Teollisuusyrityksen markkinointi 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Teol­li­suus­yri­tyk­sen markkinointi

Kehi­tä teol­li­suus­yri­tyk­se­si mark­ki­noin­tia moder­nil­la otteel­la. Esit­te­lem­me stra­te­giat ja työ­ka­lut, jot­ka vie­vät yri­tyk­se­si mark­ki­nan kärkeen.

Teollisuusyrityksen markkinointi ei ole suklaan myymistä

Teol­li­suus­yri­tys­ten mark­ki­noin­ti ero­aa mer­kit­tä­väs­ti kulut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­ta. Se vaa­tii syväl­lis­tä ymmär­rys­tä moni­mut­kai­sis­ta tuot­teis­ta, pit­kis­tä myyn­ti­sykleis­tä ja eri­tyi­ses­ti B2B-asiak­kai­den tar­peis­ta. Mark­ki­noin­nin mer­ki­tys teol­li­suus­yri­tyk­sis­sä on kas­va­nut, sil­lä se ei ainoas­taan tue myyn­tiä ja edis­tä brän­di­tie­toi­suut­ta, vaan myös aut­taa luo­maan pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta ja erot­tau­tu­maan kil­pai­li­jois­ta. Teho­kas mark­ki­noin­ti­stra­te­gia voi mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­taa yri­tyk­sen tulok­seen, tehos­taa myyn­ti­pro­ses­sia ja raken­taa vah­vaa markkina-asemaa.

Markkinointistrategian suunnittelu teollisuusyritykselle

Stra­te­gi­sen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man kehit­tä­mi­nen on ensim­mäi­nen askel koh­ti onnis­tu­nut­ta teol­li­suus­yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia. Tämä pro­ses­si alkaa tavoit­tei­den aset­ta­mi­sel­la, jot­ka ovat lin­jas­sa yri­tyk­sen yleis­ten lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­den kans­sa. Sen jäl­keen on tär­ke­ää mää­ri­tel­lä koh­de­ryh­mät, joi­ta yri­tys halu­aa tavoit­taa. Teol­li­suus­yri­tyk­sil­le tämä tar­koit­taa usein eri toi­mia­lo­jen ja mark­ki­na­seg­ment­tien syväl­lis­tä ymmär­tä­mis­tä. Kana­va­va­lin­nat ovat seu­raa­va askel; on valit­ta­va oikeat väli­neet vies­tin välit­tä­mi­sek­si, oli­pa kyse sit­ten digi­taa­li­sis­ta kana­vis­ta, kuten Lin­ke­dI­nis­tä ja eri­kois­tu­neis­ta teol­li­suus­foo­ru­meis­ta, tai perin­tei­sem­mis­tä mene­tel­mis­tä, kuten mes­suis­ta ja suo­ra­myyn­nis­tä. Lopuk­si, stra­te­gian on olta­va jous­ta­va, jot­ta se voi­daan mukaut­taa mark­ki­noi­den muu­tok­siin ja yri­tyk­sen kasvutavoitteisiin.

Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen teollisuusyrityksessä

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on nous­sut kes­kei­sek­si osak­si teol­li­suus­yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­stra­te­gioi­ta. Verk­ko­si­vus­ton opti­moin­ti haku­ko­nei­ta var­ten, eli SEO, on perus­ta, jon­ka pääl­le raken­taa. Tämä var­mis­taa, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät yri­tyk­sen­ne, kun he etsi­vät teol­li­suu­den tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta ver­kos­ta. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, mukaan lukien tek­ni­set blo­git, case-tut­ki­muk­set ja ope­tus­vi­deot, aut­ta­vat demon­stroi­maan asian­tun­te­mus­tan­ne ja raken­ta­maan luot­ta­mus­ta koh­de­ryh­män­ne kans­sa. Sosi­aa­li­sen median kana­vat, eri­tyi­ses­ti Lin­ke­dIn, tar­joa­vat erin­omai­sen alus­tan suh­tei­den raken­ta­mi­sel­le ja yllä­pi­tä­mi­sel­le teol­li­suu­den päät­tä­jien kanssa.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Perinteiset markkinointikanavat ja niiden rooli teollisuusyrityksessä

Vaik­ka digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää, perin­tei­sil­lä mark­ki­noin­ti­ka­na­vil­la on edel­leen paik­kan­sa teol­li­suus­yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­sa. Mes­sut ja näyt­te­lyt tar­joa­vat ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den esi­tel­lä tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta suo­raan koh­de­ryh­mäl­le, luo­da hen­ki­lö­koh­tai­sia suh­tei­ta ja saa­da väli­tön­tä palau­tet­ta. Suo­ra­mark­ki­noin­ti, kuten suo­ra­pos­ti­tuk­set ja puhe­lin­myyn­ti, voi­vat myös olla tehok­kai­ta työ­ka­lu­ja tiet­ty­jen asia­kas­seg­ment­tien tavoit­ta­mi­seen. Lisäk­si print­ti­me­dia, kuten alan leh­det ja kata­lo­git, voi­vat edel­leen olla arvok­kai­ta väli­nei­tä tiet­ty­jen koh­de­ryh­mien tavoittamisessa.

Case-esimerkki: Onnistunut markkinointikampanja teollisuusyrityksessä

Käy­tän­nön esi­merk­ki­nä voi­daan mai­ni­ta suo­ma­lai­nen kone­pa­jay­ri­tys, joka onnis­tui mer­kit­tä­väs­ti kas­vat­ta­maan mark­ki­nao­suut­taan kes­kit­ty­mäl­lä koh­den­net­tuun sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin. Yri­tys loi sar­jan tek­ni­siä artik­ke­lei­ta ja ope­tus­vi­deoi­ta, jot­ka kes­kit­tyi­vät hei­dän tuot­tei­den­sa ainut­laa­tui­siin omi­nai­suuk­siin ja nii­den tar­joa­miin rat­kai­sui­hin tyy­pil­li­sis­sä asia­kas­tar­peis­sa. Artik­ke­lit ja videot jaet­tiin sekä yri­tyk­sen omil­la verk­ko­si­vuil­la että Lin­ke­dIn-pro­fii­lis­sa, mikä joh­ti mer­kit­tä­vään lii­ken­teen kas­vuun ja kysyn­tään. Kam­pan­ja osoit­ti, kuin­ka yhdis­tä­mäl­lä asian­tun­te­va sisäl­tö ja oikeat jake­lu­ka­na­vat, voi­daan saa­vut­taa kon­kreet­ti­sia tulok­sia teollisuusmarkkinoinnissa.

Markkinointiteknologiat ja -työkalut teollisuusyritykselle

Mark­ki­noin­ti­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­nen on avai­na­se­mas­sa teol­li­suus­yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin tehos­ta­mi­ses­sa. Työ­ka­lut, kuten CRM-jär­jes­tel­mät (asiak­kuu­den­hal­lin­ta), aut­ta­vat seu­raa­maan myyn­ti­pro­ses­sia ja asia­kas­vuo­ro­vai­ku­tuk­sia, mah­dol­lis­taen per­so­noi­dum­paa vies­tin­tää ja parem­paa asia­kas­pal­ve­lua. Mark­ki­noin­nin auto­maa­tio­työ­ka­lut voi­vat aut­taa toteut­ta­maan moni­mut­kai­sia mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta ja seu­raa­maan nii­den tehok­kuut­ta reaa­lia­jas­sa. Ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut, kuten Google Ana­ly­tics, tar­joa­vat arvo­kas­ta tie­toa verk­ko­si­vus­ton­ne suo­ri­tus­ky­vys­tä ja kävi­jöi­den käyt­täy­ty­mi­ses­tä, mikä aut­taa opti­moi­maan markkinointistrategioita.

Mittaus ja analytiikka teollisuusyrityksen markkinoinnissa

Mark­ki­noin­ti­toi­mien tehok­kuu­den mit­taa­mi­nen ja ana­ly­soin­ti on kriit­tis­tä mark­ki­noin­ti­stra­te­gian menes­tyk­sen kan­nal­ta. Ase­ta sel­kei­tä KPI:ta (Key Per­for­mance Indica­tors) alus­ta alkaen ja käy­tä ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­ja seu­ra­tak­se­si edis­ty­mis­tä näi­den tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Tämä voi sisäl­tää verk­ko­si­vus­ton lii­ken­teen, lii­dien mää­rän, kon­ver­sio­as­teen ja ROI:n (return on invest­ment) seu­ran­taa. Sään­nöl­li­nen ana­lyy­si aut­taa tun­nis­ta­maan, mit­kä mark­ki­noin­ti­toi­met toi­mi­vat par­hai­ten ja mis­sä on mah­dol­li­suu­ksia parantaa.

Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymät

Teho­kas mark­ki­noin­ti on kriit­ti­nen teki­jä teol­li­suus­yri­tys­ten menes­tyk­ses­sä. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ja perin­teis­ten kana­vien yhdis­tä­mi­nen, oikei­den tek­no­lo­gioi­den ja työ­ka­lu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen sekä mit­taus ja ana­ly­tiik­ka ovat kaik­ki avai­na­se­mas­sa onnis­tu­nees­sa mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­sa. Tule­vai­suu­des­sa teol­li­suus­yri­tys­ten mark­ki­noin­ti tulee entis­tä enem­män perus­tu­maan datan ana­ly­soin­tiin ja asia­kas­ko­ke­muk­sen per­so­noin­tiin, joten on tär­ke­ää pysyä ajan tasal­la uusis­ta tek­no­lo­giois­ta ja trendeistä.

Ota yhteyt­tä!
Teollisuusyrityksen markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi