Blogi.

Habitare
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kaiken muun voi korvata, paitsi kosketuksen

Habi­­ta­­re-mes­­suil­­la käyn­ti ins­pi­roi poh­ti­maan onli­nen ja offli­nen välis­tä suh­det­ta. Asiak­kaam­me Skan­no toteut­taa tätä hie­nos­ti omas­sa mark­ki­noin­nis­saan.

Lue lisää »
maria@kubla.fi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Millainen on hyvä mainosbanneri?

Onnis­tu­neen display-mai­­non­­nan kes­kiös­sä on aina hyvin toteu­tet­tu mai­nos. Meil­tä usein kysy­tään­kin, mil­lai­nen on hyvä display-mai­­nos?

Lue lisää »
Man celebrating
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kylmäbuukkifirmalle liidejä some-markkinoinnin avulla

Halusim­me nos­taa esiin yhden vii­me­ai­kai­sis­ta onnis­tu­mi­sis­tam­me – läh­dim­me yhteis­työ­hön uuden, kyl­mä­buuk­ke­ja asiak­kail­leen myy­vän yri­tyk­sen kans­sa. Yhteis­työn tavoit­tee­na oli tukea ja kas­vat­taa tuo­reen yri­tyk­sen asia­kas­han­kin­taa Face­­­book-mai­­­non­­­nan

Lue lisää »
Four heavy duty rollers
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Neljä peruskiveä kestävään markkinointistrategiaan

Amazo­nin perus­ta­ja Jeff Bezos ker­toi kuu­len­to­pu­hees­saan, kuin­ka hänel­tä kysy­tään usein seu­raa­vaa: mikä tulee muut­tu­maan seu­raa­van 10 vuo­den aika­na? Hän kui­ten­kin toi­voi, että hänel­tä kysyt­täi­siin poh­jim­mal­taan hyvin eri­lai­nen kysy­mys: Mikä ei tule muut­tu­maan?

Lue lisää »
Fisherman
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Saako LinkedIn-mainonnalla tuloksia?

Lin­ke­dIn on yri­tys­käyt­tä­jien sosi­aa­li­nen ver­kos­to, joka on ollut ole­mas­sa jo koh­ta 20 vuot­ta. Suu­riin digi­ka­na­viin, Face­boo­kiin ja Googleen, ver­rat­tu­na sii­hen käy­te­tyt media­pa­nos­tuk­set jää­vät kui­ten­kin alle kym­me­nes­osaan.

Lue lisää »
Scenic view in Split, Croatia
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kublalaiset etätöissä Kroatiassa

Tes­ta­sim­me etä­työs­ken­te­lyä läh­te­mäl­lä koko Kublan poru­kal­la Kroa­ti­aan vii­kok­si. Spli­tin mui­nais­kau­pun­ki Adrian­me­ren ran­nal­la tar­jo­si tähän hui­keat puit­teet. Kes­ki­tyim­me arki­sin kui­ten­kin nor­maa­lis­ti asia­kas­töi­hin ja fir­man kehit­tä­mi­seen, joten loma­mat­kas­ta ei ollut suin­kaan kyse.

Lue lisää »
Sulje