Markkinoinnin automaatio saa käyrät nousuun 

Tästä haluat kuulla lisää!

Onko aika kor­til­la? Taa­tus­ti on. Mil­loin vii­mek­si olet naut­ti­nut pit­käs­tä illan­vie­tos­ta ystä­vien kans­sa, tai saa­nut viet­tää lomaa ilman huol­ta yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­ta? Eten­kin pie­ny­rit­tä­jien usein on han­ka­la saa­da tär­kei­tä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä pois aja­tuk­sis­ta – ne tun­tu­vat jun­naa­van siel­lä aamus­ta iltaan. Mark­ki­noin­tia hel­pot­ta­vat jär­jes­tel­mät tuo­vat jee­siä hek­ti­seen arkeen: yksi sel­lai­nen jär­jes­tel­mä tun­ne­taan nimel­lä mark­ki­noin­nin auto­maa­tio. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio mah­dol­lis­taa rutii­nin­omais­ten mark­ki­noin­ti­pro­ses­sien auto­ma­ti­saa­tion sekä lii­an työ­läi­den mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den tehok­kaan hyödyntämisen.

Markkinoinnin automaatio käytännössä – miksi se kannattaa ottaa käyttöön?

Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio sääs­tää työ­tun­te­ja: se yhdis­tää yhden jär­jes­tel­män alle usei­ta tär­kei­tä työ­ka­lu­ja sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­ta säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin, sekä verk­ko­si­vu­jen ana­ly­soin­tiin. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio voi toi­mia käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si siten, että se per­so­noi vies­tien sisäl­töä ja pro­fi­loi asiak­kai­ta verk­ko­si­vuil­la teh­ty­jen toi­min­to­jen poh­jal­ta. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio auto­ma­ti­soi mark­ki­noin­nin pro­ses­se­ja niin, ettei oikean työn­te­ki­jän työ­pa­nos­ta tar­vi­ta sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­vis­sa mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teis­sä. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio vaa­tii toi­miak­seen yhden tai useam­man jär­jes­tel­män, kuten esi­mer­kik­si HubS­po­tin tai Mar­ke­ton.

Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio voi siis olla vaik­ka­pa muun mark­ki­noin­nin tuek­si raken­net­tu säh­kö­pos­ti­au­to­maa­tio. Säh­kö­pos­ti mark­ki­noin­ti­väy­lä­nä on edel­leen oikein käy­tet­ty­nä jää­tä­vän teho­kas tapa teh­dä mark­ki­noin­tia – säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti voi teh­dä esi­mer­kik­si pie­nen verk­ko­kau­pan Face­book-mai­non­nas­ta kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa. Voi­daan sanoa, että jopa 73 % lii­deis­tä tulee säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin kautta.

Mark­ki­noin­nin auto­maa­tion käyt­töön­o­ton myö­tä verk­ko­lii­ken­ne kas­vaa, uusien poten­ti­aa­lis­ten lii­dien mää­rä nousee ja myyn­ti­käy­rät läh­te­vät kas­vuun. Kubla on teh­nyt työn puo­les­ta­si ja lis­tan­nut alle muu­ta­mia syi­tä sil­le, mik­si mark­ki­noin­nin auto­maa­tio kan­nat­taa ottaa käyt­töön. Vaik­ka mark­ki­noin­nin auto­maa­tio ei vie­lä ole täy­sin vakiin­nut­ta­nut paik­kaan­sa Suo­men pie­nes­sä mark­ki­noin­ti­maa­il­mas­sa, tulee se sen var­mas­ti tule­vai­suu­des­sa tekemään.

Lue 3 syytä, miksi markkinoinnin automaatio kannattaa ottaa käyttöön:

1. Markkinoinnin automaatio lisää myynnin tuottavuutta yli 14 %

Osto­pää­tös har­voin syn­tyy vain sil­lä, että late­let poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le hyö­dyt ja sanot osta. Suu­rin osa vaa­tii pit­kä­jän­tei­sem­pää hou­kut­te­le­mis­ta ja ostoa­ja­tuk­sel­le läm­mit­te­lyä – vain noin pro­sent­ti kai­kes­ta myyn­nis­tä saa­daan aikaan yhdes­tä myyn­ti­pu­hees­ta. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio kes­kit­tyy läm­mit­te­le­mään tätä muu­ta joukkoa.

Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio lisää myyn­nin tuot­ta­vuut­ta yli 14 %. Tämä on mah­dol­lis­ta auto­maa­tio­jär­jes­tel­män sekä CRM-jär­jes­tel­män integroi­mi­sel­la kes­ke­nään – kun­kin asiak­kaan mat­kaa on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta osto­pää­tök­seen saak­ka, ja tar­vit­taes­sa tätä mat­kaa voi hie­man vauh­dit­taa mark­ki­noin­nin auto­maa­tion avul­la. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio tukee asia­kas­ta osto­pol­kun­sa tär­keim­mis­sä pis­teis­sä, jol­loin vies­tit tun­tu­vat hen­ki­lö­koh­tai­sil­ta ja merkityksellisiltä.

2. Markkinoinnin automaatio leikkaa kustannuksia yli 12 %

Tämä väliot­sik­ko on musiik­kia jokai­sen yri­tyk­sen kor­vil­le – mark­ki­noin­nin auto­maa­tio sääs­tää aikaa, antaa vas­ti­net­ta rahoil­le ja vähen­tää mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­sia 12,2 %. Aika­pu­la on tut­tu jut­tu kai­ken­lai­sil­le yrit­tä­jil­le ja kai­ken kokoi­sil­le yri­tyk­sil­le, johon mark­ki­noin­nin auto­maa­tio tuo hel­po­tus­ta. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio pys­tyy leik­kaa­maan kus­tan­nuk­sia yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että auto­maa­tion käyt­töön­o­ton myö­tä resurs­se­ja vapau­tuu ja oikean työn­te­ki­jän ei tar­vit­se käyt­tää työ­ai­kaan­sa rutii­nin­omai­siin toi­men­pi­tei­siin, vaan työn­te­ki­jä voi kes­kit­tyä luo­maan tulok­sia tuo­vaa, kiin­nos­ta­vaa sisältöä.

3. Markkinoinnin automaatio lisää sitoutumista yli 300 %

Kuu­los­taa aika lupaa­val­ta, eikö? Kaik­ki halua­vat saa­da asiak­kaan­sa sitou­tu­maan. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio perus­taa vies­tin­sä asiak­kaan omaan käyt­täy­ty­mi­seen ja sii­hen, mis­sä koh­taa juu­ri kysei­nen hen­ki­lö on osto­po­lul­laan. Nämä vies­tit tun­tu­vat asiak­kais­ta mer­kit­tä­vil­tä ja se lisää hei­dän sitou­tu­mis­taan. Ketään ei kiin­nos­ta ympä­ri­pyö­reä läti­nä, jos­ta huo­kuu se, että vies­ti on lähe­tet­ty sadal­le muul­le­kin. Hen­ki­lö­koh­tai­nen vies­ti osuu ja uppo­aa! Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio voi saa­da aikaan myös sato­ja pro­sent­te­ja aiem­paa kor­keam­man klik­kaus­pro­sen­tin. Oikean­lai­nen vies­ti oikeal­le hen­ki­löl­le ja vie­lä oike­aan aikaan lisää takuu­var­mas­ti sitou­tu­mis­ta, kokei­le vaikka.

Kubla pitää huolen markkinoinnin automaation toimivuudesta

Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio voi tuo­da hui­kei­ta tulok­sia, mut­ta toi­miak­seen se vaa­tii tulos­ha­kuis­ta suun­nit­te­lua sekä toteu­tus­ta. Tulok­sia on myös seu­rat­ta­va ja toteu­tus­ta tar­peen mukaan huol­let­ta­va – kysees­sä on inves­toin­ti, jota ei voi jät­tää oman onnen­sa nojaan. Ilman seu­ran­taa pyö­ri­vä auto­maa­tio voi lähet­tää asiak­kail­le van­hen­tu­nei­ta vies­te­jä tai tuo­da vää­rän­lai­sia liidejä.

Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio kan­nat­taa­kin jät­tää ammat­ti­lai­sen käsiin, jot­ta se todel­la sääs­tää aikaa ja tuo vas­ti­net­ta rahoil­le. Kubla pitää huo­len mark­ki­noin­nin auto­maa­tion toi­mi­vuu­des­ta, ota yhteyt­tä tii­miin jo tänään!

AdWords
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi