Kubla - Markkinointitoimisto Helsingissä 

Digitaalisen maailman markkinointitoimisto 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Helsingissä

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon - Markkinointitoimisto Kubla auttaa vaikuttamaan niihin

Asiak­kaa­si siir­ty­vät jat­ku­vas­ti ene­ne­vis­sä mää­rin verk­koon ja Kubla aut­taa sinua löy­tä­mään asiak­kaa­si siel­tä, mis­sä he viihtyvät.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Markkinointitoimisto Kublan avulla saat verkosta tuloksia nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia. Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus suo­ma­lais­ten pk-yri­­tys­­ten mark­ki­noin­nis­ta. Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitoutumista.

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tär­keim­piä teh­tä­viä on löy­tää asiak­kail­leen uusia mak­sa­via asiak­kai­ta, sekä teh­dä mark­ki­noin­nis­ta tuot­ta­vaa. Tavoit­teem­me mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na onkin jokai­sen asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lä mit­ta­rit, joil­la voi­daan tode­ta mai­non­nan tuot­ta­vuus asiak­kaan näkökulmasta.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä Kublaan nyt! Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan tuloksia.

Asiakkaalta kuultua 

“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei.”
San­ni Iso­somp­pi, Raksystems

Markkinointitoimisto Kublan asiantuntijat 

Kalle Santalahti, Markkinointitoimisto Kubla

Kalle Santalahti 

Kubla Oy - Toi­mi­tus­joh­ta­ja, perus­ta­ja
Kubla Mar­ke­ting Inc. (Flo­ri­da) - CEO & Pre­si­dent, founder

kalle@kubla.fi  /  050 910 3452

(Mia­min toi­mis­tom­me takia olen välil­lä eri aika­vyö­hyk­keel­lä enkä ole aina soit­ta­mal­la tavoi­tet­ta­vis­sa. Lait­tai­sit­ko minul­le teks­ti­vies­tiä, niin soi­tan sinul­le heti kun mah­dol­lis­ta.)

Har­ras­tuk­set
Rakas­tan pal­lo­la­je­ja kuten padel, golf, ten­nis, jal­ka­pal­lo, ja jää­kiek­ko. Lisäk­si tyk­kään pum­pa­ta rau­taa salil­la, vaik­ka tulok­set ovat kyl­lä täy­sin ole­mat­to­mia 😀  Lisäk­si olen tiet­ty super haus­ka. Tämän­kin voi kai las­kea har­ras­tuk­sek­si? 😀 Vähän niin kuin koo­mik­ko, vaik­ka en ole­kaan Mikko!

Mik­si olen Kublal­la töis­sä?
Yksi olen­nai­nen syy täl­le on se, että minä itse perus­tin tämän yhtiön. Mik­si sit­ten perus­tin Kublan?

  1. Halusin luo­da muka­van tii­min, jos­sa viih­dy­tään. Halusin myös kaik­kien aidos­ti välit­tä­vän tois­ten­sa hyvinvoinnistaan.
  2. Haluan kehit­tyä jat­ku­vas­ti, ja se näkyy myös Kublan toi­min­nas­sa. Jat­ku­va kehi­tys ajaa minua ja tii­miä­ni eteenpäin.
  3. Kan­sain­vä­li­nen lii­ke­toi­min­ta kiin­nos­taa, ja sik­si Kublal­la on sisa­ryh­tiö Flo­ri­das­sa Mia­mis­sa. Teem­me tar­vit­taes­sa asias­ta kiin­nos­tu­nei­den tii­min jäsen­ten kans­sa reis­su­ja Miamiin.
  4. Haluan vas­ta­ta omis­ta tulok­sis­ta­ni. Kublas­sa ja lii­ke­toi­min­nas­sa tämä onnis­tuu vain ja ainoas­taan tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den avul­la. Asia­kas on aina Kublan kes­kiös­sä niin tänään ja huomenna.

Mik­si digi­mark­ki­noin­ti kiin­nos­taa minua?
Kublaa perus­taes­sa­ni tie­sin, että toi­mia­la kas­vaa vah­vas­ti tule­vai­suu­des­sa. Samaan aikaan toi­mia­la on vah­vas­ti lin­kit­ty­nyt myyn­tiin, joka on ollut into­hi­mo­ni koko­päi­väi­ses­tä työ­pai­kas­ta­ni läh­tien, vuon­na 2004. Nyt käy­tän lähes 20 vuot­ta ker­ryt­tä­mää­ni osaa­mis­ta myyn­nis­sä digi­mark­ki­noin­nin avul­la :star-struck: 
Samal­la voin muut­taa saman­kal­tais­ten yri­tys­ten ja yrit­tä­jien elä­mää anta­mal­la paras­ta mah­dol­lis­ta pal­ve­lua yrit­tä­jil­le ja mark­ki­noin­ti­päät­tä­jil­le. Löy­sin erit­täin timant­ti­sen tili­toi­mis­ton, EMU:n, joka vapaut­ti pal­jon aikaa. Ei tar­vin­nut myös­kään stres­sa­ta monen epä­on­nis­tu­neen tili­toi­mis­to-kump­pa­nuu­den jäl­keen. Pyrin luo­maan saman­lais­ta hyvää oloa, lie­vit­tä­mään stres­siä, ja tuo­maan huip­pu­lii­de­jä mark­ki­noin­ti­päät­tä­jil­le, sekä yrit­tä­jil­le :pray: Myös Kublal­le hyvin toi­mi­vat kump­pa­nuu­det ovat kul­lan arvoi­sia - suo­ras­taan elä­män eliksiiri!

Mikä saa­vu­tus digia­lal­la on jää­nyt mie­leen?
Hyvin monen asiak­kaan, ja nykyis­ten ystä­vie­ni yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taa on tehos­tet­tu suo­ras­taan huip­pu­lu­ke­miin. Tämä tuo suu­res­ti iloa itsel­le­ni ja ystävilleni. :blush:

Mil­lä eri­kois­ter­veh­dyk­sel­lä mun huu­lil­le saa hymyn?
No, hymy­ni on aina her­käs­sä. Täs­tä suu­ri kii­tos tii­mil­le­ni, per­heel­le­ni, ja ystä­vil­le­ni. Myös Tul­lin­puo­min Shel­lin kas­san her­ras­mies saa hymyn huu­lil­le­ni, kun haen siel­tä perin­tei­sen aamukahvin. :smile::coffee:

Jaakko Pispala, markkinointitoimisto Kubla

Jaakko Pispala 

Part­ner & Count­ry Manager

jaakko@kubla.fi 040 930 8041

Har­ras­tuk­set
Päi­vä alkaa par­hai­ten aamusa­lil­la:man-lifting-weights: tai len­kil­lä:man-running:, pari ker­taa vii­kos­sa tulee käy­tyä pelaa­mas­sa pade­lia:tennis:. Myös ääni­kir­jat ovat kovas­sa kulu­tuk­ses­sa:headphones: ja kun oikein vil­liin­nyn tulee käy­tyä tans­si­mas­sa lam­ba­daa:man_dancing: ja mui­ta kuu­mia lattariparitansseja:smirk:

Mik­si olen Kublal­la töis­sä?
Arvot ja tavoit­teet koh­taa­vat Kublan arvo­jen kans­sa 100%:100:, sik­si Kublan osak­kuus­kin oli hyvin luon­nol­li­nen step­pi ural­la eteen­päin. Mikään ei moti­voi parem­min kuin teh­dä hyväl­lä omal­la tun­nol­la työ­tä jos­sa pää­see aidos­ti aut­ta­maan asiak­kai­ta. Kir­sik­ka­na kakun pääl­le saa aset­taa itsel­leen vie­lä hur­jia tavoit­tei­ta, joi­den saa­vut­ta­mi­seen yri­tys antaa 110% tuen.:chart_with_upwards_trend: Sik­si Kubla. :pray:

Mik­si digi­mark­ki­noin­ti kiin­nos­taa minua?
Digi­di­gis­sä kiin­nos­taa sen luo­mat mah­dol­li­suu­det ja nyky­ai­kai­suus. Dataan poh­jau­tu­va mai­non­ta, joka kui­ten­kin vaa­tii sopi­vis­sa mää­rin tul­kin­taa ja tes­tai­lua sekä ana­ly­soin­tia. Se vaa­tii kovaa duu­nia, hyviä päät­te­ly­kyk­jä ja jos­kus ripauk­sen onnea­kin, miten se ei voi­si kieh­toa ihmis­tä, joka halu­aa kehit­tyä jatkuvasti?:chart_with_downwards_trend::chart_with_upwards_trend::bar_chart::game_die:

Mikä saa­vu­tus digia­lal­la on jää­nyt mie­leen?
Suu­rin saa­vu­tus on ehdot­to­mas­ti se, että olen onnis­tu­nut vakiin­nut­ta­maan paik­ka­ni rau­tais­ten digia­lan ammat­ti­lais­ten kans­sa samas­sa tii­mis­sä ja saa­nut tasai­ses­ti lisää vas­tuu­ta nopeas­ti kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä. Sekä tie­ten­kin se, että olen saa­nut upei­ta ystä­viä, joi­den kans­sa jakaa työ­ar­kea ja välil­lä vapaa-aikaakin.:pray::heart:

Mil­lä eri­kois­ter­veh­dyk­sel­lä mun huu­lil­le saa hymyn?
Tämä salai­nen ter­veh­dys­koo­di toi­mii aina hymyn­tuo­ja­na: hi5:hand:, fist bump:right-facing_fist: ja halaus:joy: toi­mii aina, ei saa vää­rin käyttää :wink:

Risto Silvennoinen, markkinointitoimisto Kubla

Risto Silvennoinen 

Senior Con­sul­tant

risto@kubla.fi

Har­ras­tuk­set
Kind­le on välil­lä hyvin­kin ahke­ral­la käy­töl­lä – aina kun ehdin reis­susuun­nit­te­luil­ta­ni istah­taa luke­maan. Len­to­pis­tei­den keruu menee kait myös har­ras­tuk­ses­ta, sen ver­ran pal­jon tulee nört­teil­tyä sen kans­sa. Ai niin: his­to­rial­lis­ten ruo­kien kokkailu.

Mik­si olen Kublal­la töis­sä?
Tääl­lä saa unel­moi­da! Omat elä­män­ta­voit­tee­ni ovat todel­la hyvin lin­jas­sa Kublan tavoit­tei­den kans­sa ja koen, että minul­la on pal­jon mah­dol­li­suu­ksia muo­ka­ta omaa työn­ku­vaa­ni ja luo­da uut­ta. Uuden kokei­luun, toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja vas­tuun otta­mi­seen kannustetaan.

Mik­si digi­mark­ki­noin­ti kiin­nos­taa minua?
Perin­tei­sel­lä mark­kin­noin­nin puo­lel­la vie­räh­ti ensim­mäi­set 10 vuot­ta uras­ta ja mitat­ta­vuus on suu­rin ero: työn jäl­ki on hel­pom­min näh­tä­vis­sä. Vie­lä­kin 11 vuot­ta digin puo­lel­la toi­mi­nee­na kam­pan­jan ensim­mäi­nen klik­ki innos­taa – kait ainoas­taan digi­työ­läi­nen ymmär­tää kuin­ka kova jut­tu se on! 

Mikä saa­vu­tus digia­lal­la on jää­nyt mie­leen?
Jokai­nen ker­ta, kun löy­dän ana­ly­tii­kas­ta tai kes­kus­te­luis­ta asiak­kaan kans­sa jon­kin uuden löy­dön, joka vie kam­pan­join­nin seu­raa­val­le tasol­le. Eri­tyi­sen hyvin toi­mi­va mai­nos­ver­sio tai luo­vas­ti raken­net­tu ylei­sö voi syven­tää yhteis­tä ymmär­rys­tä asiak­kaam­me asiak­kai­den pään sisäi­ses­tä maailmasta.

Mil­lä eri­kois­ter­veh­dyk­sel­lä mun huu­lil­le saa hymyn?
Iloi­nen ter­veh­dys toi­mii aina.
Ja toki jos halu­aa vetää hymyn kor­viin asti: “Löy­sin ulko­mail­ta uuden kes­kiai­ka­fes­ta­rin, haluat­ko näh­dä kuvia pitopöydästä?”:wink:

Osku Tyyster 

Ana­lyy­tik­ko
Osku Tyyster, Kubla

osku@kubla.fi

Ana­ly­tii­kas­ta ja data­ve­toi­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta innos­tu­va digi­mark­ki­noin­nin monio­saa­ja. Oskun eri­tyis­osaa­mis­ta ovat ana­ly­tiik­ka-asen­nuk­set ja ana­ly­tii­kan tul­kin­ta. Jokai­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to tar­vit­see yhden Oskun!

Kalle Elo 

Oraak­ke­li
Kalle Elo, Kubla

kalle.elo@kubla.fi  /  ‭044 748 3790‬

Kal­lel­la on laa­ja koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä, digi­mark­ki­noin­nis­ta ja ohjel­mis­to­jen suun­nit­te­lus­ta. Kal­len har­ras­tuk­siin kuu­luu jat­ku­vas­ti uuden oppi­mi­nen ja kestävyysurheilu.

Jukka Leino 

Stra­te­gi
Jukka Leino, Kubla

jukka@kubla.fi

Jukal­le on kart­tu­nut koke­mus­ta lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä jo yli 25 vuo­den ajal­ta. Vii­mei­set 15 vuot­ta Juk­ka on työs­ken­nel­lyt mark­ki­noin­tiy­ri­tyk­sis­sä, joi­den lii­ke­vaih­to on ker­ty­nyt täy­sin digi­taa­li­sis­ta ratkaisuista.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

"Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

- Camilla Aho, Camilla Aho Oy

"Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

- Marko Lindqvist, Perkko Oy

"Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

- Mikko Laakkonen, Cloud2

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy