Kubla Oy - Digitaalinen markkinointitoimisto Helsingissä.

Digitaalinen markkinointitoimisto Helsingissä

Emme ole perin­tei­nen mark­ki­noin­ti­toi­mis­to, vaan kes­ki­tym­me pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­noin. Vaik­ka toi­mis­tom­me sijait­see­kin Hel­sin­gis­sä, ovat asiak­kaam­me levit­täy­ty­neet ympä­ri Suo­men.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti jat­kaa hui­maa kas­vu­aan ja moni ei edes tun­ne kaik­kia mah­dol­li­suuk­sia mitä se tar­jo­aa. Kublal­la hal­lit­sem­me koko­nai­suu­den verk­ko­si­vuis­ta haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja sosi­aa­li­sen median tuo­tan­toon. Nämä pal­ve­lut muo­dos­ta­vat sau­mat­to­man koko­nai­suu­den, jon­ka hal­lin­nas­ta vas­taa­vat digi­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sem­me. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin etu­na on mitat­ta­vuus – näem­me mis­tä myyn­ti­si koos­tuu ja miten sitä kas­va­te­taan sekä pys­tym­me las­ke­maan kaik­kien mark­ki­noin­ti­pa­nos­tus­ten arvon.

Pal­ve­lu­tar­jon­taam­me kuu­luu mm.

Otat­han mei­hin yhteyt­tä, ker­rom­me pal­ve­luis­tam­me mie­lel­läm­me lisää.

Arvot

Olem­me viih­tyi­sä työyh­tei­sö, joka pyr­kii jat­ku­vas­ti kehit­ty­mään  asian­tun­ti­joi­na ja tar­joa­maan asiak­kail­le hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua.

Missio

Kubla on tulok­sel­li­sen digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja.

Visio

Suo­men tun­ne­tuin tulok­sel­li­sia ja ymmär­ret­tä­viä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin rat­kai­su­ja tar­joa­va asian­tun­ti­jay­ri­tys.

Sulje