Blogi.

Nainen lukee padilta
Digi­taa­li­nen markkinointi

Ovatko Facebookin kultaiset ajat ohi? 

Tut­ki­muk­sen mukaan brän­dien ja media­ta­lo­jen pos­taus­ten saa­ma huo­mio on las­ke­nut tämän vuo­den tam­mi­kuu­hun ver­rat­tu­na jopa 20 pro­sen­til­la. Kukaan tus­kin osaa ker­toa täy­del­lä var­muu­del­la syy­tä tähän huo­mio­ka­toon, mut­ta monia eri­lai­sia teo­rio­ta on nos­tet­tu esille.

Lue lisää » 
mies
Digi­taa­li­nen markkinointi

5 virhettä jotka teet some-markkinoinnissa 

Some-mark­­ki­­noin­­ti on poh­jim­mil­taan yksin­ker­tais­ta, mut­ta vaa­tii asiak­kai­den ja jul­kai­sua­lus­to­jen tun­te­mis­ta toi­miak­seen tehok­kaas­ti ja välit­tääk­sen sen vies­tin yri­tyk­ses­tä­si, jon­ka haluat­kin sen välittävän.

Lue lisää » 
Näppäimistö
Digi­taa­li­nen markkinointi

Facebook, markkinoinnin kaveri – Digimarkkinoinnin termit ymmärretäviksi – osa 3 

Lähes jokai­nen yri­tys on Face­boo­kis­sa. Suu­rin osa mark­ki­noi itse­ään tai tuot­tei­taan sen avul­la, mikä tar­koit­taa sitä, että pie­nen yri­tyk­sen on help­po huk­kua mai­nos­ten ja tar­jous­ten pal­jou­teen. Blo­gis­sa esi­tel­lyt ter­mit ymmär­tä­mäl­lä ja hal­lit­se­mal­la paran­nat mah­dol­li­suuk­sia­si erot­tua joukosta! 

Lue lisää » 
Sulje