ki­noin­ti voi­daan koh­den­taa juu­ri ja tis­mal­leen oikeal­le kohderyhmälle
 4. Digi­mark­ki­noin­ti tuot­taa dataa

+ 1 kan­nat­taa mai­nos­taa siel­lä, mis­sä ylei­sö on, ja ylei­sö on digissä!

Asiak­kaat ovat vah­vem­min digi­ka­na­vis­sa kuin van­hois­sa mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­sa. 75% suo­ma­lai­ses­ta käyt­tää Face­boo­kia, yli 60% You­tu­bea. Ver­tai­lun vuok­si: Hel­sin­gin Sano­mat tavoit­taa vain rei­lut 10% suomalaisista.

Digitaalinen markkinointi rahalla ja ilman

Digi­mark­ki­noin­nin kana­vat voi­daan jakaa kah­teen: ostet­tui­hin kana­viin ja omiin kana­viin. Oste­tuis­sa kana­vis­sa oste­taan mai­non­taa ja omis­sa kana­vis­sa se on taval­laan ilmais­ta. Taval­laan, kos­ka omat kana­vat vaa­ti­vat enem­män työ­tä eli hen­ki­lö­re­surs­se­ja näky­vyy­den edis­tä­mi­sek­si kuin oste­tut kana­vat. Raken­nat yri­tyk­sel­le­si par­haan mah­dol­li­sen mark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suu­den yhdis­te­le­mäl­lä fik­sus­ti molempia.

Digitaalinen markkinointi ja ostetut kanavat

Mainostaminen Googlessa

Digi­mark­ki­noin­nin kana­vis­ta Google on maa­il­man suo­si­tuin tapa hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta. Mik­si­kö? Sik­si että suu­rin osa meis­tä etsii nyky­päi­vä­nä tie­toa googlaa­mal­la. Mak­set­tu näky­vyys Googles­sa on yksi tuot­toi­sim­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin muo­dois­ta. Tavoi­tat sil­lä suo­raan ne ihmi­set, jot­ka ovat hake­neet tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta yri­tys­tä­si kos­ke­vil­la hakusanoilla.

Lue tääl­tä lisää, mitä on SEM!

Sosiaalinen media: Facebook, Instgram, Youtube, Snapchat, TikTok, Twitch ja monet muut

Sosi­aa­li­nen media on erit­täin toi­mi­va kana­va niin kulut­ta­jay­ri­tyk­sil­le kuin B2B-yri­tyk­sil­le­kin. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ei enää pit­käl­le pöt­ki ilman, että inves­toi rahaa näky­vyy­teen­sä siel­lä. Lisäk­si kana­via on syn­ty­nyt vii­me vuo­si­na pal­jon lisää. Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti onkin pal­jon muu­ta kuin pelk­kää Face­book-sivun yllä­pi­toa. Myös B2B-myyn­tiä teke­vien yri­tys­ten on hyvä miet­tiä oli­si­ko asiak­kaat löy­det­tä­vis­sä esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nis­ta, tai Facebookista.

Lue tääl­tä lisää, mitä on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti tänä päivänä!

Display-mainonta, joka myös bannerimainontana tunnettiin

Display-mai­non­ta tun­net­tiin aiem­min ihan vain ban­ne­ri­mai­non­ta­na. Display-mai­non­ta kat­taa kui­ten­kin nyky­ään monia, monia eri­lai­sia muo­to­ja. Display-mai­non­taa voi­daan myös koh­den­taa eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le luke­mat­to­min eri­lai­sin tavoin.

Lue tääl­tä lisää, mil­loin display-mai­non­ta sopii markkinointiisi!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Digitaalinen markkinointi ja omat kanavat

Digi­mark­ki­noin­tia ilman, että mak­saa mark­ki­noin­nis­ta kut­su­taan usein omien kana­vien mark­ki­noin­nik­si, omak­si mediak­si, tai sisäl­tö­mark­ki­noin­nik­si (vaik­ka­kin sisäl­tö­mark­ki­noin­ti vaa­tii aina tuek­seen mak­set­tua mai­non­taa). Esi­mer­kik­si Face­book-sivun yllä­pi­to voi­daan kat­soa oman median yllä­pi­dok­si. Kon­kre­ti­soi­daan, mitä tämä tar­koit­taa alla:

Hakukoneptimointi eli SEO

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tai SEO on kei­no pääs­tä Googlen ei-mak­set­tu­jen eli luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten kär­keen. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti vaa­tii oman osaa­jan­sa, joka opas­taa, kuin­ka verk­ko­si­vut opti­moi­daan Googlel­le oikein.

Lue lisää, kuin­ka seo voi aut­taa sinun yritystäsi.

Sosiaalinen media Facebook, Instgram, Youtube, Snapchat, TikTok, Twitch ja monet muut

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on kah­den kaup­pa, tar­vit­set sekä aktii­vis­ta tilien yllä­pi­toa että mak­set­tua mark­ki­noin­tia. Yhä useam­min yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median tileil­lä on muu­ta­ma­kin yllä­pi­tä­jä. Työt on voi­tu jakaa vaik­ka­pa niin, että asia­kas­pal­ve­lu vas­taa inbox-vies­tei­hin ja kom­ment­tei­hin ja sosi­aa­li­sen median yllä­pi­tä­jä vas­taa tilil­lä jul­kais­ta­vas­ta sisällöstä.

Lue lisää, miten yri­tyk­sen face­book-sivu voi aut­taa yritystäsi.

Uutiskirjeet ja markkinoinnin automaatio

Oma koko­nai­suu­ten­sa mark­ki­noin­nin auto­maa­tio, joka koos­tuu mones­ta eri osas­ta. Tun­ne­tuin osa ovat uutis­kir­jeet. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio mah­dol­lis­taa kui­ten­kin val­ta­vas­ti muu­ta­kin ja yksi tehok­kaim­pia oman median kei­no­ja saa­da lisämyyntiä.

Lue lisää, mitä mark­ki­noin­nin auto­maa­tio voi tuo­da lisää yri­tyk­se­si markkinointiin!

Digitaalisen markkinoinnin hinta

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti ja sen panos­tuk­set voi aloit­taa jopa muu­ta­mal­la kym­me­nel­lä eurol­la sekä Googlessa, että sosi­aa­li­sen median kana­vissa. Ala­ra­jaa ei näis­sä kana­vis­sa ole mai­nos­bud­je­til­le ja kokonaispanostukselle.

On kui­ten­kin hyvä muis­taa, että muu­ta­mal­la kym­pil­lä ei saa tulok­sia suo­ra­mai­non­nas­ta, leh­ti­mai­non­nas­ta, mes­suis­ta, tai ikä­vä kyl­lä myös­kään digi­taa­li­ses­ta mai­non­nas­ta. Pie­nel­lä bud­je­til­la voi har­joi­tel­la ja tutus­tua digi­taa­li­seen kana­vaan ja onkin suo­si­tel­ta­vaa läh­teä koit­ta­maan digi­taa­lis­ta mai­non­taa, vaik­ka kysees­sä oli­si vain pie­ni kokei­lu. Digi­mark­ki­noin­ti voi yllät­tää tulok­sil­laan joi­den jäl­keen on hel­pom­pi nos­taa panos­tuk­sia saa­tu­jen tulos­ten valossa.

Koke­mus­tem­me mukaan Suo­mes­sa pk-yri­tys­ten panos­tuk­set ovat ylei­sim­min Googles­sa 500 euroa kuu­kau­des­sa ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa 400 euroa kuukaudessa.

Alla on kuva asiak­kaam­me tulok­sis­ta kuu­kausi­ra­por­tin muo­dos­sa. Näin sijoi­tet­tu pää­oma (835 euroa) on tuot­ta­nut asiak­kaal­lem­me 5 215 euroa myyn­tiä kuu­kau­des­sa Facebook-mainonnalla.

Facebook-kampanjointi

Digitaalinen markkinointi ja tulosten mittaaminen

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on todel­la tar­kas­ti mitat­ta­vaa. Jokai­nen yri­tyk­se­si mai­nok­sen näh­nyt asia­kas näkyy Google Ana­ly­tic­sissa, joka yri­tyk­sel­lä­si luul­ta­vas­ti on jo käy­tös­sä. Ylei­sim­min digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia teke­väl­le yri­tyk­sel­le kiin­nos­ta­vim­pia mitat­ta­via tapah­tu­mia ovat:

 • Kulu­nut mainosraha
 • Kuin­ka moni on näh­nyt mainoksesi
 • Kuin­ka moni mai­nok­sen näh­nyt asia­kas on siir­ty­nyt kotisivuillesi
 • Kuin­ka moni on otta­nut yhteyt­tä yri­tyk­see­si sivus­ton kautta

Alla B2B-myyn­tiä teke­vän yri­tyk­sen Google Ads-rapor­tis­ta otos. 359 eurol­la on siis tavoi­tet­tu jopa 4 896 uut­ta asia­kas­ta jois­ta 275 on siir­ty­nyt suo­raan yri­tyk­sen koti­si­vuil­le tutus­tu­maan palveluihin!

Mainoskampanjaraportti

Miten aloittaa digitaalinen markkinointi?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on mah­dol­lis­ta teh­dä inhouse­na yri­tyk­sen sisäl­lä tai vaih­toeh­toi­ses­ti vali­ta koke­nut kump­pa­nin mai­non­nan toteu­tuk­seen. Tär­keim­mät digi­mark­ki­noin­nin kana­vat ovat teh­neet hyvin hel­pok­si aloit­taa mai­non­ta vaik­ka koke­mus­ta ei oli­si­kaan kertynyt.

Mikä­li taas aikaa tai käsi­pa­re­ja ei tun­nu riit­tä­vän, haluat kes­kit­tyä mark­ki­noin­nin joh­ta­mi­seen ja haluat saa­da nopeas­ti tulok­sia, on hyvä vali­ta kump­pa­ni digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin. Suo­si­tuk­sem­me on vali­ta kump­pa­ni, joka pitää aktii­vi­ses­ti yhteyt­tä yri­tyk­se­si kans­sa, eikä sido vuo­si­so­pi­muk­sel­la. Näin voit koit­taa yhteis­työ­tä muu­ta­man kuu­kau­den ja kat­soa miten yhteis­työ sujuu ja näet kuu­kausit­tain rapor­tis­ta yri­tyk­se­si saa­mat tulokset.

Mai­non­ta kan­nat­taa aloit­taa aina mal­til­li­sel­la bud­je­til­la ja nos­taa panos­tuk­sia saa­tu­jen tulos­ten pohjalta.

Mikä­li mie­tit kump­pa­nin valit­se­mis­ta yri­tyk­se­si tuek­si, niin Kublan asian­tun­ti­ja­tii­mi on yksi hyvä vaih­toeh­to. Ker­rom­me mie­luus­ti usei­ta case-esi­merk­ke­jä asiak­kai­dem­me saa­mis­ta tulok­sis­ta, mikä­li haluat saa­da tulok­sia pian yri­tyk­sel­le­si. Alla muu­ta­mia asiak­kai­tam­me jot­ka ovat saa­neet lois­ta­via tulok­sia digi­taa­li­sel­la mark­ki­noin­nil­la kanssamme.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, mikä­li haluat kuul­la lisää. Näin saat asi­aa var­mas­ti eteenpäin!

Ota yhteyt­tä!
Digitaalinen markkinointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Mitä on yrityksen markkinointi?
 • Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toiminnassa
 • Mark­ki­noin­ti tar­koit­taa yri­tyk­sen toi­men­pi­tei­tä, joil­la pyri­tään edis­tä­mään tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den myyn­tiä, vies­ti­tään yri­tyk­sen arvo­lu­paus­ta ja… Jat­ka lukemista
 • Kublan tiimi
 • Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja internet-mainonta
 • Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­net-mai­non­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via… Jat­ka lukemista
 • Mainosbudjetti digimarkkinoinnissa
 • Mai­nos­bud­jet­ti
 • Mai­nos­bud­jet­ti voi­daan käyt­tää tänä päi­vä­nä luke­mat­to­miin vaih­toeh­toi­hin. Yri­tys­päät­tä­jän voi olla vai­kea vali­ta perin­tei­sen mai­non­nan (print­ti,… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

  Veloitukseton 15 minuutin verkkokonsultointi

  Mitkä toimenpiteet hyödyttäisivät juuri sinun yritystäsi, juuri nyt? Varaa veloitukseton keskusteluaika Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mistä toimista voisi olisi hyötyä nykyisessä markkinatilanteessa.

  Varaa heti sinulle sopiva vapaa aika!

  Ota yhteyttä

  Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

  Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

  Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy