Blogi.

Social media marketing
Some-mai­non­ta

Social media marketing yrityksen viestinnässä

Social media mar­ke­ting eli tut­ta­val­li­sem­min some mark­ki­noin­ti on tul­lut vie­lä mel­ko uute­na kana­va­na yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­pa­let­tiin mukaan ja suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä miet­tii mis­sä kana­vas­sa pitäi­si

Lue lisää »
Kilpailija-analyysi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Kilpailija-analyysi ja sen merkitys digimarkkinoinnissa

Kil­­­pai­­­li­­­ja-ana­­­lyy­­­si (toi­sel­ta nimel­tään “kil­pai­li­ja­tut­ki­mus”) on tär­keä työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ja sen avul­la saat avai­met kil­pai­li­joi­de­si päi­hit­tä­mi­seen myös digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Luul­ta­vas­ti pär­jäät jo hyvin perin­tei­ses­sä myyn­nis­sä

Lue lisää »
Kohderyhmä
Mark­ki­noin­ti

Kohderyhmä on digimarkkinoinnissa ratkaisevassa roolissa!

Koh­de­ryh­mä on todel­la tär­ke­ää miet­tiä ennen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin aloit­ta­mis­ta kos­ka muu­ten panos­tuk­se­si digi­mark­ki­noin­tiin katoa­vat kuin tuh­ka tuu­leen. Mik­si­kö? Sik­si että digi­taa­li­set mark­ki­noin­ti­ka­na­vat otta­vat mie­luus­ti mark­ki­noin­ti­pa­nos­tuk­se­si

Lue lisää »
Digitoimisto Kubla
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Digitoimisto - mikä se on ja ovatko kaikki samanlaisia?

Digi­toi­mis­to on yleis­kä­si­te yri­tyk­sel­le joka tekee digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta asiak­kail­leen. Näi­tä digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta on muun muas­sa: Koti­si­vut Digi­taa­li­nen mai­non­ta (Google, Some: Face­book, Ins­ta­gram yms) Apli­kaa­tiot Pal­ve­lu­muo­toi­lu

Lue lisää »
segmentointi
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Segmentointi auttaa saamaan markkinoinnissa parempia tuloksia

Seg­men­toin­ti on tär­keä työ­vai­he digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa. Ilman tar­kas­ti mää­ri­tel­tyä asia­kas­seg­ment­tiä on vai­kea panos­taa tulok­sel­li­sim­piin koh­de­ryh­miin ja lisäk­si puhu­tel­la oike­aa koh­de­ryh­mää oikeal­la vies­til­lä. Esi­mer­kik­si per­hee­näi­tiä on

Lue lisää »
google display
Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti

Google Display -verkossa tavoitat oikean yleisön

Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man ihmi­sis­tä. Sen avul­la tavoi­tat käyt­tä­jiä, kun he selai­le­vat suo­sik­ki­si­vu­jaan ja

Lue lisää »
Verkkokaupan perustaminen
Verk­ko­kaup­pa

Verkkokaupan perustaminen - onko se kannattavaa?

Verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­nen yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja syys­tä­kin. Asiak­kaat teke­vät osto­pää­tök­siä jat­ku­vas­ti useam­min ver­kos­sa ja vaik­ka tuo­tet­ta ei suo­ra­nai­ses­ti ostet­tai­si­kaan ver­kos­sa niin verk­ko­kaup­pa tuo hyvän poh­jan tuot­teen

Lue lisää »
Sulje