Blogi.

youtube-tyyny
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Miksi ja miten kannattaa aloittaa YouTube-mainonta?

You­Tu­be video­pal­ve­lu Ennen kuin alam­me poh­tia mitä kaik­kea You­­­Tu­­­be-mai­­­non­­­ta pitää sisäl­lään ker­ra­taan lyhyes­ti mis­tä pal­ve­lus­ta on kyse? You­Tu­be on inter­ne­tin suo­si­tuin suo­ra­tois­to­vi­deo­pal­ve­lu. Suo­mes­sa You­Tu­be on

Lue lisää »
Hymyilevä Kublan tiimi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Mitä on digitaalinen markkinointi

Yri­tys­ten mark­ki­noin­nin panos­tuk­set ohjau­tu­vat jat­ku­vas­ti enem­mis­sä mää­rin digi­taa­li­siin kana­viin mes­su­jen, leh­ti­mai­non­nan ja suo­ra­ja­ke­lun sijas­ta. Syy on se, että digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on yksin­ker­tai­ses­ti jär­ke­vää. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin

Lue lisää »
Kublan Google-tiimi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Google-mainonta: Viisi kysymystä ja vastausta

Google-mai­­­non­­­nas­­­ta vii­si kysy­mys­tä ja vas­taus­ta Google Ads-mai­­­non­­­nan vin­kit asian­tun­ti­jal­ta Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tär­keys) Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Lue lisää »
Kublan tiimi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Yrityksen markkinointi ja internet-mainonta

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­­­net-mai­­­non­­­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via tulee jat­ku­vas­ti lisää. Jopa inter­­­net-mark­­­ki­­­noin­­­tia teke­vän yri­tyk­sen on vai­kea vali­ta

Lue lisää »
Blueberries in cupped hand
Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen

Tehosta mainontaasi ohjelmallisen ostamisen avulla

Ohjel­mal­li­nen osta­mi­nen (pro­gram­ma­tic buying) on nous­sut Suo­mes­sa mer­kit­tä­väk­si tavak­si ostaa medi­aa vii­me vuo­si­na. Eikä ihme, sil­lä se on kus­tan­nus­te­ho­kas ja nopea tapa saa­da mai­nok­se­si näky­mään

Lue lisää »
Maria Virtanen
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Google Ads -mainonta: Vinkit asiantuntijalta

Olet­ko aloit­ta­mas­sa yri­tyk­se­si tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den mai­non­taa Googles­sa? Poh­dit­ko mitä tulee ottaa huo­mioon? Kat­so asian­tun­ti­jan vin­kit Google mai­non­nan eri vai­hei­siin!

Lue lisää »
Sulje