Kubla - Markkinointitoimisto Helsingissä 

Digitaalisen maailman markkinointitoimisto 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Helsingissä

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon - Markkinointitoimisto Kubla auttaa vaikuttamaan niihin

Asiak­kaa­si siir­ty­vät jat­ku­vas­ti ene­ne­vis­sä mää­rin verk­koon ja Kubla aut­taa sinua löy­tä­mään asiak­kaa­si siel­tä, mis­sä he viihtyvät.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Miksi juuri Kubla? 

Hei yrit­tä­jä tai mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­va! Olet­ko sinä­kin jo kyl­läs­ty­nyt digi­toi­mis­toi­hin, jot­ka kehu­vat osaa­mis­taan ja laa­tu­aan toi­nen tois­taan parem­mak­si? Sinä mie­tit, miten voin olla var­ma, että saan tuot­ta­vaa mark­ki­noin­tia? Vas­taus on, et mis­tään. Mut­ta mik­si antaa Kublal­le mahdollisuus?

Olemme rehellisiä 

Meni­kö kah­vit vää­rään kurk­kuun? Et oli­si odot­ta­nut luke­va­si yllä­mai­nit­tua digi­mai­nos­toi­mis­ton sivuil­ta? Nyt lähe­tys­ty­tään ydin­syy­tä, mik­si vali­ta juu­ri Kubla. Me olem­me rehel­li­siä. Hin­noit­te­lus­sa olem­me läpi­nä­ky­viä. Emme lupaa kuu­ta tai­vaal­ta, emme­kä huo­no­jen tuot­tei­den myyn­tien­nä­tys­tä. Jos tuot­teel­lan­ne tai pal­ve­lul­lan­ne pal­ve­lusi ei ole kysyn­tää, ei paras­kaan mark­ki­noin­ti tee ihmeitä.

Jos yri­tyk­sen­ne jut­tu on kui­ten­kin hyvä, avul­lam­me saa­daan yri­tyk­sen­ne säh­köi­sel­le myyn­ti­hyl­lyl­le run­saas­ti uusia sil­mä­pa­re­ja ja täl­löin kaik­ki on
mah­dol­lis­ta.

Lai­tam­me itsem­me ja mai­neem­me likoon mah­dol­li­sim­man tulok­sel­li­sen mark­ki­noin­nin puo­les­ta. Myös meil­lä skoo­la­taan, jos kuu­lem­me, että teil­lä pyyh­kii hienosti.

Jaamme yhteiset tavoitteet 

Vain myyn­tin­ne kas­vat­ta­mi­nen on ainut oikea tavoi­te digi­mai­non­nan teki­jäl­le. Yri­tyk­sel­le digi­mark­ki­noin­nis­ta ei ole hyö­tyä, ellei sii­tä seu­raa lisää asiak­kai­ta. Mei­tä kiin­nos­taa, mitä mark­ki­noin­ti saa aikaan ja me mit­taam­me tulok­sia jatkuvasti.

Meil­lä hää­rii kip­pa­ri­na ener­gi­nen Kal­le, joka on haa­li­nut mat­kaan todel­la kovat teki­jät alal­ta. Menes­tyk­sen salai­suus on juu­ri oikean sano­man koh­dis­ta­mi­nen juu­ri oikeil­le ihmi­sil­le ja tätä pak­kaa meil­lä pyö­rit­tää rau­dan­lu­jat osaajat.

Teke­mis­täm­me ei ohjaa mutu-tun­ne, vaan koke­mus, tilas­to­tie­de ja eri­tyi­ses­ti tulos­ten mittaaminen.

Miten tunnistat hyvän digimainostoimiston? 

Kilpailuetuihinne tutustutaan kunnolla 

Oikea sano­ma

Juu­ri oikea sano­ma tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että kulut­ta­jan huo­mio pitää herät­tää. Tie­dät­hän - var­maan itses­tä­si­kin - että tämä ei ole mei­dän info­äh­kyi­ses­sä digi­maa­il­mas­sa help­poa. Etsi­tään yhdes­sä yri­tyk­ses­tän­ne erot­tau­tu­mis­te­ki­jät ja hio­taan mai­nok­sis­tan­ne helmiä!

Hallitsee markkinoinnin työkalut syvällisesti 

Oikeat kana­vat

Google- ja some­mai­non­ta sisäl­tä­vät lähes loput­to­mas­ti mah­dol­li­suu­ksia teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa, mut­ta mitä se on käy­tän­nös­sä?
Teho­kas mai­nos tavoit­taa
● mah­dol­li­sim­man pal­jon
● mah­dol­lim­man osto­tar­pei­sia ihmi­siä
● mah­dol­li­sim­man pie­nin kus­tan­nuk­sin
Tätä opti­moin­tia me teemme.

Löytää neulat heinäsuovasta 

Oikeat koh­de­ryh­mät

Osta­jat löy­ty­vät vain oikeas­ta koh­de­ryh­mäs­tä. Meil­lä on kana­va laa­jaan asia­kas­tie­toon, jota voi raja­ta hyvin­kin tark­kaan. Tyy­pil­li­siin rajaus­kri­tee­rei­hin kuu­lu­vat esim. kiin­nos­tus yri­tys­tän­ne koh­taan ja talou­del­li­nen mah­dol­li­suus ostaa yri­tyk­sen­ne tuot­tei­ta tai palveluita.

Sinä tiedät, mitä mainonnalla saa aikaan 

Tulos­ten raportointi

Yri­tys ei tee mitään kävi­jä­mää­ril­lä vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la saa­daan aikaan. Tie­dät­kö sinä täl­lä het­kel­lä, pal­jon­ko eri mai­nos­muo­dot tuot­ta­vat esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja? Kun valit­set mei­dät kump­pa­nik­si, pidäm­me sinut ajan­ta­sal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä yhdes­sä sel­keäs­ti kanssasi.

Markkinointitoimisto Kublan avulla saat verkosta tuloksia nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia. Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus suo­ma­lais­ten pk-yri­­tys­­ten mark­ki­noin­nis­ta. Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitoutumista.

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tär­keim­piä teh­tä­viä on löy­tää asiak­kail­leen uusia mak­sa­via asiak­kai­ta, sekä teh­dä mark­ki­noin­nis­ta tuot­ta­vaa. Tavoit­teem­me mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na onkin jokai­sen asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lä mit­ta­rit, joil­la voi­daan tode­ta mai­non­nan tuot­ta­vuus asiak­kaan näkökulmasta.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä Kublaan nyt! Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan tuloksia.

Asiakkaalta kuultua 

“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei.”
San­ni Iso­somp­pi, Raksystems

Markkinointitoimisto Kublan asiantuntijat 

Kalle Santalahti Kubla

Kalle Santalahti 

Kubla Oy (Hel­sin­ki) - CEO
Kubla Mar­ke­ting Inc. (Mia­mi) - CEO
Jaakko Pispala, Flowcreator

Jaakko Pispala 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Part­ner & Count­ry Manager
Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Osku Tyyster

Osku Tyyster 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Kalle Elo Kubla

Kalle Elo 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Jukka Leino, Kubla

Jukka Leino 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Venla Rinnevuori

Venla Rinnevuori 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mai­non­nan konsultti
igor Kublalta

Igor Yagin 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mai­non­nan konsultti

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy