Kotisivujen teko yrityksille 

Pal­ve­lut \ Koti­si­vu­jen teko yrityksille
Kilpailija-analyysi

Mistä on kyse? 

Koti­si­vut ovat ehkä kriit­ti­sin ele­ment­ti kai­kes­sa digi­taa­li­ses­sa teke­mi­ses­sä ja vält­tä­mä­tön, mikä­li kaup­paa halu­taan saa­da ver­kos­ta. Vaik­ka koti­si­vut oli­si­vat­kin jo ole­mas­sa, mut­ta jos asiak­kaat eivät löy­dä sin­ne tie­tään, ei sivuis­ta ole hyötyä.

Kubla aut­taa teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Kotisivujen teko yrityksille 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Luotettava kumppani 

Yri­tyk­sel­le saa­daan edus­ta­vat ja myy­vät koti­si­vut hel­pos­ti ja edullisesti. 

Ennalta sovittu hinta 

Koti­si­vu­jen tuo­tan­non hin­ta, aika­tau­lu ja työ­mää­rä on juu­ri se, mis­tä olem­me sopi­neet - pidäm­me kiin­ni aika­tau­luis­ta ja hin­ta ei läh­de nouse­maan yllättäen.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kaa­seen ja sel­keä infor­moin­ti pro­jek­tin käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä ete­ne­mi­ses­tä. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Tyytyväiset asiakkaat 

98 % tyy­ty­väi­syys­pro­sent­ti - asiak­kaam­me tyk­kää­vät yhteis­työs­tä kanssamme.

Hyvin toteutettu verkkosivusto

 1. Puhut­te­lee halut­tua kohderyhmää
 2. Kerää tar­peek­si volyy­mia kävi­jöi­den muodossa
 3. Välit­tää vies­ti­si juu­ri sel­lai­se­na kuin haluat

Tämä toi­mii ydin­a­ja­tuk­se­nam­me sivus­to­jen teke­mi­ses­sä yri­tyk­sil­le. Hyvä sivus­to on kivi­jal­ka, joka tukee jäme­räs­ti kaik­kea myyn­tiä ja markkinointia.

Teem­me edus­ta­vat koti­si­vut avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Tähän kuu­luu koko paketti:

 • Domai­nin ja pal­ve­li­men han­kin­ta ja ylläpito
 • Sivus­ton raken­teen ja navi­gaa­tion suunnittelu
 • Teks­tin, kuvien ja muun sisäl­lön suun­nit­te­lu ja tuotanto
 • Sivus­ton opti­moin­ti hakukoneille
 • Päi­vi­tyk­set ja ylläpito

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen toteut­taa sinul­le näyt­tä­vät net­ti­si­vut. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Apua markkinointiin Kublalta

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Kotisivujen hinta

Koti­si­vu­jen hin­noit­te­lu perus­tuu sii­hen, miten laa­ja sivus­tos­ta halu­taan. Monil­le yri­tyk­sil­le riit­tää val­lan mai­nios­ti simp­pe­li sivus­to, mut­ta kaut­tam­me onnis­tuu haas­ta­vam­mat­kin net­ti­si­vu­to­teu­tuk­set verk­ko­kaup­poi­neen ja asiakastileineen.

Yksin­ker­tai­sen sivus­ton saa noin 1500 eurol­la. Hin­ta mukau­tuu sen perus­teel­la, mitä enem­män sivuil­le tar­vi­taan sisäl­töä ja väli­leh­tiä tai lisä­omi­nai­suuk­sia, kuten verk­ko­kaup­paa, sisään­kir­jau­tu­mis­ta tai blogia.

Sivus­tom­me teh­dään WordPress-alus­tal­le, joka on maa­il­man suo­si­tuin ja tun­ne­tuin verk­ko­si­vua­lus­ta. Tämän vuok­si sivus­tos­ta tulee help­po­käyt­töi­nen, jota kuka tahan­sa yri­tyk­ses­sä voi myö­hem­min päi­vit­tää ja yllä­pi­tää ilman koodausosaamista.

Koti­si­vut ovat ehkä kriit­ti­sin ele­ment­ti kai­kes­sa digi­taa­li­ses­sa teke­mi­ses­sä ja vält­tä­mä­tön, mikä­li kaup­paa halu­taan saa­da ver­kos­ta. Vaik­ka koti­si­vut oli­si­vat­kin jo ole­mas­sa, mut­ta jos asiak­kaat eivät löy­dä sin­ne tie­tään, ei sivuis­ta ole hyötyä.

Kubla aut­taa teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Näin teemme yrityksesi kotisivut

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me kol­me eri­lai­sis­ta visu­aa­lis­ta suun­ni­tel­maa sivus­ta, jos­ta pää­set valit­se­maan yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­man. Tämän poh­jal­ta luom­me sivus­ton rakenteen.

Kun run­ko ja ulko­nä­kö ovat mie­lui­sat, syö­täm­me sisäl­löt, kuten teks­tit, kuvat, videot ja info­graa­fit sivus­tol­le. Lop­puun pidäm­me vie­lä käyt­tö­kou­lu­tuk­sen yri­tyk­sel­le­si. Tämän jäl­keen huo­leh­dim­me sivus­ton yllä­pi­dos­ta ja päivityksistä.

Nopeim­mil­laan saat lop­puun asti vii­meis­tel­lyn sivus­ton kol­men tapaa­mis­ker­ran jäl­keen, joten net­ti­si­vu­pro­jek­tin ei tar­vit­se vie­dä kul­la­nar­vois­ta aikaasi.

Yhtey­den­ot­to­ja tuli yli 236 % aiem­paa enemmän.”
Olli Suvan­to, Lead Ven­tu­res Oy
Teh­dyt toi­men­pi­teet ovat joh­ta­neet lisään­ty­nei­siin yhtey­den­ot­toi­hin ja tär­kei­siin uusiin toimeksiantoihin.”
Arvioin­ti­kes­kus

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Facebook-mainos ja verkkosivut yritykselle
 • Koti­si­vut yritykselle
 • Koti­si­vut yri­tyk­sel­le ovat kuin käyn­ti­kort­ti tai esi­te ver­kos­sa. Koti­si­vu­jen yllä­pi­to vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä niin haku­ko­neop­ti­moin­nin,… Jat­ka lukemista
 • Laskeutumissivu joka tuottaa tulosta
 • Las­keu­tu­mis­si­vu joka tuot­taa tulosta
 • Las­keu­tu­mis­si­vu on tulok­sel­li­sen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tär­keim­piä teki­jöi­tä. Asia­kas ohja­taan mai­nok­ses­ta aina sivus­tol­le­si, mut­ta vie­lä tehok­kaam­pia… Jat­ka lukemista
 • Konversio
 • Mikä on konversio?
 • Kon­ver­sioi­den avul­la mit­taat mark­ki­noin­nin todel­li­sen tehon ja näet mitä verk­ko­si­vuil­la­si oikeas­ti tapah­tuu. Kat­so vin­kit mark­ki­noin­ti­si… Jat­ka lukemista

  Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

  Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

  Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

  Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy