Blogi.

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Markkinointipalvelujen osittainen ulkoistaminen

Mark­ki­noin­ti on digi­ta­li­soi­tu­nut vii­me aikoi­na pal­jon uusien kana­vien ja sisäl­tö­jen myö­tä, mut­ta kui­ten­kaan sen tar­vet­ta yri­tyk­sis­sä ei voi vähä­tel­lä. Jokai­nen yri­tys tar­vit­see mark­ki­noin­tia, eikä se ole kulue­rä, vaan sen toi­men­pi­tei­den avul­la pitää tul­la myös myyn­tiä. Nyt on aika puhua mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­ses­ta ja sen hyö­dyis­tä yri­tyk­sil­le.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Videoiden vaikutus markkinoinnissa

Video­mark­ki­noin­ti on tänä päi­vä­nä yksi sisäl­tö­mark­ki­noin­nin nopeas­ti kas­va­vis­ta muo­dois­ta niin kulut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa kuin B2B-mark­­ki­­noin­­nis­­sa. Uusim­paa tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­täen voi­daan luo­da entis­tä hie­nom­paa liik­ku­vaa kuvaa ja visu­aa­li­sia tehos­tei­ta mark­ki­noin­tiin. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me, mik­si yri­tys­ten kan­nat­taa ottaa vii­meis­tään nyt videot mukaan osak­si sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta.

Lue lisää »
mobiillaitteita
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen - Miksi ja miten?

Mik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­tia tuli­si mita­ta? Ana­ly­soi­mal­la eri­lai­sia sisäl­tö­jä, pys­tyt totea­maan mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat ja mit­kä eivät. Sel­keät tavoit­teet ovat elin­tär­keä perus­ta mit­tauk­sel­le, joten mie­ti mit­kä ovat tavoit­tee­si ja nii­den kan­nal­ta rea­lis­ti­set mit­ta­rit.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Hyvä landing page? Ota nämä asiat huomioon

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le tulee tasai­se­na vir­ta­na vie­rai­li­joi­ta orgaa­ni­ses­ti sekä mark­ki­noin­nin pon­nis­te­lu­jen ansios­ta. Eivät­kö sivus­to­vie­rai­lut sil­ti gene­roi juu­ri­kaan lii­de­jä tai kaup­paa? Syy­nä saat­taa olla käyt­tä­mä­si lan­ding page.

Lue lisää »
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

WhatsApp yrityksille mahdollistaa paremman asiakaspalvelun

What­sApp tar­jo­aa 1,3mrd:lla käyt­tä­jäl­lään val­ta­van foo­ru­min glo­baa­lis­sa skaa­las­sa. Arvioi­den mukaan Suo­mes­sa­kin sovel­lus­ta käyt­tää noin 2 mil­joo­naa ihmis­tä, eli meil­lä­kin kysees­sä on jät­ti­mäi­nen poten­ti­aa­li­nen ylei­sö, joka tulee ole­maan parem­min tavoi­tet­ta­vis­sa seu­raa­vien viik­ko­jen kulues­sa.

Lue lisää »
Sulje