Henkilöbrändin luominen verkossa

Avoin­ta turi­naa hen­ki­löbrän­din luo­mi­ses­ta ver­kos­sa eten­kin b2b mark­ki­nas­sa.

B2b-mark­ki­nas­sa mainosten/videoiden klik­kai­lua ei har­ras­te­ta ”huvik­seen”, kuten kulut­ta­ja­puo­lel­la. Näky­vyy­den saa­vut­ta­mi­nen oikeas­sa koh­de­ryh­mäs­sä vaa­tii mak­sul­lis­ta mai­non­taa TAR­KAS­TI VALI­TUS­SA KOH­DE­RYH­MÄS­SÄ. Kublan yli 35 % kas­vu edel­li­ses­tä vuo­des­ta on suu­rel­ta osin mei­dän stra­te­gi­sen koh­den­ne­tun mai­non­nan ansio­ta. Kaik­ki perus­tuu veloi­tuk­set­to­maan ja pyy­teet­tö­mään tie­don jaka­mi­seen.

Jos­sain vai­hees­sa se raja ylit­tyy, jol­loin osa asiak­kais­ta ymmär­tää kuin­ka pal­jon tai­toa on taka­na ja ilmoit­taa valin­tan­sa koh­dis­tu­neen mei­hin. Sil­loin emme ole myy­jän roo­lis­sa, vaan asian­tun­ti­ja­na. Yhtiös­sä­ni Kublas­sa ei ole yhtään myy­jää. Eikä tule. Raken­nam­me asiak­kail­le menes­tys­tä ver­kos­sa ja samas­sa pää­sem­me itse­kin kas­va­maan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje