Kubla Oy - Digitaalinen markkinointitoimisto Helsingissä.

Digitaalinen markkinointitoimisto Helsingissä

Emme ole perin­tei­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, vaan kes­ki­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­noin. Vaik­ka toi­mis­tom­me sijait­see­kin Hel­sin­gis­sä, ovat asiak­kaam­me levit­täy­ty­neet ympä­ri Suo­men.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti jat­kaa hui­maa kas­vu­aan ja moni ei edes tun­ne kaik­kia mah­dol­li­suuk­sia mitä se tar­jo­aa. Kublal­la hal­lit­sem­me koko­nai­suu­den verk­ko­si­vuis­ta haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja sosi­aa­li­sen median tuo­tan­toon. Nämä pal­ve­lut muo­dos­ta­vat sau­mat­to­man koko­nai­suu­den, jon­ka hal­lin­nas­ta vas­taa­vat digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sem­me. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin etu­na on mitat­ta­vuus – näem­me mis­tä myyn­ti­si koos­tuu ja miten sitä kas­va­te­taan sekä pys­tym­me las­ke­maan kaik­kien mark­ki­noin­ti­pa­nos­tus­ten arvon.

Pal­ve­lu­tar­jon­taam­me kuu­luu mm.

Otat­han mei­hin yhteyt­tä, ker­rom­me pal­ve­luis­tam­me mie­lel­läm­me lisää.

Kublan asiantuntijat

Kalle Santalahti

CEO

Kalle Santalahti

Kal­lel­la on yli kym­me­nen vuo­den koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä ja lähes 20 vuo­den koke­mus myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta. Har­ras­tuk­siin kuu­lu­vat mm. ten­nis, padel, golf, punt­tis ja leu­an heit­tä­mi­nen. Luon­tee­na Kal­le on huo­mioi­va, ener­gi­nen, ana­lyyt­ti­nen ja tavoit­teel­li­nen.

Jukka Leino

Partner

Jukka Leino

Jukal­le on kart­tu­nut koke­mus­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä jo yli 20 vuo­den ajal­ta. Vii­mei­set 15 vuot­ta Juk­ka on työs­ken­nel­lyt yri­tyk­sis­sä, joi­den lii­ke­vaih­to on ker­ty­nyt täy­sin digi­taa­li­sis­ta rat­kai­suis­ta. Vii­mei­set nel­jä vuot­ta Juk­ka on syven­ty­nyt ohjel­mis­to­jen, nii­den kehi­tyk­sen sekä mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­miin hyö­tyi­hin. Juk­ka on aina val­mii­na aut­ta­maan asia­kas­yri­tyk­siä menes­ty­mään hyö­dyn­tä­mäl­lä hank­ki­maan­sa koke­mus­ta, joka on raken­tu­nut sekä onnis­tu­mi­sien, että epä­on­nis­tu­mi­sien kaut­ta.

Albert Virtanen

Advisor

Albert Virtanen

Digi­mark­ki­noin­nin vete­raa­ni ja vah­va gene­ra­lis­ti. Kah­den­tois­ta vuo­den digi­ko­ke­mus iso­jen ja pien­ten yri­tys­ten mark­ki­noin­nin paris­sa on kas­vat­ta­nut mit­taa­mi­ses­ta ja tulos-ajat­te­lus­ta syt­ty­vän mark­ki­noin­nin osaa­jan. Alber­til­le asia­kas menee aina edel­le, ja hän onkin kyl­ty­mä­tön kehit­tä­mään asiak­kai­den­sa mark­ki­noin­nin palet­tia.

Risto Silvennoinen

Senior Consultant

Risto Silvennoinen

Digi­mark­ki­noin­ti­nört­ti, joka intoi­lee data­läh­teis­tä ja mai­nos­for­maa­teis­ta. Ris­to on eri­kois­tu­nut some­mark­ki­noin­tiin: Face­boo­kin koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, Ins­ta­gra­min tuo­reim­mat mai­nos­muo­dot sekä Lin­ke­dIn B2B-mark­ki­noin­nis­sa ovat tut­tu­ja puhee­nai­hei­ta. Digi­mark­ki­noin­nin osaa­mis­ta hänel­lä on 10 vuo­den ajal­ta ja mark­ki­noin­nis­ta kaik­ki­nen­sa lähes 20 vuo­den ver­ran.

Maria Virtanen

Senior Consultant

Maria Virtanen

Toi­mis­ton Pik­ku Myy, joka lait­taa Googlen kuriin ja hakusa­nat ojen­nuk­seen. Hakusa­na­mai­non­nan lisäk­si Marian vah­vuuk­sia ovat teho­kas display-mai­non­ta niin Google Display Networ­kis­sa kuin myös laa­jem­min ohjel­mal­li­sen osta­mi­sen kaut­ta. Hänet saa­kin hel­pos­ti innos­tu­maan ban­ne­rei­hin ja koh­de­ryh­miin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Tar­vit­set­pa sit­ten apua myy­vän hakusa­na­mai­non­nan teke­mi­ses­sä, display-mai­non­nas­sa tai jär­jes­töil­le suun­na­tun Google Ad Grants -mai­non­nan toteut­ta­mi­ses­sa, on Maria sii­hen oikea asian­tun­ti­ja!

Anu Nissilä

Senior Consultant

Anu Nissilä

Kublan tuo­rein vah­vis­tus. Pyö­ri­nyt mark­ki­noin­nin paris­sa lähes 20 vuo­den ajan, niin B2B kuin B2C -puo­lel­la. Syt­tyy asiak­kai­den tari­nois­ta ja on val­mii­na pal­ve­le­maan asia­kas­ta par­haan mah­dol­li­sen mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan toteut­ta­mi­sek­si. Google Adsin puo­lel­la uskoo A/B-tes­taa­mi­sen voi­maan ja oike­aan koh­den­ta­mi­seen kam­pan­joi­ta opti­moi­taes­sa.

Osku Tyyster

Consultant

Osku Tyyster

Ana­ly­tii­kas­ta ja data­ve­toi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta innos­tu­va digi­mark­ki­noin­nin monio­saa­ja. Oskun eri­tyis­osaa­mis­ta ovat ana­ly­tiik­ka-asen­nuk­set ja ana­ly­tii­kan tul­kin­ta. Kui­ten­kin myös some­mark­ki­noin­ti B2B ja B2C -ympä­ris­tös­sä on Oskun ydin­osaa­mis­ta.

Arvot

Olem­me viih­tyi­sä työyh­tei­sö, joka pyr­kii jat­ku­vas­ti kehit­ty­mään  asian­tun­ti­joi­na ja tar­joa­maan asiak­kail­le hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua.

Missio

Kubla on tulok­sel­li­sen digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja.

Visio

Suo­men tun­ne­tuin tulok­sel­li­sia ja ymmär­ret­tä­viä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin rat­kai­su­ja tar­joa­va asian­tun­ti­jay­ri­tys.

Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by