Blogi.

Kublan myyntisuppilo koostuu perusmuodossaan neljästä tasosta.
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Myyntisuppilo, mikä se on?

Myyn­ti­sup­pi­lo, aut­taa sinua tehos­ta­maan mark­ki­noin­tia­si. Yksin­ker­tai­set ste­pit myyn­ti­sup­pi­lon kehi­tyk­seen yhden kli­kin pääs­sä, lue lisää!

Lue lisää »
Ana­ly­tiik­ka

Analytiikka ohjaa markkinointia

Ana­ly­tiik­ka aut­taa kehit­tä­mään yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia ja teke­mään pää­tök­siä, mihin mark­ki­noin­nin kana­viin kan­nat­taa mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti allo­koi­da. Ilman ana­ly­tiik­kaa on lähes mah­do­ton­ta seu­ra­ta digi­mark­ki­noin­nin tuot­ta­mia tulok­sia. Ana­­­ly­­­tiik­­­ka-työ­­­ka­­­lu­­­ja on

Lue lisää »
B2B-markkinointi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

B2B markkinointi digitaalisin keinoin

B2B mark­ki­noin­ti ja B2C mark­ki­noin­ti B2B mark­ki­noin­ti on lopul­ta mel­ko lähel­lä ja ver­rat­ta­vis­sa kulut­ta­jil­le suun­nat­tuun mark­ki­noin­tiin (B2C). On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da muu­ta­mia seik­ko­ja mai­non­nan suun­nit­te­lus­sa

Lue lisää »
kpi
Ana­ly­tiik­ka

KPI ja miten sitä käytetään yrityksen hyödyksi?

KPI eli Key Per­for­mance Indica­tor on nimi­tys mark­ki­noin­nin mit­taa­mi­sel­le. Mit­taa­mis­ta edel­tä­vä työ­vai­he on ylei­sim­min tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen, kos­ka mitä muu­ten mit­tai­sit? Mark­ki­noin­nin tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen KPI ja

Lue lisää »
Bing hakukone
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Bing, pitäisikö siitä vielä olla kiinnostunut?

Bing - mikä se taas oli­kaan? Muis­tat­ko, mil­loin vii­mek­si olet tus­kail­lut oikean tie­don etsi­mi­sen kans­sa tai vain tar­vin­nut nope­aa, luo­tet­ta­vaa tie­don­läh­det­tä ja valin­nut tähän teh­tä­vään

Lue lisää »
Affiliate-markkinointi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Affiliate markkinointi, mitä se on?

Jos sai­sit vali­ta kym­men tun­ti­sen työ­päi­vän ja tuot­tois­ten yöunien välil­tä, kum­pi tapa teh­dä rahaa oli­si sinun valin­ta­si? Saat­taa kuu­los­taa vain hyväl­tä unel­ta, mut­ta oikein teh­ty­nä

Lue lisää »
Markkinointibudjetti digitaalisessa markkinoinnissa
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Markkinointibudjetti

Mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti on jat­ku­vas­ti tär­keäm­mäs­sä roo­lis­sa yri­tys­ten asia­kas­han­kin­nas­sa. Asiak­kaat teke­vät jat­ku­vas­ti osto­pää­tök­siä ver­kos­sa ja oikein mää­ri­tel­lyl­lä mark­ki­noin­ti­bud­je­til­la ja tulos­ten seu­ran­nal­la tavoi­tat asiak­kaat ver­kos­ta oike­aan aikaan oikeas­sa

Lue lisää »
Facebook Business Manager
Face­book

Facebook Business Manager - mikä se on?

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä tuli­si olla Face­book Busi­ness Mana­ger. Mik­si? Pal­ve­lu mah­dol­lis­taa usei­den Face­­­book-sivu­­­jen ja eten­kin käyt­tä­jien hal­lin­nan. Saam­me jat­ku­vas­ti yhtey­den­ot­to­ja yri­tyk­sil­tä, joi­den aiem­mal­la työn­te­ki­jäl­lä on edel­leen

Lue lisää »
Sulje