Markkinointitoimisto Helsingissä

Digitaalisen maailman markkinointitoimisto

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon - Markkinointitoimisto Kubla auttaa vaikuttamaan niihin

Asiak­kaa­si siir­ty­vät jat­ku­vas­ti ene­ne­vis­sä mää­rin verk­koon ja Kubla aut­taa sinua löy­tä­mään asiak­kaa­si siel­tä, mis­sä he viih­ty­vät.

Markkinointitoimisto Kublan avulla saat verkosta tuloksia nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia. Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten mark­ki­noin­nis­ta. Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitou­tu­mis­ta. 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tär­keim­piä teh­tä­viä on löy­tää asiak­kail­leen uusia mak­sa­via asiak­kai­ta, sekä teh­dä mark­ki­noin­nis­ta tuot­ta­vaa. Tavoit­teem­me mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na onkin jokai­sen asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lä mit­ta­rit, joil­la voi­daan tode­ta mai­non­nan tuot­ta­vuus asiak­kaan näkö­kul­mas­ta. 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä Kublaan nyt! Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan tulok­sia.

Markkinointitoimisto Kublan asiantuntijat

Kalle Santalahti

Digitulkki (toimitusjohtaja)

Kalle Santalahti, Markkinointitoimisto Kubla

kalle@kubla.fi (050 910 3452)

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kublan perus­ta­jal­la on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä ja 20 vuo­den koke­mus myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Har­ras­tuk­siin Kal­lel­la kuu­luu ten­nis, golf ja punt­tis. Luon­tee­na Kal­le on huo­mioi­va, ener­gi­nen, ana­lyyt­ti­nen ja tavoit­teel­li­nen.

Jukka Leino

Strategi

Jukka Leino, Markkinointitoimisto Kubla

Jukal­le on kart­tu­nut koke­mus­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä jo yli 25 vuo­den ajal­ta. Vii­mei­set 15 vuot­ta Juk­ka on työs­ken­nel­lyt mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­sis­sä, joi­den lii­ke­vaih­to on ker­ty­nyt täy­sin digi­taa­li­sis­ta rat­kai­suis­ta. 

Jaakko Pispala

Flowcreator

Jaakko Pispala, markkinointitoimisto Kubla

Asiak­kai­den ilah­dut­ta­mi­seen pereh­ty­nyt super­mies, tai bat­man, joka saa eni­ten iloa mui­den aut­ta­mi­ses­ta mark­ki­noin­nin paris­sa, tai sit­ten aivan arki­sis­sa aska­reis­sa toi­mis­tol­la. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to kai­pai­si yhden Jaa­kon 🤩

Risto Silvennoinen

Insightien löytäjä

Risto Silvennoinen, markkinointitoimisto Kubla

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton digi­mark­ki­noin­ti­nört­ti, joka intoi­lee data­läh­teis­tä ja mai­nos­for­maa­teis­ta. Ris­to on eri­kois­tu­nut some­mark­ki­noin­tiin: Face­boo­kin koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, Ins­ta­gra­min tuo­reim­mat mai­nos­muo­dot sekä Lin­ke­dIn B2B-mark­ki­noin­nis­sa ovat tut­tu­ja puhee­nai­hei­ta.

Maria Virtanen

Digimainonnan opas

Maria Virtanen

Toi­mis­ton Pik­ku Myy, joka lait­taa Googlen kuriin ja hakusa­nat ojen­nuk­seen. Hakusa­na­mai­non­nan lisäk­si Marian vah­vuuk­sia ovat teho­kas display-mai­non­ta niin Google Display Networ­kis­sa kuin myös laa­jem­min ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta. Hänet saa­kin hel­pos­ti innos­tu­maan mai­non­nas­ta ja mark­ki­noin­ti on Marial­le myös tär­keä har­ras­tus työn lisäk­si.

Anu Nissilä

Digimainonnan apukäsi

Anu Nissilä

Pyö­ri­nyt mark­ki­noin­nin paris­sa lähes 20 vuo­den ajan, niin mark­ki­noin­ti­toi­mis­to B2B kuin B2C -puo­lel­la. Syt­tyy asiak­kai­den tari­nois­ta ja on val­mii­na pal­ve­le­maan asia­kas­ta par­haan mah­dol­li­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan toteut­ta­mi­sek­si. Google Adsin puo­lel­la uskoo A/B-tes­taa­mi­sen voi­maan.

Osku Tyyster

Analyytikko

Osku Tyyster

Ana­ly­tii­kas­ta ja data­ve­toi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta innos­tu­va digi­mark­ki­noin­nin monio­saa­ja. Oskun eri­tyis­osaa­mis­ta ovat ana­ly­tiik­ka-asen­nuk­set ja ana­ly­tii­kan tul­kin­ta. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tar­vit­see yhden Oskun!

 
Sulje