Kubla - Markkinointitoimisto Helsingissä 

Digitaalisen maailman markkinointitoimisto 

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Helsingissä

Ostopäätökset siirtyvät verkkoon - Markkinointitoimisto Kubla auttaa vaikuttamaan niihin

Asiak­kaa­si siir­ty­vät jat­ku­vas­ti ene­ne­vis­sä mää­rin verk­koon ja Kubla aut­taa sinua löy­tä­mään asiak­kaa­si siel­tä, mis­sä he viihtyvät.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Miksi juuri Kubla? 

Hei yrit­tä­jä tai mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­va! Olet­ko sinä­kin jo kyl­läs­ty­nyt digi­toi­mis­toi­hin, jot­ka kehu­vat osaa­mis­taan ja laa­tu­aan toi­nen tois­taan parem­mak­si? Sinä mie­tit, miten voin olla var­ma, että saan tuot­ta­vaa mark­ki­noin­tia? Vas­taus on, et mis­tään. Mut­ta mik­si antaa Kublal­le mahdollisuus?

Olemme rehellisiä 

Meni­kö kah­vit vää­rään kurk­kuun? Et oli­si odot­ta­nut luke­va­si yllä­mai­nit­tua digi­mai­nos­toi­mis­ton sivuil­ta? Nyt lähe­tys­ty­tään ydin­syy­tä, mik­si vali­ta juu­ri Kubla. Me olem­me rehel­li­siä. Hin­noit­te­lus­sa olem­me läpi­nä­ky­viä. Emme lupaa kuu­ta tai­vaal­ta, emme­kä huo­no­jen tuot­tei­den myyn­tien­nä­tys­tä. Jos tuot­teel­lan­ne tai pal­ve­lul­lan­ne pal­ve­lusi ei ole kysyn­tää, ei paras­kaan mark­ki­noin­ti tee ihmeitä.

Jos yri­tyk­sen­ne jut­tu on kui­ten­kin hyvä, avul­lam­me saa­daan yri­tyk­sen­ne säh­köi­sel­le myyn­ti­hyl­lyl­le run­saas­ti uusia sil­mä­pa­re­ja ja täl­löin kaik­ki on
mah­dol­lis­ta.

Lai­tam­me itsem­me ja mai­neem­me likoon mah­dol­li­sim­man tulok­sel­li­sen mark­ki­noin­nin puo­les­ta. Myös meil­lä skoo­la­taan, jos kuu­lem­me, että teil­lä pyyh­kii hienosti.

Jaamme yhteiset tavoitteet 

Vain myyn­tin­ne kas­vat­ta­mi­nen on ainut oikea tavoi­te digi­mai­non­nan teki­jäl­le. Yri­tyk­sel­le digi­mark­ki­noin­nis­ta ei ole hyö­tyä, ellei sii­tä seu­raa lisää asiak­kai­ta. Mei­tä kiin­nos­taa, mitä mark­ki­noin­ti saa aikaan ja me mit­taam­me tulok­sia jatkuvasti.

Meil­lä hää­rii kip­pa­ri­na ener­gi­nen Kal­le, joka on haa­li­nut mat­kaan todel­la kovat teki­jät alal­ta. Menes­tyk­sen salai­suus on juu­ri oikean sano­man koh­dis­ta­mi­nen juu­ri oikeil­le ihmi­sil­le ja tätä pak­kaa meil­lä pyö­rit­tää rau­dan­lu­jat osaajat.

Teke­mis­täm­me ei ohjaa mutu-tun­ne, vaan koke­mus, tilas­to­tie­de ja eri­tyi­ses­ti tulos­ten mittaaminen.

Miten tunnistat hyvän digimainostoimiston? 

Kilpailuetuihinne tutustutaan kunnolla 

Oikea sano­ma

Juu­ri oikea sano­ma tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että kulut­ta­jan huo­mio pitää herät­tää. Tie­dät­hän - var­maan itses­tä­si­kin - että tämä ei ole mei­dän info­äh­kyi­ses­sä digi­maa­il­mas­sa help­poa. Etsi­tään yhdes­sä yri­tyk­ses­tän­ne erot­tau­tu­mis­te­ki­jät ja hio­taan mai­nok­sis­tan­ne helmiä!

Hallitsee markkinoinnin työkalut syvällisesti 

Oikeat kana­vat

Google- ja some­mai­non­ta sisäl­tä­vät lähes loput­to­mas­ti mah­dol­li­suu­ksia teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa, mut­ta mitä se on käy­tän­nös­sä?
Teho­kas mai­nos tavoit­taa
● mah­dol­li­sim­man pal­jon
● mah­dol­lim­man osto­tar­pei­sia ihmi­siä
● mah­dol­li­sim­man pie­nin kus­tan­nuk­sin
Tätä opti­moin­tia me teemme.

Löytää neulat heinäsuovasta 

Oikeat koh­de­ryh­mät

Osta­jat löy­ty­vät vain oikeas­ta koh­de­ryh­mäs­tä. Meil­lä on kana­va laa­jaan asia­kas­tie­toon, jota voi raja­ta hyvin­kin tark­kaan. Tyy­pil­li­siin rajaus­kri­tee­rei­hin kuu­lu­vat esim. kiin­nos­tus yri­tys­tän­ne koh­taan ja talou­del­li­nen mah­dol­li­suus ostaa yri­tyk­sen­ne tuot­tei­ta tai palveluita.

Sinä tiedät, mitä mainonnalla saa aikaan 

Tulos­ten raportointi

Yri­tys ei tee mitään kävi­jä­mää­ril­lä vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la saa­daan aikaan. Tie­dät­kö sinä täl­lä het­kel­lä, pal­jon­ko eri mai­nos­muo­dot tuot­ta­vat esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­ja? Kun valit­set mei­dät kump­pa­nik­si, pidäm­me sinut ajan­ta­sal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä yhdes­sä sel­keäs­ti kanssasi.

Markkinointitoimisto Kublan avulla saat verkosta tuloksia nopeasti

Myös sinun yri­tyk­se­si voi saa­da nopeas­ti tulok­sia. Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus suo­ma­lais­ten pk-yri­­tys­­ten mark­ki­noin­nis­ta. Digi­taa­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tyk­se­si voi päät­tää panos­tus­ten suu­ruu­den kuu­kausit­tain ilman pit­kää sitoutumista.

Mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton tär­keim­piä teh­tä­viä on löy­tää asiak­kail­leen uusia mak­sa­via asiak­kai­ta, sekä teh­dä mark­ki­noin­nis­ta tuot­ta­vaa. Tavoit­teem­me mark­ki­noin­ti­toi­mis­to­na onkin jokai­sen asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lä mit­ta­rit, joil­la voi­daan tode­ta mai­non­nan tuot­ta­vuus asiak­kaan näkökulmasta.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä Kublaan nyt! Vain siten voim­me aut­taa sinun yri­tys­tä­si saa­maan tuloksia.

Asiakkaalta kuultua 

“Teil­tä saa aina ihan huip­pu­hy­vää asia­kas­pal­ve­lua, asian­tun­ti­jan apua niin ana­ly­soin­nis­sa, ideoin­nis­sa kuin ohjeis­tuk­ses­sa, että tie­tää mikä kan­nat­taa ja mikä ei.”
San­ni Iso­somp­pi, Raksystems

Markkinointitoimisto Kublan asiantuntijat 

Kalle Santalahti Kubla

Kalle Santalahti 

Kubla Oy (Hel­sin­ki) - CEO
Kubla Mar­ke­ting Inc. (Mia­mi) - CEO
Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Osku Tyyster

Osku Tyyster 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Kalle Elo Kubla

Kalle Elo 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Jukka Leino, Kubla

Jukka Leino 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja, Partner
Venla Rinnevuori

Venla Rinnevuori 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mai­non­nan konsultti
Verneri Vartiainen Kubla

Verneri Vartiainen 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mai­non­nan konsultti
Kosti Koivuniva Kubla

Kosti Koivuniva 

Kubla Oy (Hel­sin­ki)
Mark­ki­noin­nin asiantuntija
Kubla Bubbles

Bubbles 

Mae­stro

Tavoi­tet­ta­vis­sa Kal­len numerosta.

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi