Muut Google-palvelut 

Pal­ve­lut \ Muut Google-pal­ve­lut
google display

Mistä on kyse? 

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan ja Display-mai­­non­­nan lisäk­si Kubla tar­jo­aa kaik­ki muut Googlen tar­joa­mat mai­non­nan palvelut.

Tutustu tarkemmin 

Google Discovery

Google Disco­ve­ry on Googlen uusi kam­pan­ja­muo­to, jota hal­lin­noi­daan samas­ta pai­kas­ta kuin esi­mer­kik­si You­­Tu­­be-, ban­­ne­­ri-, Gmail- ja Google Ads -mainontaa.

Googlen Disco­ve­ry -mai­nok­set ovat käyt­tä­jäl­le per­so­noi­tua ban­ne­ri­muo­tois­ta natii­vi­mai­non­taa, joka näkyy esi­mer­kik­si Googlen hakusi­vul­la ja muil­la Googlen alus­toil­la. Koti­si­vuil­le aiem­min luo­dut lois­ta­vat sisäl­löt saa­daan Disco­­ve­­ry-mai­­non­­nal­­la elä­mään aivan uudel­la taval­la! Nii­den avul­la on help­po kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta ja herät­tää kiin­nos­tus­ta poten­ti­aa­li­sis­sa asiakkaissa.

Tuo­tam­me kaik­ki Disco­­ve­­ry-mai­­non­­taan tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ja huo­leh­dim­me mai­non­nan hallinnasta.

Google Shopping

Näy­tä verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta hin­toi­neen suo­raan haku­tu­lok­sis­sa. Asiak­kaan ei ole tämän hel­pom­paa ostaa verk­ko­kau­pas­sa myyn­nis­sä ole­via tuot­tei­ta­si. Sel­keä tuo­te­ku­va ja tie­dot tuot­tees­ta ovat Google Shop­ping -mai­non­nan valt­ti­kort­ti ja ne saa­vat asiak­kaan klik­kaa­maan her­käs­ti kauppaan.

Google Shop­­ping-mai­­non­­taa on help­po teh­dä Google Ads -mai­non­nan rinnalla.

Ad Grants

Googlen ohjel­ma jär­jes­töil­le ja yhdis­tyk­sil­le, joka aut­taa nii­tä kas­vat­ta­maan näky­vyyt­tään anta­mal­la niil­le ilmais­ta mai­nos­ra­haa jopa 10 000 dol­la­ria kuu­kau­des­sa! Tuol­la sum­mal­la yhdis­tys saa jo roi­mas­ti näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa, avul­lam­me vie­lä enemmän.

Autam­me yhdis­tys­tä­si tai jär­jes­töä­si Ad Grants -mai­nos­ra­han hake­mi­ses­sa Googlel­ta ja Ad Grants -mai­non­nan käy­tän­nön toteutuksessa.

Lue lisää palvelusta!

Google My Business

Jos yri­tys­tä­si ei löy­dy Googles­ta, sitä ei ole. Sik­si­pä autam­me perus­ta­maan Google My Busi­ness -tilin, jon­ka myö­tä yri­tyk­se­si näkyy hauis­sa. Ja tämä näky­vyys on täy­sin ilmaista!

Voit tar­jo­ta asiak­kail­le­si esi­mer­kik­si yhteys­tie­dot, aukio­loa­jat tai ajo-ohjeen suo­raan Googlen haku­tu­lok­sis­ta. Näin asiak­kai­den on hel­pom­pi löy­tää luok­se­si. Google My Busi­ness -tili on vält­tä­mät­tö­myys, jos toi­min­ta­si on pai­kal­lis­ta ja haluat ovi­pum­pun käyvän.

Google My Busi­ness -tilin perus­ta­mi­sen lisäk­si pal­ve­luum­me kuu­luu myös tilin haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja löy­det­tä­vyy­den kehit­tä­mi­nen niin, että yri­tyk­se­si näkyy ennen kilpailijoita.

Muut Google-palvelut 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Olet oikeasti tärkeä 

Aito kiin­nos­tus lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen - teem­me oikeas­ti töi­tä mai­non­nan kehit­tä­mi­sek­si. Meil­le et mak­sa pel­käs­tä ylläpidosta.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Olem­me Googlen pal­ve­lu­jen suve­ree­ni asian­tun­ti­ja. Anna siis osaa­van ammat­ti­lai­sen aut­taa Googlen tar­joa­mien pal­ve­lui­den moni­puo­li­ses­sa hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointi kuntoon

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun. Teem­me nyky­ti­la-ana­lyy­sin ja tut­kim­me kil­pai­li­joi­den mai­non­taa. Sen poh­jal­ta teem­me ehdo­tuk­set suo­si­tel­luis­ta pal­ve­luis­ta ja/tai yksit­täi­sis­tä mainoksista.

Jatkuva informaatio

Meil­le on eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, ja ker­toa mitä mai­non­nas­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me sinua sään­nöl­li­ses­ti. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehittämiseen.

Mai­non­nan teke­mi­nen on kans­sam­me täy­sin läpi­nä­ky­vää ja saat meil­tä aina hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua. Puo­len vuo­den kulues­sa yhteis­työn aloit­ta­mi­ses­ta ymmär­rät var­mas­ti usei­ta Googlen pal­ve­lui­ta sekä yli­pää­tään digi­mark­ki­noin­tia paremmin.

Raportointi ja mainonnan kehittäminen

Käym­me mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta aktii­vi­ses­ti muu­tok­sia mai­non­taan, jot­ta kus­tan­nus­te­hok­kuus para­ni­si enti­ses­tään. Mai­non­nan jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja opti­moin­ti on meil­le päi­vän­sel­vää eikä täs­tä­kään muo­dos­tu mitään lisäkustannusta.

Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Edel­lis­tä kump­pa­nia parem­pi pal­ve­lualt­tius, tapaa­mi­sia kuu­kausit­tain, raport­tien ymmär­ret­tä­vää läpi­käyn­tiä, hyvää huo­leh­ti­mis­ta meis­tä ja tulok­set­kin ovat parantuneet.” 
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy
Saim­me 48 yhtey­den­ot­toa ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.“
Sep­po Lindroos, Medi­dent Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Discovery Ads
 • Disco­ve­ry Ads
 • Disco­ve­ry Ads on Googlen uusin kam­pan­ja­muo­to, jota kan­nat­taa läh­teä tes­taa­maan jo nyt. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron,… Jat­ka lukemista
 • Google Shopping
 • Google Shop­ping kirit­tää myyn­tiä­si hakukoneessa
 • Google Shop­ping on vih­doin jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja… Jat­ka lukemista
 • Google Ad Grants
 • Google Ad Grants
 • Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen jär­jes­töil­le suun­na­tus­ta pal­ve­lus­ta, Google Ad Grants… Jat­ka lukemista

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi