Kasvata LinkedIn-verkostoasi. Vinkit markkinoinnin asiantuntijalta. 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Kas­va­ta Lin­ke­dIn-ver­kos­toa­si. Vin­kit mark­ki­noin­nin asiantuntijalta.

Puhuim­me hil­jat­tain Lin­ke­dIn-ver­kos­tos­ta ja sen tuot­ta­mas­ta arvos­ta. Sivusim­me kysei­ses­sä blo­gis­sa myös ver­kos­ton kas­vat­ta­mi­seen sopi­via vink­ke­jä, mut­ta kos­ka tie­toa ei voi kos­kaan olla lii­kaa pää­tim­me puhua sii­tä hie­man tar­kem­min. Täs­sä blo­gis­sa käsit­te­lem­me vii­si hyvää vink­kiä, jot­ka aut­ta­vat sinua kas­vat­ta­maan Lin­ke­dIn-ver­kos­toa­si, jot­ta voit saa­da mak­si­maa­li­sen hyö­dyn irti Lin­ke­dI­nis­tä.

1. Laadukas profiili

Saat ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön käyt­tä­jäl­tä jol­la ei ole pro­fii­li­ku­vaa, eikä pro­fii­li sisäl­lä mitään muu­ta kuin hänen nimen­sä. Hyväk­syt­kö pyyn­nön? Jos vas­tauk­se­si on ei, olet samoil­la lin­joil­la suu­rim­man osan käyt­tä­jis­tä kans­sa. Har­va meis­tä hyväk­syy tun­te­mat­to­man ihmi­sen ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön sil­mää räpäyt­tä­mät­tä, tut­ki­mat­ta edes hie­man kuka tämä pyyn­nön lähet­tä­jä on. 

Ensim­mäi­nen asia, jota pro­fii­lin tuli­si sisäl­tää oli­si laa­du­kas pro­fii­li­ku­va. Kuvan ei tar­vit­se olla ammat­ti­ku­vaa­jan otta­ma, jos­sa sei­sot jäy­käs­ti yri­tyk­sen logon edes­sä naa­ma perus­lu­ke­mil­la, vaan voi olla var­sin ren­to. Kuvan on kui­ten­kin hyvä olla ammat­ti­mai­nen, eli sitä kaik­kein rai­lak­kain­ta juhan­nus­ku­vaa ei tar­vit­se käyttää.

Kasvata LinkedIn-verkostoasi

Huo­leh­di, että pro­fii­lis­sa­si ole­vat tie­dot ovat ajan tasal­la kou­lu­tuk­sen ja työn osal­ta. Pro­fii­lin on myös hyvä sisäl­tää kuvaus itses­tä, sekä työ­his­to­rias­ta. Myös omat tai­dot ja vah­vuu­det on hyvä lis­ta­ta profiiliin.

2. Etsi kaltaisiasi ihmisiä

Tämä voi aja­tuk­se­na tun­tua hyvin­kin itses­tään­sel­väl­tä, ja toi­saal­ta se onkin yksi hel­poim­mis­ta tavois­ta kas­vat­taa ver­kos­toa Lin­ke­dI­nis­sä. Ihmi­set ovat toden­nä­köi­sem­min haluk­kai­ta ver­kos­toi­tu­maan, jos teil­lä on jo jotain yhdis­tä­viä teki­jöi­tä. Voit esi­mer­kik­si etsiä käyt­tä­jiä, jot­ka ovat opis­kel­leet samas­sa kou­lus­sa kuin sinä, tai jot­ka työskentelevät/ovat työs­ken­nel­leet sinun kans­sa­si samas­sa yri­tyk­ses­sä. On myös hyvä etsiä käyt­tä­jiä, jot­ka ovat aktii­vi­sia Lin­ke­dI­nis­sä. Jos he jul­kai­se­vat aktii­vi­ses­ti sisäl­töä ja osal­lis­tu­vat kes­kus­te­lui­hin, on sinun hel­pom­pi näh­dä olet­te­ko te kiin­nos­tu­neet saman­lai­sis­ta aiheis­ta. Tämä aut­taa löy­tä­mään yhtey­den hei­dän kanssaan.

3. Liity ryhmiin

Itseä­si kiin­nos­ta­viin ryh­miin liit­ty­mi­nen ja siel­lä aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­lui­hin osal­lis­tu­mi­nen on lois­ta­va tapa kas­vat­taa ver­kos­toa. Ryh­miin liit­ty­mäl­lä voit löy­tää kal­tai­sia­si käyt­tä­jiä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet samois­ta asiois­ta ja sinun on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi lähes­tyä hei­tä ver­kos­toi­tu­mis­mie­les­sä. Aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ryh­mis­sä kas­vat­taa myös mer­kit­tä­väs­ti näky­vyyt­tä­si mui­den sil­mis­sä, jol­loin myös toden­nä­köi­syys hei­dän halul­leen ver­kos­toi­tua kans­sa­si luon­nol­li­ses­ti kasvaa.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

4. Panosta julkaisemaasi sisältöön

Lin­ke­dI­nin tar­joa­man orgaa­ni­sen näky­vyy­den tuo­ma arvo on lähes poik­keuk­set­ta eri tasol­la kuin mui­den sosi­aa­li­sen median alus­to­jen. Käyt­tä­jät ovat omien alo­jen­sa ammat­ti­lai­sia ja kes­ki­mää­räi­sen käyt­tä­jän osto­voi­ma on mer­kit­tä­väs­ti kor­keam­pi, kuin mui­den alus­to­jen kes­ki­mää­räi­sil­lä käyt­tä­jil­lä. Tämän takia jul­kais­tes­sa­si sisäl­töä Lin­ke­dI­nis­sä, oli­si sinun hyvä todel­la­kin kes­kit­tyä jul­kai­se­ma­si sisäl­lön laa­tuun. Anna ihmi­sil­le arvo­kas­ta tie­toa, kom­men­toi artik­ke­lei­ta omal­la unii­kil­la ammat­tio­saa­mi­sel­la­si, tai ker­ro koke­muk­sia omas­ta työ­elä­mäs­tä­si. Vaih­toeh­to­ja on lukui­sia, mut­ta kaik­kien tavoi­te tuli­si olla tuot­taa arvoa luki­jal­leen. Toki mukaan mah­tuu muka­vat päi­vi­tyk­set sivii­lie­lä­mäs­tä tai fir­man pik­ku­jou­luis­ta, mut­ta enim­mäk­seen tuli­si sinun kes­kit­tyä arvoa tuot­ta­vaan sisältöön.

Kasvata LinkedIn-verkostoasi

5. Ole aktiivinen

Aktii­vi­suus luon­nol­li­ses­ti tuo arvoa kun laa­ja ver­kos­to on saa­vu­tet­tu, mut­ta se antaa myös näky­vyyt­tä ver­kos­toa raken­taes­sa. Kuten aikai­sem­min mai­nit­sin aktii­vi­suus ryh­mis­sä, on lois­ta­va tapa kas­vat­taa ver­kos­toa. Aktii­vi­suu­den ei kui­ten­kaan tar­vit­se rajoit­tua ryh­miin vaan voit olla aktii­vi­nen ylei­ses­ti ja niin sinun pitäi­si­kin olla. Näet jul­kai­sun joka käsit­te­lee sinua kiin­nos­ta­vaa aihet­ta, osal­lis­tu kes­kus­te­luun. Joku nos­taa esil­le haas­teen, jos­sa oma osaa­mi­se­si voi­si aut­taa, anna neu­voa. Osal­lis­tu­mal­la aktii­vi­ses­ti Lin­ke­dI­nis­sä, saat huo­mat­ta­vas­ti enem­män näky­vyyt­tä ja mah­dol­li­suu­te­si kas­vat­taa ver­kos­toa­si ovat huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat. Ole­mal­la ystä­väl­li­nen ja ammat­ti­mai­nen annat itses­tä­si myös hyvän kuvan muil­le, joka aut­taa sinua oman hen­ki­löbrän­di­si kehittämisessä.

Näin kasvatat LinkedIn-verkostoasi. 

Näi­tä neu­vo­ja seu­raa­mal­la sinun on hel­pom­pi kas­vat­taa omaa Lin­ke­dIn-ver­kos­toa­si, ja sitä myö­tä orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä­si. Luon­nol­li­ses­ti on mui­ta­kin hyviä kei­no­ja, jot­ka aut­ta­vat täs­sä kuten yksi­löl­li­nen vies­ti ver­kos­toi­tu­mis­pyyn­nön yhtey­des­sä. Nämä ovat kui­ten­kin mie­les­täm­me yksin­ker­tai­sim­mat neu­vot ver­kos­ton kas­vat­ta­mi­seen. Jos kui­ten­kin koet sen edel­leen haas­ta­vak­si tai haluai­sit siir­tyä orgaa­ni­ses­ta näky­vyy­des­tä suo­raan mak­set­tuun mai­non­taan, kan­nat­taa sinun olla yhtey­des­sä mei­hin. Me Kublal­la autam­me sinua!

Ota yhteyt­tä!
Kasvata LinkedIn-verkostoasi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy