Kubla - Markkinointitoimisto Helsingissä 

Digitaalisen maailman markkinointitoimisto 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Helsingissä

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon - Markkinointitoimisto Kubla auttaa vaikuttamaan niihin

Asiak­kaa­si siir­ty­vät jat­ku­vas­ti ene­ne­vis­sä mää­rin verk­koon ja Kubla aut­taa sinua löy­tä­mään asiak­kaa­si siel­tä, mis­sä he viihtyvät.

Markkinointitoimisto Kublan avulla saat verkosta tuloksia nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia. Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus suo­ma­lais­ten pk-yri­­tys­­ten mark­ki­noin­nis­ta. Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitoutumista.

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tär­keim­piä teh­tä­viä on löy­tää asiak­kail­leen uusia mak­sa­via asiak­kai­ta, sekä teh­dä mark­ki­noin­nis­ta tuot­ta­vaa. Tavoit­teem­me mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na onkin jokai­sen asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lä mit­ta­rit, joil­la voi­daan tode­ta mai­non­nan tuot­ta­vuus asiak­kaan näkökulmasta.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä Kublaan nyt! Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan tuloksia.

Asiakkaalta kuultua 

“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei.”
San­ni Iso­somp­pi, Raksystems

Markkinointitoimisto Kublan asiantuntijat 

Kalle Santalahti 

Digi­tulk­ki (toi­mi­tus­joh­ta­ja)
Kalle Santalahti, digitulkki

kalle@kubla.fi  /  050 910 3452

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kublan perus­ta­jal­la on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä ja 20 vuo­den koke­mus myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Har­ras­tuk­siin Kal­lel­la kuu­luu ten­nis, golf ja punt­tis. Luon­tee­na Kal­le on huo­mioi­va, ener­gi­nen, ana­lyyt­ti­nen ja tavoitteellinen.

Jaakko Pispala 

Flowc­rea­tor
Jaakko Pispala, Flowcreator

jaakko@kubla.fi

Asiak­kai­den ilah­dut­ta­mi­seen pereh­ty­nyt super­mies, tai bat­man, joka saa eni­ten iloa mui­den aut­ta­mi­ses­ta mark­ki­noin­nin paris­sa, tai sit­ten aivan arki­sis­sa aska­reis­sa toi­mis­tol­la. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to kai­pai­si yhden Jaakon 🤩

Risto Silvennoinen 

Insigh­tien löytäjä
Risto Silvennoinen, markkinointitoimisto Kubla

risto@kubla.fi

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton digi­mark­ki­noin­ti­nört­ti, joka intoi­lee data­läh­teis­tä ja mai­nos­for­maa­teis­ta. Ris­to on eri­kois­tu­nut some­mark­ki­noin­tiin: Face­boo­kin koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, Ins­ta­gra­min tuo­reim­mat mai­nos­muo­dot sekä Lin­ke­dIn B2B-mark­ki­noin­nis­sa ovat tut­tu­ja puheenaiheita.

Maria Virtanen 

Digi­mai­non­nan opas
Maria Virtanen

maria@kubla.fi

Toi­mis­ton Pik­ku Myy, joka lait­taa Googlen kuriin ja hakusa­nat ojen­nuk­seen. Hakusa­na­mai­non­nan lisäk­si Marian vah­vuuk­sia ovat teho­kas display-mai­non­ta niin Google Display Networ­kis­sa kuin myös laa­jem­min ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta. Hänet saa­kin hel­pos­ti innos­tu­maan mai­non­nas­ta ja mark­ki­noin­ti on Marial­le myös tär­keä har­ras­tus työn lisäksi.

Anu Nissilä 

Digi­mai­non­nan apukäsi
Anu Nissilä, Kubla

anu@kubla.fi

Pyö­ri­nyt mark­ki­noin­nin paris­sa lähes 20 vuo­den ajan, niin mark­ki­noin­ti­toi­mis­to B2B kuin B2C -puo­lel­la. Syt­tyy asiak­kai­den tari­nois­ta ja on val­mii­na pal­ve­le­maan asia­kas­ta par­haan mah­dol­li­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan toteut­ta­mi­sek­si. Google Adsin puo­lel­la uskoo A/B-tes­taa­mi­sen voimaan.

Osku Tyyster 

Ana­lyy­tik­ko
Osku Tyyster, Kubla

osku@kubla.fi

Ana­ly­tii­kas­ta ja data­ve­toi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta innos­tu­va digi­mark­ki­noin­nin monio­saa­ja. Oskun eri­tyis­osaa­mis­ta ovat ana­ly­tiik­ka-asen­nuk­set ja ana­ly­tii­kan tul­kin­ta. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tar­vit­see yhden Oskun!

Kalle Elo 

Oraak­ke­li
Kalle Elo, Kubla

kalle.elo@kubla.fi  /  ‭044 748 3790‬

Kal­lel­la on laa­ja koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä, digi­mark­ki­noin­nis­ta ja ohjel­mis­to­jen suun­nit­te­lus­ta. Kal­len har­ras­tuk­siin kuu­luu jat­ku­vas­ti uuden oppi­mi­nen ja kestävyysurheilu.

Jukka Leino 

Stra­te­gi
Jukka Leino, Kubla

jukka@kubla.fi

Jukal­le on kart­tu­nut koke­mus­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä jo yli 25 vuo­den ajal­ta. Vii­mei­set 15 vuot­ta Juk­ka on työs­ken­nel­lyt mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­sis­sä, joi­den lii­ke­vaih­to on ker­ty­nyt täy­sin digi­taa­li­sis­ta ratkaisuista.

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy